1892 ஆம் ஆண்டு விடுகதைப் புத்தகம்

IMG_2875 (2)

Article No. 2032

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 31 July 2015

Time uploaded in London : 21-12

 

இலண்டனில் பிரிட்டிஷ் நூலகத்திலுள்ள சிறிய புத்தகங்களை அப்படியே புகைப்படமெடுத்து போட ஆசை. 1892-ஆம் ஆண்டு வெளியான சுந்தர முதலியாரது விடுகதைப் பாடல்கள் நன்றாக இருந்தபடியால் அட்டை உள்பட உள்ள எட்டு பக்கங்களையும் இங்கே கொடுத்துள்ளேன். இவை மொபைல் போன், ஐ பேட் காமெராவில் எடுக்கும் போது சுமாராகவே விழுகின்றன. அடுத்த முறை செல்லும்போது இதைவிட நல்ல ‘காப்பி’ கிடைத்தால் இந்த பக்கங்களை எடுத்துவிட்டு நல்ல நகலை வெளியிடுவேன். வலது பக்கமுள்ள பக்கங்கள் முழுமையாக இருக்கும். இடது புற பக்கங்களில் ஒவ்வொரு வரியிலும் கடைசியிலுள்ள எழுத்துக்கள் ஊகித்தறிய வேண்டியிருக்கும். எப்படியாகிலும் எழுத்துக்களைப் பெரிதாக்கி (ஸூம் செய்து) படிக்க வேண்டுகிறேன். உங்கள் பொறுமைக்கு நன்றி.

IMG_2851

IMG_2868 (2)

IMG_2869 (2)

IMG_2870 (2)

IMG_2871 (2)

IMG_2872 (2)

IMG_2873 (3)

IMG_2874 (2)

Vedic Echo in Sumer and Egyptian Concept of Dreams

gilgalouvre

Statue of Gilgamesh of Sumer

Research Article No. 2031

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 31 July 2015

Time uploaded in London : 8-29 am

 

Jungian psychologists believe that the symbols in myths, legends, religions and arts have their roots in the subconscious human psyche. Analytic psychologists interpret dreams on the basis of this belief. But ancients believed differently. Now I can conclude that neither Jung and Freud nor the ancients are cent percent correct.

Vedas interpreted dreams, particularly nightmares, differently. I have given it in my previous articles:–

My previous Research Articles on Dreams:

Role of Dreams in Tamil Saivite Literature (posted on July 4, 2013)

Do our Dreams have Meaning? (Posted on December 29, 2011)

God’s Note Book (posted on March 16, 2014)

STRANGE DREAMS, (POSTED ON 27TH JULY 2015)

“Inauspicious Dreams”: Dreams in Vedas and Upanishads (POSTED ON 28TH JULY 2015)

freud jung

Stamps of Freud and Jung

Sumerian culture and Egyptian culture had similar beliefs. Probably they derived it from the same source. My belief is that they got it from the Vedas after the Vedic Hindus dispersed from the banks of Ganga, Sindhu and Saraswati. The reason for my conclusion is not just the dreams alone. Various fields show that they had contact with the Vedic Hindus or one branch of Vedic Hindus spread as far as Sumer, Egypt and Mayan lands in South and Central Americas (I have written several articles on these connections)

Interpretations of dreams is in the Vedas. That is the oldest reference. It is followed by Sumer and Egypt. We have separate books on the interpretations. Greeks have some books like the Hindus.

Five books of the Oneirocriticon by Artemidorous of Daldis (2nd century CE) interpret dreams. He divides the dreams as thereomantic (directly foretelling the future) and allegoric (requires interpreting or decoding). Hindu literature has both the kinds.

ramesses

Stamps of ramesses of Egypt

Egyptian Dream Interpretation

The following dream directory is taken from the Chester Beatty III Papyrus, which dates from the Ramesses Period (1292- 1075 BCE):-

“If a man sees himself in a dream slaughtering an ox with his (own) hand, good; it means killing his adversary.

Eating crocodile flesh, good; it means acting as an official among his people.

Submerging in the river, good; it means purification of all evils

(This is a Hindu custom followed until today. Hindus submerge in millions on all auspicious days)

Burying an old man, good; it means flourishing.

Working stone in his house, good; fixing a man in his house.

Seeing his face in a mirror, bad; it means another wife.

Shod with white sandals, bad; it means roaming the earth.

Copulating with a woman, bad; it means mourning.

Being bitten by a dog, bad; it means he will be touched by magic.

His bed catching fire, bad; it means driving away his wife.

Dreams were considered as god’s messages. Egyptians thought that gods use dreams to contact his devotee. They slept in a temple to receive prophetic dreams.

Hindus, Buddhists and Jains believed that their women dreamt of auspicious things before prophets were born to them. Saivaite saints dreamt prophetic things when they slept inside the temple.

In ancient China, dreams were interpreted differently. They were thought as predictions of events opposed to their contents; death in a dream, for example, predicted longevity in the waking world.

In the Bible certain dreams were taken seriously, in accordance with the ancient Middle Eastern tradition that understands them as divine inspiration (e.g. the dream of Pharaoh, interpreted by Joseph in Genesis 41), but a dream can also be a mere fantasy of wish fulfilment (Psalm 73:20). Solomon received a message from god in a dream (1King 3:5).

gudea

Gudea of Sumer

In Sumer

According to texts from Mesopotamia, dreams were seen as channels for divine messages. “Gudea, ruler of the Sumerian city of Lagash,(Gudea=Gurudeva) describes god Ningirsu appeared to him in a dream and gave instructions for building a temple.

(This is a Hindu belief. Many of the famous temples were built after God instructing his or her devotee. Sumerian prefix NIN=sri, GIRISU= Gireesan=Lord Shiva)

People who fell asleep in the temples received divine messages according to Mari archive (Tamil Saivaite Saints had similar experience).

In the Epic of Gilgamesh, the hero receives a notice of the appearance of his companion Enkidu in series of dreams. In addition, dreams were seen as a method among the wider techniques of divination. Several dream omen lists survive, but it is possible that the foretelling the future through dreams became more important in Mesopotamia during the first millennium BCE.

Large fragments of a dream book were found in the library of Ashurbanipal at Nineveh. In this text, the associations that link the dream to the prediction are rarely understandable and cover all sorts of dreams; loosing teeth, receiving gifts, flying. Ashurbanipal himself explains how he had a dream in which the goddess Ishtar appeared to him and it is possible that he is the prince, described in another text, who had a dream revealing the underworld filled with demonic creatures. The Mesopotamian god Mamu was associated with dreams and had a temple at Imgur Enlil  (modern Balawat).

The interpretation of dreams found in the Vedas, Bible, Sumer and Egypt show that we had only one culture before Moses, Jesus and Mohammed appeared. That was Sanatan Dharma, what is now known as Hindu Dharma.

atharva-veda

Source:

Dictionary of the Ancient Near East by British Museum

Ancient Egypt by David.P.Silverman

Dictionary of Symbolism by TSP

சத்ரபதி சிவாஜி தனது சைநியத்தாருக்குக் கூறியது – பாரதியாரின் அற்புத கவிதை!

shivaji flag

Written by S NAGARAJAN

Date : 31 July 2015

Post No. 2030

Time uploaded in London : 7-51 am

 

By .நாகராஜன்

 

 

பாரதியாரின் சிவாஜிகவிதை

1910 பிப்ரவரி முதல் தேதியிட்ட விஜயா இதழில் பாரதியாரின் முஸ்லீம்கள் பற்றிய கருத்துக்களைப் பார்த்தோம்.

இதற்கு முன்பாகவே 1906ஆம் ஆண்டு இந்தியா இதழில் தொடர் கவிதையாக வெளியிடப்பட்டக் கவிதைத் தொடர் தான்சத்ரபதி சிவாஜி தனது சைநியத்தாருக்குக் கூறியதுஎன்ற கவிதைத் தொடர்.

1906ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17, 24, டிசம்பர்1, 6 ஆகிய தேதியிட்ட இந்தியா இதழ்களில் தொடராக இது வெளி வந்தது.

இன்னும் வரும் என்ற குறிப்புடன் வெளி வந்த இதன் தொடர்ச்சி வெளிவரவில்லை.

 

 

190 வரிகள் உள்ள கவிதையில் பாரத நாட்டின் சிறப்பு, துருக்கரின் அதர்மச் செயல்கள், அவர்கள் இன்னல்கள் தருவது அவர்களை வெல்லும் புனிதப் போரில் பங்கு கொள்ளமிலேச்சரை வெற்றி கொள்ளதூயவரையும், வீரர்களையும் அழைப்பது, அநாரியத் தன்மையை அடையாதே, ஈடிலாப் புகழினோய், எழுகவோ எழுக என அர்ஜுனனை கண்ணபிரான் கீதையை உபதேசித்து விழிப்புறச் செய்து பற்றலர் தமையெலாம் பார்க்கிரையாக்கியது என வரிசையாக விவரிக்கும் அற்புத நடையைக் காண்கிறோம்.

சிவாஜியின் வீர உரை என்றும் இந்திய நாட்டினருக்குப் பொருந்தும் வகையில் கவிதை வரிகள் ஒளிர்கின்றன.

அவுரங்கஜீபின் அழிவுக்குக் காரணம் அதர்மம் என்று மகாகவி கூறியுள்ளதை நோக்கி விட்டு அந்த அதர்மங்கள் முகலாயர் காலத்தில் என்னென்ன என்பதைப் பட்டியலிட்டுக் காட்டுகிறார் மகா கவிஞர்.

 

 

ஆலயம் அழித்தலும், அருமறை பழித்தலும்,                                    

பாலரை, விருத்தரைப் பசுக்களை ஒழித்தலும்                                       

மாதர் கற்பழித்தலும் மறையவர் வேள்விக்                                            

கேதமே சூழ்வதும் இயற்றி நிற்கின்றார்                                                

 சாத்திரத் தொகுதியைத் தழல்படுக்கின்றார்                                   

கோத்திர மங்கையர் குலங் கெடுக்கின்றார்                                              

எண்ணில, துணைவர்காள், எமக்கிவர் செயுந் துயர்                                    

 கண்ணியம் மறுத்தனர், ஆண்மையுங் கடிந்தனர்,                               

பொருளினைச் சிதைத்தனர், மருளினை விதைத்தனர்                                  

திண்மையை அழித்து பெண்மையிங் களித்தனர்                                               

பாரதப் பெரும்பெயர் பழிப் பெயராக்கினர்                                                 

சூரர் தம்  மக்களைத் தொழும்பராய்ப் புரிந்தனர்                                                    

வீரியம் அழிந்து மேன்மையும் ஒழிந்து நம்                                                       

ஆரியர் புலையர்க் கடிமைகள் ஆயினர்

 

அதர்மத்தின் முழுப் பட்டியலை இதை விட வேறு யாரால் இப்படிச் சொல்ல முடியும்?

 SHIVAJI 2

 

எழுகவோ எழுக!

மற்றிதைப் பொறுத்து வாழ்வதோ வாழ்க்கை?”        

என்ற சிவாஜி மஹாராஜாவின் வார்த்தைகளில் தன் கருத்தை ஏற்றிக் கூறுகிறார் மகா கவிஞர்.

மொக்குள் தான் தோன்றி முடிவது போல                                      

மக்களாய்ப் பிறந்தோர் மடிவது திண்ணம்

என்பதைச் சுட்டிக் காட்டும் கவிஞர்எழுகவோ எழுகஎன அறைகூவல் விடுக்கிறார்.

அற்புதமான இந்தக் கவிதை பாரதியார் இந்தியா எப்படி எழ வேண்டும் என்ற தன் உள்ளக் கிடக்கையைத் தெளிவாக விளக்கும் ஒரு கவிதை.

 

 

sivaji statue

தர்ம பாரதம்

அதர்மப் பட்டியலுக்கு எதிராக தர்ம நாடு பாரதம் எப்படி இருக்கும்?

ஆலயங்கள் உயிர்ப்புடன் வாழும், அருமறை தழைக்கும்,                                    

பாலரும், விருத்தரும் போற்றப்பட்டு வாழ்வர்                                      

  பசுக்கள் வாழ்விக்கப்படும்                                                                 

மாதர் கற்புடன் இருக்க மறையவர் வேள்வி எங்கும் நடக்கும்                                                                          சாத்திரத் தொகுதி தழைக்கும்                                                         

கோத்திர மங்கையர் குலம் ஓங்கும்                                                                                   

கண்ணியம் இருக்கும், ஆண்மை ஓங்கும்,                                                     

பொருள் செழித்து வளரும், மருள் ஒழியும்                                      

திண்மை பெருகும் ஆண்மை மிளிரும்                                               

பாரதப் பெரும்பெயர் உலகெங்கும் போற்றப்படும்                                                 

 சூரரின் வீரியம் கூடும் மேன்மை பெருகும்                                                                

நம் ஆரியர் உலகத் தலைமை கொள்வர்

என்றல்லவா இப்படி தர்ம பாரதம் விளங்கும்!

ஆனால் துருக்கர் விதைத்த மருள் இன்னும் இந்த நாட்டை விட்டு நீங்காமல் இருப்பது நமது தவத்தின் குறைவே ஆகும்!

 

இந்தக் கவிதையின் குறிப்பில் மகாகவி ஹிந்துக்களும் மகமதியர்களும் ஒரு தாய் வயிற்றுக் குழந்தைகள் போல நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்பதை பலமுறை வற்புறுத்தியுள்ளதை நினைவு கூர்கிறார்.

சிவாஜி கூறியுள்ள வீர வசனங்களை நியாயப் படுத்தும் விதமாக மகாகவி பாரதியார் இந்தக் குறிப்புரையில் கூறியுள்ளதை அடுத்த கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

 

அத்தோடு அதர்மத்தின் கோரப் பிடியில் ஹிந்து சொத்துக்கள் கொள்ளை போன விவரத்தையும் ஒரு சிறிது நோக்குவோம்.

 

இதைப் படிக்கும் நேயர்கள் 190 வரிகள் கொண்ட இந்தக் கவிதையை ஒரு முறை படித்து கவிதை கூற வரும் பாரத சக்தியைத் தம்முள் ஏற்றிக் கொண்டால் இனி  வருவதை நன்கு படிக்க ஏதுவாகும்.

 

                                      –தொடரும்

 

Pleasure goes with Pain

power-of-words

Compiled by London swaminathan

Date : 30th July 2015

Post No. 2029

Time uploaded in London : 18-57

A man was passing on the road when he saw a blind man. He wanted to take the blind man for dinner. But as he had to go in a hurry, he told the blind man to his house and have dinner with him. He gave him the address. He went to his wife and asked her to have one more meal prepared as he had invited a blind man for dinner. His wife replied she would prepare two extra meals. When asked why she was preparing meals for two instead of one, she said “the blind man will not come alone, he will be led by another.”

The story can be interpreted at two levels. Women are more intelligent and practical as far as the home affairs are concerned. Men do not think that way. They look at it superficially. They don’t even think about the provisions required for more people. They simply act without thinking.

Another interpretation is philosophical as Swami Ramdas says, “The illustration is to show that the worldly happiness does not come to us alone but is always mixed with sorrow. The objects of the senses cannot give us unmixed happiness; this is the experience of every one of us. We must, therefore, rise above the pairs of opposites and going deep into the heart, discover the eternal source of joy within and behold the whole universe as Divine, ever filled with light, joy and peace.”

கருணை, பொறுமை, அன்பு பற்றிய 31 பொன்மொழிகள்

குரங்கு, ரமணர்

ஆகஸ்ட்  2015 (மன்மத வருடம் ஆடி/ஆவணி மாதம்) காலண்டர்

Compiled by London swaminathan

Date : 30th July 2015

Post No. 2028

Time uploaded in London : 7-55 AM

Swami_48@yahoo.com

ஏகாதசி :– ஆகஸ்ட் 10 and 26;  முஹூர்த்த தினங்கள்:– 20, 21, 27

பௌர்ணமி:–29;  அமாவாசை:– 14 ஆடி அமாவாசை

Important days:- 3 ஆடிப்பெருக்கு; 14 ஆடி அமாவாசை

15 இந்திய சுதந்திர தினம்; 16 ஆடிப் பூரம்; 28 ஓணம், வரலெட்சுமி விரதம், ரிக் உபாகர்மா; 29  யஜூர் உபாகர்மா, ஆவணி அவிட்டம், ரக்ஷா பந்தன்,; 30 காயத்ரி ஜபம்

cow and calf face book

ஆகஸ்ட் 1 சனிக்கிழமை

ஆத்ம உபமந்யேன பூதேஷு தயாம் குர்வந்தி சாதவ: (ஹிதோபதேசம்)

நல்லோர்,எல்லா உயிர்களையும் தன் இன்னுயிர் போலக் கருதி இரக்கம் காட்டுவர்.

ஆகஸ்ட் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை

கோ தர்ம க்ருபயா விநா (சுபாஷித ரத்ன பாண்டாகாரம்)

தயை (கருணை) இல்லாத தர்மம் உண்டா?

ஆகஸ்ட் 3 திங்கட் கிழமை

தயா மாம்சாசின: குத:? (சுபாஷித ரத்ன பாண்டாகாரம்)

புலால் உண்ணுவோரிடத்தில் கருணை உண்டா?

ஆகஸ்ட் 4 செவ்வாய்க்கிழமை

தயார்த்ரா: சர்வ சத்வேஷு பவந்தி விமலாசயா: (ப்ருஹத் கதா மஞ்சரி)

தூய உள்ளம் கொண்டவர்கள் எல்லா பிராணிகளிடத்திலும் ஈர நெஞ்சம் உடையவர்களாவர்.

ஆகஸ்ட் 5 புதன்கிழமை

ந ச தர்மோ தயா பர: (சமயோசித பத்ய மாலிகா)

கருணைக்கு மிஞ்சிய தர்மம் இல்லை.

கஜேந்திர,சேனாபூர்,ஒரிஸ்ஸா

ஆகஸ்ட் 6 வியாழக்கிழமை

சர்வேஷு பூதேஷு தயா ஹி தர்ம: (புத்தசரிதம்)

எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்புகாட்டுவதே தர்மம்

ஆகஸ்ட் 7 வெள்ளிக்கிழமை

தாக்ஷிண்யாம் விரூபாமபி ஸ்த்ரியம் பூஷயதி (தூர்த்தநர்த்த)

அழகற்ற பெண்களுக்கும் அழகு சேர்ப்பது இரக்க குணம்.

ஆகஸ்ட் 8 சனிக்கிழமை

ப்ராய: சர்வோ பவதி கருணா வ்ருத்திரார்த்ராந்தராத்மா (மேகதூதம் 2-31)

கனவான்கள் இயற்கையிலேயே இரக்க குணம் உடையோர்.

ஆகஸ்ட் 9 ஞாயிற்றுக்கிழமை

அருட் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் – குறள் 241

செல்வத்தில் சிறந்த செல்வம் அருளுடைமை (இரக்கம், கருணை)

ஆகஸ்ட் 10 திங்கட் கிழமை

அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை— குறள் 247

உயிர்களிடத்தில் கருணை காட்டாதோர்க்கு சொர்க்கத்தில் இடமில்லை.

amma ponnu

ஆகஸ்ட் 11 செவ்வாய்க்கிழமை

வலியார் முன் தன்னை நினைக்க – குறள் 250

நம்மைவிட வலிமை வாய்ந்தவ்ரிடம் நாம் எப்படி நடுங்குவோம் என்பதை நினைத்துப் பார்க்க.

ஆகஸ்ட் 12 புதன்கிழமை

அல்லல் அருள் ஆள்வாருக்கு இல்லை — குறள் 245

கருணை உடையோருக்கு துன்பம் என்பதே இல்லை.

ஆகஸ்ட் 13 வியாழக்கிழமை

பகைவனுக்கு அருள்வாய் – நன்னெஞ்சே

பகைவனுக்கருள்வாய் – பாரதி

ஆகஸ்ட் 14 வெள்ளிக்கிழமை

அலங்காரோ ஹி நாரீணாம் க்ஷமா து புருஷஸ்ய வா (ராமாயணம்)

பெண்களுக்கானாலும் ஆண்களுக்கானாலும் பொறுமையே அணிகலன்.

(ஒப்பிடுக: பொறையுடைமை போற்றி ஒழுகப்படும் – குறள் 154)

ஆகஸ்ட் 15 சனிக்கிழமை

க்ஷமயேதம் த்ருதம் ஜகத் (மஹாபாரதம்)

பொறுமைதான் உலகத்தையே தாங்கி நிற்கிறது.

cow and calf vellai pasu

ஆகஸ்ட் 16 ஞாயிற்றுக்கிழமை

க்ஷமா குணோ ஹ்யசக்தானாம் சக்தானாம் பூஷணம் க்ஷமா (மஹாபாரதம்)

வலிவற்றவர்களிடத்தில் பொறுமை இருப்பது இயற்கை; பலமுள்ளவர்களிடத்தில் பொறுமை இருப்பது அணிகலன் ஆகும்.

(ஒப்பிடுக: வைப்பர் பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து-குறள் 155)

ஆகஸ்ட் 17 திங்கட் கிழமை

க்ஷமா ரூபம் தபஸ்வினாம் (சாணக்ய நீதி)

தவம் செய்தவர்களின் இலக்கணம் பொறுமை ஆகும்

(ஒப்பிடுக: வன்மையுள் வன்மை மடவார்ப் பொறை-குறள் 153

ஆகஸ்ட் 18 செவ்வாய்க்கிழமை

க்ஷமா வசீக்ருதிர் லோகே க்ஷமயா கின்ன சாத்யதே (மஹாபாரதம்)

பொறுமை என்பது எல்லோரையும் கவர்ந்திழுக்கும். உலகில் பொறுமையினால் சாதிக்க முதியாதது எது?

(ஒப்பிடுக: பொறுத்தார்க்குப் பொன்றும் துணையும் புகழ் –குறள் 156)

ஆகஸ்ட் 19 புதன்கிழமை

க்ஷமா ஹி பரமா சக்தி:, க்ஷமா ஹி பரமம் தப: (புத்த சரிதம்)

பொறுமையே மிகப்பெரிய சக்தி, பொறுமையே மிகப்பெரிய தவம்.

(ஒப்பிடுக: அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை –குறள் 151)

ஆகஸ்ட் 20 வியாழக்கிழமை

க்ஷமாம் ரக்ஷந்தி யே யத்னாத், க்ஷமாம் ரக்ஷந்தி யே சிரம் (பழமொழி)

பொறுமையைக் கடைப் பிடிபோர் நீண்ட காலம் வாழ்வர்.

(ஒப்பிடுக: பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார்.)

ama ponnu

ஆகஸ்ட் 21 வெள்ளிக்கிழமை

ஞானஸ்யாபரணம் க்ஷமா (சாணக்ய நீதி)

அறிவுடைமையின் இலக்கணம் (அணிகலன்) பொறையுடைமை.

ஆகஸ்ட் 22 சனிக்கிழமை

க்ஷமயா கிம் ந சித்யதி (சாணக்ய சதகம் 13-22)

பொறுமையினால் அடைய முடியாதது என்ன?

ஆகஸ்ட் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

க்ஷமா ஹி மூலம் சர்வ தபஸாம் (ஹர்ஷ சரிதம்)

எல்லா தவத்திற்கும் அஸ்திவாரம் பொறுமைதான்

ஆகஸ்ட் 24 திங்கட் கிழமை

க்ஷமா ஹி சக்தஸ்ய பரம் விபூஷணம் (ஜாதக மாலா)

வலியோரின் பெரிய அணிகலன் – பொறுமை

ஆகஸ்ட் 25 செவ்வாய்க்கிழமை

ஒறுக்கும் மதுகை உரனுடையாளன்

பொறுக்கும் பொறையே பொறை (நாலடியார்)

எத்தகையோரையும் அடக்க வல்லவன் பொறுமையே சிறந்த பொறுமை

myna, fb

ஆகஸ்ட் 26 புதன்கிழமை

சிறியோர் செய்த சிறு பிழை எல்லாம்

பெரியோர் ஆயின் பொறுப்பது கடனே (வெற்றி வேர்க்கை)

ஆகஸ்ட் 27 வியாழக்கிழமை

நிர்வைர: சர்வ பூதேஷு ய: ஸ மாமேதி (பகவத் கீதை 11-55)

எவ்வுயிரிடத்திலும் பகைமை இல்லாதவன் என்னை அடைகிறான்

ஆகஸ்ட் 28 வெள்ளிக்கிழமை

ஸமோஹம் சர்வ பூதேஷு ((பகவத் கீதை 9-29)

எல்லா உயிர்களிடத்திலும் சமமாயுள்ளேன் (எவரிடத்திலும் வெறுப்பு இல்லை)

ஆகஸ்ட் 29 சனிக்கிழமை

லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் …………சர்வபூதஹிதே ரதா:(ப.கீதை 5-25)

எவர்கள் எவ்வுயிரிடத்திலும் நன்மையே நாடுபவரோ அவரே பிரம்மனிடத்தில் முக்தியை அடைவர்.

ஆகஸ்ட் 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை

உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும்.—தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் வேண்டும் – பாரதியார்

IMG_4561

ஆகஸ்ட் 31 திங்கட் கிழமை

அன்பு சிவம், உலகத் துயர் யாவையும் அன்பினிற் போகும் —  பாரதியார்

ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில்

ஓங்கென்று கொட்டு முரசே  – பாரதியார்

–சுபம்-

Pictures are used from different sources including face book friends, souvenirs, books etc; thanks.This is a non-commercial  blog.

31 CHARITY QUOTATIONS

donate1

August 2015 Calendar

Compiled by London swaminathan

Date : 29th July 2015

Post No. 2027

Time uploaded in London : 10-18 AM

Swami_48@yahoo.com

Important Days:-

Ekadasi:– 10 and 26;  Auspicious days:– 20, 21, 27

Full moon:–29;  New moon:– 14 Adi amavasai

Important days:- August 3 Adipperukku; 15 Indian Independence Day; 16 Adi puram ; 28 Onam festival and  Varalaksmi vratam, Rik Upakarma; 29

Yajur Upakarma, Raksha Bandhan and Avani Avittam; 30 Gayatri Japam

August 1 Saturday

The charity of food is great, that of knowledge is greater – SUBHASITA RATNA BHANDAKARA.21

Annadaanam param daanam, vidyaa daanam atahparam

August 2 Sunday

Gifts are not to be given with disrespect or ridicule

Avanjayaa na daatavyam kasyacilliilayaapi vaa

August 3 Monday

Does not the season of spring deserve at least a gift of flowers? PADMAPRAABHRTAKA

August 4 Tuesday

What is not given away is as good as lost! – AJITA TIRTHANKARA PURANA

Tannashtam yanna diiyate

August 5 Wednesday

Great are they who hunger’s pangs sustain,

But greater those who relieve hunger’s pain —Tirukkural 225

BLOOD DONATION

August 6 Thursday

What has been given should never be taken back –Brhat Katha Manjari

Dattam naiva punar graahyam

August 7 Friday

The merit of what is gifted accrues to the donor –Brhat Katha Manjari

Dattam yattatphalam samupesyati

August 8 Saturday

Give and expect not, utter truth and not falsehood – Valmiki Ramayana 5-33-25

Dadyaanna pratigrhniiyaat satyam bruuyaanna caantram

August 9 Sunday

Generosity begets everything; what is gained by hoarding? RAMAYANA MANJARI 42-1074

Dattamaasaadyate sarvamadatte labhyate kutah

August 10 Monday

Sing ditties of the donor –KAHAVATRATNAKAR

Daaturgeyam yaso nityam

donate

August 11 Tuesday

Everything is accomplished by the interactions of givers and takers – Valmiki Ramayana 1-73-12

Daatrpratigrahiitrbhyaam sarvaarthaah sambhavanyi hi

August 12 Wednesday

Delight of charity they do not know,

Who hoard their wealth and lose it so — Tirukkural 228

August 13 Thursday

Charity is the coomonest form of winning over people –DHURTANARTAKA

Daanam naama sarvasaamaanyam vasiikaranam

August 14 Friday

Authority over an object rests with the owner before donating –KAHAVATRATNAKA

Daanaatpuurvam daaturevaadhikaarah

August 15 Saturday

Though difficult to part with, give away when begged for –SATOPADESAPRABHANDA

clay-bank-250x250

Dustyajamapyarthine deyam

August 16 Sunday

Life is more precious than benevolence

Najivitaaddaanamihaatiricyate

August 17 Monday

A gift is not enjoined in favour of those richly endowed with wealth – Valmiki Ramayana 5-341-3

Na daanamarthopacitesu yujyate

August 18 Tuesday

That which is not given away will never remain yours — CANAKYANITI 2-49

Na dattamupatishthate

August 19 Wednesday

Giving to the poor is charity. All other gifts are investments for return – Tirukkural 221

August 20 Thursday

The generous become blessed only by giving to the deserved — VISWAGUNAADARASACHAMPU 46.s544

Paatre dattairbhavati hi dhanairdhanyataa bhuuridatuh

gty_piggy_bank_jt_111117_wmain

August 21 Friday

What is greater sacrifice than offering one’s own life? –KATHASARITSAGAR

Praana daanaadhi dharmah kobhyadhiko Bhavet

August 22 Saturday

By giving a little, you save a lot  – SATOPADESAPRABHANDA

Bahu raksedalpadaanena

August 23 Sunday

Give only that which is sought; giving the unsought pleases not –JATAKAMAALAA

Yadeva yaacyeta tadeva dhadyannaanipsitampriinayatiiha dattam

August 24 Monday

Saves a little, gives a lot — KAHAVATRATNAKAR

Raksatyalpam yacchati bahulam

August 25 Tuesday

People talk sweetly as long as the giver gives freely —-SUBASITARATNABHANDAKARA 3-792

Vitarati yaavaddaataa taavatsakalopi bhavati kalabhaasii

Bangladesh1991_zpse331af59

August 26 Wednesday

The high born will neither ask for charity owing their poverty, nor will they refrain from giving when approached by the poor — Tirukkural 223

August 27 Thursday

A gift to the wealthy is futile –CANAKYA NITI 11-12

Vrthaa daanam dhanaadhyesu

August 28 Friday

Giving instantly is a great blessing — KAHAVATRATNAKAR

Siighra daanam mahaapunyam

August 29 Saturday

Generosity is the ultimate virtue –SUBHASITARATNAKHANDAMANJUSA

Sakalagunasiimaa vitaranam

August 30 Sunday

Sarvesu daanesvabhaya pradaanam

donation-center-web

August 31 Monday

The man who is in the habit of sharing his food with others will never be afflicted with the dire disease called hunger —  TIRUKKURAL 227

முஸ்லீம்கள் யார்? ஹிந்து –முஸ்லீம் ஒற்றுமை ஏற்பட வேண்டும்: பாரதியார்!

VANDEMATARAM

Research Article No.2026

Written by S NAGARAJAN

Swami_48@yahoo.com

Date : 29  July 2014

Time uploaded in London : 6-13 am

 

 

.நாகராஜன்

 

பாரதியாரின் ஆய்வு

பாரதத்தில் உள்ள ஹிந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் பற்றி ஆழ்ந்த ஆய்வு செய்தவர் மஹாகவி பாரதியார் என்று சொன்னால் பலருக்கும் வியப்பாக இருக்கும்.

இந்த ஆய்வின் முடிவில் அவர் பல நல்ல கருத்துக்களை தேசம் உய்வதற்காகக் கூறியுள்ளார்.

எந்த உண்மையையும் சொல்ல அவர் தயங்கியதே இல்லை என்பதே மஹாகவியின் வாக்கை சத்திய வாக்காகக் கொள்ள வைக்கிறது.

 

 

அவரது பல கட்டுரைகள் மற்றும் பாடல்கள் வெவ்வேறு கால கட்டங்களில் கிடைக்கப் பெற்றதால் அவை மொத்த தொகுப்பு நூல்களாக அனைவரும் வாங்கிப் படிக்கும் படி இது வரை வரவில்லை.

ஆகவே முயன்று தான் அவரதுஆழ்ந்திருக்கும் கவியுளத்தைக் காணவேண்டியதாயிருக்கிறது.  

முஸ்லீம்களின் சபைஎன்ற கட்டுரை 1910,பிப்ரவரி முதல் தேதியிட்ட விஜயாஇதழில் வெளி வந்துள்ளது. அதில் ஹிந்துமுஸ்லீம் ஐக்கியத்தைப் பெரிதும் பாரதியார் வலியுறுத்துகிறார்.

 

 CRESCENT WIKI

பாரதத்தில் உள்ள முஸ்லீம்கள் யார்?

 

அந்தக் கட்டுரையின் கடைசி பாரா இது:

இந்தியாவிலுள்ள மஹம்மதீயர்கள் யார்? இவர்களெல்லாம் ஹிந்துக்களாய் இருந்து, பிறகு மஹம்மதீய துரைத்தன நாளில் இஸ்லாம் மதத்தைத் தழுவினவர்களே. அப்படியிருந்தும், மதம் வேறுபட்ட போதிலும், நடை, உடை, பேச்சு, பழக்க வழக்கங்கள், இவைகள் இன்னும் மாறவேயில்லை. மஹம்மதீயச் சக்கரவர்த்திகள் அரசாண்ட டில்லி மாநகரில் இம்மூன்று மஹம்மதீயத் தலைவர்கள் ஹிந்து முஸ்லீம்களின் ஐக்கியத்தைப் பற்றி வற்புறுத்திப் பேசியது யாவரும் கொண்டாடத்தக்கினதே. அதன்படி மஹம்மதீயர்கள் நடந்து கொள்வார்களாக!”

 

மிகத் தெளிவாக இப்படி பாரத தேசத்தின் இன்றைய முஸ்லீம்கள் ஒரு காலத்தில் ஹிந்துக்களாய் இருந்தவர்களே என ஆணித்தரமாக மகாகவி கூறுகிறார்.

கட்டுரையில் குறிப்பிடப்படும் மூன்று மஹம்மதீயத் தலைவர்கள் – 1) ஆகா கான் 2) ரைட் ஹானரபில் அமீர் அலி 3) ஆற்காட்டு நவாபு வம்சத்துச் சிற்றரசர்.

இவர்கள் ஹிந்து முஸ்லீம் இணைந்து பாடுபட வேண்டுமென்ற கொள்கையை முதலில் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை

 

பாரதியாரின் சொற்களில், “மஹம்மதீயர்களாகிய தங்கள் மதத்தினவர்களெல்லாம் ஒரு ஜாதி; மற்ற இந்தியர்களெல்லாம் வேறு ஜாதிஎன்று சொல்லி வந்தனர்.

 

 STAMP VANDEMATARAM

ஹிந்துமுஸ்லீம் ஒற்றுமை தேவை

 

ஆனால் காங்கிரஸில் உள்ள, “பல முஹம்மதீய மேதாவிகளும் ஶ்ரீ நவுரோஜி முதலானவர்களும் ஹிந்துக்களும் மஹம்மதீயர்களும் ஒத்துழைப்பது தான் இந்தியாவிற்கு நன்மை உண்டாக்கும்என்றனர்.

 

பாரதியார் மேலும் கூறுகிறார்:-“இவ்விருவரும் இந்தியாவின் கண்கள். ஒரு கண்ணை நொள்ளையாக்க முயன்றால் மற்றதும் நொள்ளையாகி விடும். ஐக்கியமே பலம். பிரிவே பலவீனம் என்று அடிக்கடி வற்புறுத்திச் சொல்லி வந்தனர்.”

 

பல காரணங்களால் இந்த உண்மையை ஏற்றுக் கொள்ளாத தலைவர்கள் இப்போதாவது ஏற்றுக் கொண்டனரே என்று மகிழ்கிறார் பாரதியார்.

அந்த ஹிந்து மஹம்மதீய ஐக்கியத்தின் ஆவசியகத்தை வெளிப்படையாகத் தெரிவித்ததற்காக நாம் மனமார வந்தனம் செலுத்துகிறோம்”  என்கிறார் அவர்.

 

ஹிந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இணைந்து செயல்படுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் மஹாகவி அவர்கள் ஆதியில் ஹிந்துக்களே என்பதையும் கூறி விடுகிறார். ஒற்றுமைக்கு ஆதரவு அளித்தவர்களுக்கு நன்றியையும் தெரிவிக்கிறார்.

 

 சிவாஜி, விவேகா, நேதாஜி

விடுதலைக்கு வீறு பெற சிவாஜியின் பேச்சு

இந்த தேசத்தின் எழுச்சிக்கு, நாம் துருக்கருக்கு அடிமைப்பட்டுக் கிடந்த சிறுமையை சிவாஜி வாயிலாக எடுத்துக் கூறி, எழுச்சியுற வேண்டுமென அறைகூவல் விடுக்கிறார்.

இதை வலியுறுத்தும் விதமாக எழுந்த அற்புத கவிதையேசத்ரபதி சிவாஜி தனது சைநியத்தாருக்குக் கூறியதுஎன்ற கவிதையாகும்.

அதைப் பற்றி அடுத்த கட்டுரையில் காண்போம்.

                                                    –தொடரும்

TEN “INAUSPICIOUS DREAMS”; DREAMS IN VEDAS AND UPANISHADS!

Sleep-training

Research Article No.2025

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 28  July 2014

Time uploaded in London : 16.19

Hindus stand out in understanding TIME, Working of MIND and Explaining DREAMS. Western scientists have not reached the level of Hindus In these fields. They still lag behind.

Dreams find a place in a Hindus’ everyday life. They knew about the REM sleep and the unavoidability of dreams. Brahmin Hindus pray to Sun thrice a day to kill the nightmares (Dus Swapna Nasanam). This shows how much they have understood about the dreams.

Adi Shankara, greatest philosopher of India, use dream hundreds of time in his hymns and commentaries. Mandukya Upanishad use it to explain the state of mind. Varahamihira, author of Brhat Samhita and several others before him dealt with the dreams. Hindus have several books interpreting dreams. Poets of Sangam Tamil literature even sing about the dreams of birds and animals. Tamil encyclopaedia Abidhana Chintamani has a summary of the interpretation of dreams over six pages. It is the summary of Sanskrit book on dreams attributed t Deva Guru Brhaspati. Like the dream of a dumb person is a popular simile used in Hindu literature.

FRANCE - CIRCA 2005: A stamp printed in France shows sleeping baby in a rose, circa 2005

FRANCE – CIRCA 2005: A stamp printed in France shows sleeping baby in a rose, circa 2005

Ten Bad Dreams in Vedic Literature

The meaning of dreams was an interesting part of Vedic literature. It is dealt with in various passages, including an Athrvan Parisista. The Rig Veda regards as ominous the making of a garland or neckband in a dream.

Ten dreams which presupposed death are recorded in Aitareya Aranyaka (3-2-4); they are

When a black man with black teeth kills you

When a boar kills you

When a wild cat springs on you

When one eats and spits out gold

When one drinks honey and eats lotus roots

When one goes to a village with asses or bears

When one drives south a black cow with a black calf

Wearing a garland of nard (Spikenard plant; Death of Jesus Christ is also associated with nard!)

If one has a dream one should wash one’s mouth.

Dreams in Rigveda:–2-28-10; 10-162-6; evil dreams – RV 2-28-10;

Atharvaveda :– 7-101-1; 10-3-6 (evil dreams)

Vajasaneyi Samhita :– 20-16

Satapata Brahmana:– 3-2-2-23

In classical Sanskrit literature we have several references to dreams.

Separate book on dream interpretation is attributed to Deva Guru Brhaspati.

Svapna is the Sanskrit word for dream. In Sanskrit hymn books there special slokas/hymns to avoid nightmares.

Sleeping-Beauty

Sleeping Beauty Stamp of USA

My previous Research Articles on Dreams:

Role of Dreams in Tamil Saivite Literature (posted on July 4, 2013)

Do our Dreams have Meaning? (Posted on December 29, 2011)

God’s Note Book (posted on March 16, 2014)

STRANGE DREAMS, POSTED ON 27TH JULY 2015.

ஐன்ஸ்டீன் ‘காப்பி’ அடித்தாரா?

india eistein

Article No.2024

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 28  July 2014

Time uploaded in London : 10-16 am

இயற்பியலில் (பௌதீகம்) மிகவும் முக்கியமான சார்பியல் கோட்பாட்டைக் (Theory of Relativity) கண்டுபிடித்து வெளியிட்டவர் ஆல்பெர்ட் ஐன்ஸ்டைன் (ஜெர்மன் மொழியில் அவருடைய பெயர் ‘ஒரு கல்’. ஐன் = ஒன்று, ஸ்டைன்=கல்/ஸ்டோன்.

இவருக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு கொள்கை மனதில் உதித்தது எப்படி? இந்து மதத்தின் தாக்கம் காரணமா?

எதையும் ஒருவர் கண்டுபிடித்தபின்னர் “எங்களுக்கு அன்றே தெரியும் இது” – என்று சொந்தம் கொண்டாடுவது நியாயம் இல்லைதான். இருந்த போதிலும் காரண காரியங்களை ஆராய்வதில் தவறே இல்லை.

காலம் (Concept of TIME) – என்பது பற்றி மேலை நாட்டினருக்கு, பழங் காலத்தில் கொஞ்சமும் விஞ்ஞான பூர்வ அணுகுமுறை கிடையாது.உலகமே கி.மு.4004–ல் தோன்றியது என்ற கிறிஸ்தவ மதப் பிரசாரத்துக்கு ஏற்றபடி எல்லாவற்றையும் எழுதிவந்தனர்.

நாமோ உலகம் வியக்கும் கொள்கைகளைப் புராணத்தில் எழுதி வைத்தோம். ‘த்ரிகால ஞானிகள்’ என்பவர்கள் முக்காலத்தையும் பார்க்க வல்லவர்கள் என்று எடுத்துக் காட்டுகளுடன் காட்டினோம். ஒருவன் மலை உச்சியில் ஏறி நின்றுகொண்டு ஓடும் ஒரு நதியைப் பார்த்தால், எப்படி ஆற்றில் “சென்ற” தண்ணீர், “செல்லுகின்ற” தண்ணீர், “செல்லப்போகின்ற” தண்ணீர் ஆகிய மூன்றையும் பார்ப்பானோ அது போல, முனிவர்கள் காணமுடியும் என்று உணர்த்தினோம். ஆனால் நதிக்கரையில் நிற்பவனுக்கு “அப்பொழுது ஓடும் தண்ணீர்” (நிகழ்காலம் Present ) மட்டுமே தெரியும். இதே போல நாம் எப்படி டேப்ரிகார்டரில் அல்லது வீடியோ ரிகார்டரில் “பாஸ்ட் Fஆர்வர்ட்” Fast forward, “ரீவைண்ட் Rewind” செய்து எப்படி பார்க்கிறோமோ அது போல் சந்யாசிகளும் காலம் என்னும் விஷயத்தில் செய்ய முடியும் – என்றும் சொல்லிக் கொடுத்தோம்.

albert-ajnstajn-velika

பகவத் கீதையில் விஸ்வரூப தரிசனம் என்னும் அத்தியாயம் இதை மெய்ப்பிக்கிறது. நிகழப் போகும் நிகழ்ச்சிகளை அர்ஜுனனுக்கு முன்கூட்டியே காட்டிவிடுகிறான் கண்ணபிரான். இப்பொழுது கருந்துளைகள் (BLACKHOLE பிளாக் ஹோல்), ஜோடியான பிரபஞ்சம் ( PARALLEL UNIVERSE பாரல்லல் யுனிவெர்ஸ்) என்னும் விஷயங்கள் பற்றி வியப்பான செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. பகவத் கீதை விஸ்வரூப தர்சன யோகம் இவைகளை எல்லாம் விளக்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது. பிளாக் ஹோலில் மஹத்தான வேகத்தில் எல்லாப் பொருட்களும் உள்ளே இழுகப்பட்டு மாயமாய் மறைவது போல விஸ்வரூபத்தின் வாயில் படைகள் அனைத்தும் மஹத்தான வேகத்தில் நுழைந்து மறைகின்றன.

இப்படி பகவத் கீதைக்கும், பிளாக் ஹோலுக்கும் முடிச்சுப் போடுவது, அப்துல் காதருக்கும் அமாவாசைக்கும் முடிச்சுப்போடுவது போலத் தோன்றலாம் அல்லது கோகுலாஷ்டமிக்கும் குலாம்காதருக்கும் முடிச்சுப்போடுவது போலத் தோன்றலாம். அது சரியல்ல. நான் தான் இப்படி முதலில் செய்வதாக நினைக்காதீர்கள். முதல் அணுகுண்டு வெடித்தைப் பார்த்தவுடன் அணுகுண்டின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் ராபர்ட் ஓப்பன்ஹைமரும் பகவத் கீதை ஸ்லோகத்தைச் சொல்லி வியந்தார் (ROBERT OPPENHEIMER, Theoretical Physicist); அந்த ஸ்லோகம் இதோ…….

“வானத்தில் ஆயிரம் சூரியன்களின் பிரகாசம் ஒரே நேரத்தில் நேரத்தில் உதிக்குமானால் எவ்வளவு பிரகாசம் இருக்குமோ அவ்வளவு பிரகசத்தில் விஸ்வரூபம் தோன்றியது” (கீதை 11-12)

திவி சூர்ய சஹஸ்ரஸ்ய பவேத் யுகபதுத்திதா

யதி பா: ஸத்ருசீ ஸா ஸ்யாத் பாஸஸ் –தஸ்ய மஹாத்.

இப்பொழுது ஐன்ஸ்டீன் – இந்துமத நூல்கள் தொடர்பு  பற்றிய இரண்டு தடயங்களைக் காண்போம்:

usa e=mc2

தடயம் 1

ரவீந்திரநாத் தாகூர் உள்பட பல இந்துமதக் கவிஞர்களையும் அறிஞர்களையும் ஐன்ஸ்டீன் சந்தித்து அளவளாவியிருக்கிறார். அவருடைய நூல்நிலையத்தில் ப்ரம்ம ஞான சபையினர் வெளியிட்ட ‘தி ஸீக்ரெட் டாக்ட்ரைன்’ (The Secret Doctrine by Theosophical Society) என்னும் புத்தகம் இருந்தது. இது இந்துமத நூல்களை அவர் விரும்பிப் படிக்கும் பழக்கத்தைக் காட்டுகிறது. ஆனால் இதில் சார்பியல் கோட்பாட்டுக்கான மூலம் எதுவும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. இருந்தபோதிலும் நமது நூல்களைப் படித்தால் சார்பியல் கொள்கையை உருவாக்கத் தேவைப்பட்ட Lateral Thinking “லேடரல் திங்கிங்”- ‘பன்முக சிந்தனை’ கிடைக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

தடயம் 2

பெரியோர்கள் வாழ்வில் சுவையான சம்பவங்கள் என்ற பழைய ஆங்கில நூல் ஒன்றில் ஐன்ஸ்டீன் சொன்னதாக உள்ள கதை, ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட, உலகிலேயே மிகப்பெரிய கதைத் தொகுப்பான கதாசரித் சாகரத்தில் இருக்கிறது. ஆக ஐன்ஸ்டீனுக்கு நம்முடைய சம்ஸ்கிருத நூல்கள் அத்துபடி என்பது இதிலிருந்து உள்ளங்கை நெல்லிக் கனி என விளங்கும். இதோ அந்தக் கதையை ஐன்ஸ்டீன் பயன்படுத்தும் ஒரு சுவையான நிகழ்வு:-

ஐன்ஸ்ட்டினை விருந்துக்கு அழைத்த ஒருபெண்மணி, ‘சார்பியல் கோட்பாட்டை’ விளக்கும் படி ஐன்ஸ்டீனை கேட்டுகொண்டார். உடனே ஐன்ஸ்டீன் சொன்னார்:

“பெண்ணே! நான் ஒரு நாள், கண் தெரியாத ஒரு நண்பருடன் கடும் வெய்யிலில் நடந்து கொண்டிருந்தேன். எனக்கு கொஞ்சம் குடிப்பதற்குப் பால் வேண்டுமே – என்றேன்.

அந்தக் குருடர் கேட்டார்: பாலா, அப்படியானால் என்ன?

அதான், வெள்ளை நிற திரவம்.

திரவம் எனக்குத் தெரியும். ஆனால் வெள்ளை என்றால் என்ன?

அதுதான்; கொக்கு என்னும் பறவையின் சிறகுகளின் நிறம்.

ஓ, கொக்கின் இறகுகள் எனக்குத் தெரியும். ஆனால் கொக்கு எப்படி இருக்கும்?

அதுதான், வளைந்த கழுத்துள்ள பறவை – என்றேன்.

கழுத்து எனக்குத் தெரியும். ஆனால் வளைந்த என்றால் புரியவில்லையே என்றார் அந்த அந்தகர்.

உங்கள் கைகளைக் கொடுங்கள் என்று சொல்லி, ஒரு கையை நன்கு நீட்டினேன். இதுதான் ‘நீட்ட வாக்கு’ என்று சொல்லிவிட்டு அவர் கையைக் கொஞ்சம் முறுக்கியும் மடக்கியும் வளைத்துக் காட்டி இப்படித்தான் இருக்கும் கொக்கின் வளைந்த கழுத்து என்றேன்.

ஓ! எனக்கு பால் என்றால் என்ன என்று தெரிந்துவிட்டது என்றார் அந்த அந்தகர்.

eistein quote

(உலகிலுள்ள எல்லாக் கதைகளுக்கும் மூலம் சம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள, கதாசரித் சாகரம் (கதைக்கடல்) தான். இதிலிருந்தே அராபிய இரவுக் கதைகள் முதலியன வந்தன. பஞ்ச தந்திரக் கதைகள், வேதாளம்-விக்ரமாதித்தன் கதைகள், கதாசரித் சாகரம் (கதைக்கடல்) ஆகிய மூன்றும்தான் வெவ்வேறு உருவில் ‘காமிக்’ கதைப் புத்தகங்களாகவும் “ஹாரி பாட்டர்” கதைகளாகவும் வருகின்றன! சம்ஸ்கிருதம் படித்தோருக்கு எதுவுமே புதுமை இல்லை.

ஷேக்ஸ்பியரின் 37 நாடகங்களுக்கும் கூட சம்ஸ்கிருதக் கதைகளே மூலம். ஆனால், அவர் சம்ஸ்கிருதத்தைக் காப்பி அடித்தார் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை. ஒரு மனிதன் எப்படியெல்லாம், எல்லா விஷயக்களைப் பற்றியும் சிந்திக்க முடியுமோ அவை அத்தனையையும் சம்ஸ்கிருதத்தில் முன்னமேயே எழுதிவிட்டனர். பின்னர் வந்தவர்கள் அதில் ஒன்றிரண்டு விஷயங்களைப் பயன்படுத்தி தங்களுடைய – சொந்த சரக்குகளையும்- கற்பனையையும்—சொற்சிலம்பத்தையும் சேர்த்துப் பயன்படுத்தி புகழ் எய்தினர் என்றால் தவறில்லை.

அடுத்த ஒரு கட்டுரையில் ஐன்ஸ்டீன் வாழ்வில் நடந்த சில சுவைமிகு சம்பவங்களைத் தருவேன்.

–சுபம்—

STRANGE DREAMS!

the-polygamy-slippery-slope

Article No.2023

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 27  July 2014

Time uploaded in London : 9-03 am

 

My previous Research Articles on Dreams:

Role of Dreams in Tamil Saivite Literature (posted on July 4, 2013)

Do our Dreams have Meaning? (Posted on December 29, 2011)

God’s Note Book (posted on March 16, 2014)

Polygamy

A story is told about Mrs Amos Pinchot who dreamed one night that she had written a poem more beautiful and more fundamentally profound than any ever written before. She had awaked in one of those semi-trance like states in the middle of the night; fumbled for a pencil at her bedside table and written it down.

When she finally awoke in the morning, she had at first forgotten the matter. Suddenly all came back to her as she saw the scrawl on the table beside her. She picked it up to see the master piece that she had written in her semi-conscious state. It was:

“Hogamus Higamus

Men are Polygamous

Higamus Hogamus

Women Monogamous.

XXX

lincoln india

Lincoln’s Dream

Abraham Lincoln once dreamed he was in some great assembly, and the people drew back to let him pass, whereupon he heard someone say, “He is a common looking fellow.”

In his dream Lincoln turned to the man and said, “Friend the Lord prefers common looking people; that is the reason why he made so many of them.”

XXX

IF

IF

Bargaining

Soon after Sir William Johnson had been appointed superintendent of Indian affairs in America he wrote to England for some suits of clothes richly laced. When they arrived Hendrick, King of Mohawk nation, was present and particularly admired them. In a few succeeding days Hendrick called on Sir William and acquainted him that he had a dream. On Sir William’s enquiring what it was, he told him that he had dreamed that he had given him one of those fine suits he had lately received. Sir William took the hint and immediately presented him with one of the richest suits. The Indian chief, highly pleased with the generosity of Sir William, retired.

Sometime after this, Sir William happening to be in company with Hendrick, told him that he had also had a dream. Hendrick being very solicitous to know what it was, Sir William informed him, that he had dreamed that he (Hendrick) had made him a present of a particular tract of land (the most valuable on the Mohawk River) of about 5000 acres. Hendrick presented him with the land immediately, remarking shrewdly, “Now Sir William, I will never dream with you again. You dream too hard for me.”

american indianmohack indian

XXX

Three Rats Dream

A German prince in a dream saw three rats, one fat, another lean, and a third blind. He sent for a learned Bohemian gypsy to interpret the dream.

“The fat rat”, she answered, “is your prime minister, the lean rat is your people, and the blind rat is yourself.”

rat

XXX

Stories appeared in Dream!

Stevenson’s prose tales often came to him as dreams. “In the small hours one morning, : writes his wife, “I was awakened by cries of horror from Louis thinking that he had a nightmare I awakened him. He said angrily, “why did you awaken me? I was dreaming a fine bogey tale”.

This was “Dr.Jekyll and Mr.Hyde.”

stevenson

XXX

Definition of Dream

A very small boy spoke at the breakfast table about a dream he had had the night before. “Johnny”, asked his mother, “do you know what dreams are?”

“Sure”, he said, “moving pictures that you see when you are asleep.”

XXX  END xxxx