கலைஞர் சிலை உடைத்த சம்பவம்!! (Post No6194)

Written by London swaminathan 


swami_48@yahoo.com


Date: 14 March 2019


GMT Time uploaded in London – 13-00


Post No. 6194

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))


<
டோனடெல்லொ (DONATELLO) என்ற புகழ் பெற்ற சிற்பக்கலைஞர் வாழ்க்கையில் வேறு ஒரு சிலையை உடைத்த கதை உண்டு.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: