தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 30-12-18 (Post No.5857)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 30 December 2018
GMT Time uploaded in London –14-30
Post No. 5857


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

TAMIL CROSS WORD 30-12-18

இந்தக் கட்டத்தில்  உள்ள குறைந்தது 16 சொற்களைக் காணுங்கள்விடையுமுளது!!!

1
2
3
4


5


 

67

8
9

10

1112
13
குறுக்கே

2. -தேன்கள்அனிச்ச மரம்குங்கும மரம்

4. – சிவன் முன்னால் வரும்பதத்துக்கும் முன்னால் வரும்பொருள்=சிறந்ததலையாய

5. – கோரமான வாயுடைய கானகப் பிராணி

7. (வல இடமாகப் பதியவும்)= அடக்கம்

9. = சூரியன் உதயமாகும்பொழுது

10. – பயிர்களுக்கிடையே வளரும்

11. = மொத்தம் நான்குஇந்துமத்தின் ஆணிவேர்

13. = இவள் இல்லாமல் ஒரு வீட்டு வேலையும் நடக்காது

கீழே

1. மராட்டியர் பக்திப் பாடல்ஸம்ஸ்க்ருதப் பொருள்= பழுதில்லாதது

2. ஐந்தெழுத்து மந்திரம்

3.பிள்ளைக்கு கொடுக்கும் மருந்து

6.குளம்ஆற்றினுள் உள்ள பள்ளம்

8.நோவு

9. சோழநாட்டின் உயிர் நாடியான நதி

10.பண்பாடு,ஆடல்பாடல்ஓவியத்துடன் ஒட்டிக் கொள்ளும் சொல்

12.= எண் சாண் உடம்புக்கு இதுதான் பிரதானம்

13.நேரம்பொழுதுகாலம்

அ1
ந2வ3ம்
ப4

ங்
சி
ம்
க5டுவாய் பு   லி
ம்ம6ய7

வ8
கா9லை
ளைக10

வே11த12
வே13லைக்காரி

Across

2.நறவம்-தேன், கள், அனிச்ச மரம், குங்கும மரம்

4.பர ம- சிவன் முன்னால் வரும்; பதத்துக்கும் முன்னால் வரும்; பொருள்=சிறந்த, தலையாய

5.கடு வாய்புலி- கோரமான வாயுடைய கானகப் பிராணி

7.யமம் (வல இடமாகப் பதியவும்)= அடக்கம்

9.காலை= சூரியன் உதயமாகும்பொழுது

10.களை- பயிர்களுக்கிடையே வளரும்

11.வேத = மொத்தம் நான்கு; இந்துமத்தின் ஆணிவேர்

13.வேலைக்காரி = இவள் இல்லாமல் ஒரு வீட்டு வேலையும் நடக்காது.

((2.நறவம்,4.பர ம,5.கடு வாய்புலி,7.யமம் (வல இடமாகப் பதியவும்)

9.காலை,10.களை,11.வேத,13.வேலைக்காரி ))

Down

1.அபங்கம்-மராட்டியர் பக்திப் பாடல்; ஸம்ஸ்க்ருதப் பொருள்= பழுதில்லாதது 

2.நமசிவாய= ஐந்தெழுத்து மந்திரம்

3.வசம்பு= பிள்ளைக்கு கொடுக்கும் மருந்து

6.மடு= குளம், ஆற்றினுள் உள்ள பள்ளம்

8.வலி= நோவு

9.கா வேரி= சோழநாட்டின் உயிர் நாடியான நதி

10.கலை= பண்பாடு,ஆடல், பாடல், ஓவியத்துடன் ஒட்டிக் கொள்ளும் சொல்

12.தலை (வலி)= எண் சாண் உடம்புக்கு இதுதான் பிரதானம்

13.வேளை=நேரம், பொழுது, காலம்

((1.அபங்கம்,2.நமசிவாய,3.வசம்பு,6.மடு,8.வலி,9.கா வேரி,10.கலை

12.தலை (வலி),13.வேளை))

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: