MORE TAMIL WISDOM — ‘NAL VAZI’ WRITTEN BY AVVAIYAR- 2 (Post No.5710)

WRITTEN by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 28 November 2018


GMT Time uploaded in London 7-32 am

Post No. 5710


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

Nal vazi  (Good Path) –Part Two (Concluding Part)

21.The red lotus seated goddess will at all times favour the guileless with water,shelter, sheaves of rice corn covering the threshing floor,good name,fame, great prosperity, possession of villages, increase of wealth and long life .

நீரும் நிழலும் நிலம்பொதியும் நெற்கட்டும்
பேரும் புகழும் பெருவாழ்வும் – ஊரும்
வருந்திருவும் வாழ்நாளும் வஞ்சமில்லார்க் கென்றும்
தரும்சிவந்த தாமரையாள் தான்.
21

xxx

 

22.Listen, he ruined and miserable men, who get money by hard labour and keep it buried: after your soul is gone from its lodging here, who, he sinners, will enjoy that money?

பாடுபட்டுத் தேடிப் பணத்தைப் புதைத்துவைத்துக்
கேடுகெட்ட மானிடரே கேளுங்கள் – கூடுவிட்டுங்(கு)
ஆவிதான் போயினபின் யாரே அனுபவிப்பார்
பாவிகாள் அந்தப் பணம்.
22
xxxx

23.The habitation s of those who, whilst on earth, inclined to partiality in judgement, will be occupied by fiends; white Erukku (milky shrubs) will grow and blossom therein. Pathalamuli ( Cyprus grass) will grow there and spread about. Muthevi, the goddess of ill luck will go and dwell there; and serpent s will live in them.

வேதாளம் சேருமே வெள்ளெருக்குப் பூக்குமே
பாதாள மூலி படருமே – மூதேவி
சென்றிருந்து வாழ்வளே சேடன் குடிபுகுமே
மன்றோரம் சொன்னார் மனை.
23

xxxx

24.The forehead without sacred ash es is void of beauty; the food without ghee is tasteless; the country without rivers is a desert; the body of the person who has no brothers or sisters is as if unadorned with jewels; and the house without a virtuous wife is destitute of beauty.

நீறில்லா நெற்றிபாழ்(;) நெய்யில்லா உண்டிபாழ்
ஆறில்லா ஊருக் (கு) அழகுபாழ் – மாறில்
உடன்பிறப் பில்லா உடம்புபாழ் (;) பாழே
மடக்கொடி இல்லா மனை.
24

xxxx

25.He who expends more than his income will be liable to lose his honour, to act foolishly, to appear a thief in the eyes of all men and in all places wherever he goes, to become so wicked as to continue in that state through the seven kinds of birth, and to be disregarded even by his beloved wife. Investigate its truth.

ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால்
மானம் அழிந்து மதிகெட்டுப் – போனதிசை
எல்லார்க்கும் கள்ளனாய் ஏழ்பிறப்பும் தீயனாய்
நல்லார்க்கும் பொல்லனாம் நாடு.
25

xxxxx

26.Starvation destroys these ten: honour, dignity,learning, honesty, knowledge liberality, nobility, penance, application to business, and the love of women, whose tongue utters words as sweet as honey.

மானம் குலம் கல்வி வண்மை அறிவுடைமை
தானம் தவர்உயர்ச்சி தாளாண்மை – தேனின்
கசிவந்த சொல்லியர்மேல் காமுறுதல் பத்தும்
பசிவந்திடப் பறந்து போம்.
26
xxxxxx

27.You wish for one thing, then you get either the same thing or something else; Sometimes you find yourself in possession of a thing unexpected, hence you see in all these things the providential care of the Supreme Being.

ஒன்றை நினைக்கின் அதுஒழிந்திட் டொன்றாகும்
அன்றி அதுவரினும் வந்தெய்தும் – ஒன்றை
நினையாத முன்வந்து நிற்பினும் நிற்கும்
எனையாளும் ஈசன் செயல்.
27

xxxx

28..Man who is blind to all that befall him needs but a measure of rice for his daily food and a piece of cloth four cubits length for covering his nakedness, yet he is troubled with myriads of cares till the day of his death when his body perishes as an earthen vessel.

உண்பது நாழி உடுப்பது நான்குமுழம்
எண்பது கோடி நினைந்து எண்ணுவன – கண்புதைந்த
மாந்தர் குடிவாழ்க்கை மண்ணின் கலம்போலச்
சாந்துணையும் சஞ்சலமே தான்.
28
xxxx

29

29.If a tree bears fruit, there are none who will cal out to the bat, and entreat him to come there to eat there of. If people are ready to be liberal, like a milch cow giving out fresh milk,all the world will be their near relative s.

மரம்பழுத்தால் வௌவாலை வாவென்று கூவி
இரந்தழைப்பார் யாவருமங் கில்லை – சுரந்தமுதம்
கற்றா தரல்போல் கரவாது அளிப்பரேல்
உற்றார் உலகத் தவர்.

xxxx

30.O King! Aggreably to the decree of Brahma the lotus seated, every body here enjoy s the fruit of his actions of his former birth; who could avoid the evils caused by his enemies, though all his neighbors were to help him against them? Can you destroy the decrees of destiny?

தாம்தாம்முன் செய்தவினை தாமே அனுபவிப்பார்
பூந்தா மரை யோன் பொறிவழியே – வேந்தே
ஒறுத்தாரை என்செயலாம் ஊரெல்லாம் ஒன்றா
வெறுத்தாலும் போமோ விதி .
30

xxxx

 

31.The music to which poetry is sung is better than the poetry it is adapted to, if this be not properly constructed; virtue is to be preferred to rank; incessant pain is better than deficient heroism; single life is better than a wife that fears not disgrace.

இழுக்குடைய பாட்டிற்(கு) இசைநன்று(;) சாலும்
ஒழுக்கம் உயர்குலத்தின் நன்று – வழுக்குடைய
வீரத்தின் நன்று விடாநோய்(;) பழிக்கஞ்சாத்
தாரத்தின் நன்று தனி.
31

xxxx

32.O ye that dwell on earth! Riches are like the banks and the hollows formed by a river, changeable and inconstant. Therefore, give food to the hungry, water to the thirsty; such charitable actions will tend to make the quality of the mind elevated and noble.

ஆறிடும் மேடும் மடுவும்போ லாம்செல்வம்
மாறிடும் ஏறிடும் மாநிலத்தீர் – சோறிடும்
தண்ணீரும் வாரும் தருமமே சார்பாக
உண்ணீர்மை வீறும் உயர்ந்து.
32
xxxx

33.The language of severity will not prevail against the language of mildness; the arrow that falls on the mighty elephant and pierce s him, forces not its way through cotton; the rock that is not split by the long Iron crowbar , will yield to the root of a young tree.

வெட்டெனவை மெத்தனவை வெல்லாவாம்(;) வேழத்தில்
பட்டுருவும் கோல்பஞ்சில் பாயாது – நெட்டிருப்புப்
பாரைக்கு நெக்குவிடாப் பாறை பசுமரத்தின்
வேருக்கு நெக்கு விடும்.
33

xxxx

34.Though a man may be unlearned, if there only be wealth in his possession , all people will go to meet him at his approach; for him that has nothing even his wife will care not; yea even the mother that brought him forth and reared him up will care not for such a person; the words of his mouth will not be attended to.

கல்லானே ஆனாலும் கைப்பொருள்ஒன் றுண்டாயின்
எல்லாரும் சென்றங் கெதிர்கொள்வர் – இல்லானை
இல்லாளும் வேண்டாள்(;) மற் றீன்றெடுத்த தாய்வேண்டாள்
செல்லா(து) அவன்வாயிற் சொல்.
34
xxxx

35.There are some trees which bear fruits without flowering; and among mankind there are some who will understand of themselves, without telling them. As some seed will not grow though you sow it; so though you instruct a simpleton, his understanding will not manifest itself.

பூவாதே காய்க்கும் மரமுள மக்களுளும்
ஏவாதே நின்றுணர்வார் தாமுளரே – தூவா
விரைத்தாலும் நன்றாகா வித்தெனவே பேதைக்கு
உரைத்தாலும் தோன்றா(து) உணர்வு.
35

xxxx

36.O thou adorned with bright bracelets! The young of crabs, the pearls of oysters , bamboo s and the fruits of plantains bring with them respectively the destruction of their mothers; so seeking familiarity with his neighbors wives brings with it the ruin of ones knowledge, wealth and learning.

நண்டுசிப்பி வேய்கதலி நாசமுறுங் காலத்தில்
கொண்ட கருவளிக்கும் கொள்கைபோல் – ஒண்தொடீ
போதம் தனம்கல்வி பொன்றவரும் காலமயல்
மாதர்மேல் வைப்பார் மனம்.
36

xxxx

37.Neither the Vedas nor the Shastras teach us the way to avoid the fruit of our actions performed in previous births ; even to think of it is of no use; o thou mind, do not be solicitous about it; those who are absorbed in the Deity will have no births indeed.

வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம்
அனைத்தாய நூலகத்தும் இல்லை – நினைப்பதெனக்
கண்ணுறுவ தல்லால் கவலைப் படேல் நெஞ்சே
விண்ணுறுவார்க் கில்லை விதி.
37

xxx

38.To be absorbed in the contemplation of the deity in the very place where you are, without any making distinction saying, ‘this is good and this is bad ‘ , ‘ I did this and he did that ‘ ‘this is not and this is ‘ is the fruit of true wisdom; then you will be absorbed in the deity and be one with him. The Sambu grass and the ligaments with which it is tied into the bundle s are of the same substance.

நன்றென்றும் தீதென்றும் நானென்றும் தானென்றும்
அன்றென்றும் ஆமென்றும் ஆகாதே – நின்றநிலை
தானதாம் தத்துவமாம் சம்பறுத்தார் யாக்கைக்குப்
போனவா தேடும் பொருள்.
38

xxx

39.If one before his thirtieth year of age do not gain such amount of knowledge as to be able to extinguish his desire after Virtue, Riches and Pleasure— Dharma Artha Kama — and attain the state of securing Moksha, final bliss, , the knowledge which he can obtain after that age , will be merely book knowledge; Old age seeks after pleasure.

முப்பதாம் ஆண்டளவில் மூன்றற்று ஒருபொருளைத்
தப்பாமல் தன்னுள் பெறானாயின் – செப்பும்
கலையளவே ஆகுமாம் காரிகையார் தங்கள்
முலையளவே ஆகுமாம் மூப்பு.
39

xxx

40.Know thou that the following works treat of the same subject, viz. the Divine Kural, the four vakyas containing the substance of the Four Vedas, the poem of the Three Sages, the Vedantic Sutra of Vyasa, the Tirukkovai, the Tiruvasagam and the Tirumantra of sage Tirumular

தேவர் குறளும் திருநான் மறைமுடிவும்
மூவர் தமிழும் முனிமொழியும் – கோவை
திருவா சகமும் திருமூலர் சொல்லும்
ஒருவா சகமென் றுணர்.
40

Nal Vali of Avvaiyar, Tamil Poetess concluded (40 verses)

Thanks to Project Madurai for Tamil verses.

TAGS- Nal Vazi, Avvaiyar, Tamil Poetess, Tamil Wisdom

—- Subham—-

MORE TAMIL WISDOM- NAL VAZI BY AVVAIYAR-1 (Post No.5707)

WRITTEN by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 27 November 2018

GMT Time uploaded in London –14-55

Post No. 5707

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

I have already posted three books of  Tamil poetess Avvaiyar with Englsih translation.This is Nal Vazi- ‘Good Path’ composed by Avvaiyar in 40 verses. Part 1 contains 20 verses.

Nalvazi ( The Good Path)

Prayer to Lord Ganesh

Milk, pure honey, molasses, pulses— these four blended, I will offer you, O Pure Gem, beautifying the exalted elephant faced, give me the Triple Tamil of the ancient Academy or Tamil Sanga.

  1. நல்வழி

Tamil verses taken from Project Madurai website; thanks. English matter IS taken from two authors and edited by me.
கடவுள் வாழ்த்து

பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவை
நாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் – கோலம்செய்
துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு
சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா

XXX

SHUN EVIL,DO GOOD

1.Virtue will accrue,sin will disappear, the past deeds are hoards to the earth born. On reflection naught; but this do men of all religions preach- Shun evil, Do good.

புண்ணியம்ஆம் பாவம்போல் போனநாள் செய்தஅவை
மண்ணில் பிறந்தார்க்கு வைத்தபொருள் -எண்ணுங்கால்
ஈதொழிய வேறில்லை; எச்சமயத்தோர் சொல்லும்
தீதொழிய நன்மை செயல்.
1

XXX

 

GIVERS AND NON GIVERS

2.No castes exist but two, if we are to speak of it. According to the unfailing moral system, the givers are the great in the world and the non givers are base born, the bare truth as set forth in the codes.

சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால்
நீதி வழுவா நெறிமுறையின் – மேதினியில்
இட்டார் பெரியார் இடாதார் இழிகுலத்தார்
பட்டாங்கில் உள்ள படி.

XXX

DO CHARITY, LIBERATION IS ASSURED

3.This natural body is a bag of miseries. Don’t take this false body as true. Quickly do charity. If you do charity you, you will have moksha or liberation as those freed from mortal ills ordained by fate.
இடும்பைக்(கு) இடும்பை இயலுடம்(பு) இதன்றே
இடும்பொய்யை மெய்யென்(று) இராதே – இடுங்கடுக
உண்டாயின் உண்டாகும் ஊழில் பெருவலிநோய்
விண்டாரைக் கொண்டாடும் வீடு.

 

XXX

GOOD KARMA

4.It is hard for anyone to do good action as conceived by him unless his past merits favour it. It will be futile like the blind man throwing his walking stick, at the mango down unless the favourable time arrives for it.

எண்ணி ஒருகருமம் யார்க்கும்செய் ஒண்ணாது
புண்ணியம் வந்தெய்து போதல்லால் – கண்ணில்லான்
மாங்காய் விழவெறிந்த மாத்திரைக்கோல் ஒக்குமே
ஆங்காலம் ஆகும் அவர்க்கு.

XXX

WHAT IS YOURS WILL COME TO YOU

5 . The unattainable can never be attained, however hard we strive for the same. The attainable will never miss us, however kicked out they be. To sit in sorrow, ponder long by themselves, make the mind sore and die at best- is human lot.

வருந்தி அழைத்தாலும் வாராத வாரா
பொருந்துவன போமி(ன்) என்றால் போகா – இருந்தேங்கி
நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுந்தூரம் தாம்நினைந்து
துஞ்சுவதே மாந்தர் தொழில்.

XXX

6.In this world it is hard to get one another’s felicity except what has been allotted. To the life spirit inhabiting this body, of what avail is crossing the billowy ocean and coming back ashore.
உள்ளது ஒழிய ஒருவர்க்(கு) ஒருவர்சுகம்
கொள்ளக் கிடையா குவலயத்தில் -வெள்ளக்
கடலோடி மீண்டும் கரையேறினால் என்
உடலோடு வாழும் உயிர்க்கு.

XXX

BE LIKE WATER ON LOTUS LEAF

7.Viewed in all possible ways, this body is a vile hut, replete with vile worms and foul diseases, and the sages who know it, don’t speak about it to others, but keep themselves in the world together and apart like the beautiful lotus leaf and the water about it: they live in the world and out of it at once.

எல்லாப்படியாலும் எண்ணினால் இவ்வுடம்பு
பொல்லாப் புழுமலிநோய் புன்குரம்பை -நல்லார்
அறிந்திருப்பார் ஆதலினால் ஆம்கமல நீர்போல்
பிறிந்திருப்பார் பேசார் பிறர்க்கு.

XXX

WEALTH FLIES AWAY

8.Though countless are ways in which efforts are made to gather riches, they will not succeed unless ordained by fate. O men of great world, hearken, what is fit to acquire is honour. Wealth is unstable (takes to itself and flies away).
ஈட்டும் பொருள்முயற்சி எண்ணிறந்த ஆயினும்ஊழ்
கூட்டும் படியன்றிக் கூடாவாம் – தேட்டம்
மரியாதை காணும் மகிதலத்தீர் கேண்மின்
தரியாது காணும் தனம்.

XXX

GREAT PEOPLE ARE LIKE WATER SPRINGS

9.Even when the flood in the river has dried away and when the solar heat scorches the feet, the world is fed with spring water. To the mendicant poor, men of good birth will not withhold their gifts nor will they willingly say no despite their own vicissitudes.

ஆற்றுப் பெருக்கற் றடிசுடுமந் நாளுமவ்வா(று)
ஊற்றுப் பெருக்கால் உலகூட்டும் – ஏற்றவர்க்கு
நல்ல குடிபிறந்தார் நல்கூர்ந்தார் ஆனாலும்
இல்லை என மாட்டார் இசைந்து .

XXXX

 

GIVE  AND EAT

10.However we weep and wail year after year and roll on the earth, will the dead come back, O men of the great world? Let us not do so. That is our WAY too. Till we depart ask what have we here? So give, eat and rest in peace.

ஆண்டாண்டு தோறும் அழுது புரண்டாலும்
மாண்டார் வருவரோ மாநிலத்தீர் – வேண்டா!
நமக்கும் அதுவழியே! நாம்போம் அளவும்
எமக்கென்? என்(று) இட்டு, உண்டு, இரும்

XXX

APPETITE IS DIFFICULT TO CONTROL

11.O my body! Oppressed with appetites! If I say omit one day’s eating you will not. If I say take food for two days, you will not. You know not my trouble even for one day. To live with you is difficult indeed.

ஒருநாள் உணவை ஒழியென்றால் ஒழியாய்
இருநாளுக்கு ஏலென்றால் ஏலாய் – ஒருநாளும்
என்நோ(வு) அறியாய் இடும்பைகூர் என்வயிறே
உன்னோடு வாழ்தல் அறிது.

XXXX

AGRICULTURE IS THE BEST WORK

12.The tree standing on the river bank and the wealth acquired through intimacy with the king equally liable to fall. Is it not so? To plough and eat is the most excellent way of living. There is no work so noble as this. All other occupations are considered mean.

ஆற்றங் கரையின் மரமும் அரசறிய
வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழும் அன்றே – ஏற்றம்
உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர்
பழுதுண்டு வேறோர் பணிக்கு,

 

XXX

FATE DECIDES EVERYTHING

13.Indeed in this world, those that are destined to live long, who can destroy? Or those that are destined to be destroyed, who can enable to escape? Or those that are destined to always live by begging who can divert from that course?
ஆவாரை யாரே அழிப்பர் அதுவன்றிச்
சாவாரை யாரே தவிர்ப்பவர்- ஓவாமல்
ஐயம் புகுவாரை யாரே விலக்குவார்
மெய்அம் புவியதன் மேல்.

XXX

HONOUR IS MORE IMPORTANT

14.Living frugally is better than begging. If the matter be well considered, it is disgraceful to procure one meal by flattery. To lose one’s life is far better than to lose his honour for the sake of a livelihood.
பிச்சைக்கு மூத்த குடிவாழ்க்கை பேசுங்கால்
இச்சைபல சொல்லி இடித்துண்கை – சிச்சீ
வயிறு வளர்க்கைக்கு மானம் அழியாது
உயிர்விடுகை சால உறும்.

XXXX

LORD SIVA IS SUPREME

15.Those who meditate on Siva will have no suffering of any kind at any time. This is the way of over coming the decree of destiny. This is the true wisdom. None but these will ever subdue fate.

சிவாய நம என்று சிந்தித் திருப்போர்க்கு
அபாயம் ஒருநாளும் இல்லை – உபாயம்
இதுவே(;) மதியாகும் அல்லாத எல்லாம்
விதியே மதியாய் விடும்.

 

XXX

WOMEN AND CHASTITY

16.Know you that in the sea girt earth the quality of water is distinguished by the goodness of the soil. The quality of the good by liberality, quality of the eye by unvarying favour and the disposition of women, by a man not repugnant to chastity.தண்ணீர் நிலநலத்தால் தக்கோர் குணம்கொடையால்
கண்ணீர்மை மாறாக் கருணையால் – பெண்ணீர்மை
கற்பழியா ஆற்றல் கடல்சூழ்ந்த வையகத்துள்
அற்புதமாம் என்றே அறி.

XXXX

DON’T BLAME GOD

17.Those who are instructed by the wise not to do evil in this world, do not behave accordingngly or give alms. Hence they suffer want ; Why should they then attribute it to god, and not to their vicious actions? Will they obtain great wealth? Will an empty pot boil over?

செய்தீ வினையிருக்கத் தெய்வத்தை நொந்தக்கால்
எய்த வருமோ இருநிதியம்?- வையத்து
“அறும்-பாவம்!” என்ன அறிந்து அன்றிடார்க்கு இன்று
வெறும்பானை பொங்குமோ மேல்?

XXXX

MISERS CAUSE VIOLENCE

18.In this vast earth a niggard will not give anything to his parents, children, country men, relatives and friends, even though they prostrate themselves at his feet. But he will give to strangers who inflict pain on him.

பெற்றார் பிறந்தார் பெருநாட்டார் பேருலகில்
உற்றார் உகந்தார் எனவேண்டார் – மற்றோர்
இரணம் கொடுத்தால் இடுவர்(;) இடாரே
சரணம் கொடுத்தாலும் தாம்.

XXX

19.For procuring a measure of rice in order to appease our hunger, we take uncommon pains to offer our services, or to beg from door to order, or to take long voyage s on the ocean of clear water, or to pay homage or to rule over kingdoms, or to make verses in honour of noble people.
சேவித்தும் சென்றிரந்தும் தெண்ணீர்க் கடல்கடந்தும்
பாவித்தும் பாராண்டும் பாட்டிசைத்தும் – போவிப்பம்
பாழின் உடம்பை வயிற்றின் கொடுமையால்
நாழி அரிசிக்கே நாம்.

XXX

PROSTITUTION

20.To satisfy pleasure ( not by means of a lawful wife) but by a prostitute, is like attempting to cross a river ( not by means of a boat) but by a grind stone: this way of living will destroy wealth and become the seed of poverty. It is not good for either this life or for the life to come.

அம்மி துணையாக ஆறிழிந்த வாறொக்கும்
கொம்மை முலைபகர்வார் கொண்டாட்டம் -இம்மை
மறுமைக்கும் நன்றன்று மாநிதியம் போக்கி
வெறுமைக்கு வித்தாய் விடும்.
20
—TO BE CONTINUED

Tags, Nal vazi-1, Good path,Avvai

–subham–

TAMIL WISDOM- AVVAIYAR’S KONDRAI VENTHAN IN ENGLISH AND TAMIL – PART 1 (Post No.5511)

Compiled by London Swaminathan

 
swami_48@yahoo.com
Date: 6 October 2018

 

Time uploaded in London –13-31 (British Summer Time)

 

Post No. 5511

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

 

TAMIL WISDOM- AVVAIYAR’S KONDRAI VENTHAN IN ENGLISH AND TAMIL – PART 1 (Post No.5511)

 

(FOR THE PROFILE OF TAMIL POETESS AVVAIYAR, PLEASE SEE MY EARLIER POST ATHICHUDI OF AVVAIYAR IN ENGLISH AND TAMIL)

TAMIL VERSION IS TAKEN FROM PROJECT MADURAI OF M KALYANASUNDRAM.

PRAYER
கடவுள் வாழ்த்து 

 

LET US WORSHIP AND PRAISE CONTINUALLY THE FEET OF THE LORD WHO WEARS THE GARLAND OF FLOWERS FROM THE CASSIA (KONDRAI) TREE.

கொன்றை வேந்தன் செல்வன் அடியினை
என்றும் ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே.

உயிர் வருக்கம் VOWELS OF TAMIL LANGUAGE

1.OUR MOTHER AND FATHER ARE THE FIRST KNOWN GODS/DIVINITIES
1. அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்.

XXX

2.TO WORSHIP IN A TEMPLE IS EXTREMELY GOOD
2. ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று.

XXX

3.THAT WHICH IS NOT DOMESTIC LIFE /FAMILY LIFE IS NOT PROPER VIRTUE
3. இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று.

XXX

4.WHAT MISERS HAVE HOARDED THE WICKED WILL TAKE

  1. ஈயார் தேட்டை தீயார் கொள்வர்.

XXX

5.MODERATION IN FOOD IS AN ORNAMENT FOR WOMEN
5. உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு.

XXX

6.HATRED TOWARDS PEOPLE OF THE TOWN WILL BRING COMPLETE RUIN
6. ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும்.

XXX

7.NUMBERS AND LETTERS (NUMERACY AND LITERACY) ARE TWO EYES
7. எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத் தகும்.

XXX

8.CHILDREN WHO DO NOT REQUIRE TO BE DIRECTED (BY THEIR PARENTS) ARE LIKE AMBROSIA
8. ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து.

XXX

9.THOUGH YOU ARE REDUCED TO BEGGARY, DO YOUR DUTY
9. ஐயம் புகினும் செய்வன செய்.

BHAGAVAD GITA:- YOUR RIGHT IS TO WORK ONLY, NEVER TO ITS FRUITS (BG 2-47)

BETTER IS ONE’S OWN  DUTY (BG 3-35)

XXX

10.RELY ON ONE MAN AND STAY IN ONE PLACE (DONT HAVE WAVERING MIND)
10. ஒருவனைப் பற்றி ஒரகத்து இரு.

TIRUKKURAL 510-TO TRUST A MAN WITHOUT A TEST AND SUSPECT A MAN AFTER HE HAS PASSED THE TEST WILL CAUSE ENDLESS MISERY

XXX

11.VIRTUOUS CONDUCT IN A BRAHMIN IS BETTER THAN THE RECITATION OF THE VEDAS
11. ஓதலின் நன்றே வேதியர்க்கு ஒழுக்கம்.

TIRUKKURAL 134-IF A BRAHMIN FORGETS VEDAS HE MAY REACQUIRE IT. BUT IF HE LOSES HIS CHARACTER HE SLIPS DOWN IN HIS RANK OF BIRTH

XXX

12.ENVIOUS TALK BRINGS DESTRUCTION TO ONE’S WEALTH
12. ஔவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு.

XXX

13.CAREFULLY ACQUIRE GRAIN AND MONEY
13. அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு.

TAMIL PROVERB- GO BEYOND THE SEAS TO GET WEALTH

XXX

ககர வருக்கம் 

14.IT IS CONSIDERED CHASTITY/ GOOD VIRTUE IN A WIFE NOT TO DISOBEY HER HUSBAND
14. கற்பெனப்படுவது சொல் திறம்பாமை.

TIRUKKURAL 54-

WHAT POSSESSION OF GREATER VIRTUE CAN ONE HAVE THAN A WIFE, IF SHE BE FIRM IN HER IN HER LOYALTY TO HER PARTNER IN LIFE?

TIRUKKURAL 55-

A WIFE WHO MAY NOT WORSHIP GOD BUT WAKES UP WITH WORSHIPFUL DEVOTION TO HER HUSBAND HAS THE POWER TO MAKE RAIN FALL AT HER BIDDING

 

XXX

15.THE PRESERVATION OF HER CHASTITY IS THE ORNAMENT OF A WOMAN
15. காவல்தானே பாவையர்க்கு அழகு.

TIRUKKURAL 57-

OF WHAT USE ARE PRISON WALLS TO PROTECT A WOMAN’S VIRTUE? THE WOMAN’S POSSESSION OF A FIRM MIND IS HER BEST POSSESSION.

XXX

16.RENOUNCE AT ONCE WHAT IS DIFFICULT TO GET
16. கிட்டாதாயின் வெட்டென மற.

XXX

17.SPEAK GENTLY EVEN TO INFERIORS
17. கீழோர் ஆயினும் தாழ உரை.

TIRUKKURAL 100

USING HARSH WORDS, WHEN PLEASING WORDS ARE AVAILABLE, ISS LIKE GREEN FRUITS WHILE THERE ARE RIPE ONES.

MANU 4-138

A MAN SHOULD TELL THE TRUTH AND SPEAK WITH KINDNESS; HE SHOULD NOT TELL TE TRUTH UNKINDLY NOR UTTER LIES OUT OF KINDNESS.

XXX

18.IF YOU ARE CENSORIOUS,YOU WILL GAIN NO FRIENDS (IF YOU FIND FAULT WITH EVERYONE AND EVERYTHING, YOU LOSE ALL YOUR FRIENDS AND RELATIVES)
18. குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை.

TIRUKKURAL 189

EVEN THE EARTH GROANS UNDER THE WEIGHT OF THE MAN WHO SLANDERS AT THEIR BACK.

TIRUKKURAL 190

IF A MAN CAN LOOK UPON OTHERS’ FAULTS AS HIS OWN WHAT EVIL CAN BEFALL HIM

 

XXX

19.THOUGH YOUR ARROW IS SHARP, DON’T BOAST OF YOUR VALOUR
19. கூர் அம்பு ஆயினும் வீரியம் பேசேல்.

TIRUKKURAL 439

NEVER EXTOL YOURSELF IN ANY MOOD NOR DO ANY ACT THAT IS GOOD FOR NOTHING

XXX

20.IF YOUR FRIEND BEHAVE BADLY, IT IS YOUR DUTY TO ABANDON HIM
20. கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம்.

TIRUKKURAL 815

IT IS BETTER TO LEAVE THAN HAVE THE FRIENDSHIP OF THE MEAN, LOW-MINDED PEOPLE THAT ARE USELESS AND UNHELPFUL

TIRUKKURAL 817

IT IS BETTER TEN FOLD TO HAVE OPEN ENEMIES THAN GIGGLING FRIENDS WHO BETRAY YOU.

XXX

  1. COURAGE IN ADVERSITY RECOVERS LOST PROPERTY
    21. கேட்டில் உறுதி கூட்டும் உடைமை.

TIRUKKURAL 622

WHEN ADVERSITY ADVANCES LIKE A FLOOD, IT VANISHES WITH A THOUGHT IN TH MIND OF THE MAN THAT IS WISE.

XXX

22.LEARNING IS BETTER THAN MONEY
22. கைப் பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி.

TIRUKKURAL 400

LEARNING IS THE LASTING JOYFUL WEALTH; ALL OTHER MATERIAL WEALTH ARE LOST IN TIME

XXX

23.ACQUAINTANCE WITH THE KING IS A GREAT HELP IN TIME OF TROUBLE
23. கொற்றவன் அறிதல் உற்ற இடத்து உதவி.

XXX

24.SCANDAL IN THE EAR OF A SCANDAL MONGER IS WIND TO FIRE
24. கோள் செவிக் குறளை காற்றுடன் நெருப்பு.

TIRUKKURAL 1076

THE MEAN ARE LIKE THE DRUM THAT IS BEATEN, FOR THEY HEAR SECRETS AND BETRAY THEM.

 

THE MEAN ARE LIKE THE DRUM

XXX

25.SPEAK OF FAULTS AND BE HATEFUL TO ALL
25. கௌவை சொல்லின் எவ்வருக்கும் பகை.

TIRUKKURAL  191

ONE WHO SPEAKS USELESS WORDS THAT OTHERS DISLIKE IS DESPISED BY ALL.

TO BE CONTINUED……..

XXX SUBHAM XXX

 

 

TAMIL POETESS AVVAIYAR’S 108 APHORISMS (Post No.5476)

OCTOBER 2018 GOOD THOUGHTS CALENDAR (Post No.5476)

 
COMPILED by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 26 September 2018

 

Time uploaded in London – 20-14 (British Summer Time)

 

Post No. 5476

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

TAMIL POETESS AVVAIYAR’S 108 APHORISMS (Post No.5476)

FESTIVALS -2 GANDHI JAYANTHI’; 8- MAHALAYA AMAVASAI; 9 NAVARATRI BEGINS’ ; 18 SARASVATI PUJA; 19 VIJAYA DASAMI (Durga Puja)

 

NEW MOON DAY- OCT.8; FULL MOON DAY- 24

FASTING DAYS/EKADASI- 5, 20; AUSPICIOUS DAYS- 19, 28, 31

PRAYER

LET US WORSHIP AND PRAISE CONTINUALLY THE GOD WHO IS DEAR TO THAT BEING WHO WEARS A GARLAND MADE UP OF THE FLOWERS OF THE ATTI TREE (GANESA IS INVOKED)

 

LET US WORSHIP AND PRAISE CONSTANTLY THE GOD WHO SITS IN STATE WEARING A GARLAND MADE UP OF THE FLOWERS OF THE ATTI TREE (LORD SIVA IS INVOKED)

 

OCTOBER 1 MONDAY

1.DESIRE TO DO VIRTUE / DESIRE TO DO CHARITY

2.ANGER SHOULD BE SUBDUED

3.DO NOT CONCEAL YOUR MEANS/ DO NOT REFUSE HELP WHERE IT IS PRACTICABLE

 

OCTOBER 2 TUESDAY

4.DO NOT PREVENT GIVING ALMS

5.DO NOT BOAST OF YOUR POSSESSIONS/ DO NOT SPEAK IN PRAISE OF YOUR GREATNESS

6.DO NOT LOSE YOUR COURAGE/ CEASE NOT TO PERSEVERE

OCTOBER 3 WEDNESDAY

7.DO NOT DESPISE NUMBERS AND LETTERS/ DO NOT NEGLECT THE STUDY OF ARITHMETIC AND GRAMMAR

8.BEGGING IS DISGRACEFUL

9.GIVE ALMS AND THEN EAT

 

OCTOBER 4 THURSDAY

10.CONDUCT YOURSELF CONSISTENTLY/ FOLLOW ESTABLISHED CUSTOMS

11.CEASE NOT TO LEARN/ DO NOT NEGLECT THE STUDY OF THE VEDAS

12.DO NOT SPEAK ENVIOUSLY

 

OCTOBER 5 FRIDAY

13.DO NOT RAISE THE PRICE OF GRAIN/ DO NOT ALLOW YOUR KNOWLEDGE TO DIMINISH/ DO NOT ALLOW YOUR RELATIVES TO DIMINISH

 

14.DO NOT SAY ONE THING AFTER SEEING ANOTHER/ DO NOT SAY ONE THING TO A MAN’S FACE AND ANOTHER BEHIND HIS BACK

 

15.BE UNITED TO YOUR RELATIVES LIKE THE LETTER OR BEND LIKE ‘NGA’ ங

THERE ARE FOUR DIFFERENT READINGS FOR THIS SAYING.

LIKE THE SHAPE OF THE LETTER ’ ங ‘ SURROUND AND PROTECT YOUR RELATIVES.

DRAW UP YOUR FORCES ENCOMPASSING THE ENEMY IN THE FORM OF LETTER ‘ ங ‘

 

STAND LIKE THE LETTER ‘ங ‘ AND FIGHT I.E. AS THE CONSONANT ‘ங ‘ TAKES AN INTERMEDIATE POSITION IN WORDS TAKE A STAND BETWEEN THE VAN AND REAR OF YOUR ARMY AND FIGHT.

BUILD THE ENTRANCE OF THE FORT IN WINDINGS LIKE THE LETTER ‘ ங ‘

 

OCTOBER 6 SATURDAY

16.BATHE ON SATURDAY (WITH OIL)’ BATHE THE BODY IN SPRING WATER, FIRST BATHING THE DEFILED MIND IN TRUTH.

17.SPEAK SO AS TO GIVE PLEASURE

18.DO NOT BUILD TOO LARGE A HOUSE

19.BE FRIENDLY ON EXPERIENCING FRIENDSHIP

OCTOBER 7 SUNDAY

20.PROTECT YOUR FATHER AND MOTHER

21.FORGET NOT A BENEFIT

22.SOW IN DUE SEASON

23.DO NOT LIVE BY LAND WRESTED FROM YOUR NEIGHBOUR/ DO NOT GAIN A LIVELIHOOD BY MEANS OF BRIBES TAKEN IN A COURT OF JUSTICE

 

OCTOBER 8 MONDAY

24.DO NO IMPROPER ACTION/ DO NOT WANDER ABOUT DELUDED BY THE SENSES

25.DO NOT PLAY WITH A SNAKE DO NOT SPEAK VAINLY

26.SLEEP ON A MATTRESS OF SILK COTTON

27.DO NOT SPEAK DECEITFULLY

 

OCTOBER 9 TUESDAY

28.DO NO DISGRACEFUL ACTION

29.LEARN FROM CHILDHOOD

30.FORGET NOT YOUR DUTY (CHARITABLE ACTIONS ARE INTENDED)

31.DO NOT SLEEP TOO LONG

OCTOBER 10 WEDNESDAY

32.AVOID UNKIND WORDS

33.FASTING MUST BE OBSERVED

34.LIVE ACCORDING TO THE RULES OF PROPRIETY

35.AVOID BASE ACTIONS

 

OCTOBER 11 THURSDAY

36.CEASE NOT TO SHOW GOOD DISPOSITIONS

37.DO NOT SEPARATE FROM YOUR FRIENDS

38.AVOID DOING INJURY

39.BE DILIGENT IN STUDY

 

OCTOBER 12 FRIDAY

40.DO NOT CONCEAL YOUR PROFESSION

41.DO NOT DESIRE TO PLUNDER

42.ABANDON SINFUL AMUSEMENTS

43.STAND IN THE PATH OF JUSTICE

 

OCTOBER 13 SATURDAY

44.ASSOCIATE WITH THE WISE/ ASSOCIATE WITH THE GREAT SO AS TO BE PROTECTED FROM YOUR ENEMIES

45.DO NOT SPEAK HYPOCRITICALLY

46.FORGET NOT THAT WHICH IS EXCELLENT

47.SPEAK NOT IN A PROVOKING MATTER

 

OCTOBER 14 SUNDAY

48.DO NOT LOVE GAMBLING

49.WHAT YOU DO, DO WELL

50.HAVING FOUND A FIT PLACE, GO TO IT/ DISCRIMINATE IN YOUR CHOISE OF PLACES

51.DO NOT BEHAVE SO THAT PEOPLE MAY SAY FIE

 

OCTOBER 15 MONDAY

52.DO NOT SPEAK SO AS TO BE FOUND FAULT WITH/ DO NOT SPEAK INDISTINCTLY

53.DO NOT WANDER ABOUT IN IDLENESS

54.ACT SO AS TO BE CALLED A WORTHY PERSON

55.DESIRE TO BESTOW GIFTS

 

OCTOBER 16 TUESDAY

56.SERVE VISHNU

57.PUT AWAY SINFUL ACTIONS

58.DO NOT GIVE WAY TO TROUBLE

59.FIRST CONSIDER, THEN ACT

 

OCTOBER 17 WEDNESDAY

60.DO NOT BLASPHEME GOD.

61.LIVE AS YOUR COUNTRYMEN DO

62.DO NOT LISTEN TO THE WORDS OF WOMEN

63.FORGET NOT OLD FRIENDS/ DO NOT FORGET ANCIENT

 

OCTOBER 18 THURSDAY

64.DO NOT PURSUE HAZARDUOUS UNDERTAKINGS/ DO NOT BEGIN TO DO THOSE THINGS IN WHICH YOU WILL FAIL

65.HOLD TO THE LAST THAT WHICH IS GOOD

66.DO AS YOUR COUNTRYMEN APPROVE

67.DO NOT QUIT YOUR STATION/ KEEP UP YOUR RANK

 

OCTOBER 19 FRIDAY

68.DO NOT PLAY IN WATER

69.DO NOT EAT DAINTIES/BR NOT NICE IN FOOD

70.STUDY MANY BOOKS

71.CULTIVATE RICE

OCTOBER 20 SATURDAY

72.WALK UPRIGHTLY

73.DO NOT GO NEAR WHAT IS DANGEROUS/ DO NOT FOLLOW WHAT IS DESTRUCTIVE

74.DO NOT SPEAK MEAN WORDS

75.DO NOT GIVE OCCASION TO DISEASE

 

OCTOBER 21 SUNDAY

76.SPEAK NOT INSULTINGLY

77.DO NOT BE FAMILIAR WITH A PERSON DANGEROUS AS A SNAKE/ DO NOT BE FAMILIAR WITH A SNAKE

78.DO NOT SPEAK WRONGLY

  1. STRIVE TO OBTAINN GREATNESS

 

OCTOBER 22 MONDAY

80.LIVE SO AS TO PROTECT THOSE WHO PRAISE YOU/ LIVE SO AS TO GET A GREAT NAME

81.TILL THE GROUND AND EAT/ DESIRE LAND

82.LOOK TO THE GREAT FOR HELP

83.PUT AWAY IGNORANCE

 

OCTOBER 23 TUESDAY

84.DO NOT ASSOCIATE WITH CHILDREN

85.TAKE CARE OF YOR PROPERTY AND LIVE

86.SHUN WHAT TENDS TO STRIFE

87.DO NOT BE TROUBLED IN MIND

 

OCTOBER 24 WEDNESDAY

88.DO NOT GIVE PLACE TO YOUR ADVERSARY

89.DO NOT SPEAK TOO MUCH

90.BE NOT GLUTTONOUS

91.DO NOT STAND IN FRONT OF THE BATTLE

 

OCTOBER 25 THURSDAY

92.DO NOT ASSOCIATE WITH THE OBSTINATE/ DO NOT FRET AND RUN AWAY WHEN PUNISHED BY YOUR TEACHER

87.DO NOT BE TROUBLED IN MIND

88.DO NOT GIVE PLACE TO YOUR ADVERSARY

89.DO NOT SPEAK TOO MUCH/ SPEAK NOT SO AS TO BE BLAMED

OCTOBER 26 FRIDAY

90.BE NOT GLUTTONOUS/ DO NOT WISH TOEAT TOO MUCH

91.DO NOT STAND IN THE FRONT OF THE BATTLE

92.DO NOT ASSOCIATE WITH THE OBSTINATE

93.LIVE WITH YOUR WIFE/ BE JOINED TO WIFE’S SHOULDERS

 

OCTOBER 27 SATURDAY

94.LISTEN TO THE WORDS OF THE WISE

95.SHUN THE HOUSE OF A HARLOT/

AVOID THE HOUSE OF THOSE WHO BLACKEN LOWER EYELIDS

 

OCTOBER 28 SUNDAY

96.WHAY YOU SAY, SAY RIGHTLY

97.PUT AWAY LUST

98.DO NOT BOAST OF YOUR ABILITY/SPEAK NOT HARSH WORDS

99.DO NOT SPEAK FIRST IN A DISPUTE

 

OCTOBER 29 MONDAY

100.DESIRE KNOWLEDGE

101.STRIVE TO OBTAIN HEAVEN

102.LIVE AS A GOOD MAN

OCTOBER 30 TUESDAY

103.LIVE IN HARMONY WITH YOUR FELLOW CITIZENS

104.DO NOT SPEAK SHARPLY

105.DO NOT EVIL THROUGH DESIRE

106.RISE FROM SLLEP AT DAY BREAK

 

OCTOBER 31 WEDNESDAY

107.DO NOT ASSOCIATE WITH ENEMIES

108.DO NOT SPEAK WITH PARTIALITY

 

–SUBHAM-

Chanakya and Tamil Poetess Avvaiyar (Post No.4739)

Date: 13 FEBRUARY 2018

 

Time uploaded in London- 20-46

 

Written by London swaminathan

 

Post No. 4739

 

PICTURES ARE TAKEN from various sources.

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

 

Who is Chanakya?

A Brahmin scholar, statesman, author of the first economics book in the world (Arthasastra), a king maker and author of several didactic works. He lived 2300 years ago.

 

Who is Avvaiyar?

There were at least three poetesses by the name Avvaiyar. Some people even say that there were six Avvaiyars. Most famous Avvaiyar lived 2000 years ago in Tamil Nadu during Sangam age. But the Avvaiyar who wrote Muuthrai belonged to the middle ages. Her Athichudi is taught to the infants in the school.

 

Chanakya says,

If people make friends with a person of evil conduct, evil eye, evil habitation, the wicked one, the person doing so comes to naught quickly.

Duraacaariivca durdushtirduraavaasii ca durjanah

Yanmaitrii kriyate pumbirnarah siighram vinasyati

Chapter 2, sloka 19

Avoid contact with the wicked, associate with the good, engage in good deeds day in day out, keep in mind impermanence all the time.

Tyaja durjanasamsargam bhaja saadhusamaagamam

Kuru punya mahoraatram smara nityamanityataam

Chapter 14, sloka 20

 

Tamil Poetess Avvaiyar says,

To see the vicious is bad; to give ear to the words of the wicked is evil. To voice forth the base qualities of the evil or vulgar is wicked. To associate with them as friends is sinful.

Muuthurai 9

xxxxxx

 

Bull 5 metres, Horse 10 metres, elephant 1000 metres!

 

One should keep away from a cart to the distance of five hastas ( a measure of length equal to 24 angulas or about 18 inches) from a horse ten hastas, an elephant 100 hastas and for a wicked man even by leaving the country

Chapter 7, sloka 7

Sakatam pancahastena dasahastena vaajinam

Hastinam satahastena desatyaagena durjanam

 

This is in Tamil work ‘Neethi Venba:’ Keep away from horned animals to the distance of 5 hastas, from a horse ten hastas, for an elephant 1000 hastas and for a wicked man run away as long as he disappears from your sight.

Neethi Venba is by an anonymous author.

 

xxxxxx

 

Sandalwood and Sugar cane

Chanakya says,

The sandal wood tree, even when cut, does not give up its fragrance, a lordly elephant, even when old, does not give up its playfulness; sugarcane, even when inserted in machine, does not give up its sweetness. One born in a high family, even when reduced to poverty, does not give up the qualities going with good conduct.

Chapter 15, sloka 18

Chinnopi candanatarurna jahaati gandham

Vruddopi vaaranapatirna jahaati liilaam

Yantraarpito madhurataam  na jahaati  cekshuh

Kshiinopi na tyajanti siilagunaan kuliinah

 

Avvaiyar says,

Though the milk be boiled, it does not lose taste. Though enemies move sociably, they are enemies. The noble-hearted be reduced in circumstances, they are ever noble. The conch shell, though burnt is white nevertheless.

Muuthurai 4

The fragrance of the soft sandal wood, even when ground down, does not abate. Though wreathed kings suffer defeats and have less revenues, will they thereby become less generous or less resolute?

Muuthurai 28

 

xxxxxxxxxx

 

Can crow become an eagle?

Chankaya says,

 

One goes up by one’s qualities and not by occupying a high seat. Does a crow by sitting on top of a place turn into Garuda?

Gunairuttamataam yaati noccaira asanasamsthitah

Praasaadasikharasthopi kaakah kim garudaayate

Chapter 16, verse 6

Avvaiyar says,

The turkey cock, seeing the wild peacock dance, fancies itself to be and spreads its own unattractive wings and dances. So is the little learning of the ignorant man.

Muuthurai 14

 

xxxxxx

Good are always Good!

Meru may shake at the end of the Yuga, the seven oceans may turn rough at the end of the Kalpa. The good however, would not turn away from what they had undertaken.

Chapter 13, sloka 19

 

Yugaante calate meruh kalpaante sapta saagaraah

Saadhavah pratipannaarthaan na calanti kadaacana

 

Avvaiyar

The great, though fallen, are great and those who are not great, when they fall are non-entities. Though a precious gold pot breaks it is still god (valuable). What will be mud pot worth when it is broken? –

Muuthurai 18

 

—- Subham—

 

உடையது விளம்பேல்! வல்லமை பேசேல்! (Post No.4374)

Written by London Swaminathan 

 

Date: 7 NOVEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 6-49 am

 

 

Post No. 4374

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

தற்புகழ்ச்சி என்பது ஒரு நோயாகும்; நம்மில் பெரும்பாலோர்க்கு இந்த நோய் உண்டு; யாராவது ஒருவர் பேசா மடந்தையாக இருந்தாலோ, அல்லது உங்களைப் பாராமல் இருக்கும் பாராமுகமாக இருந்தாலோ, அவரிடம் போய், ‘அட இந்த சட்டை நன்றாக இருக்கிறதே, இந்தப் புடவை நன்றாக இருக்கிறதே! எங்கே வாங்கினீர்கள்?’ என்று கேளுங்கள்; அவர்கள் முகத்தில் ஆயிரம் செந்தாமரைகள் பூக்கும்; அவர்கள் பேச்சில் மதுரை மல்லிகை மணம் வீசும்; சுவிட்சைத் (switch) தட்டிவிட்டீர்கள்; இனி ஆஃF  (off) செய்ய மெடியாது. ‘அட! முன்னைவிட நீங்கள் இளஞர் ஆகி விட்டீர்களே; பத்து வயது குறைந்தது போல இருக்கிறீர்கள்’ என்று சொல்லுங்கள்; உங்களுக்கு திருநெல்வேலி லாலா கடை அல்வா வாங்கிக் கொடுப்பார். புகழ்ச்சிக்கு மயங்காதோர் உண்டோ?

 

 

இதெல்லாம் கூடத் தடவறில்லை; ஆனால் ஒருவர் தானாக முன்வந்து, தனது சாதனைகளைச் சொல்லுவது அறிவுடைமை அன்று; அது பேதைமையின் முற்றிய தோற்றம் ஆகும்.

 

இதனால்தான் அவ்வையாரும்

 

உடையது விளம்பேல் ( உனக்குள்ள சிறப்பினை நீயே புகழ்ந்து கூறாதே)

வல்லமை பேசேல் (உனது திறமையை நீயே புகழ்ந்து பேசாதே) என்று ஆத்திச் சூடியில் அழகுபடப் பகர்ந்தார்.

வள்ளுவனும் சொன்னான்:

வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க

நன்றி பயவா வினை (குறள் 439)

 

பொருள்: தன்னையே புகழாதே; பயனில்லாத செயலைச் செய்யாதே என்பது வள்ளுவன் வாக்கு.

மனு நீதி நவில்வது

 

மனு, தனது மானவ தர்ம சாஸ்திரத்தில், இதைவிட அழகாகாக, சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே செப்பிவிட்டார்:-

 

“யாராவது உன்னைப் புகழ்ந்தால் அதை விஷம் போல ஒதுக்கு; யாராவது உன்னைக் குறைகூறினால் அதை அமிர்தம் போலக் கருது (மனு நீதி 2-162)

 

யாராவது குறைகூறி அதை நீ கேட்டால் சந்தோஷமாக உறங்கலாம்; சந்தோஷமாக விழித் தெழலாம்; சந்தோஷமாக நடமாடலாம்; குறை சொன்னவனுக்குத்தான் அழிவு (உனக்கல்ல)- மனு நீதி நூல் 2-16

 

 

கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல்

–கொன்றை வேந்தன்

(கூர் அம்பாயினும் வீரியம் பேசக் கூடாது; அதாவது உன் கைகளில் கூரிய அம்பு இருந்து, எதிரி கைகளில் ஆயுதம் ஒன்றில்லாவிடினும் செருக்கு கொண்டு அதைச் செய்வேன், இதைச் செய்வேன் என்று புகழ்ந்து கொள்ளாதே)

 

குமரகுருபரரும் நீதி நெறி விளக்கத்தில் உரைப்பார்:

தன்னை வியப்பிப்பான் தற்புகழ்தல் தீச்சுடர்

நன்னீர் சொரிந்து வளர்த்தற்றால் – தன்னை

வியவாமை யன்றே வியப்பாவ தின்பம்

நயவாமை யன்றே நலம்

 

பொருள்:

தன்னைப் பிறர் மதிக்க வேண்டும் என்று தன்னைத் தானே புகழ்ந்து பேசுதல் தண்ணீரை ஊற்றி விளக்கு எரிப்பதற்குச் சமம் ஆகும்;  இன்பத்தை விரும்பாமல் இருபப்பதல்லவோ இன்பம்;  அது போல தன்னைத் தானே புகழ்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பதன்றோ நன்மதிப்பு!

அவ்வையார் கதை

அவ்வையாரிடம் ஒரு சிறுவன் சென்றான்; ஒரு கையில் மண்ணை எடுத்துக் கொண்டான்;  பாட்டி என் கையில் எவ்வளவு மண் இருக்கிறது? என்று சொல் பார்ப்போம் என்றான்; அவ்வையார் பதில் சொல்ல முடியாமல், மனதில் மணல் துளிகளை எண்ணிக் கொண்டிருந்தார்;  விடை தெரியவில்லை. அட பாட்டி, இது கூடத் தெரியவில்லையா? என் கையில் இருப்பது ‘பிடி மண்’ என்றான். முருகப் பெருமானோ சுட்ட பழம் வேன்டுமா, சுடாத பழம் வேண்டுமா? என்று கேட்டு அவ்வைப் பாட்டியை திணறடித்தான்; கீழே விழுந்த நாவற் பழங்களை மணல் போக ஊதிக் கொடுத்தால் அது சுட்ட  பழம் என்று அறிவுறுத்தினான்.

 

இதனால்தான் அறநெறிச்சாரத்தில் முனைப்பாடியார் என்பாரும் சொன்னார்:–

 

பலகற்றோம் யாமென்று தற்புகழ வேண்டா

அலர்கதிர் ஞாயிற்றைக் கைக்குடையும் காக்கும்

சிலகற்றார் கண்ணும் உளவாம் பலகற்றார்க்

கச்சாணி யன்னதோர் சொல்

பொருள்:

அலர்கதிர் ஞாயிற்றை — பரந்த கிரணங்களை உடைய சூரியனையும்

கைக்குடையும் காக்கும்— கையிலுள்ள சிறிய குடையும் மறைத்துவிடும்.

பலகற்றோம் யாமென்று- ஆதாலால் யாம் பல விஷயங்களைக் கற்றுவிட்டோம் என்று தன்னைத் தானே புகழ்ந்து கொள்ளக் கூடாது.

 

பலகற்றார்க்

கச்சாணி யன்னதோர் சொல்–  பல நூல்களையும் ஆராய்ந்து அறிந்தவர்க்கும்  அச்சாணி போன்ற ஒரு சொல்

சில கற்றார் கண்ணும் உளவாம்-  சில நூல்களை மட்டுமே பயின்றோரிடத்தும் உண்டு.

TAGS:–அவ்வையார், மனுநீதி, தற்புகழ்ச்சி, உடையது, வியவற்க

சுபம், சுபம்—

Tamil King’s Rajasuya Yagna! (Post No.3084)

IMG_5583

Research Article written by London Swaminathan

 

Date: 23  August 2016

 

Time uploaded in London: 6-35 AM

 

Post No.3084

 

Pictures are taken from various sources; thanks for the pictures.

 

 

(Tamil version of this article is posted yesterday)

Dharma’s Rajasuya Yagna in the Mahabharata, the longest epic in the world, is well known. But very few people knew about the great Rajasuya Yagna performed by a Choza king 2000 years ago. Four Sangam Tamil Poets sang in praise of the great King Peru Nar Killi.

Pandarang Kannan (Krishna), Vadama vannakkan Perunchaththan (Maha Sastha),Avvaiyaar and Lochana (Ulochanar). Their verses are in the oldest part of Sangam Literature in Puranaanuru verses 16, 125, 367, 377.

(A Yagna is a fire ceremony in which Soma juice, melted butter (ghee) and certain types of wood were placed in the fire as offerings to Vedic Gods).

 

Tamil Kings always fought among themselves. Tamil poets tried to calm them down, but yet the wars continued. So when Tamil poetess Avvaiyar saw three great Tamil Kings of three Kingdoms at one place she was very happy. Chera King Maari Venko and Pandyan King Ugra Peruvazuthi attended and approved the Rajasuyam conducted by Choza Perunar Killi. She wished them a long life – as many  years as the number of rain drops or the number of stars in the sky.

 

Ancient Tamil Nadu had three Kingdoms Chera (Kerala), Choza (East coast and Rice bowl areas) and the Pandya (Southern Tamil Nadu) kingdoms. Lot of chieftains and local leaders were under them.

 

Mahabharata has a very detailed description of the Rajasuya Yajna performed by the eldest of the Five Pandavas- Dharma alias Yudhistra. But Tamil verses give only the minimum details.

 

We came to know from Avaiyar’s verse (Puranaanuru 367) that Brahmins were given gold coins on that occasion as Dhanam (fees and donation). Avvaiyar says, “Whatever good you do in this birth only will help you like a boat ( to cross to the next world).

IMG_5584

Interesting Facts about Rajasuya:-

The fees for the Rajasuya was amazing number of cows! This is recommended by the scriptures. No one would know how many were actually given.

 

32,000 cows for each of the four principal priests.

16,000 cows each for the second line priests.

8000 cows for the third liners and 4000 each for others.

I guess Brahmins would have received gold instead of cows, because maintaining them would have been a big problem.

What is Rajasuya?

Rajasuya means birth of a king (generate a king). Actually this is a rite of royal consecration. All the minor kingdoms would approve him as the chief. It was performed only by the Kshatriyas – the ruling caste.

The time required for Rajasuya was two years. The king had to undergo lot of rituals and fasting during this period. There were many smaller Yagnas (fire ceremonies) involving Soma plant and Ghee (melted butter).

 

Rajasuya consisted of several events:

Soma rite (performed with a mysterious plant from the Himalayas. Please read my article on the Soma plant for more details).

Abhiseka (pouring or bathing the king with holy waters accompanied by Mantra)

Chariot Race

Seizing the cows and releasing the cows (Ancient Hindu kings will raid the cows in the nearby country first. This means “Let us fight”. This was practised by all the rulers from Kanyakumari to Kashmir). In the Rajasuya it was done only symbolically.

King ascending the throne.

Followed by ritual dice play

Reciting of Sunashepa (Dog’s tail) story

Avabhrta snana (bathing)

King observing certain vows for a year.

One more concluding fire ceremony (Atiratra Type)

Stepping on the tiger skin

 

The details of this Yagna is found in Srauta Sutras of Asvalayana, Latyayana, Katyayana and Apastambha.

 

In Rajasuya the king is praised as the protector of the Brahmins, sacker of the cities (in war).

IMG_5585

Spoons and laddles used in Vedic Rituals

 

Vedic Index by Macdonell and Keith gives the following information:

“Raja-suya is the name in the Atharva veda and later literature of the ceremony of the royal consecration. The rite is described in great length in the Sutras, but its main features are clearly outlined in the Brahmanas, while the verses used in the ceremony are preserved in the Yajurveda.

 

Besides priestly elaboration, the ritual contains popular ceremonial. For example, the king is clothed in the ceremonial garments of his rank and provided with bow and arrow as emblems of sovereignty.  He performs a mimic cow raid or engages in a sham fight with a royal. In a game of dice, he symbolically ascends the quarters of the sky as an indication of his universal rule; and steps on a tiger skin, thus gaining the strength and the pre-eminence of the tiger.

My Comments: –

Tiger is found in the Indus Valley seals. The number of cows as sacrificial fees corresponds with the Indus valley weights (in proportion). The dices are found in the Indus valley too. All these point towards a Vedic Culture in the Indus/Sarasvati valley Civilization.

-subham-

 

 

Sath Sangathve Nissangathvam….

in good company

By London Swaminathan; post No. 754 dated 21st December 2013.

Greatest philosopher of India, Adi Shankara, says,
“ Satsangatve nissangatvam
Nissangatve nirmohatvam
Nirmohatve nischalatattvam
Nischalatattve jeevanmuktih” –Bhajagovindam (9)

“Through the company of the good, there arises non-attachment; through non-attachment there arises freedom from delusion; through freedom from delusion there arises steadfastness; through steadfastness, there arises liberation in life”- Bhajagovindam

Bhagavan Ramana has rendered this verse into Tamil in his supplement to Ulladu Narpathu (supplement to Forty Verses on Existence)

Avvaiyar on the same theme

Tamil poetess Avvaiyar, who lived several centuries ago, says

“Sweet is solitude; sweeter is to meditate upon god. Sweeter still is the company of wise people (saints); and the sweetest is to think about the great people always, whether you are wide awake or sleeping. (i.e.to follow them is the sweetest thing in the world)”

In another verse in ‘Vakkundam’, she reemphasizes this point,

“It is good to see good people; good to listen to them, it is better to talk about their virtues and the best is to go along with them”.
avvaiyum muruganum

Lord Krishna says in Bhagavad Gita
“When a man puts away all the desires of his mind, O, Partha, and when his spirit is content in itself, then is he called stable in intelligence” (2—55)

Negatively, the state is one of freedom from selfish desires and positively, it is one of concentration on the Supreme, according to Dr S Radhakrishnan.

Valluvar’s Advice

Tiruvalluvar, Tamil poet who lived at least 1500 years ago says in his Tirukkural:
“Weigh the worth and chose for friendship men of ripe wisdom who know the law (Kural 441)

“Cultivate amity and seek help from men who remove present ills and guard you from future ills (Kural 442)

“To please great men and make them one’s own is the rarest of all rare blessings (Kural 443)

Here we see Valluvar, Avvaiyar, Lord Krishna and Adi Shankara repeating the same thing about Association with the Good people. Great men and women think alike!

upadesh
The Bible says
“ Wisdom flows from the mouth of the Righteous”—(Proverbs 10-31)

An ancient saying from the Middle East says:

He who knows not, and knows not that he knows not, is a fool. Shun him.
He who knows not, and knows that he knows not, is simple. Teach him.
He who knows, and knows not he knows , is asleep. Wake him.
He who knows, and knows that he knows is wise. Follow him.

The largest story collection in the world, Katha Sarit Sagara, has some beautiful quotes:

“Association with the good is a cause of exaltation” (Story of Parents of Udayana)
“Association with the good produces good manners” (Story of Parents of Udayana)
“Association with the great produces benefit” (Story of the Holy boar)

“Association with persons of virtuous conduct benefits everyone” (Story of Anangarati)

Even animals, if they are of a noble strain, do not desert a lord or friend in calamity, but rescue him from it (Story of Jackal that turned into an elephant).

Even the gods protect righteous men who do not, even in emergencies, desert their principles, and cause them to attain their objects (Story of Brahmana who became a Yaksa)

The good are easily melted with compassion, and show causeless friendship to all. (Introduction to KSS)
Good men will do everything for the sake of those that implore their aid (Vetala story 18)

Natha-Swamis-2008

Good people spare even a thief, though ordinarily he ought not to be spared, if they find that he is a benefactor (Story of Brahman, goat and the rogues)

Good men desire a life of retirement after they enjoyed their youth (Story of Alankaravati).
Let us be in the company of the good and the wise.

Katha Sarit Sagara quotes are taken from Dr Sternbach’s book.

contact swami_48@yahoo.com
************

‘Jantunam Narajanma Durlabatha:’

tree-o-life

Human Birth is difficult to obtain
by london swaminathan

Human birth is difficult to obtain is a famous saying from northern Himalayas to Southern Kanyakumari. It is in ancient Tamil and Sanskrit literature. The above quote is from Viveka Cudamani of Adi Shankara. Let us look at the full sloka:

“ For all beings a human birth is difficult to obtain, more so is a male body; rarer than that is Brahmnahood; rarer still is the attachment to the path of Vedic religion; higher than is erudition in the scriptures; discrimination between the Self and not-Self, Realization, Identity with Brahman—these come next in order. Mukti/liberation is not to be attained except through the well earned merits of a hundred crores of births (1000 million births!)”.

In the next sloka he says three things are rare:Human birth, the longing for liberation and protective care of a greatman (mahapurusha).
Tamil literature explains the same thing in a beautiful way. One of the five Tamil epics is Jeevaka Chintamani which gives the story of Udayana and Vasavadatta. The author Thiruththakka devar says human birth is rare. It is like one yoke floating in southern sea coming next to another yoke floating in northern sea and a pole is inserted into it. Human birth is rarer than this.
evolution1

Avvai answers Lord Skanda’s question
Another famous episode in Tamil is about the grand old lady of Tamil literature Avvaiyar meeting Lord Skanda. Skanda asked her several thought provoking questions just to enjoy her beautiful Tamil. He asked her what is bigger, sweeter, crueler and rarer. When she answered his question about rarer things in the world she says human birth is rarer. Let us look at the beautiful Tamil poem in full:

“ Rare is human birth, Vadivel (Skanda/Subramanya)! Rarer is birth as a male with perfect limbs and with full use of all the senses. Rarer still is attainment of knowledge and wisdom. Rarer than this is the tendency to give and serve; and rarest of all is a life dedicated to spiritual enlightenment, for when one reaches the end the heavens will open to welcome that person—the perfect of all human beings”.

I consider this as an echo of Adi Shankara’s three slokas 2, 3 and 4 of Viveka Cudamani. It is not uncommon to see the same thoughts in all saints of India whether they speak Tamil or Sanskrit. Great men think alike. We see the same thought in all the hymns of Thevaram, Thiruvasagam and Divya Prabandham.
Seven types and Four Types of living beings

Even before Darwin gave the world the Theory of Evolution, even before the Linnaean classification of botanical species came in to practice, even before Aristotle gave his theory, Hindus divided the living beings in to four types and seven types in two different classifications:

evolutionary_tree_003
Type 1
1.Andajam: that which came from the eggs
2.Jarayutham: mammals
3.Udbhijam: that which comes out of seeds, roots
4.Swethajam: that which grows from sweat like liquids, i.e. germs etc

Type 2 Classification
1.Devas: supermen
2.Human beings
3.Animals
4.Birds
5.Reptiles
6.Fishes and other marine animals
7.Plant kingdom

evolution

Great Tamil saint Manikkavasagar gives a list of all the births one can get before realising God:

“Grass was I, shrub was I, worm, tree,
Full many a kind of beast, bird, snake,
Stone, man and demon. ’Midst Thy hosts I served.
The form of mighty Asuras, ascetics, Gods I bore.
Within this immobile and mobile forms of life,
In every species born, weary I have grown, great Lord!

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்லரசுராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லா அ நின்ற தாவர சங்கமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்
–சிவ புராணம், திருவாசகம் (மாணிக்கவாசகர்)

tree of life colour
Avvaiyar’s poem in Tamil

அரியது கேட்கின் வரிவடி வேலோய்!
அரிதரிது மானிடர் ஆதல் அரிது
மானிடராயினும் கூன் குருடு செவிடு
பேடு நீக்கிப் பிறத்தல் அரிது
பேடு நீக்கிப் பிறந்த காலையும்
ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது
ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும்
தானமும் தவமும் தான்செயல் அரிது
தானமும் தவமும் தான்செய்வராயின்
வானவர் நாடு வழிதிறந் திடுமே.
****
Pictures are taken from various sites;thanks.
contact london swaminathan: swami_48@yahoo.com

Most Intelligent Woman in the Ancient World

tamil penkal

A community’s development can be easily measured by the level of women’s education or status. If we take all the ancient cultures into account, India has a unique place in the world. Lot of countries gave women– education, freedom, right to inherit property, right to attend religious ceremonies and a status —several centuries after ‘India that is Bharat’ gave them.

 

Vedas and Sangam Tamil literature have the highest number of women poets (poetesses) in the world. It is amazing to see they were able to compose poems and attend assemblies. Gargi Vachaknavi was the only example one can quote for women’s education and freedom from the most ancient days. She was invited to attend an assembly of scholars to discuss philosophical matters. King Janaka of Videha convened the conference. It happened at least 3000 years ago. Even the foreign scholars, who always underestimate and underrate anything Indian, gave the date 800 BC for the Brihad Aranyaka Upanishad, where Gargi appears for the first time. Gargi, a great philosopher, not only attended the conference, but also challenged the most revered philosopher of the day, Yajnavalkya.

 

Thousand years later, the grand old dame of Sangam Tamil literature Avvaiyar appeared on the scene. She was able to attend the great assembly of the three most powerful kings of the Tamil speaking world– Chera, Choza and Pandya. The occasion was the great Rajasuya Yajnam done by Choza king Peru Nar Killi. She praised them for their unity and wished them long life. She was able to enter any palace without a permit or visit any country without a visa. Poets and ascetics had more rights than the diplomats of the modern world. They can challenge the kings in the assemblies and question their misbehaviour.

 

We have over 25 Vedic poetesses and over 25 Tamil Sangam poetesses. No culture in the world had so many poetesses 2000 years ago. It was a world dominated by men. Law giver Manu said that a community will be destroyed if women are not respected.

tamil kili

Indian women were so intelligent that they can easily solve knotty problems. A boy wanted to study Vedas. But he knew only his mother Jabala. When he went to the teacher he asked what was his Kulam, Gotra (clan and sub sects), names of parents etc. He replied truthfully that his mum asked him to give the mother’s name only as Jabala. The teacher was so impressed by his honesty, he took him immediately as his student. He gave the boy a new  name– Satyakama (one who seeks truth) Jabala.

Vedic and Sangam Tamil period women did not sing only about Gods and Kings. They sang about everything in the world. Women like Draupadi and Kannaki challenged the most powerful kings of the day. They vowed to destroy injustice and they did it. Women like Damayanti and Savitri fought for their husbands and won the cases. Sita and Mandodari, wives of rivals, were praised for their chastity. They will inspire women for generations to come.

 

In Vedic days, women were teachers as well. Panini, the first and foremost grammarian in the world, explains the distinction between acaryaa and acaryani, upadhyayaa and updhyayini.

 

Manu, author of the great law book Manava Dharma Shastra, says,

‘’women must be honoured and adorned by their fathers, brothers, husbands and bothers-in-law, who desire their own welfare. Manu 3-55

‘’Where women are honoured, there the gods are pleased; but where they are not honoured, no sacred rite yields rewards. Manu 3-56

Where the female relations live in grief, the family soon wholly perishes; but that family where they are not unhappy ever prospers. 3—57

The houses,  on which the female relations, not being duly honoured, pronounce a curse, perish completely, as if destroyed by magic’’ Manu 3-58

Hence men, who seek their own welfare, should always honour women on holidays and festivals with gifts of ornaments, clothes and dainty food. 3-59

 

Sanskrit and Tamil literature even entered the magic or the superstitious world to show that chaste women can do miracles. They can bring fire and rain by their power. But women never abused their powers. Sita says to Hanuman, the first International ambassador, that she can burn the 14 worlds with her power, but she wanted her husband to take the credit of finishing the demon king Ravana of Sri Lanka.

 

Great poet Valluvar went one step further and says that any chaste woman has the power to make rain at her bidding (Kural 55)

 

Seeing Arundhati Star

Arundhati: Wife of great ascetic Vashista. Symbol of faithfulness, symbol of Indian womanhood and astral goddess in the Saptarishi Mandalam (Great Bear Constellation in the Northern Sky). Every Hindu must see the star on the First Night in the sky. She was the most praised woman on earth. 5000 year old Vedas and 2000 year old Sangam Tamil literature praised her sky high.

tamil aru

Manu says

‘’Akshamala, a woman of the lowest birth, being united to Vashista and Sarangi (being united) to Mandapala became worthy of honour’’(4-23).Akshamala=Arundhati.

 

Sangam Tamil literature refers to Arundhati in several places: Ainkuru.442; Puram.122; Kali.2-21;pari 5-44, madu.610.

In the later days we have great women poetesses like Karaikal Ammaiyar,

Andal, Gangadevi , Mirabhai and Lalleswari.

 

Two thousand years ago Hindus believed in the same values from Kashmir to Kandy in Sri Lanka. This is another blow to the racists who advocated Aryan Dravidian Race Theory.

 

Here are the Lists of Vedic and Sangam Tamil Poetesses:

Aditi,  Apala, Dakshina, Gosha, Indrani ,Juhu, Kadru, Lopamudra, Ratri, Romasa,  Sasi, Sashvati, Sikandini kashyapi, Sraddha, Sarama, Sikta, Sudevi, Surya, Sarasvati, Ushas, Urvasi,Visvara, Visvruha, Vispala, Vakambhirini, Vachukra’s wife, Vac, Yami

 

From Sama Veda – Nodha, Agnishta basha, Sikatani vavari, Ganpayana,

Later day great women—

Gargi vachaknavi, Maitreyi, Nalayini, Savitri, Kaikeyi, Sita, Mandodari, Ahalya, Arundhati, Kunti, Draupadi. (Kaikeyi was a great driver. She rode the chariot when Dasaratha went to war with the demons and defeated them)

 

Tamil Poetesses

(Like Rig Vedic compiler Vyasa, Tamils also followed Vyasa’s technique of naming anonymous poets with abstract expressions. So we don’t know for sure how many poetesses were there in Vedic period or later. But poetesses were there, which is confirmed by later day mythologies. Slight change of spellings or some suffixes to names made enthusiasts to count more number of poetesses!! One surprising thing about Sangam Tamil names is most of them have prefixes like Sanskrit names Su=Nal. Lot of poetess’s names have this Nap or Nal prefix.

 

This shows ancient Indians followed the same method in naming. I have already written about the Sanskrit names among Sangam Tamil poets such as Valmiki, Damodaran, Markandeyan, Kamakshi, Kesavan, Mahadevan, Nagarajan,Paliyathan,Vishnu dasan, Kannadasan etc.

 

1.Avvaiyaar  2.Aadimanthiyaar 3.Anjil anjiyaar 4.Uunpiththai

5.Kaamakkanipsalaiyaar 6.Kaavarpendu 7.Kuramakal kuriyeyini

8.Maarpiththiyaar 9.Maasaaththiyaar 10.Nachchellaiyaar  11.Nakkannaiyaar

12.Nedumpalliyathai 13.Nalvellaiyaar 14.Nalveliyaar 15.Nanmullaiyaar  16.Nappasalaiyaar  17.Naagaiyaar 18.Paari makalir 19.Perungkoppendu

20.Peymakal ilaveyini 21.Ponmaniyaar 22.Ponmudiyaar  23.Puunkan uththiraiyaar 24.Pullaankanniyaar 25.Vennik kuyaththiyaar 26.Velli viithiyaar

27.Venpuuthiyaar 28.Kakkaipaadiniyaar.

 

Pictures are taken from World Tamil Souvenire;thanks.

Contact swami_48@yahoo.com for the list of 615 research articles.