பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 33

 

Date:- 22 January 2018

Time uploaded in London- 7-55 am

Compiled by S Nagarajan

Post No.4646

Share it, but with author’s name and blog name; Dont use it without author’s name or blog name; pictures are noot ours; they are mostly from Facebook friends and newspapers. Beware of copy right laws.

பாடல்கள் 188 முதல் 193

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : .நாகராஜன்

கண்ணதாசன் பாடல்கள்

பாரதியும் பாரதிதாசனும் (தொடர்ச்சி)

பாரதி பாரதி தாசன்இரு

     பைந்தமிழ்ப் பாவலர் தம்மிடை யேயும்

பாரதி பல்லவி சொன்னான்தாசன்

     பாக்கியைப் பாடித்தன் பாட்டை முடித்தான்!

 

பாரதி பாட மறந்தஒரு

     பக்கம் திராவிட நாட்டின் எழுச்சி

யாரதைப் பாடிய வீரன்? – வேறு

    யாரவன், பாரதி தாசனல் லாமல்!

 

இன்றைய மாந்தரின் எண்ணம்நன்(கு)

     ஏற்றமு றத்தந்த பாரதி தாசன்

பின்றைய நாளில் தனக்கே ஒரு

     பேரிடம் தந்தனன் மூடுதற் கில்லை!

 

பெண்கள் விடுதலை காதல்திறம்

     பேசுந் தமிழின் கனிரசம், இன்பம்

மண்ணில் அனைவரும் ஒன்றேஎன

    வாழ்த்தும் புதுக்குரல் வாழ்க்கையின் நீதி!

 

சாத்திரம் பொய்யெனும் சூதுதண்டச்

     சாகசப் பார்ப்பனர் செய்கையின்மீது

ஆத்திரங் கொள்ளும் குணங்கள்இவை

     யாவிலும் பாரதி மூத்தவன் என்பேன்!

 

இந்த வகைகளில் ஒன்றைதாசன்

      எப்படிப் பாடி எழில்தந்த போதும்

தந்தையர் பாரதிஎன்றால்அவன்

      தாச னுரைத்தது தானிந்த வார்த்தை!

                                    ****                           (இக்கவிதை முடிந்தது)

தொகுப்பாளர் குறிப்பு: இந்தக் கவிதையில் உள்ளதிராவிட எழுச்சிமற்றும்பார்ப்பனர் எதிர்ப்புபோன்ற கருத்துக்களை பின்னாளில் கவிஞர் கண்ணதாசன் மாற்றிக் கொண்டுள்ளார்.

கவிஞர் கண்ணதாசன்: கவிஞரைப் பற்றிய குறிப்பு ஏற்கனவே தரப்பட்டுள்ளது.

 

‘***

IS SILAPPADIKARAM A BRAHMANA KAVYA? (Post No.4609)- Part 1

Cheran Senkuttuvan picture from World Tamil Conference Souvenir

 

Research Paper Written by London Swaminathan 

 

Date: 12 JANUARY 2018

 

Time uploaded in London  6-57 AM

 

 

 

Post No. 4609

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

WARNING: DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND  BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

 

ROLE OF BRAHMINS IN SILAPPADIKARAM

 

Abstract

Introduction and Background Premise

Issues Addressed in Paper

CONTENT ( the 3 docs can be combined appropriately)

Conclusion

References

 

(This research article was submitted to Swadeshi Conference held in December 2017 in Chennai)

 

Abstract:

A Brahmin by name Matala Maraiyon plays an important role in the Tamil epic Silappadikaram. It is amazing to see that Ilango Adikal, considered to be a Jain by some scholars, has not only introduced Matala Maraiyon, but gives him a commanding role. He commands the mighty Chera King Senkuttuvan to do good things such as Vedic rituals and the king readily obeys him. The Brahmin is amply rewarded by the king. Matala Maraiyon is the one who fills in the gaps in the epic by telling the king what happened to Madhavi and others. He is the main link in the story. Another Brahmin Alamar Selvan (Dakshinamurthy) is introduced by the author Ilango to show the state of Vedic education in those days. Apart from this, Brahmins play the role of ambassador and actor. This shows the respect Brahmins commanded in the second century CE Tamil Nadu. This paper goes into the details with supporting information from the epic.

 

Introduction

it is very interesting to see that Ilango, author of most famous Tamil epic Silappadikaram, has introduced several Brahmin characters from the very first chapter to the last chapter.

 

Matala Maraiyon is the most interesting character in the epic. He commands a great influence over the mighty Chera Emperor Cheran Senkuttuvan. The king gave him gold weighing his body weight. He listened to the advice and performed Vedic Yajnas according to the instructions of the Brahmin.

 

Silappadikaram praised the Brahmins as chaste Tamil speakers (Vandamiz Maraiyor). That proved that Brahmins were sons of the soil.

 

The Parasaran- Dakshinamurthy (Aalamar selvan) episode is another Brahmin episode which  showed that the Vedic education among the Brahmins of second century CE was of very high standard.

 

Tollkappiam says that one of the roles of Brahmins is the job of an ambassador. Ilango introduced a Brahmin (Kosikan= Kausikan) ambassador.

(English translation of prof. V R Ramachandra  Dikshitar in his book The Cilappatikaram , 1978 is used in this article with some spelling changes)

 

Contents:

 

1.Wedding with the help of a Brahmin Priest

Silappadikarm is the first ancient book to show that marriages were conducted by Brahmin priests in the Second century CE Tamil Nadu.

 

“That was the day on which the moon moving in the sky approached the Star Rohini, when Kovalan who walked  around the holy fire in accordance with the scriptural injunctions as directed by the revered Brahmin priest, approached his bride, divinely fair resembling the star Aruntati. How fortunate were those who enjoyed such a splendid sight!

–Mankala valtup patal

Akananuru verses 86,136 and Vedic literature say that the Hindus conducted marriages under the Rohini asterism. But Akananuru verses did not mention the Brahmin priests or the sacred fire.

Picture by Maniam Selvan

 

2.Here comes Matala Maraiyon!

Ilango introduced the Brahmin Matala Maraiyon in the Ataikkala Katai, in the following words:

 

“Kovalan went outside the gates of the Madurai fortress, into the grove wherein dwelt monks engaged in in imparting of Dharma.

And while he was narrating to the sage Kavunti the undiminishing prosperity of Madura and the prowess of the Pantyan king, MATALAN OF TALAICCENKANAM, THE FIRST AMONGST BRAHMANAS, WELL VERSED IN THE FOUR VEDAS, APPEARED AT THEIR RESIDENCE IN THE GROVE SORROUNDED BY A SHALLOW MOAT. He had come there to obtain relief from the fatigue of his journey while returning to his own family, after circumambulating the hill (Potiyil, sacred to the sage Agastya).

To him Kovalan prostrated himself, while the Brahmana skilled in speech, on being addressed, replied as follows.

 

Ilango deliberately puts some incidents into the mouth of Matalan, praising the Brahmins:

 

3.Kovalan Saves a Brahmin

The first incident was about a shipwreck and the person saved by the deity of the sea, Manimekalai, whose name was given to courtesan Matavi’s daughter. So Matalan gives some new information about what happened to Matavi after Kovalan left her.

Matalan continues: “On that day when you sat with that happy lady Matavi, and showered gifts of gold with your beautiful hands, a Brahmana, with bent body, having attained the very limits of knowledge and good conduct, came feebly along with the aid of a stick in order to receive the gifts. Seeing him in the clutches of a fast and furious elephant which had thrown its mahout and was rushing in all directions to the loud noise of the drum, O merciful hero, you stepped forth instantly with a cry, after rescuing the man of high birth, you released yourself from its curved hollow trunk and remaining between the white tusks, stood on its nape like a Vidhyadhara on a dark hill, and curbed the still furious elephant

One should note the high sounding respectful epithets given to the Brahmana.

4.Kovalan Helps a Brahmin Lady

Matalan continues: “on another occasion, a Brahmana left for the north abandoning his wife who had caused the death of a young mongoose. When she followed him, the Brahmana said “it is not proper for me to eat food served by your hands. You give this note containing a Sanskrit verse to people leading a virtuous life”. With this the Brahmana lady went through the bazars where the tall mansions of the wealthy merchants were, and showed the note from house to house proclaiming, “ O will no one relieve me of my sins and enjoy the fruits of s doing? At once you called to her and asked “What is your trouble and what is this note? The lady narrated to you the great distress she was in, and said “take this leaf on which has been written the verse, and by giving me money absolve me from my great sin.” You replied to her, “ Do not fret. Do not be afraid. I shall relieve you of your difficulty” and in order that her sinful deed might be atoned for, you made gifts in accordance with the instituted rules and relieved the lady of her worry. O wealthy man of imperishable riches! Then you made her husband, who had left for the forest come back and live with her in the right path by giving them copious wealth of out of your limitless riches.

 

5.Bhutam Devours a bad man!

The last incident is about a Bhutam (goblin or ghost) devouring a man who gave false evidence and Kovalan supporting the chaste lady and her family for several years.

Then Matalan continues: I know all the good things you have done in this birth, but owing to your deeds in the past birth, O Gopala (Kovalan is the Tamil version of Gopala) of ripe knowledge, you have fallen into incredible suffering along with your gem like young wife who is like Lakshmi herself.”

 

Then Kovalan narrated a nightmare he had in the previous night portending the bad events.

 

Ilango cleverly used Matalan to show that Gopalan’s help to Brahmins and his knowledge in Sanskrit etc.

to be continued……………………………

–Subham–

 

சாணக்கியன் பற்றிய சுவையான கதைகள் (Post No.4547)

Written by London Swaminathan 

 

Date: 26 DECEMBER 2017 

 

Time uploaded in London- 6-36 am

 

 

Post No. 4547

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks

 

 

சாணக்கியன் ஒரு பெரிய சிந்தனையாளர்; திட உறுதி பூண்டவர்; வெற்றி பெறுவதற்கு சாம, தான, பேத, தண்டம் என்னும் சதுர்வித உபாயங்களையும் பயன்படுத்தத் தயங்காதவர். இந்தியாவில் தோன்றிய மிகப் பெரிய அரசியல்வாதி அவர்தான் என்றால் மிகையல்ல. பெரிய ராஜ தந்திரி; ராஜதந்திரம் உடையோருக்கு எல்லாம் முன்னோடி என்பதால் எந்த திறமையான அரசியல் வித்தகரையும் ‘சாணக்கியன்’ என்ற அடைமொழியோடு அழைக்கும் அளவுக்கு முன்னுதாரணமானவர். சூழ்ச்சிமிக்கவர்.

 

நரியின் தந்திரமும் யானையின் பேருருவமும், சிங்கத்தின் பராக்ரமும், புலியின் பாய்ச்சலும் உடையவர். ஆயினும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு துறவி; செல்வத்தையும் பதவியையும் துச்சமாக மதித்தவர். மாபெரும் மகத சாம்ராஜ்யத்தை — அலெக்ஸாண்டரை நடுங்க வைத்த பிரம்மாண்டமான படையை– உருவாக்கிய – சாணக்கியன் இருந்ததோ ஒரு சிறு குடிலில்; இதனால்தான் அவருக்கு மதிப்பு; பற்றற்ற வாழ்க்கையில் பற்றுக் கொண்டதால் எதைக் கண்டும் அஞ்சவில்லை.

 

சிறந்த நிர்வாகியான சாணக்கியனை நிறைய புராதன எழுத்தாளர்கள் போற்றிப் புகழ்ந்துள்ளனர். நீதி நூல்களும் கதைகளும் அவர் பெயரை மொழிகின்றன. தண்டியின் தச குமார சரிதம், விஷ்ணு ஸர்மனின் பஞ்ச தந்திரம் அவர் பெயரைப் போற்றுகின்றன. பாணனும், வராஹமிஹிரரும், சோமதேவரும், நீதி சாஸ்திரத்தின் ஆசிரியர் காமந்தகியும் முதல் அத்தியாயத்திலேயே அவருக்கு முதல் வணக்கம் செலுத்துகின்றனர். விஷ்ணு புராணம் அவரைக் கௌடில்யர் என்ற பெயரில் குறிப்பிடுகிறது. பாகவத புராணம் நந்தர்களை முறியடிக்கும் பிராமணன் என்று மட்டும் சொல்லும்.

 

உயர்ந்த சிந்தனை, பரந்த அறிவு, எளிய வாழ்க்கைக்கு முன்னுதாரணம் சாணக்கியன். அவர் எழுதிய அர்த்த சாஸ்திரம் போன்ற பொருளாதார நூல் பழங்கால உலகில் எங்குமே இல்லை.

 

சந்திரகுப்த மௌர்யன் என்னும் பேரரசனின் அதிகாரி அவர் வீட்டிற்குள் சென்றபோது கண்ட காட்சியை வருணிக்கிறார்:-

 

அஹோ ராஜாதிராஜ மந்த்ரிணோ விபூதிஹி–

 

உபலஸகலமேதத் பேதகம் கோமயானாம்

படுபிருபஹ்ருதானாம் பர்ஹிஷாம் ஸ்தூபமேதத்

ஸரணமபி சமிதிபஹ ஸுஸ்யமாணாபிராபி

விர்னமிதபடலாந்தம் த்ருஸ்யதே ஜீர்ணகுட்யம் (3-15)

 

பொருள்:

மன்னாதி மன்னனின் மந்திரியின் செல்வத்தைப் பற்றிக் கேளுங்கள்:-

பசுஞ்சாண விரட்டிகளை உடைக்க ஒரு கல்லைக் கண்டேன்; அதோ இளம் சிறார்கள் — சிஷ்யப் பிள்ளைகள் — சேகரித்த தர்ப்பைப் புல் இருக்கிறது; அவருடைய குடிலின் சுவர்கள் பாழடைந்து இருக்கின்றன; மேல் கூரையில் காயப்போட்டுள்ள யாகத்துக்கான மரக்  குச்சிகளின் பாரம் தாங்காது கூரை சரிந்து நிற்கிறது.

 

 

முதல் கதை

 

பாடலிபுத்திரத்தில் கிரேக்க தூதர் பதவி ஏற்ற மெகஸ்தனீஸ் சாணக்கியனைப் பார்க்க வந்தார். அது இரவு நேரச் சந்திப்பு. ஆட்சி சம்பந்தப்பட்ட ஓலைச் சுவடிகளைப் புரட்டிக் கொண்டிருந்தார் சாணக்கியன். ஒரு மூலையில் தீப ஒளி பிரகாஸித்துக் கொண்டிருந்தது. மெகஸ்தனீஸ் உள்ளே நுழைந்தவுடன் அந்த விளக்கை அணைத்துவிட்டு, சாணக்கியன் வேறு ஒரு தீபத்தை ஏற்றினார். மெகஸ்தனீசுக்கு பெரும் வியப்பு!

 

ஐயன்மீர்! ஏன் ஒரு விளக்கை அனைத்து இன்னும் ஒரு விளக்கை ஏற்றினீர்? இதன் தாத்பர்யம் என்னவோ? என்றார் மெகஸ்தனீஸ்.

 

சாணக்கியன் சொன்னார்:

நீவிர் வரும் வரை எரிந்த தீபம் அரசங்கப் பணி நிமித்தம் ஆட்சி நிர்வாக வேலைகளுக்காக, அரசு செலவில் ஏற்றப்பட்டது. இப்போது நாம் சந்திப்பது அரசுப் பணியல்ல நீவிர் எனது விருந்தாளி; ஆகவே இது என் செலவில் எரிக்கப்படும் தீபம் ; ஆகையால்தான் இதை ஏற்றினேன்.

 

இதுதான் சாணக்கியனின் குணாதிசயங்களைக் காட்டும் நிகழ்ச்சி. தன்னலம் கருதாத் தகைமையாளராக இருந்தும் அரசுப் பணி இது, சுய வாழ்வு இது என்று வரம்பு கட்டிய மாமனிதன்.

 

அவலட்சணப் பிராமணன்; இரண்டாவது கதை

 

சாணக்கியன் பல நீதி நூல்களுக்கும் ஆசிரியன்; அவனுக்கு விஷ்ணுகுப்தன் கௌடில்யன் (கௌடல்யன்) என்ற பெயர்களும் உண்டு. அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் மகத சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டவர்கள் நவநந்தர்கள் எனப்படும் ஒன்பது பேர் ஆவர். மஹா பத்ம நந்தன் தலைவன். அவர்களுக்கு ராக்ஷஸன் என்ற திறமையான அமைச்சன் உதவினான்.

 

சாணக்கியன் பற்றி அதிகத் தகவல் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் விஸாக தத்தன் எழுதிய முத்ரா ராக்ஷஸம் என்ற நாடகத்திலிருந்து வாழ்க்கைச் சரிதத்தை ஒருவாறு ஊகிக்க முடிகிறது. அவர் ஒரு முறை சாப்பாட்டுப் பந்தியில் முதல் வரிசையில் உட்கார்ந்திருந்தாராம். அறிவின் சிகரத்தை எட்டிய அவருக்கு ஆண்டவன் அழகைக் கொடுக்கவில்லை.

யார் இந்த அவலட்சணமான பிராமணன்? முதல் வரிசையில் இவன் எதற்கு உட்கார்ந்தான்? என்று மன்னன் மஹா பத்ம நந்தன், சாணக்கியனை தர, தர வென்று இழுத்துச் சென்று வெளியே விட்டானாம். காரணமின்றி தன்னை அவமானப் படுத்திய நந்த வம்ஸத்தை வேர் அறுக்காமல் என் ஸிகையை முடிய மாட்டேன் என்று குடுமியை அவிழ்த்துவிட்டு அவரும் வெளி ஏறினாராம். அன்று முதல் அவர் திட்டம்போட்டு நவ நந்தர்களை ஒழித்ததோடுமில்லாமல் மயில் வளர்க்கும் முரா வம்ஸத்தைச் சேர்ந்த சந்திரகுப்தனைப் பேரரசனாக்கினார்.

 

முத்ரா ராக்ஷஸ நாடக வசனத்தில் வரும் காட்சி:

என்னை அன்று தர தர என்று வெளியே இழுத்ததை வேடிக்கை பார்த்த மக்கள் இன்று நவ நந்தர்களை அரசுக் கட்டிலில் இருந்து நான் விழுத்தட்டியதையும் பார்த்தார்கள்; ஒரு மலை உச்சியின் மீதுள்ள யானையை சிங்கம் மலை உச்சியில் இருந்து இழுத்துப் போட்டதைப் போல நான் செய்துவிட்டேன்.

 

‘நந்த வம்ஸத்தை விழுத்தாட்டியது இருக்கட்டும்; என் புத்தி மட்டும் என்றும் குறைந்து விடக்கூடாது’ என்று வேண்டியதாகவும் ஸம்ஸ்கிருத நாடக வசனம் செல்கிறது. நவ நந்தர்களின் திறமை மிகு அமைச்சன் ராக்ஷஸன் போட்ட ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் சாணக்கியன் வேட்டு வைத்ததை ஸம்ஸ்கிருத நூல்கள் சித்தரிக்கின்றன.

 

வேறு சில சுவையான கதைகளும் உள. அவற்றைத் தனியே மொழிவேன்.

 

–சுபம்–

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 8 (Post No.4510)

Date: 18  DECEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 5-32 am

 

Compiled by S NAGARAJAN

 

Post No. 4510

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 8

  பாடல்கள் 43 முதல் 51

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

பாரதிதாசன் பாடல்கள்

பாடல்கள் 43 முதல் 51

மகா கவி

பாரதியார் உலககவி! அகத்தில் அன்பும்
பரந்துயர்ந்த அறிவினிலே ஒளியும் வாய்ந்தோர்!
ஓரூருக் கொருநாட்டுக் குரிய தான
ஒட்டைச்சாண் நினைப்புடையர் அல்லர். மற்றும்
வீரர்அவர்! மக்களிலே மேல்கீழ் என்று
விள்ளுவதைக் கிள்ளிவிட வேண்டும் என்பார்!
சீருயர்ந்த கவிஞரிடம் எதிர்பார்க் கின்ற
செம்மைநலம் எல்லாமும் அவர்பாற் கண்டோம்.

அகத்திலுறும் எண்ணங்கள், உலகின் இன்னல்
அறுப்பவைகள்; புதியவைகள்; அவற்றை யெல்லாம்
திகழ்பார்க்குப் பாரதியார் எடுத்துச் சொல்வார்
தெளிவாக, அழகாக, உண்மையாக!
முகத்தினிலே களையிழந்த மக்கள் தம்மை
முனை முகத்தும் சலியாத வீரராகப்
புகுத்துமொழிப் பேச்செல்லாம் பொன்னி யாற்றுப்
புனல்போலத் தொடர்வதுண்டாம் அன்னார் பாட்டில்.

பழையநடை, பழங்கவிதை, பழந் தமிழ்நூல்,
பார்த்தெழுதிப் பாரதியார் உயர்ந்தா ரில்லை;
பொழிந்திடுசெவ் வியஉள்ளம் கவிதை யுள்ளம்
பூண்டிருந்த பாரதியா ராலே இந்நாள்
அழுந்தியிருந் திட்டதமிழ் எழுந்த தென்றே
ஆணையிட்டுச் சொல்லிடுவோம் அன்னை மீதில்.
அழகொளிசேர் பாரதியார் கவிதை தன்னை
அறிந்திலதே புவிஎன்றால் புவிமேற் குற்றம்!

கிராமியம்நன் னாகரிகம் பாடி வைத்தார்
கீர்த்தியுறத் தேசியம் சித்த ரித்தார்
சராசரம்சேர் லௌகிகத்தை நன்றாய்ச் சொன்னார்.
தங்குதடை யற்றஉள்ளம் சமத்வ உள்ளம்;
இராததென ஒன்றில்லாப் பெரிய உள்ளம்!
இன்புள்ளம் அன்புள்ளம் அன்னார் உள்ளம்!
தராதலத்துப் பாஷைகளில் அண்ணல் தந்த
தமிழ்ப் பாட்டை மொழிபெயர்த்தால் தெரியும் சேதி!

ஞானரதம் போலொருநூல் எழுது தற்கு
நானிலத்தில் ஆளில்லை; கண்ணன் பாட்டுப்
போல்நவிலக் கற்பனைக்குப் போவ தெங்கே?
புதியநெறிப் பாஞ்சாலி சபதம் போலே
தேனினிப்பில் தருபவர்யார்? மற்றும் இந்நாள்
ஜெயபே ரிகைகொட் டடாஎன் றோதிக்
கூனர்களும் குவலயத்தை அளாவும் வண்ணம்
கொட்டிவைத்த கவிதைதிசை எட்டும் காணோம்!

“பார்ப்பானை ஐயரென்ற கால மும்போச்
சே”யென்ற பாரதியார் பெற்ற கீர்த்தி
போய்ப்பாழும் கிணற்றினிலே விழாதா என்று
பொழுதெல்லாம் தவங்கிடக்கும் கூட்டத் தார்கள்
வேர்ப்பார்கள்; பாரதியார் வேம்பென் பார்கள்;
வீணாக உலககவி அன்றென் பார்கள்.
ஊர்ப்புறத்தில் தமக்கான ஒருவ னைப்போய்
உயர்கவிஞன் என்பார்கள் வஞ்ச கர்கள்.

“சாதிகளே இல்லையடி பாப்பா” என்றார்
“தாழ்ச்சிஉயர்ச் சிகள்சொல்லல் பாவம்” என்றார்.
சோதிக்கின் “சூத்திரர்க்கோர் நீதி தண்டச்
சோறுண்ணும் பார்ப்புக்கு வேறோர் நீதி”
ஓதியதைப் பாரதியார் வெறுத்தார் நாட்டில்
ஒடுக்கப்பட் டார்நிலைக்கு வருந்தி நின்றார்.
பாதிக்கும் படி”பழமை பழமை என்பீர்
பழமைஇருந் திட்டநிலை அறியீர்” என்றார்.

தேசத்தார் நல்லுணர்வு பெரும் பொருட்டுச்
சேரியிலே நாள்முழுதும் தங்கி யுண்டார்.
காசுதந்து கடைத்தெருவில் துலுக்கர் விற்கும்
சிற்றுணவு வாங்கி,அதைக் கனிவாய் உண்டார்.
பேசிவந்த வசைபொறுத்தார். நாட்டிற் பல்லோர்
பிறப்பினிலே தாழ்வுயர்வு பேசு கின்ற
மோசத்தை நடக்கையினால், எழுத்தால், பேச்சால்
முரசறைந்தார்; இங்கிவற்றால் வறுமை ஏற்றார்.

வையத்து மாகவிஞர் மறைந்து போனார்;
வைதிகர்க்குப் பாரதியார் பகைவ ரேனும்
செய்வதென்ன? மேலுக்குப் புகழ்ந்தே வந்தார்;
சில நாட்கள் போகட்டும் எனஇ ருந்தார்.
உய்யும்வழி கெடாதிருக்க மெதுவாய் இந்நாள்
உலககவி அல்லஅவர் எனத் தொடங்கி
ஐயர்கவி தைக்கிழுக்கும் கற்பிக் கின்றார்
அழகாக முடிச்சவிழ்த்தால் விடுவார் உண்டோ?

[ இது அந்நாளில் ஆனந்த விகடனில் “ரா.கி” (கல்கி)யால் பாரதி உலககவி அல்ல  என்றும், அவர் பாடலில் வெறுக்கத் தக்கன உள்ளன என்றும், எழுதியதற்கு மறுப்பாக எழுதப்பட்டது.

குறிப்பு : இந்தப் பகுதிக்கு பாரதி பற்றி எழுதப்பட்ட பாடல்களை ஸ்கேன் செய்தோ, போட்டோ எடுத்தோ அனுப்பி உதவலாம். கவிஞரின் பெயர், அவரைப் பற்றிய 50 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் உள்ள குறிப்பு, பாடல் வெளியிடப்பட்ட இதழ் அல்லது நூல் பற்றிய குறிப்பு ஆகியவற்றையும் அனுப்ப வேண்டுகிறோம். 

 

*****

அமெரிக்காவைக் கலக்கிய நாத்திகவாதி இங்கர்சால் (Post No.4411)


Written by London Swaminathan
 

 

Date: 19 NOVEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 11-08 am

 

 

Post No. 4411

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

அமெரிக்காவின் சக்திவாய்ந்த பேச்சாளர் ராபர்ட் க்ரீன் இங்கர்சால் (1833-1899 ஆவார்). அவரது தந்தையோ கிறிஸ்தவ மதப் பிரசாரகர்; இவரோ கடவுளையும் பைபிளையும் எதிர்த்துப் பிரசாரம் செய்தவர். அவர் படிக்காத மேதை; கருணை வள்ளல்; மானுடத்துக்காகப் போராடியவர். அவருடைய பேச்சைக் கேட்கப் பெருங்கூட்டம் கூடும். ஆனால் பத்திரிக்கைகளோ அவருக்கு எதிராகப் பிரசாரம் செய்தன. அந்தக் காலத்தில் ஒரு டாலர் கட்டணம் கொடுத்து இவரது பேச்சைக் கேட்டனர். இது ரூ10,000 கொடுத்து ஒருவர் உரையைக் கேட்பது  போல!

 

அவரது வாழ்க்கையில் நடந்த சில சுவையான சம்பவங்கள் இதோ!

 

தந்தைக்குப் பிறந்த ஐவரில் இவரும் ஒருவர். ஆனால் அதிகம் படிக்கவில்லை; ஒரு வழக்கறிஞரிடம் பயிற்சி பெற்றதால் வழக்கறிஞர் ஆனார்.

சுவாமி விவேகாநந்தரின் உரையைக் கேட்டு வியப்புற்றவர் இவர். இவரை நாத்தீகவாதி (atheist) என்று சொல்லாமல் ஆக்ஞேயவாதி (agnostic) என்றும் சுதந்திர சிந்தனையாளர் என்றும் அமெரிக்கர்கள் அழைத்தனர். புத்தரும் ஒரு ஆக்ஞேயவாதி; அதாவது கடவுளைப் பற்றியோ சடங்குகளைப் பற்றியோ கவலைப்படாதே; தூய வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் போதும் என்பவர் ஆக்ஞேயவாதி.

 

இவர் பைபிளில் உள்ள பல கதைகளையும் நம்பிக்கைகளையும் கண்டித்தார். தான் கூறும் பைபிளின் ஒரு அத்தியாயத்தை எந்த கிறிஸ்தவ மதபோதகராவது ஞாயிற்றுக்கிழமை பிராரத்தனையில் அப்படியே படித்துக் காட்டினால் அவர்களுக்கு ஆயிரம் டாலர் தருவதாக சவால் விட்டார். அந்தக் காலத்தில் ஆயிரம் டாலர் என்பது மிகப்பெரிய தொகை! யாரும் அந்த சவாலை ஏற்கவரவில்லை. பைபிளில் பல அபத்தக் களஞ்சியம் இருப்பதாக அவர் சாடினார். மோசஸ் செய்த பிழைகள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.

ஞான ஸ்நானத்தில் நம்பிக்கை உண்டா?

 

ஒருமுறை இவர் பெரிய மண்டபத்தில் பேசிக்கொண்டிருந்தார். எள் போட்டால் எண்ணை ஆகிவிடும் அளவுக்குக் கூட்டம். ஊசி விழுந்தால் கூட சப்தம் கேட்கும் அளவுக்கு அமைதி. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எல்லோரும் ஆணி அடித்து சுவரில் மாட்டப்பட்ட படம் போல ஆடாமல் அசையாமல் சொற்பொழிவைச் செவிமடுத்த சமயம். ஒருவர் திடீரென்று எழுந்து அமைதியைக் குலைக்கும் வண்ணம், “அன்பரே உமக்கு ஞான ஸ்நானத்தில் நம்பிக்கை உண்டா?” என்று வினவினார்.

 

இங்கர்சாலும் சற்றும் தயங்காமல் “ஐயன்மீர்! எனக்கு ஞான ஸ்நானத்தில் நம்பிக்கை உண்டு; குறிப்பாக சோப்புப் போட்டுக் குளிக்கும் ஞான ஸ்நானத்தில் நம்பிக்கை உண்டு” என்று சொன்னார். உடனே பயங்கர கரகோசம் விண்ணைப் பிளந்தது!

 

 

ஞான ஸ்நானம் என்பது சர்ச்சுகளில் குழந்தைகளுக்கு பாதிரிமார்கள் செய்யும் புனிதச் சடங்கு; இதைத் தான் இங்கர்சால் கிண்டல் செய்தார்.

 

இங்கர்சாலின் பேச்சுகளில் சிரிப்பொலியும் கேட்கும்; அழுகை ஒலியும் கேட்கும்; நகைச் சுவையாகவும் உருக்கமாகவும் பேசவல்லவர் அவர். மக்களைச் சிந்திக்கத் தூண்டுபவர். ஆனால் தனக்குப் பிறகு ஒரு அமைப்போ, இயக்கமோ உருவாக விரும்பாதவர். சில அமெரிக்கர்கள், எழுத்தின் மூலம் சீர்திருத்தம் கொண்டுவந்தனர். இவர் பேச்சின் மூலம் சிந்தனையைத் தூண்டியவர்.

 

இந்திய பகுத்தறிவுவாதிகள் மாதிரி ஒழுக்கம் குறைந்தவர் அல்ல. நேர்மையானவர். இவர் தூயவர் என்பதால் இவர் சொல்லுக்கு மதிப்பு இருந்தது.

கோர்ட்டில்

 

ஒரு முறை, ஒரு சண்டையில், கோபத்தில் ஒருவரைக் கொன்றுவிட்ட ஒரு நல்லவரைக் கோர்ட்டில் வாதாடிக் காப்பாற்றினார். நீதிபதி முன்னே சென்று நின்று வாதாடத் துவங்கினார்: இப்பொழுது  ஒரு வீட்டின் வழியே வந்தேன்; உள்ளே நுழைந்தேன். பெற்ற குழந்தையைப் பக்கத்தில் போட்டுக்கொண்டு கண்ணீரும் கம்பலையுமாக இருந்த ஒருத்தியைப் பார்த்தேன்; தனது கணவர் ஒன்றும் அறியாத அப்பாவி; அவரைக் குழந்தையிடம் உடனே அனுப்புங்கள் என்று சொல்லி பெண்மணி அழுதாள்……………. இப்படி உருக்கமாக இங்கர்சால் தனது வாதத்தை முன்வைத்து முடிக்கும் முன்பாக திடீரென்று ஒரு ஜூரி (jury) கத்தினார், “அன்பரே அவரை உடனே விடுதலை செய்து வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுகிறோம்” என்று

 

அவருடைய பேச்சாற்றலைவிட நேர்மைக்குக் கிடைத்த பரிசு இது என்றே சொல்ல வேண்டும்.

 

அவருடைய வீட்டிலுள்ளோர் சொன்ன ஒரு விஷயம்! அவரிடம் நாங்கள் பணம் கேட்போம் . எதற்காக?, எவ்வளவு வேண்டும்? என்று கேட்டதே இல்லை. இதோ இந்த மேஜை டிராயரில் பணம் உள்ளது என்பார் . நாங்கள் எடுத்துக் கொள்வோம். இது போல நிறைய தர்ம கைங்கர்யங்களையும் அவர் செய்திருக்கிறார்.

 

மத எதிர்ப்பு என்பது இவரது தொழில் அல்ல. அது தன்னிச்சையாக வந்தது. வக்கீல் தொழிலில் நிறைய பேரும் புகழும் பணமும் வந்தது.

 

வால்ட் விட்மன்

வால்ட் விட்மன் (Walt Whitman) என்ற புகழ்பெற்ற அமெரிக்க கவிஞர், கட்டுரையாளர், பத்திரிக்கையாளர், மானுட நண்பர் இவருக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர். ஒரு முறை அவரைச் சந்திக்கச் சென்றார். அவருடைய வீடும், அவர் இருந்த அறையும் அலங்கோலமாகக் காட்சி அளித்தது. “வால்ட், நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தப்பு செய்துவிட்டீர்கள்; கல்யாணம் கட்டாமல் இருந்து விட்டீர்களே; வீட்டில் ஒரு இல்லத்தரசி இல்லையே” என்றார்.

 

வால்ட் விட்மன் இறந்தபோது இங்கர்சால் ஆற்றிய இரங்கல் உரை அமெரிக்காவையே அசத்திவிட்டது. அப்படிப்பட்ட பேருரை; இரங்கல் உரை என்றால் என்ன என்பதற்கு இலக்கணம் கற்பித்தவர்.

 

இங்கர் சால், ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களைக் கரைத்துக் குடித்தவர்; பேசும்போதெல்லாம் செகப்பிரியரின் (Shakespeare) வாசனை சொற்களில் வீசும்.

 

பகுத்தறிவுவாதிகளில் ஒழுக்கமும் நேர்மையும் நிறந்தவர் என்பதால் இவருடைய சொற்பொழிவுகளுக்கு மகத்தான சக்தி இருந்தது. பகுத்தறிவு பேசி பணம் சம்பாதிக்கும் வர்கத்தில் சேராதவர்.

இங்கர்சால் புகழ் இன்றும் நிலைத்து நிற்கிறது; என்றும் நிலைத்து நிற்கும் என்பதில் இரு வேறு கருத்துக்கு இடமில்லை.

 

TAGS:– ராபர்ட் இங்கர்சால், நாத்திகவாதி, பேச்சாளர், அமெரிக்க

சுபம், சுபம்—-

 

 

Ingersoll believed in Baptism! (Post No.4409)

Compiled by London Swaminathan 

 

Date: 18 NOVEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 20-35

 

 

Post No. 4409

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

Robert G.Ingersoll (1833-1899), an agnostic and a great orator of America attracted huge audience in spite of the negative publicity from the press. People were ready to pay one dollar to listen to his lecture. In those days, it was a big amount! His lectures are used by atheists even today.

M D Conway, who had met him, gives some interesting details about Ingersoll in his book “My pilgrimage to the Wise Men of the East (New York, 1906).

“It was a stage in my pilgrimage to visit in his handsome mansion in New York a man who had for some time appeared to me the most striking figure in religious America. Many years before, a young relative of my wife, William Jencks, had sent me to London a book on The Gods apparently made up of occasional addresses by Ingersoll. He was then styled Colonel Ingersoll because of his services in the Union War, and he had also been a member of Congress.

 

In one of these lectures, he said “An honest god is the noblest work of man” which became a sort of Western proverb.

In 1881, being on a visit to Boston, my wife and I found ourselves in the Parker House with the Ingesolls and went over to Charlestown to hear him lecture. His subject was ‘The Mistakes of Moses’ and it was a memorable experience.

 

Every variety of power was in this orator- logic, poetry, humour and imagination, simplicity and dramatic art, moral earnestness and boundless sympathy. The effect on the people was indescribable. The large theatre was crowded from pit to dome. The people were carried from plaudits of his argument to loud laughter at his humorous sentences, and his flexible voice carried the sympathies of the assembly with it, at times moving them to tears to his pathos.

 

The perfect freedom of Ingersoll’s mind was often illustrated in his lecture: as for instance after having cited from the Bible some narrative of terrible cruelty ascribed to the command of Jehovah, he paused for nearly a minute, then lifting his hand and looking upward he said solemnly, “I trust that God, if there be a God, will take notice that I am down here on earth denouncing this libel on his character.”

The country was full of incidents and anecdotes relating to these marvellous lectures. Once when he was lecturing at San Francisco on a Snday evening in a crowded theatre, some man in the audience cried,

“Do you believe in Baptism?:

Ingersoll replied good naturedly,

“Yes, — especially with a soap!”

 

Long before his reputation as a free thinker was made he was noted in the West for his great ability in defending persons in danger of injustice. Ingersoll was a lawyer. On one occasion, he defenced a humble man charged with manslaughter, which had occurred in some broil. Ingersoll came into court and after listening to the prosecution arose and said, “On my way to this room I stopped at the house of a poor woman. She had been confined while her husband was in prison—the prisoner at the bar. The woman lay on her bed with the infant beside her, and with tears in her eyes she said to me, “Send me back my husband; he is a good husband, good father, an industrious man. Oh, send me back my husband!”. There was a moment’s silence after Ingersoll said this in his tender voice, and then one of the jury cried out, “By God, Bob, we will do it”. He was a very able lawyer and by his profession gained reputation and wealth; hiss religious iconoclasm was incidental. As he was always ready to answer, his audiences swelled until it was difficult to get a seat in the always crowded theatres.

Anti- Bible Tirades

Ingersoll said, I will give any respectable clergyman a thousand dollars if he will read to his congregation on a Sunday every word of a chapter I shall select from the bible.” This challenge was of course not accepted, and it was a blow all the more effective because of the orator’s always unblemished personal character and his charities.

 

There were several months during which an ailment of the throat prevented Ingersoll in from speaking in public. Curiosity and interest in the South led me to an assembly in Brooklyn to welcome a Southern revivalist – Rev Sam Jones – who said in his address, “The only way with infidels is to stop their talking; a touch on the throat of Ingersoll’—a burst of laughter from the preachers present ended the sentence.

 

I was somewhat amused by Mrs Farrel, who in her boundless devotion to her brother confided to me that she had remarked that “every public speaker who had defamed Robert (Ingersoll) had somehow come to a bad end.”

 

Walt Whitman

On Ingersoll’s last visit to Walt Whitman, — to whom he was bountiful – he said, “Walt, the mistake of your life was that you did not marry. There ought to be a woman here,” he added, looking around at the poor chaotic room. (Ingersoll’s address at the funeral of Walt Whitman was the grandest and most impressive utterance of that kind which I have ever heard.)

One very intimate in the family told me that whenever one of them applied for money, Ingesoll never asked how much or what it was for, but pointed to a drawer and said, “There it is; help yourself.”

 

I have gone far ahead of the year when I first talked with Ingersoll in his own home. My call had no purpose except to pay some homage to the ablest free thinker America has produced I remember nothing of our conversation except he surprised me by his thorough knowledge of Shakespeare.”

 

–Subham–

 

‘Papa, Abraham Lincoln is not Ugly!’ Homeliness Anecdotes (Post No.4377)

 

Written by London Swaminathan 

 

Date: 8 NOVEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 17-24

 

 

Post No. 4377

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

Lincoln’s great love for children easily won their confidence. A little girl, who had been told that the president was very homely, was taken by her father to see the President at the White House.

 

Lincoln took her upon her knee and chatted with her a moment in his merry way, when she turned to her father and exclaimed

Oh Papa ! He is not ugly at all; he is just beautiful.

 

Xxxx

JACK-KNIFE FOR LINCOLN

Abraham Lincoln delighted to tell stories about himself. One of his favourites was the following:

 

” In the days w a I used to be on the circuit (travelling from one county court to another on horse back ) I was once accosted by s stranger, who said

Excuse me, sir, but I have an article which belongs to you

How is that? I asked, considerably astonished.

The strange r took a jack knife from his pocket.

This knife, he said, was placed in my hands some years ago, with the injunction that I was to keep it until I found a man homlier looking than I am myself. I have carried it from that time until this; allow me to say ,sir, you are fairly entitled to the property.

Xxxx

 

NOSE IS UGLY, NOW

An acquaintance came to Jerrold and said indignantly

I hear you said my nose was like the ace of club s!

Jerrold looked thoughtful.

No,  I did not, he drawled;

But now that I look at it, I see it is– very like.”

 

Xxx

SKIN YOUR WIFE

 

Said the brash travelling salesman to the farmer,

My God, that is certainly a homely woman!

“That is my wife, young man, said the farmer, and you might remember that beauty is only skin deep ”

Then, said the salesman, for Heavens sake, skin her!”

 

Xxx

 

LINCOLN’S PORTRAIT

The day following the adjournment of the Baltimore Convention, at which President Lincoln was renominated, various political organisations called to pay their respects. While the Philadelphia delegation was being presented, the chairman of that body, in introducing one of the members said,

Mr President, this is Mr S of the second district of our state, a most active and earnest friend of yours and the cause. He has,among other things, been good enough to paint and present to our league room s a most beautiful portrait of your self.”

President Lincoln took the gentleman s hand in his, and shaking it cordially said, with a merry voice,

I presume, sir, in painting your beautiful portrait, you took your idea of me from my principle s and not from my person.”

 

Xxxx

UNDER THE BUSH

A farmer, making his nightly rounds, saw a shadowy figure holding a lantern and standing somewhat furtively by the side of the house.

Knowing that all his family was in the house, he shouted,

Hey, there. Who are you?

Holding the lantern head high, the figure laughed and said,

“It is only me, Albert.”

 

Why I thought you were in bed long ago. What are you doing out so late?

 

Well, said Albert, shifting about a bit as though in embarrassment, I am courting, Annie

 

The farmer chuckle d. Why, the lantern? Why, when I was courting my missus, I didn’t take a lantern.

 

The young man hesitated for a minute, then said in all seriousness,

Yes, sir. I know. We can all see that, sir.”

 

Xxxx SUBHAM xxx

 

 

க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டியவை! (Post No.4376)

Written by S.NAGARAJAN

 

 

Date: 8 NOVEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 4-34 am

 

 

Post No. 4376

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

ஆலயம் ஸ்ரீ ஜோஸியம் மாத இதழில் அக்டோபர் 2017 இதழில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை. ஸ்ரீ ஜோஸியம் மாத இதழ் ஞான ஆலயம் குழுமத்திலிருந்து திருமதி மஞ்சுளா ரமேஷ் அவர்களை நிர்வாக ஆசிரியராகக் கொண்டு சென்னையிலிருந்து வெளி வருகிறது.

 

க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!

 

.நாகராஜன்

 

அனைவரது நல்வாழ்க்கைக்கும் வழி காட்டும் சாஸ்திரங்கள் ஒரு மனிதனின் கனவு இல்லமான சொந்த வீட்டிற்குக் குடி போவது பற்றியும் நிறைய வழிகாட்டுதல்களைத் தருகின்றன.

அவற்றில் சில:

 

  • எந்த மாதத்தில் க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்யலாம்?

மாகம்,(மாசி) பால்குனம் (பங்குனி), வைசாகம் (வைகாசி), ஜேஷ்டா (ஆனி) மாதங்களில் க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்வ்து உத்தமம்.

கார்த்திகை, மார்கழி மாதங்களில் க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்வது மத்யமம். – நாரதீய புராணம்

 

  • க்ருஹப் ப்ரவேசம் எந்த அயனத்தில் செய்வது நல்லது?

உத்தராயணத்தில் செய்வது நல்லது.

 

  • எந்த நட்சத்திரங்களில் க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்வது நல்லது?

மிருகசீரிஷம், பூசம், ரேவதி, சதயம்,சித்திரை,அனுராதா (அனுஷம்), மூன்று உத்தரங்கள் (உத்திரம், உத்திராடம், உத்திரட்டாதி) ரோஹிணி ஆகிய நட்சத்திரங்களில் க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்வது ச்ரேஷ்டம்.

 

  • எந்தக் கிழமைகளில் க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்யக் கூடாது?

ஞாயிறு மற்றும் செவ்வாய்க் கிழமைகளில் க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்வது கூடாது.

 

  • எந்த திதிகளில் க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்யக் கூடாது?

4,9,14 (சதுர்த்தி, நவமி, சதுர்த்தசி) மற்றும் அமாவாசை திதிகளில் க்ருஹ ப்ரவேசம் செய்யக் கூடாது.

***

ஒரு குட்டிக் கதை: மனதுக்கும் சொல்லுக்கும் சண்டை! (Post No.4353)

Written by London Swaminathan

 

Date: 31 October 2017

 

Time uploaded in London- 6-43 am

 

 

Post No. 4353

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

வேதங்களின் துதிப்பாடல்களை அடுத்துத் தோன்றியவை பிராமணங்கள் என்னும் உரைநடை நூல்கள். கிரேக்கர்கள் புத்தகம் எழுதுவதற்கு முன்னரே தோன்றியவை இவை. எல்லாக் கதைகளும் உரையாடல்களும், சங்கேத மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கும். மொழி, சொல் பற்றி 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே எழுதினார்கள் என்றால், இவர்கள் எவ்வளவு நாகரீக முதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

 

யார் பெரியவர்? யார் சிறந்தவர் என்று மனதுக்கும் வாக்கிற்கும் (வாக்= சொல்) வாக்குவாதம் ஏற்பாட்டது. நானே சிறந்தவன் என்று இரண்டும் கூறின.

மனம் சொன்னது: ஏ, சொல்லே, நான் நினைப்பதைத்தானே நீ பேசுகிறாய். நான் ஒரு விஷயத்தைப் புரிந்துகொண்ட பின்னர் தானே நீ அதைச் சொல்ல முடியும்; ஆகையால் நானே உன்னை விடச் சிறந்தவன்; உயர்ந்தவன் — என்றது.

 

வாக்கு சொல்லியது: நீ என்னதான் நினைத்தாலும் நான் சொன்னால்தானே மற்றவர்களுக்குத் தெரியும்; ஆகையால் தகவல் தரும் நானே உன்னைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்றது.

 

 

இரண்டும் தொடர்ந்து வாதாடின; பின்னர் வா, நாம் பிரஜாபதியிடம் (பிரம்மா) முடிவு கேட்போம் என்று புறப்பட்டன. இரு தரப்பு வாதங்களையும் செவிமடுத்த பிரஜாபதி செப்பினார்: “மனதே பெரியவன்; நீ அது நினைப்பதைச் சொன்னாலும், அதைப்போல, அதைப் பின்பற்றி நடக்கிறாய் அல்லவா? ஆகையால்நீ இரண்டாம் தரம்தான்-

BRAHMA—Picture sent by Lalgudi Veda

இப்படிப் பிரஜாபதி சொன்னவுடன் வாக்கிற்குக் கோபம் வந்தது. “அப்படியா சேதி! நீ என்னை நிராகரித்தாய் அல்லவா? உன்னையும் நான் நிராகரிப்பேன். எங்கு எங்கெல்லாம் யாக யக்ஞங்கள் மந்திரங்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்றனவோ, அங்கெல்லாம் உன் பெயர் வரும்போது அவர்கள் உச்சரிக்காமல் போகட்டும் -உன் பெயர் என் சொல்லால் பிரகாசிக்கக்கூடாது” என்றது.

 

ஆகையால்தான் வேத மந்திர உச்சாடனத்தில் பிரஜாபதி பெயர் வருகையில் மெல்லிய- சன்னமான குரலில் மந்திரம் சொல்லுகின்றனர்.

 

இந்தக் கதையை ஆழ்ந்து யோசித்தால் நிறைய தத்துவங்கள் விளங்கும்.

 

ஒருவர் சொல்லும் சொல், தேன் போல இருக்கலாம். ஆனால் மனதில் விஷம் வைத்திருக்கலாம். ஆகவே மனதளவில் சுத்தம் வேண்டும்; ஆகையால் மனதே உயர்ந்தது.

 

ஒருவர் பலர் அறிய அழகாக மந்திரங்களைச் சொல்லலாம். ஆனால் அவர் மனது காமம், க்ரோதம், பேராசையால் மூடப்பட்டிருக்கலாம். அவர் சொல்லும் மந்திரத்தை வைத்து அவரை எடைபோட முடியாது. ஆகையால் மனமே பெரியது.

 

இப்படி யோசிக்க யோசிக்க நிறைய விளக்கங்கள் கிடைக்கும்.

 

ஜபம் செய்யும்போதுகூட வாயால் மந்திரத்தைச் சொல்லுவதைவிட மனதால் சொல்லுவது பல மடங்கு பலன் தரும் என்பர் பெரியோர்.

 

ஆக மனமே பெரியது என்பதை நாமும் ஒப்புக்கொண்டு உதட்டளவில் பேசாமல் மனத்தளவில் பேசுவோமாக!

இந்தக் கதை சதபத பிராமணத்தில் உள்ளது.

TAGS:–சதபத, பிராமணம், சொல், வாக்கு, மனம், சண்டை

 

-Subham, Subham–

மஹாகவி பாரதியார் நூல்கள் – Part 41 (Post No.4320)

Written by S.NAGARAJAN

 

 

Date:21 October 2017

 

Time uploaded in London- 5–45 am

 

 

Post No. 4320

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

 

 

பாரதி இயல்

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 41

சுப்பிரமணிய பாரதி – பிரேமா நந்தகுமார் எழுதியுள்ள ஆய்வு நூல்

 

ச.நாகராஜன்

 

 

டாக்டர் திருமதி பிரேமா நந்தகுமார் பாரதியாரின் நூல்களை நன்கு படித்த இலக்கிய ஆய்வாளர். பாரதி ஆர்வலர். அரவிந்தர் பால் பக்தி கொண்டவர். பாரதியார், அரவிந்தர் ஆகியோர் பற்றிய பல அரிய கட்டுரைகள் மற்றும் நூல்களை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் படைத்தவர்.

 

ஆங்கிலத்தில் அவர் எழுதிய சுப்பிரமணிய பாரதி என்ற நூலை வி.எம்.சாம்பசிவன் தமிழில் மொழி பெயர்த்துள்ளார். நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், இந்தியா,-வின் வெளியீடாக் இந்த நூல் மார்ச் 1973இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 

இரண்டு பாகங்களைக் கொண்டுள்ள இந்த நூல் 156 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

 

முதல் பாகம் பாரதியாரின் வாழ்க்கையை விவரிக்கிறது. இரண்டாவது பாகம் பாரதி நூல்களைப் பற்றிய ஆய்வாக அமைகிறது.

 

அருமையான நூல்.

 

கோர்வையாக வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆதாரங்களுடன் விவரிக்கும் பிரேமா நந்தகுமார், அவரது நூல்களைப் பற்றிய சிறப்புக்களையும் விளக்குகிறார்.

நூலில் மிக அருமையான செய்திகள் பலவற்றைக் காண்கிறோம்.

அவற்றில் சில:

 

 

சகோதரி நிவேதிதாவைச் சந்தித்து பாரதியார் விடை பெற்றுக் செல்கிறார். அப்போது..

 

“பாரதியார் விடை பெற்றுச் செல்கையில் நிவேதிதா தேவி தமது இமயமலைப் பயணத்தில் கிடைத்த சருகு ஒன்றை, தமது நினைவுப் பொருளாக வழங்கினார். பாரதி அதை பக்தியுடன் இறுதிநாள் வரை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தார். வறுமையில் உழன்ற காலத்தில் கூட பணத்துக்காக, அவர் அதைத் தர மறுத்து விட்டார். (பக்கம் 23)

 

ஸ்ரீ அரவிந்தரும், பாரதியாரும் கவிஞர்கள். வ.வே.சு. பிரபல சிறுகதை எழுத்தாளர். சீனிவாசாச்சாரியார் சிரத்தையுடன் இவர்க்ளின் உரையாடல்களுக்குச் செவி மடுப்பார். இவர்கள் நால்வரும் புதுச்சேரி கடற்கரையில் இலக்கியம், தத்துவம், துறவுநிலை குறித்து மணிக்கணக்கில் விவாதிப்பார்கள். (பக்கம் 37)

 

குவளைக் கண்ணன் பாரதியாரிடம் ஆழ்வார்கள் இயற்றிய நாலாயிரம் பாடல்களைப் பற்றிக் கூறினார்.

 

“பாரதி உடனே சொன்னார் : — “அவவளவு தானே! நானே ஆறாயிரம் பாடல்கள் பாடுவேன். நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம் அவர்கள் இயற்றினால் பாரதி ஆறாயிரம் நான் எழுதுவேன்” என்றார். இது வெறும் பேச்சல்ல.அடுத்த 40 நாட்களும் மௌன விரதம் பூண்டு தமது மாபெரும் முயற்சியில் இறங்கினார்”. (பக்கம் 47)

 

பாரதியார் புதுவையிலிருந்து சென்னை வந்தார்.

சென்னையில் அவரை வரவேற்ற ராஜாஜி கூறுகிறார்: “பாரதி ரயிலிலிருந்து இறங்கினார்; அவரைப் பார்க்க எனக்கு வருத்தமாயிருந்தது. முன்னர் அவரை நான் பார்த்தபோது, முழுமதி போல, அவரது முகம் ஒளி படைத்திருந்தது. இப்போது அந்த உண்ர்வைக் காணோம்; ஒரு கடும் பார்வை காணப்பட்டது. இந்தத் துயரமான மாறுதலைக் கண்டு மனம் நெகிழ்ந்தேன்.” (பக்கம் 59)

 

 

“அதன்படி மனைவியின் ஊருக்கு பாரதி, டிசம்பர் மத்திவாக்கில் வந்து சேர்ந்தார். அங்கிருந்து ரங்கசாமி ஐயங்காருக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்றிலிருந்து ஸ்ரீமதி அன்னிபெசண்டும்,டாக்டர் சுப்ரமண்ய அய்யரும், சி.பி.ராமசாமி அய்யரும் பாரதியின் விடுதலைக்கு உதவினார்கள் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. (பக்கம் 69)

 

உதாரணத்துக்கு பாரதி ஆரிய-திராவிட சர்ச்சைப் பற்றிக் கூறியதை இங்கு குறிப்பிடலாம்”

 

“நண்பர்களே, ஆர்யர்களுக்கு முன் திராவிடர்களும் திராவிடர்களுக்கு முன் ஆதி திராவிடர்களும் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு முன், மிருகங்களும், மற்ற பிராணிகளும் வாழ்ந்திருக்கின்றன. அவற்றின் இடத்தில் நாம் தோன்றி வீடுகளைக் கட்டிக்கொண்டு பண்ணைகளை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த் ஆதி காலத்தவர்கள் திரும்பி வந்து, தங்கள் நாட்டைக் கொடுக்க வேண்டும் எனக் கோரினால் நாம் அனைவரும் மூட்டை முடிச்சுகளோடு வெளியேற வேண்டியது தான்.” (பக்கம் 75)

 

 

தேசீயத் தலைவர்கள் மீது அவர் பாடிய பாடல்கள் 1921ம் ஆண்டுக்கு முன் இயற்றப்பட்டவை. இது பற்றி சி.ராஜகோபாலாச்சாரியார் எழுதுகிறார்:

“பாரதி பாட்டு வடிவில் அமைத்துத் தந்த தேசீய சிந்தனை, காந்தி யுகத்துக்கு முந்தைய காலத்தைச் சேர்ந்தது. விவேகானந்தர், தாதாபாய் நௌரோஜி, திலகர் ஆகியோர் இந்தியா பற்றிக் கொண்டிருந்த கருத்துக்களைப் பிரதிபலிக்கிறது.” (பக்கம் 100)

 

 

“இவ்விதமாக கண்னன் பாட்டு, பல பண் திற இசைவுடன் விளங்குகிறது. புவி வாழ்வை, தெய்வீ க வாழ்வாக மாற்றுவதற்குக் கடவுளே பூமியில் இறங்கி வந்தது போலத் தோன்றுகிறது. கண்ணன், ஒரு வேத ரிஷி; அர்ஜுனனின் நண்பன்;  ராதையின் காதலன்; வாழ்வளிக்கும் அன்னை; சற்குரு; சீடன் குவளைக் கண்ணன். ஆனால் என்றும் மறைந்து நிற்கும் பரம்பொருள். மனிதன் அணுகும் எல்லா வழிகளையும் கையாண்ட பின் பாரதி, இறுதியாக, ஆண்டவன் உருவில் கண்ணனைக் காண்கிறார்.” (பக்கம் 12)

பாஞ்சாலி சபதம் குறித்து பிரேமா நந்தகுமார் கூறுவது:

“திரௌபதியிடம் வீ ர ரசம் குடிகொள்கிறது. அவமானப் படுத்தப்பட்ட அரசி, ஆண்களின் உலகில் தனக்குரிய இடத்துக்காகப் போராடும் பெண்குலம், விடுதலை வேண்டிப் போரிடும் பாரதமாதா, புகழ் நிறைந்த ம்கா சக்தி ஆகிய நான்கும் அந்த அமர பாத்திரத்தில் ஒருங்கிணைந்து விடுகின்றன. “ (பக்கம் 133)

 

குயிலைக் காதலுடன் கு.ப.ராஜகோபாலன் ஒப்பிடுகிறார்.

குயில் பாட்டில் மெய்யுணர்வு வந்ததும் மறைந்து போகும் காதலை அவர் கீட்ஸின் (Grecian Urn)  கிரேசியக் கலயம் என்ற கதையில் வரும் பாத்திரங்களுடன் ஒப்பிடுகிறார். (பக்கம் 139)

 

இறுதியாக நவரத்ன ராமாராவின் சொற்கள் மிகவும் பொருத்தமான்வை:

 

புகழ் மிக்க தமிழ் மொழி வழங்கும் வரை பாரதியின் நாமம் நீடித்திருந்தாலும் கூட, அவரை அமரர் எனக் கூறுவது தவறாகாது.” (பக்கம் 154)

 

 

இப்படி பல அரிய கருத்துக்களைத் தொகுத்துத் தருகிறது இந்த நூல்.

 

பாரதியைப் பற்றிய அரிய இந்த நூலை பாரதி ஆர்வலர்கள் படிப்பது அவசியமாகிறது.

பிரேமா நந்தகுமாரின் ஆராய்ச்சி பாரதியைப் பற்றி நன்கு அறிய உதவும்.

***