பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 78 (Post No.4915)

COMPILED by S NAGARAJAN

 

Date: 15 April 2018

 

Time uploaded in London –  7-04 AM  (British Summer Time)

 

Post No. 4915

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 78

  பாடல்கள் 654 முதல் 665

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

                           பாரதி பத்துப்பாட்டு

நூலில் பத்து அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இங்கு பத்தாம் அத்தியாயமான பாரதி பார்வையில் பாரதி இடம்பெறுகிறது.

பத்தாம் அத்தியாயம்: பாரதி பார்வையில் பாரதி

1 முதல் 12 வரை உள்ள பாடல்கள்

 

காலச்சக் கரத்தின் மேற்பகு தியெனில்

     காணுமு யிர்களின் பிறப்பாகும்

சீலமு றவது சுழல்கையில் கீழே

    சென்றிட லென்பது இறப்பாகும்

ஓலமிட் டழுவதில் பயனென் பிறந்தோர்

     ஒருநாள் மடிவது முறையாகும்

கோலமிட் டழித்தல் போல்பிறப் பிறப்பும்

    கோலம்மா றிவரல் இயல்பாகும்

 

எவரிறந் தாலும் மறுகணம் மறத்தல்

    இப்புவி மாந்தர் குணமாகும்

அவர்போல் எனையும் மறந்திடு வாரெனில்

    அதுவே வாழ்வின் நிலையாகும்

தவறா ததுவே நிகழும் எனயென்

    தமிழ்நாட் டினையும் நினைந்திட்டேன்

தவறாய் நினைத்தேன் எனும்படி என்றும்

    தமிழகம் என்னைப் போற்றிடுதே

 

என்பெய ராலே எண்ணிலா மன்றம்

    இருப்பதைக் கண்டு வியக்கின்றேன்

என்கவி தைகளை பலவடி வத்தில்

     எங்கணும் பாடக் கேட்கின்றேன்

என்னைப் பற்றிய ஆய்வுகள் பலவும்

     ஏடுக ளில்வரக் காண்கின்றேன்

என்தமிழ் நாட்டார் எனைமறப் பாரோ

    என்பதைக் கண்டு மகிழ்கின்றேன்

 

இந்நாள் எனையான் திரும்பிப் பார்க்கின்

     என்வாழ் வெனக்கே திகைப்பூட்டும்

அந்நாள் நடந்ததைச் சொல்கிறேன் எந்தன்

     ஆடையே பிறர்க்கு நகைப்பூட்டும்

எந்நா ளும்நான் நிம்மதி யாக

    இருந்தேன் என்றிட வாய்ப்பில்லை

இந்நாள் அதனை நினைத்துப் பார்த்தால்

    எனக்கே என்நிலை புரியவில்லை

 

சுயபுத்தி இல்லாமல் ஏதேதோ செய்வதாய்

     சூழ்ந்தவர் யாரும் சொல்ல

சுயசாதி வெறுப்புக்கு ஆளாகி அவரோடு

    சுற்றத்தால் ஒதுக்கப் பட்டேன்

சுயமாக எதனையும் செய்திட இயலாத

    சூழ்நிலைக் கைதி யானேன்

சுயசரி தம்எழுத முயன்றாலும் அதனையும்

    தொடராமல் நிறுத்த லானேன்

 

என்னிளம் பருவத்தின் பெருமைகள் ஈதென

     இயம்பிட ஏது மில்லை

சின்னஞ்சி றுவர்க்குள விளையாட்டில் கலந்திட

    சிறிதேனும் உரிமை யில்லை

இன்னுமோர் கொடுமையாய் சிறுமியைக் கொணர்ந்து

    என்மனைவி யாக்கி வைத்தார்

பின்னுமோர் சோதனை தந்தையார் மடிந்திட

    போகயிட மின்றி நின்றேன்

 

நிரந்தர மில்லாமல் ஊர்ஊராய் ஓடிநான்

     நிலையற்ற வாழ்வு வாழ்ந்தேன்

அரசனாம் தருமன்போல் அல்லல்கள் பலபட்டு

    அஞ்ஞாத வாசம் செய்தேன்

கரம்பிடித் திட்டநல் மனைவியொடு மக்களின்

     கடமையைச் செய்தி டாத

முரடனாய் வாழ்வியல் புரியாது முரண்படும்

    மூடனாய் தூற்றப் பட்டேன்

 

இத்தனைத் துயர்கள் இருப்பினும் கவிதை

     இயற்றுதல் மட்டும் நின்றதில்லை

எத்தனைத் தடைகள் குறுக்கிட்ட போதும்

     எழுதாமல் இருக்க இயலவில்லை

சித்தத்தில் ஒளிரும் சுடரென இருந்தென்னைச்

     சிறப்புறச் செய்தது தமிழன்றோ?

நித்தமென் சுவாசக் காற்றென இயங்கி

    நிலைபெறச் செய்தது கவியன்றோ?

 

வறுமையே தொடர்ந்தென்னைத் துரத்திய போதும்

    வடித்திடும் பாடலில் ஒருபோதும்

சிறுமையோ குறையோ நேர்ந்திட விடாமல்

     சீருடன் ஆய்ந்ததைப் படைத்திட்டேன்

பெறுமிச் சுதந்திரப் பயிரினை வளர்த்திட

    பாடுபட் டோரில் என்பெயரும்

உறுமென் பதுவே போதுமத னிலுமே

    உயர்நிலை எனக்குத் தந்திட்டார்

 

என்கவியைப் பாடாத மேடையில்லை எங்கும்

     என்புகழைப் பேசாத சபையுமில்லை

என்றாலும் நானன்று பாடியே மகிழ்ந்திட்ட

    இனிய பாரதமின்னும் தோன்ற வில்லை

என்சாதி என்மதம் என்னினம் என்மொழி

     எனமூளும் சண்டைகள் ஓய வில்லை

என்றுதான் இவையெலாம் தீருமோ அதுவரை

     என்பாடல் ஒலிப்பதில் பொருளு மில்லை

 

நல்லதோர் வீணையைச் செய்ததை மீட்டிட

     நல்லிசை அதனிலே கேட்க வில்லை

பல்லெழில் மிக்கதோர் ஓவியம் வாங்கியும்

    பார்த்திட விழிகளோ இரண்டு மில்லை

சொல்லழகு கொண்டதென என்கவியைப் பாடினார்

     சொல்பொருளை செயலாக்க முனைய வில்லை

அல்லல்கள் பலபட்டு அயராமல் இயற்றிய

    அருங்கவிகள் போல்நாடு அமையவில்லை

 

 

என்றென் தமிழ்மொழி உலகம் முழுதும்

ஏற்கும் செம்மொழி யாகிடுமோ

என்றென் பாரதம் எல்லா நலனும்

இருக்கும் நாடாய் உயர்வுறுமோ

என்றிவ் வுலகம் மாந்தர் யாவரும்

என்றும் சமமென இணைந்திடுமோ

அன்றென் கவிதைகள் உயிர்பெற் றிடுமே

அவற்றுள் நிலையாய் வாழ்வேனே!!!

 

பாரதி பார்வையில் பாரதி முற்றும்

பாரதி பத்துப்பாட்டு நூல் முற்றும்

தொகுப்பாளர் குறிப்பு:
பாரதிப் பத்துப்பாட்டை வெளியிட மகிழ்ச்சியுடன் அனுமதி தந்த கவிஞருக்கும் சந்தனத் தென்றல் பதிப்பக உரிமையாளர் கவிஞர் சி.காசிநாதன் அவர்களுக்கும் எமது நன்றி.

கவிஞரைப் பற்றிய குறிப்பு ஏற்கனவே தரப்பட்டுள்ளது.

***

 

GREATEST TAMIL POET OF MODERN ERA-SUBRAHMANYA BHARATI (Post No.4481)

GREATEST TAMIL POET OF MODERN ERA-SUBRAHMANYA BHARATI (Post No.4481)

WRITTEN by London Swaminathan 

 

Date: 11 DECEMBER 2017 

 

Time uploaded in London-  20-36

 

 

Post No. 4481

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

BHARATI was born on 11th December1882 in Ettayapuram in Tamil Nadu and died on 11th September in Chennai. He was the greatest of the Tamil poets of modern period. He composed patriotic and devotional poems. His other poems covered all the important issues facing the country. He lived well before his times and sang about women’s liberation and a casteless society. he predicted India would become independent, a quarter of a century before its actual independence in 1947. He was a great lover of Tamil language and the Vedas. He wanted to spread both Tamil and Vedas. He translated some of the hymns from the Rig Veda. He knew several languages including Sanskrit, French and English. He wrote  both in Tamil and English.

His poems inspired the freedom fighters including my father V santanam, who was the News Editor of Dinamani. He along with Kamaraj, Kakkan and other Congress leaders went to prison for fighting against the British Rule. My father and others sang Bharati’s famous patriotic song ‘Veera Swathanthram Vendi Nindraar…………’ through the main roads of Chennai. This is to emphasize that his poems inspired the freedom fighters and it would inspire generations to come.

 

 

Bharati was very kind towards all the living beings; he sang that the animate and inanimate beings of this land are his kith and kin. He was greatly influenced by Shelley, Byron, Milton, Browning, Francis Thompson and Thomas Moore. In the same way he was influenced by all the national leaders and poets. He sang about Guru Gobind Singh, the Sikh Guru, Veera Shivaji, the great Hindu King, Mahatma Gandhi, B G Tilak, Gokhale and others.

 

As a lover of Sanskrit he was influenced by the Upanishdic seers, Panini, Kalidas, Adi Shankara, doyen of Tamil literature U V Swaminatha Iyer to name a few.

He predicted that India would become a Super Power, a Super Guru and lead the world. He also predicted that there would be a bridge linking India with Sri Lanka along the Setu Bridge of Ramayana. His other predictions about Trip to Moon, Indian Independence etc. have already come true.

 

I will quote some of the tributes paid to Bharati by famous Tamil scholars:

 

“In Bharati there is a steady, ceaseless, unflagging spiritual evolution. His burning desire to shake off the yoke of an alien rule finds immortal expression in his soul-stirring national songs. The freedom from without is only a prelude to freedom from within. In the wailing of Panchali (Panchali sabatham), one hears the passionate cry of a down trodden nation for freedom. His love lyrics are nothing but an adumbration of the heavenward flight of his soul. His devotional songs in praise of Kali, mark a definite stage in his onward march to the faroff City of God, which he wants to found here on earth. His Cuckoo Song (Kuyil Paattu) is the crown of his achievement in the domain of poetry. Bharati’s ideal is that of Sri Aurobindo who strove to make our earth the very Kingdom of God”._- R S Desikan

 

“Poet Bharati has fulfilled the true mission of a poet. He has created Beauty not only through the medium of glowing and lovely words, but has kindled the souls of men and women by the million to a more passionate love of freedom and a richer dedication to the service of the country.

 

 

“Bharati was truly great and he was easily the greatest of the modern poets. With him came the flood-tide of renaissance, as a part of national upsurge for freedom. In his hands Tamil recovered its naturalness, clarity, vigour, vitality and flexibility. he turned to colloquial vocabulary and rhythms and brought the written Tamil closer to speech.

 

“His short life of thirty-nine years was full of trials and tribulations, which a freedom fighter had to face in the early  years of this century. His political Guru was the extremist Lokamanya Tilak. He had several spiritual Gurus including Sister Nivedita.

 

–Bharati Tamil Sangam , Calcutta, 1970

 

“Bharati was not only a poet who could rouse the patriotic feelings of his fellow-Tamils, but was also a literary artist of the highest order who could see the universal in particular. Although Bharati hails from Tamil Nadu, and occupies a front place in India’s regional literature, his impact will be felt wherever great literature is loved and read” – V K R V Rao

 

Bharati was not only a poet and a freedom fighter but also a humanist, journalist, Yogi, Siddha, Nature lover, Essayist, social reformer and linguist.

 

 

Subramanya Bharati | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/subramanya-bharati/

Translate this page

Compiled by Santanam Swaminathan; Post No 742 dated 11th December 2013. 11th December is Bharati’s Birth Day. Bharathiyar was born on 11 December 1882; Died on 11th September 1921. Quotes about Bharati: “Bharati kindled the souls of men by million to a more passionate love of freedom and a richer dedication …

Bharati’s view of women | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/bharatis-view-of-women/

(The writer Bharatiyar (C.Subrahmanya Bharati) is the greatest of the modern Tamil poets. He died in 1921. He wrote articles in English in addition to his most famous Tamil poems. Following are his views on women:-swami). Compiled by London swaminathan. Post No.918 dated 19th March 2014. In the mystic symbolism …

THREE INTERESTING STORIES FROM THE … – Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/…/three-interesting-stories-from-the-brahmanas-post-no-40…

1 Jul 2017 – Tag Cloud. anecdotes Appar Avvaiyar Bharati Book review Brahmins Buddha calendar Hindu Human Sacrifice Humility Indra in literature in Tamil Kalidasa Kamban Lincoln mahabharata Manu Mark Twain miracles Pattinathar proverbs Quotations quotes Rig Veda Sanskrit Quotations Satapata brahmana …

You visited this page on 12/11/17.

Bharati on women’s freedom | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/bharati-on-womens-freedom/

Complied by London Swaminathan Post No.989; Date :— 19th April 2014. Also read an article on “The Place of Women by C.Subrahmanya Bharati(1882-1921) posted here on 19-3-14; Post No 918. This one is a new article he wrote in English on the same subject in 1915. It is amazing to readBharati’s views on women.

Books on Bharati | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/books-on-bharati/

 

1902-1904 Jul When the Maharajah of Ettayapuram visited Benares, on his way back from the Delhi Durbar (conducted by Lord Curzon) he invitedBharati to come back to Ettayapuram and work for him in his Samastana.Bharati agreed and came to his birth place to work for the Maharajah. His job was to read newspapers, …

harmonium | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/harmonium/

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com;. IMG_3519. There are very interesting anecdotes in the life of the great Tamil poet Subramanya Bharati. One of them was his fear of leprosy, which made him to consume a harmonium to fire! Once he was playing on harmonium; actually he was …

 

–Subham–

மஹாகவி பாரதியார் நூல்கள் – Part 41 (Post No.4320)

Written by S.NAGARAJAN

 

 

Date:21 October 2017

 

Time uploaded in London- 5–45 am

 

 

Post No. 4320

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

 

 

பாரதி இயல்

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 41

சுப்பிரமணிய பாரதி – பிரேமா நந்தகுமார் எழுதியுள்ள ஆய்வு நூல்

 

ச.நாகராஜன்

 

 

டாக்டர் திருமதி பிரேமா நந்தகுமார் பாரதியாரின் நூல்களை நன்கு படித்த இலக்கிய ஆய்வாளர். பாரதி ஆர்வலர். அரவிந்தர் பால் பக்தி கொண்டவர். பாரதியார், அரவிந்தர் ஆகியோர் பற்றிய பல அரிய கட்டுரைகள் மற்றும் நூல்களை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் படைத்தவர்.

 

ஆங்கிலத்தில் அவர் எழுதிய சுப்பிரமணிய பாரதி என்ற நூலை வி.எம்.சாம்பசிவன் தமிழில் மொழி பெயர்த்துள்ளார். நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், இந்தியா,-வின் வெளியீடாக் இந்த நூல் மார்ச் 1973இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 

இரண்டு பாகங்களைக் கொண்டுள்ள இந்த நூல் 156 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

 

முதல் பாகம் பாரதியாரின் வாழ்க்கையை விவரிக்கிறது. இரண்டாவது பாகம் பாரதி நூல்களைப் பற்றிய ஆய்வாக அமைகிறது.

 

அருமையான நூல்.

 

கோர்வையாக வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆதாரங்களுடன் விவரிக்கும் பிரேமா நந்தகுமார், அவரது நூல்களைப் பற்றிய சிறப்புக்களையும் விளக்குகிறார்.

நூலில் மிக அருமையான செய்திகள் பலவற்றைக் காண்கிறோம்.

அவற்றில் சில:

 

 

சகோதரி நிவேதிதாவைச் சந்தித்து பாரதியார் விடை பெற்றுக் செல்கிறார். அப்போது..

 

“பாரதியார் விடை பெற்றுச் செல்கையில் நிவேதிதா தேவி தமது இமயமலைப் பயணத்தில் கிடைத்த சருகு ஒன்றை, தமது நினைவுப் பொருளாக வழங்கினார். பாரதி அதை பக்தியுடன் இறுதிநாள் வரை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தார். வறுமையில் உழன்ற காலத்தில் கூட பணத்துக்காக, அவர் அதைத் தர மறுத்து விட்டார். (பக்கம் 23)

 

ஸ்ரீ அரவிந்தரும், பாரதியாரும் கவிஞர்கள். வ.வே.சு. பிரபல சிறுகதை எழுத்தாளர். சீனிவாசாச்சாரியார் சிரத்தையுடன் இவர்க்ளின் உரையாடல்களுக்குச் செவி மடுப்பார். இவர்கள் நால்வரும் புதுச்சேரி கடற்கரையில் இலக்கியம், தத்துவம், துறவுநிலை குறித்து மணிக்கணக்கில் விவாதிப்பார்கள். (பக்கம் 37)

 

குவளைக் கண்ணன் பாரதியாரிடம் ஆழ்வார்கள் இயற்றிய நாலாயிரம் பாடல்களைப் பற்றிக் கூறினார்.

 

“பாரதி உடனே சொன்னார் : — “அவவளவு தானே! நானே ஆறாயிரம் பாடல்கள் பாடுவேன். நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம் அவர்கள் இயற்றினால் பாரதி ஆறாயிரம் நான் எழுதுவேன்” என்றார். இது வெறும் பேச்சல்ல.அடுத்த 40 நாட்களும் மௌன விரதம் பூண்டு தமது மாபெரும் முயற்சியில் இறங்கினார்”. (பக்கம் 47)

 

பாரதியார் புதுவையிலிருந்து சென்னை வந்தார்.

சென்னையில் அவரை வரவேற்ற ராஜாஜி கூறுகிறார்: “பாரதி ரயிலிலிருந்து இறங்கினார்; அவரைப் பார்க்க எனக்கு வருத்தமாயிருந்தது. முன்னர் அவரை நான் பார்த்தபோது, முழுமதி போல, அவரது முகம் ஒளி படைத்திருந்தது. இப்போது அந்த உண்ர்வைக் காணோம்; ஒரு கடும் பார்வை காணப்பட்டது. இந்தத் துயரமான மாறுதலைக் கண்டு மனம் நெகிழ்ந்தேன்.” (பக்கம் 59)

 

 

“அதன்படி மனைவியின் ஊருக்கு பாரதி, டிசம்பர் மத்திவாக்கில் வந்து சேர்ந்தார். அங்கிருந்து ரங்கசாமி ஐயங்காருக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்றிலிருந்து ஸ்ரீமதி அன்னிபெசண்டும்,டாக்டர் சுப்ரமண்ய அய்யரும், சி.பி.ராமசாமி அய்யரும் பாரதியின் விடுதலைக்கு உதவினார்கள் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. (பக்கம் 69)

 

உதாரணத்துக்கு பாரதி ஆரிய-திராவிட சர்ச்சைப் பற்றிக் கூறியதை இங்கு குறிப்பிடலாம்”

 

“நண்பர்களே, ஆர்யர்களுக்கு முன் திராவிடர்களும் திராவிடர்களுக்கு முன் ஆதி திராவிடர்களும் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு முன், மிருகங்களும், மற்ற பிராணிகளும் வாழ்ந்திருக்கின்றன. அவற்றின் இடத்தில் நாம் தோன்றி வீடுகளைக் கட்டிக்கொண்டு பண்ணைகளை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த் ஆதி காலத்தவர்கள் திரும்பி வந்து, தங்கள் நாட்டைக் கொடுக்க வேண்டும் எனக் கோரினால் நாம் அனைவரும் மூட்டை முடிச்சுகளோடு வெளியேற வேண்டியது தான்.” (பக்கம் 75)

 

 

தேசீயத் தலைவர்கள் மீது அவர் பாடிய பாடல்கள் 1921ம் ஆண்டுக்கு முன் இயற்றப்பட்டவை. இது பற்றி சி.ராஜகோபாலாச்சாரியார் எழுதுகிறார்:

“பாரதி பாட்டு வடிவில் அமைத்துத் தந்த தேசீய சிந்தனை, காந்தி யுகத்துக்கு முந்தைய காலத்தைச் சேர்ந்தது. விவேகானந்தர், தாதாபாய் நௌரோஜி, திலகர் ஆகியோர் இந்தியா பற்றிக் கொண்டிருந்த கருத்துக்களைப் பிரதிபலிக்கிறது.” (பக்கம் 100)

 

 

“இவ்விதமாக கண்னன் பாட்டு, பல பண் திற இசைவுடன் விளங்குகிறது. புவி வாழ்வை, தெய்வீ க வாழ்வாக மாற்றுவதற்குக் கடவுளே பூமியில் இறங்கி வந்தது போலத் தோன்றுகிறது. கண்ணன், ஒரு வேத ரிஷி; அர்ஜுனனின் நண்பன்;  ராதையின் காதலன்; வாழ்வளிக்கும் அன்னை; சற்குரு; சீடன் குவளைக் கண்ணன். ஆனால் என்றும் மறைந்து நிற்கும் பரம்பொருள். மனிதன் அணுகும் எல்லா வழிகளையும் கையாண்ட பின் பாரதி, இறுதியாக, ஆண்டவன் உருவில் கண்ணனைக் காண்கிறார்.” (பக்கம் 12)

பாஞ்சாலி சபதம் குறித்து பிரேமா நந்தகுமார் கூறுவது:

“திரௌபதியிடம் வீ ர ரசம் குடிகொள்கிறது. அவமானப் படுத்தப்பட்ட அரசி, ஆண்களின் உலகில் தனக்குரிய இடத்துக்காகப் போராடும் பெண்குலம், விடுதலை வேண்டிப் போரிடும் பாரதமாதா, புகழ் நிறைந்த ம்கா சக்தி ஆகிய நான்கும் அந்த அமர பாத்திரத்தில் ஒருங்கிணைந்து விடுகின்றன. “ (பக்கம் 133)

 

குயிலைக் காதலுடன் கு.ப.ராஜகோபாலன் ஒப்பிடுகிறார்.

குயில் பாட்டில் மெய்யுணர்வு வந்ததும் மறைந்து போகும் காதலை அவர் கீட்ஸின் (Grecian Urn)  கிரேசியக் கலயம் என்ற கதையில் வரும் பாத்திரங்களுடன் ஒப்பிடுகிறார். (பக்கம் 139)

 

இறுதியாக நவரத்ன ராமாராவின் சொற்கள் மிகவும் பொருத்தமான்வை:

 

புகழ் மிக்க தமிழ் மொழி வழங்கும் வரை பாரதியின் நாமம் நீடித்திருந்தாலும் கூட, அவரை அமரர் எனக் கூறுவது தவறாகாது.” (பக்கம் 154)

 

 

இப்படி பல அரிய கருத்துக்களைத் தொகுத்துத் தருகிறது இந்த நூல்.

 

பாரதியைப் பற்றிய அரிய இந்த நூலை பாரதி ஆர்வலர்கள் படிப்பது அவசியமாகிறது.

பிரேமா நந்தகுமாரின் ஆராய்ச்சி பாரதியைப் பற்றி நன்கு அறிய உதவும்.

***

 

 

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 14 (Post No.3431)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

 

Date: 9 December 2016

 

Time uploaded in London: 5-35 am

 

Post No.3431

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

 

பாரதி இயல்

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 14

பாரதியை ஒட்டிய நினைவுகள் – பெ.நா.அப்புஸ்வாமியின் பல கட்டுரைத் தொகுப்புகள்

 

ச.நாகராஜன்

 

தினமணி சுடரில் வெளியான பல கட்டுரைத் தொகுப்புகள்

‘பாரதியை ஒட்டிய சில நினைவுகள்’ என்ற தலைப்பில் பெ.நா.அப்புஸ்வாமி அவர்கள் தினமணி சுடரில் ஏராளமான கட்டுரைகளை எழுதி வந்துள்ளார்.

பாரதியும் திலகரும் பற்றிச் சென்ற கட்டுரையில் பார்த்தோம்.

இதர சில கட்டுரைகளின் தலைப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

 

அறிவியல் கோணத்தில் 1 (6-9-1981 சுடர் இதழில் ஆரம்பம்)

சரசுவதி தேவியின் புகழ் 1 (22-11-1981 சுடரில் ஆரம்பம்)

பாரதியும் பிற மொழிகளும் 13-12-1981, 20-12-1981 சுடர் இதழ்கள்

பாரதி பாடும் தனிப்பாணி 1,2 (7-2-1982, 14-2-1982 சுடர் இதழ்கள்)

பாரதியின் நாட்டுப் பற்று 1,2 (21-2-1982,28-2-1982 சுடர் இதழ்கள்)

பாரதி பிரசுராலயம் 1,2,3,4 (21-3-1982,28-3-1982,4-4-198211-4-1982 சுடர் இதழ்கள்)

இந்தக் கட்டுரைகளின் தலைப்புகளைப் பார்த்தாலேயே பெ.நா.அப்புஸ்வாமி பாரதியாரைப் பற்றி எத்தனை தகவல்களை அளித்திருப்பார் என்பதை எளிதில் ஊகிக்க முடியும்.

தனது நினைவிலிருந்தே இந்தத் தகவல்களை அவர் அளித்திருப்பதால், சில இடங்களில் தனக்கு நினைவு சரியாக வரவில்லை என்பதையும் வெளிப்படையாக குறிப்பிடுகிறார்.

 

அறிவியல் கோணத்தில்

 

இந்தக் கட்டுரைத் தொடரில் பெ.நா.அப்புஸ்வாமி பாரதியாரைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில், “நேரில் பழகாத குறை தான், ஆயினும் தொடர்புகள் பல. ஆகையால் பாரதியை நேரில் காணாமலும், அவருடைய குரலை நேரில் கேட்காமலும் இருந்த போதிலும் அவரைப் பற்றி எழுத எனக்கு உரிமை உண்டு” என்று அழுத்தம் திருத்தமாகச் சொல்கிறார்.

 

 

பின்னர் வந்தே மாதரம் கீதத்தை பாரதியார் இரு முறைகள் மொழிபெயர்த்த நயத்தைப் பாராட்டுகிறார்.

உணர்ச்சி வேகத்தில் புதுமைப் பெண் என்ற பாடல் பாரதியார் வாயிலிருந்து எப்படி எழுந்தது என்ற சம்பவத்தைப் படிக்கச் சுவையாக இருக்கும்.

 

 

சாது கணபதி பந்துலு என்னும் தேசபக்தர் திருநெல்வேலி வீரராகவபுரத்தில் வாழ்ந்தவர். அவர் வீட்டில் சில காலம் பாரதி தங்கியதுண்டு.

 

அந்த வீட்டில், ஒரு நாள் மாலை ‘அதோ பார் புதுமைப் பெண்ணை, அதோ நிற்கிறாளே தெரியவில்லையா’ என்று கூறி நிமிர்ந்த நன்னடை,நேர் கொண்ட பார்வை கொண்ட பெண்ணைப் பற்றிய பாடலை பாரதியார் பாட நண்பர்கள் அதை எழுதிக் கொண்டனராம்.

 

சரசுவதி தேவியின் புகழ்

 

இந்தத் தொடரில் பாரதி ஸரஸ்வதி தேவியின் புகழ் என்ற பாரதி பாடலை அவர் எப்பொழுது பாடினார் என்பது பற்றித் தனக்குத் தெரிந்த ஒரு தகவலை  முன் வைக்கிறார்.

 

 

பாரதியும் பிற மொழிகளும்

 

பாரதியாரின் பன்மொழிப் புலமையை விரிவாக இந்தத் தொடரில் தருகிறார் பெ.நா.அப்புஸ்வாமி

இயல்பாகவே எட்டயபுரத்தில் இருந்த சங்கீத சூழ்நிலையில் தமிழும் தெலுங்கும் பாரதியாருக்கு இயல்பான மொழிகளாக இருந்தன. இந்துக் கல்லூரியில் பயின்றதால் ஆங்கிலத்தில் வல்லமை பெற்றார்

காசியில் வடமொழியில் தேர்ந்தார். பாண்டிச்சேரியில் பிரெஞ்சு மொழியில் தேர்ந்தார்.

ஆங்கிலத்திலும் சம்ஸ்கிருதத்திலும் அவர் கவிதைகள், கட்டுரைகள் புனைந்துள்ளார்.

 

பாரதி பாடும் தனிப்பாணி

 

பாரதி வாழ்ந்த காலத்தில் எட்டயபுரத்தில் வாழ்ந்த இசை மேதை சுப்பராம தீக்ஷிதர். அவர் காலமான போது பாரதியார் அவரைப் பற்றிய கவிதை ஒன்றைப் புனைந்தார்.

 

பாரதியார் திருவல்லிக்கேணி கடற்கரையில் தனிப்பாணியுடன் தன் பாடல்களை இசைப்பதையும், அதைத் தான் நேரில் கேட்கவில்லை என்றாலும் பாரதியாரின் (ஒன்று விட்ட) தம்பி விசுவநாதையர் பாடிக் கேட்டிருப்பதாகவும் பெ.நா.அப்புஸ்வாமி இந்தக் கட்டுரைத் தொடரில் குறிப்பிடுகிறார்.

 

பாரதியின் நாட்டுப் பற்று

 

இந்தத் தொடரில் பாரதியாரின் நாட்டுப் பற்றைப் பற்றி விவரிக்கும் பெ.நா.அப்புஸ்வாமி மதுரையில் சேதுபதி பள்ளியில் பாரதியார் பணியாற்றியபோது அவருடன் பணியாற்றிய கோபால கிருஷ்ணய்யரைத் தான் சந்தித்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்.

பாரதியார் வந்தேமாதரம் கீதம் வரும் பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜியின் ஆனந்த ம்டத்தை மொழி பெயர்த்த மஹேசகுமார் சர்மாவைப் புகழ்ந்து எழுதியது ஒரு அருமையான செய்தி.

அரவிந்தரும் வந்தேமாதரத்தை மொழி பெயர்த்துள்ளார். ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கப்பட்ட அந்த கீதத்தின் முதல் அடி

Rich with thy hurrying streams, Bright with thy Orchard gleams’  என்பதாகும்.

 

பாரதி பிரசுராலயம்

 

பாரதி பிரசுராலயம் தோன்றிய விதத்தையும் விசுவநாதையர் பெரு முயற்சி எடுத்து பாரதியின் பல நூல்களைப் பதிப்பித்ததையும் இந்தத் தொடரில் பெ.நா.அப்புஸ்வாமி எடுத்துரைக்கிறார். பல்வேறு செய்திகளை அவர் பகிர்ந்து கொள்ளும் போது பல புதிய விஷயங்கள் பாரதியாரைப் பற்றி நமக்குத் தெரிய வருகிறது.

 

இந்தத் தொடர் கட்டுரைகள் பாரதி அன்பர்களுக்கு ஒரு வர பிரசாதம் தான்.

 

பல செய்திகள் நினைவிலிருந்தே எழுதப்பட்டிருப்பதால் இவற்றை  மேலும் ஆராய்ந்து பல விஷயங்களில் பாரதி ஆர்வலர்கள் தெளிவு பெற முடியும்.

தினமணியும் தினமணி சுட்ரும் பாரதி பற்றிய பல செய்திகளை ஆரம்ப காலத்தில்ருந்தே சேகரித்து வந்திருக்கிறது. பயன் தரும் விதத்தில் அவற்றைத் தமிழர்கள் பெற பிரசுரித்திருக்கிறது.  தமிழுக்குச் சேவை செய்த தினமணி பாரதியைப் பற்றிய பல புதிய விஷயங்களைத் தொகுத்திருப்பது பாராட்டுக்குரிய ஒரு பெரிய விஷயம்.

 

பெ.நா.அப்புஸ்வாமியின் எழுத்துக்கள் புத்தக வடிவில் முழுமையாக வந்ததாகத் தெரியவில்லை.

அவற்றைத் தமிழ் உலகம் பெறுமானால் அது ஒரு பொக்கிஷமாகவே அமையும்!

*********

Poet Bharati’s Quotations in English (Post No.3303)

IMG_3645 (2)

Compiled  by London Swaminathan

 

Date: 30 October 2016

 

Time uploaded in London: 13-29

 

Post No.3303

 

Pictures are taken from various sources; thanks

 

November 2016  ‘GOOD THOUGHTS’ Calendar

 

Important days

November 5-Kanda Shashti, Sura Samharam; 14- Guru Nanak Jayanti, Children’s Day in India; 22-Kala Bhairava Ashtami; 23-Sathya Sai Baba’s Birth Day.

 

Ekadasi-11, 25;Full Moon-14;New moon-29; Auspicious days-2, 4, 6, 7, 9, 11, 20, 27

November 1 Tuesday

May Tamil great and Tamils good flourish!

May Bharat great, a gem divine flourish;

May ills that this day torture us, perish!

May good things reach us.

 

November 2 Wednesday

Even when limbs grow weak, for its food

The lion accepts not the flesh

Offered by a fox

 

November 3 Thursday

You are knowledge; you are dharma indeed

You are our heart; you are our very soul

You are also the life in our body (B C Chaaterji’s Vandemataram)

November 4 Friday

The lives of great men all remind us

We can make our lives sublime

November 5 Saturday

King of bards of Kudanthai! The praise of Tamil brads

So long as the Potikai bred tongue lasts

Shall be yours; their hearts will always bless you;

You will surely thrive deathless for ever (about U.Ve.Sa)

November 6 Sunday

The wondrous mantra that in love

Is chanted, the mantra at which

Foes shudder, is Vade Mataram.

Even if sinners chant this mantra

They will attain to culture sublime

 

 

November 7 Monday

Its billions and billions of scholars wise

For thousands of yugas failed to know

This “I”, can I its nature realise?

Can the fish know the greatness of sea;oh!

 

November 8 Tuesday

This is the nation where flourished mighty kings

And saints blemishless, dharma incarnate!

This nation dubbed the ignoble woman

Who bore not heroes, as nullipara

November 9 Wednesday

Ancient is Bharat and you her children!

Forget not; Bharat is the Tilka of earth

You are her children; forsake not this thought.

 

November 10 Thursday

May Aryas stay here! May men remain here!

May the heroic and the lofty stay here!

May they who meanness brook, stay here!

May sons of ceaseless love for Motherland, stay here!

May they who die when glory dies, stay here.

November 11 Friday

As loving kindness marks them

Even as exemplary virtue

As they know of God’s nature

They came to be called Brahmins

 

November 12 Saturday

No more talk of caste and creed

No more talk of birth and breed;

Who first drew breath in this our land

Brahmin or other caste, with us he will stand

 

November 13 Sunday

This is our Motherland, Bharat!

Its here our parents dear loved and lived

In joyous wedlock, pure.

Our forebears too in ages past

Had lived for centuries, here they died.

 

November 14 Monday

Himachal is our mountain

The world hath not its fellow;

Ganga is our fountain

Pellucid, sweet and mellow

 

November 15 Tuesday

 

Our Upanishads are twelve

Unknown to any other clime

Deep into our minds they delve

And soar aloft sublime.

 

November 16 Wednesday

Land of the heroic free

Where sages have lived at peace,

Soothed by the poesy

Of Nard’s melodies;

Where Buddha came t birth

–The embodiment of grace–

 

 

November 17 Thursday

Will knowers of truth think on you Maya?

Can you dare harm the stout-hearted at all?

Maya! May be you are arm potent;

Still can you brave the flame of Mind’s clarity?

 

November 18 Friday

When will this thirst for freedom slake/

When will our love of slavery die?

When will our Mother’s fetters break?

When will our tribulations cease?

November 19 Saturday

Eighteen are the languages

That she speaks;

But animating them all

Is only one thought

November 20 Sunday

Vedas are the speech

Of this sword-wielding Lady;

Merciful to her votaries,

She extirpates evil men

 

November 21 Monday

A thousand castes we have, oh dear!

But outsiders have no place here.

However, they quarrel, can the sons of one mother

Cease to be brothers of one another?

 

November 22 Tuesday

Time was when Pandits of the world

-Authors of millions of great works –

Came thronging here in great quest

Of the unique truth ultimate

 

 

November 23 Wednesday

With tears, not water, this plant we reared;

Is it your pleasure, Lord, it should be seared?

A lustrous lamp with our life’s ghee fed;

Is it your pleasure it should be dead?

After years a thousand there came on a day

A diamond most dazzling; shall we throw it away?

 

November 24 Thursday

Vikrama of Seventeen Fiftysix,

Annus mirabils! …. Guru Gobind,

The elixir great of mighty victors

Furbished at Anatpur in joyance great

 

November 25 Friday

Goddess Parvati who wields ten weapons

Lakshmi gladly throned on Lotus, Vani

By whom is buddhi blest, are but Thee, Mother (India)!

 

November 26 Saturday

The Vedic hymns, in joy, She sings

With Spear of Truth, Her canter rings.

She strews sastras, the Mother kind

Within the reach of all mankind

November 27 Sunday

Rajput heroes whose fame will not fade

Till the end of entire world

Or as long as martial powers lasts

Or as long as chaste women breathe

 

 

November 28 Monday

The natives of Punjab and those of great realms

Whence heroes from Arjun onward took birth,

They of Bengal who even when they slumber

Forget not their devotion to the feet of Mother!

 

November 29 Tuesday

The sweated labour and the plough

Of us shall honoured be;

Vain revellers a target stand

Unto our mockery;

November 30 Wednesday

Thoughts and aims must come to pass

And the mind shall think only good

A stout and sturdy heart I seek

And a clear lucid intellect.

 

—Subham–

 

 

Why did Bharati burn the Harmonium? (Post No 2602)

IMG_9567

Compiled by london swaminathan

Date: 5 March, 2016

 

Post No. 2602

 

Time uploaded in London :–  15-17

 

( Thanks for the Pictures  ) 

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com; 

IMG_3519

There are very interesting anecdotes in the life of the great Tamil poet Subramanya Bharati. One of them was his fear of leprosy, which made him to consume a harmonium to fire!

Once he was playing on harmonium; actually he was playing with a harmonium like a child. He pressed many keys at the same time which produced a horrible sound. Immediately people in the room criticized him. He gave a beautiful reply. I wanted to show you how horrible it is when you scold a child! The same horrible sound you people produce when you scold a child! (His care and love for children is known through many anecdotes).

 

Chellamma’s bother has given her this harmonium. When it developed some problems it was sent to a shop for repair work.  Bharatiyar found out that the person who was handling it was a leper. Bharati was so scared of leprosy, he came home and told his wife Chellamma, “Never ever touch that harmonium, when it is returned”. She kept quiet. She loved the harmonium very much. Moreover it was given by her brother.

 

All this happened when the family was about to shift to far away Kadayam from Pondycheri. Bharati told his friends to pack all the goods and send them as cargo by next train. Chellamma told them to pack the harmonium without fail. After some days the cargo arrived at Kadayam. It so happened that Bharati himself received it and opened the package.

 

As soon as he saw the harmonium he became very angry. He separated it from rest of the goods and then asked someone to take it to the garden nearby. There he poured kerosene oil over it and set fire to it. Only when he saw the ashes of the harmonium he became peaceful. He came back home and gave treatment to the house with burning torches to kill the leprosy bacteria.

Once a freedom fighter who was afflicted with leprosy came home and touched Bharati’s daughter Sakuntala. She was a child then. As soon as he went out he bathed his child with anti-bacterial lotion. Since he had so much respect to freedom fighters he could not say anything when he was playing with his child.

 

He used to throw out all the tumblers and other utensils touched by a leper. People who find them on the roads, just outside his house, naturally returned them to Chellamma. When he saw them back in the house, he took them to a garden and buried them saying that it would prevent others getting leprosy. He was so health conscious!

 

Every one of us has some fear or phobia. Bharati was very much worried about leprosy. This shows that his human side.

 

 

Source: Tamil book on Bharatis Life by Akkur Ananthachary, 1936 publication. Rough translation by London swaminathan.

-subham-

Beautiful Quotations on Bharati (Post No. 2379)

bharati boat

Compiled by London swaminathan

Date: 11 December 2015

Post No. 2379

 

Time uploaded in London :– 5-19 AM

( Thanks for the Pictures  ) 

 

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

Subramanya Bharati- born on 11 December 1882

Died on 11 September 1921

 

Poet Bharati has fulfilled the true mission of a poet. He has created beauty not only through the medium of glowing and lovely words, but has kindled the souls of men and women by the million to a more passionate love of freedom, and a richer dedication to the service of the country. Poets like Bharati cannot be counted as the treasure of any province. He is entitled by his genius and his work, to rank among those who have transcended all limitation of race, language and continent and has become the universal possession of  mankind.

—Poetess Sarojini Naidu

XXX

barati stat3

Bharati is a true poet. He has the poet’s perception, the artist’s touch, the reformer’s zeal, the devotee’s faith, the scholar’s erudition, the patriot’s nationalism and the cosmopolitan’s internationalism he is a liberal rooted in the past, and a conservative who holds forward-looking thoughts. He is a rich blend of old and new. He expresses new themes in classic metres, and classic themes in newer modes. Some of his themes are bold and unconventional – so bold that some of his contemporaries gasped in wonder, or railed at his temerity.

–P N Appuswami

XXX

 

Bharati was truly great and he was easily the greatest of the modern Tamil poets. With him came the flood tide of renaissance, as a part of national upsurge for freedom. In his hand Tamil recovered its naturalness, clarity, vigour, vitality and flexibility.

–Bharathi Tamil Sangham, Calcutta

XXX

bharathi_ninaivukal_copy

Bharati was not only a poet who could rouse the patriotic feelings of his fellow- Tamils, but was also a literary artist of the highest order who could see the universal in the particular. So, although Bharati hails from Tamil Nadu, and occupies a front place in India’s regional literature, his impact will be felt wherever great literature is loved and read.

–V K R V Rao, Education Minister, 1970

XXX

 

Bharati has proved what every reader of poetry always knew, that if a poet is equal to his task, he can invest an old theme with a new significance and beauty by his poetic emotion and artistic skill. Kannan Paattu, his magnum opus, is a lyrical cycle of poems on Krishna. Its theme is traditional, one to which India has responded since time immemorial.

–Justice S K Mukherjea

XXX

bharati b & w

Bharati was only thirty nine when he died. But he had adorned tami with such a unique body of exquisite lyrics and pieces of prose, vivid and many toned, that will be a perpetual national possession.

—-Bharathi Tamil Sangham, Calcutta

XXX

 

Subrahmanya Bharati was a man on whose tongue the Goddess Saraswati can honestly be believed to have danced the dance of patriotism. If he had been born in any free country, why in any country of the world except the India, the man would have been made the Poet Laureate of the country, would have been given honours and titles by a government which knows how to respond to the feelings of the people, and would have lived and died among the most honoured of the nation.

—S Satyamurthi in Madras Legislative Council, 1928

XXX

bharati-stamp

Subramanya Bharati’s poetry falls broadly into three divisions. The first which is most well-known, consists of his soul stirring national songs. The second which is not so well-known to the general public, but which is familiar to students of Tamil, contains his two master pieces of Panajali Sabatham and Kuyil Pattu. In between there is a third division, which comprises of his religious and philosophic poems and songs. Though these form nearly half of his total output, they are not as well know as they should be.

–A V Subramaniya Aiyar

XXX

 

Bharati is the poet of the common man. The language of the common man became in his works the language of the poetry. Till then the language of the common man was not the respectable language of high class literature.

–Prof T P Meenakshisundaran, Vice chancellor of Madurai University

XXX

bharati drawing

Bharati has introduced in accordance with the spirit of the times, a new theme of poetry. The songs of patriotism or national songs are new to Tamil literature in the way they have been elaborated by Bharati and others. There may have been poems expressing loyalty to the king as representing the nation, culture or religion. But in the national songs of Bharati the loyalty is to the nation, to the people.

–Prof T P Meenakshisundaran

XXX

 

Bharati is not only the national poet of tamil Nadu; he belongs also to the whole India. His verses should be published in all the Indian languages.

–Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India till 1964

 

XXX

 

Rooted in tradition, Bharati used the old, simple forms of classical art to new purposes and new effects.

–P N Appuswami

XXX

 

bharati malar

Bharati is probably one of the best poets of modern period in our country and definitely the greatest of Tamil poets of our time and the Tamils can be legitimately proud of this greatest bard who has given not only a new direction and dimension but a new shape and new thrust to Tamil poetry as well. It is in his magic hand tamil poetry regained its vigour and vitality, clarity and naturalness.

Dr S Agesthialingom, Vice Chancellor, Tamil University, Thanjavur, 1989

XXX

 

Bharati’s vastitudes can be known only when the poems of great one, in Tamil, are translated in to the languages of the world.

–Bharatidasan

 

XXX

IMG_1652 (2)

The craftsmanship of Bharati, as revealed by his juvenilia, s pretty conventional and is rather dull. However, as years roll by, his irresistible genius starts asserting itself with a wondrous splendour that is truly multi- dimensional. The myriad minder bard’s apperception is achieved with a thousand tentacles of awareness and his utterances – afire with burning desire- shoot out like piercing pins of light. His words and vocables energised by a novel poetic fervour, march out, suaviter in modo, fortiter in re, and make universal conquest.

–Sekkizar Adippodi Dr T N Ramachandran

(suaviter in modo, fortiter in re= gently in manner, strongly in deed)

 

XXX

Bharati completed one more work which carries the hall mark of a born poet, using common, almost thread-bare, unconsidered material. The Kuyil is pure fantasy but with its foundations in firm-set earth. He is the Morning Star of modern literature since he was the first to discredit the vogue of poetic diction and dealt with thems close to the life of today.

–P.Mahadevan

–subham—

 

 

 

 

 

பாரதி பற்றி அவரது மனைவி செல்லம்மாள் !

IMG_6148

Article No. 2099
Written by S NAGARAJAN
Date : 26 August  2015
Time uploaded in London :–  19-10

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள்! -3

எழுதியவர்: ச.நாகராஜன்

என் கணவர்

இத்தொகுப்பில் இடம் பெறும் இது புத்தகம் அல்ல. வானொலி உரை. மகாகவி பாரதியாரின் மனைவி திருமதி செல்லம்மா பாரதி 1951ஆம் ஆண்டு திருச்சி வானொலியில் இந்தத் தலைப்பில் ஒரு உரையாற்றினார்.

அற்புதமான அந்த உரையை நிகழ்நிலையில் (Online) யார் வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம்; தரவிறக்கமும் (downloading) செய்து கொள்ளலாம். பல வலைத்தளங்களில் இந்த உரையைக் காண முடிகிறது.

இதை ஒலிபரப்பிய திருச்சி வானொலி நிலையத்திற்கு தமிழ் உலகம் என்றும் கடமைப்பட்டிருக்கிறது. இதை வலைத்தளத்தில் ஏற்றிய, யார் என்று அறிய முடியாத, முதல் அன்பருக்கு நமது நன்றிகள். சுமார் 573 வார்த்தைகள் அடங்கிய இந்த உரையிலிருந்து சில பகுதிகள் – இதை முழுவதுமாக உடனே படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தைத் தூண்டுவதற்காக!

வறுமை, கவிஞனின் தனி உடைமை. கவிஞனுக்கு இந்த மண்ணுலகில் இன்பம் அளிப்பது கவிதை; ஆனால் வயிற்றுக்குணவு தேடி வாழும் வகையை அவன் மனைவிதான் கண்டுபிடிக்க வேண்டி வருகிறது. காதல் ராணியாக மனைவியைப் போற்றும் கவிஞன் அவளுக்குச் சாதமும் போடவேண்டும் என்ற நினைவேயின்றிக் காலம் கழித்தானேயானால், என்ன செய்ய முடியும்?.

ஊருக்குப் பெருமை என் வாழ்வு. வையகத்தார் கொண்டாட வாழவேண்டும் என்ற என் கனவு ஓரளவு பலித்ததென்னவோ உண்மைதான். இன்று என் கணவரின் புகழ் விண்முட்டிச் செல்கிறது. இன்று மகாகவியின் மனைவியாகப் போற்றப்படும் நான் அன்று பைத்தியக்காரன் மனைவியென்று பலராலும் ஏசப்பட்டேன்… விநோதங்கள் என் வாழ்க்கையில் அதிகம்.

உலகத்தோடொட்டி வாழ வகை அறியாத கணவருடன் அமர வாழ்வு வாழ்ந்தேன் என்றால் உங்களுக்குச் சிரிப்பாகத்தான் இருக்கும். யாருக்கு மனைவியாக வாழ்ந்தாலும் வாய்க்கலாம். ஆனால் கவிஞன் மனைவியாயிருப்பது கஷ்டம்.

IMG_6145

கவிஞன் விசித்திரமான தன்மை நிறைந்தவன்; அவனுக்கு எதுவும் பெரிதில்லை. ஆனால் கவலை நிறைந்த வாழ்நாளைக் கழிக்க வேண்டும் என்று எந்தப் பெண்தான் நினைக்க முடியும்? சிறு வயதில் ஆசாபாசங்களும் அபிலாஷைகளும் ஒவ்வொரு பெண்ணின் மனத்திலும் நிறைந்திருப்பது இயற்கைதானே? சுகமாக வாழுவதற்கு சொர்க்கலோகம் சென்றால்தான் முடியும் என்ற நிலை கவிஞன் மனைவிக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது.

கவிதை வெள்ளைத்தை அணை போட்டுத் தடுத்தது அடக்கு முறை. குடும்பமே தொல்லைக்குள்ளாகியது. ஆனால் நுங்கும் நுரையுமாகப் பொங்கிவரும் புது வெள்ளம் போல அடக்குமுறையை உடைத்துக்கொணடு பாய்ந்து செல்லும் அவர் கவிதை.

காலையில் எழுந்ததும் கண்விழித்து, மேநிலை மேல், மேலைச்சுடர் வானை நோக்கி வீற்றிருப்பார். ஸ்நானம் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு விதத்தில் அமையும். ஸூரிய ஸ்நானம்தான் அவருக்குப் பிடித்தமானது. வெளியிலே நின்று நிமிர்ந்து ஸூரியனைப் பார்ப்பதுதான் வெய்யற் குளியல். ஸூரியகிரணம் கண்களிலேயுள்ள மாசுகளை நீக்கும் என்பது அவர் அபிப்பிராயம். காலைக் காப்பி, தோசை பிரதானமாயிருக்க வேண்டும் அவருக்கு. தயிர், நெய், புது ஊறுகாய் இவைகளைத் தோசையின் மேல் பெய்து தின்பார்.

அவருக்குப் பிரியமான பொருளைச் சேகரித்துக் கொடுத்தால், அவரது நண்பர்களான காக்கையும் குருவியும் அதில் முக்கால் பாகத்தைப் புசித்து விடுவார்கள். எதை வேண்டுமானாலும் பொறுக்க முடியும்; ஆனால் கொடுத்த உணவைத் தாம் உண்ணாமல் பறவைகளுக்குப் போட்டுவிட்டு நிற்கும் அவருடைய தார்மிக உணர்ச்சியை மட்டும் என்னால் சகிக்கவே முடிந்ததில்லை.

புதுவையில்தான் புதுமைகள் அதிகம் தோன்றின. புது முயற்சிகள், புதிய நாகரிகம், புதுமைப் பெண் எழுச்சி, புதுக் கவிதை இவை தோன்றின. இத்தனை புதுமைகளும் எழுவதற்கு நான்தான் ஆராய்ச்சிப் பொருளாக அமைந்தேன். பெண்களுக்குச் சம அந்தஸ்து வழங்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்று வெகுகாலம் ஆராய்ந்த பின்னரே, பெண் விடுதலை அவசியம் என்ற முடிவு கண்டு, நடைமுறையில் நடத்துவதற்குத் துடிதுடித்தார் என் கணவர். இந்த முடிவை அவர் காண்பதற்குள் நான் பட்ட பாடு சொல்லுந்தரமன்று.

மனிதரை அமரராக்க வேண்டும் என்று தவித்த என் கணவர், எத்தனை இடையூறுகளுக்கும் எதிர்ப்புகளும் ஏற்பட்ட போதிலும், அவற்றையெல்லாம் மோதிமிதித்துவிட்டுத் தம் லட்சியத்தில் முன்னேறும் துணிவு கொண்டு செயலாற்றினார்.

மகாகவி நாட்டிற்காக, அதன் சுதந்திரத்திற்காக வாழ்ந்தார். தமிழ் பண்பாட்டில் சிறந்த அவர் ஈகை, அன்பு, சகிப்புத்தன்மை முதலான பண்புகளைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்தது ஓர் அதிசயமன்று.

தூங்கிக் கிடந்த தமிழரை விழிப்புறுத்தியதும் அதிசயமன்று; ஆனால் இன்று அவரது பூத உடல் மறைந்த பின்பும் தமிழ் பேசும் ஒவ்வோர் உயிரினிடத்தும் அவர் கலந்து நிற்பதுதான் அதிசயம் என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது. “விண்டுரைக்க மாட்டாத விந்தையடா!” என்று அவரது கவிதை மொழியில்தான் இந்த மகிழ்ச்சியைத் தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கிறது.

அருமையான கட்டுரையில் பெரும்பாலான பகுதிகளை மேலே படித்து விட்டீர்கள்.

விட்டுப் போன பகுதிகளை உடனே இணைய தளத்தில் படித்து விடலாம்.

பாரதி ஆர்வலர்கள் சேர்க்க வேண்டிய பாரதி இலக்கியத்தில் இது ஒரு முக்கியமான கட்டுரை!

***************

What can a Sparrow Teach You?

India-Stamp1713-Sparrow

Article No. 2048

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 6  August  2015

Time uploaded in London : –15-12

Tamil poet Subramanya Bharati is one of the best poets of modern period in India and the greatest of the Tamil poets of our time. Bharati was a great patriot. He loved his language, literature, culture and tradition. Sarojini Naidu declared: “Bharati kindled the souls of men by the  million to a more passionate love of freedom and a richer dedication to the service of the country”

Bharati is well  known for his patriotic songs. But not many people know that he sung a lot about Nature. I was surprised that I could not find Bharati’s famous poem on the house sparrows when I googled for some poems on the sparrows!

bharati stamp

When he was alive, he lived in poverty. When his wife Chellamma borrowed some grains from her next door neighbour, he got it from her and fed it to the birds that came to the backyard of his house. He felt immense happiness leaving his wife to worry about what to do next.

He used to dance, singing

“The crow and sparrow our kin;

One with us mountain and sea;

Wherever we glance ourselves a – dance

In a whirl of Ecstasy!”

(Tamil: Kaakkai Kuruvi Engal Jaathi, Neel Kadalum Malayum…….)

His poem on sparrow shows his longing for freedom for the country and  freedom for the soul – Moksha- Liberation.

Italian-Sparrow-Passer-italiaekuruvi yugo

Here is his famous poem on sparrows:

The Sparrow

 

1.“O May you escape all shackles

And revel in Liberty

Like this

Sprightly Sparrow!

 

2.Roam about in endless space,

Swim across the whirling air,

Drink the measureless wine of the light

That flows for ever from the azure sky!

 

3.Happily twittering and making love

Building a nest beyond danger’s reach

Guarding the fledgling, hatched from the egg

And giving it feed and a wholesome care”.

(Tamil: Vittu Viduthalaiyaaki Nirpaay Indha Chittukkuruvi pole…………)

(Source: Bharati Patalkal, Tamil University, Thanjavur, Edited by Sekkizar Adippodi Dr T N Ramachandran)

Emily_Dickinson_stamp_8c

American Poetess Emily Dickinson

Emily Dickinson was an American poet who also sang on various Nature poems including birds. The following two poems are worthy of comparing with Bharati’s poems on Nature.

A Sparrow took a Slice of Twig

A Sparrow took a Slice of Twig
And thought it very nice
I think, because his empty Plate
Was handed Nature twice—

Invigorated, waded
In all the deepest Sky
Until his little Figure
Was forfeited away—

Emily26

On Robin

If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain.

Long live the Sparrow and the Freedom it symbolises!

scan0056