ஆமைக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம் (Post No9377)

ஆமைக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம் (Post No9377)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9377

Date uploaded in London – –13 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.பிரெட் (Fred) என்ற பெயருள்ள ஒரு ஆமை பிரிட்டனிலேயே பணக்கார ஆமை ஆகிவிட்டது . மிஸ் டாலி டப்பின் (Miss Dolly Duffin) என்பவர் இந்த ஆமையை வீட்டில் செல்லப் பிராணியாக (pet) வளர்த்து வந்தார். அவர் 1990-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம்

பிராணிகளைக் காப்பாற்றும் அறக்கட்டளைக்குப் போகவேண்டும் என்றும் டாலி தனது உயிலில் எழுதி வைத்துள்ளார் .

tags-குரங்கிற்கு , சிலை,  ஆமை, அதிர்ஷ்டம்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: