பிறை சூடி , உமை நேசன், விடையூர்தி – GOOD BYE ‘குட் பை!’ (Post No.7759)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7759

Date uploaded in London – 29 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

அம்பல வாணக்  கவிராயர் 100 பாடல் பாடி அறப்பளிச்வர சதகத்தை முடிக்கும் அழகே அழகு. அவர் சிவ பெருமானை வருணிக்கும் அழகு மனதில் பல சித்திரங்களைக் கொண்டு வருகிறது. அவர் ஒன்றும் புதிதாகச் சொல்லவில்லை;  தேவார மூவரும் திருவாசக முதல்வனும் சொன்னதைத் தான்  சொல்கிறார். இருந்தபோதிலும் படிப்பதற்கு எளிதாக , எதுகை மோனையுடன் உளது.

அவர் சிவ பெருமானுக்குச் சூட்டும் அடை மொழிகள்:

பிறைசூடி – தலையில் பிறைச்  சந்திரனை அணிந்தவனே ,

உமை நேசன் -உமா தேவிக்குப் பிரியமானவனே ,

விடை ஊர்தி – ரிஷப வாகனத்தில் பவனி வருவோனே,

நடமிடும் பெரியன் – தாண்டவமாடும் நடராஜா ,

உயர் வதுவை வடிவன் – கல்யாண கோலத்தில் காட்சிதருவோனே ,

பிட்சாடனன் – பிச்சை எடுக்கும் கோலத்தில் வருவோனே,

காம தகனனே – காமனைக் கண்களால் எரித்தவனே,

மறலியை வென்ற பெம்மான் – எமனை வென்றவனே,

புரந்தகித்தோன் – திரிபுரம் எரித்த சிவனே,

மறமலி சலந்தரனை மாய்த்தவன் – வீரமிக்க சலந்தாசுரனைக் கொன்றவனே,

பிரமன் முடி வவ்வினோன் – பிரம்மாவின் தலையைக் கிள்ளியவனே

வீரேசுரன் – வீரேஸ்வரா !

மருவு நரசிங்கத்தை வென்ற அரன் – நரசிங்க அவதாரம் கட்டுக் கடங்காத கோபத்துடன் நின்றபோது சரபமாக வந்து கோபத்தை அடக்கிய அரனே,

உமை பாகன் – அர்த்தநாரியாக உமையுடன் நிற்பவனே ,

வனசரன் – வேடனே,

கங்காளன் – எலும்பு மாலை அணிந்தவனே,

விறன்மேவு சண்டேச ரக்ஷகன் – வெற்றிமிக்க சண்டேசனைக் காப்பாற்றியவனே,

கடுமாந்தி – விஷம் குடித்தவனே,

மிக்க சக்கரம் உதவினோன் – விஷ்ணுவுக்குச் சக்கராயுதம் கொடுத்தவனே,

விநாயகனுக்கு உதவினோன்- விநாயகப் பெருமானுக்கும் அருளினோன், 

குகன் உமையுடன் கூடி – சோமா ஸ்கந்தமூர்த்தியாக உள்ளவன்,

மிளிர் ஏகபாதன் – ஒளிர்கின்ற ஒற்றைக் காலன் ,

சுகன்- சுகமாக இருப்பவன் ,

அறிவு அரிய தக்ஷிணாமூர்த்தியோடு – அறிதற்கு அரிதாகவுள்ள தக்ஷிணாமூ ர்த்தி நீ !

லிங்கமாம் ஐயனே – லிங்கா ரூபமாக விளங்கும் ஐயா !

என்று சிவ பெருமானைத் துதிக்கிறார்.

பிறகு இறுதிப்  பாட்டில் ‘குட் பை’ சொல்லும் பொது ஏனையோர் கொன்றை மலர் போன்ற உயர்தர மலர்களைக் கொண்டு பூஜிக்கையில் நான் எருக்கம் பூ , அருகம் புல் ஆகியவற்றால் பூஜிக்கிறேன் அதையும் ஏற்றுக் கொள் என்று வேண்டுகிறார். “பத்ரம் புஷ்ப ம் , பலம், தோயம் (பழம் , தண்ணீர்) எது கொடுத்தாலும் நான் அதை ஏற்றுக் கொள்வேன்” என்று  பகவத் கீதையில்  (9-26) கிருஷ்ணன் சொன்னதையும், புறனானூற் றில் “புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை கடவுள் பேணேம் என்னா (பாடல் 106)” என்று கீதையைக் கபிலர் திருப்பிச்  சொன்னதையும் அம்பலவாணர் எதிரொலிக்கிறார் .

Tags – அம்பலவாண கவிராயர் , சிவன், உமைநேசன்

XXXX SUBHAM XXXXX

HINDU GODS IN TAMIL VEDA TIRUKKURAL (Post No.7758)

Tiru Valluvar with Punul/ Sacred thread

RESEARCH ARTICLE WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7758

Date uploaded in London – 29 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

If Tamils can be proud of one book, that is Tirukkural. Tiruvalluvar wrote it at least 1500 years ago. Though the Government of Tamil Nadu accepted the date 31 BCE proposed by Tamil enthusiasts, linguistic research place him in 4th or fifth century CE. But his great work is praised for its brevity and not for its antiquity. In 1330 couplets he covered all the moral issues that faced the Hindu society.

Tiru Valluvar was a great Sanskrit  scholar and he used the Sanskrit word ‘Adhikaram’ for his 133 chapters. He began with the Sanskrit words A-kara, Adhi, Bhagavan and Loka in the very first Kural/couplet and finished with the Sanskrit word Kama in the 1330th Kural/couplet. Some chapters like Dutu (ambassador) Suthu (Gambling) and Kalam (Chrono/Time) even have Sanskrit titles.

Every chapter has Sanskrit words. He was the boldest most innovative poet in the Post Sangam Tamil works to begin the verses in Sanskrit. He used Dhanam-Tavam as the beginning words. He used Gunam and Kalam as the beginning words and so many. Tamil tradition placed him in the Post Sangam period and his work is one of the 18 lower tiers of Tamil Literature (KIz Kanakku in Tamil). Other 18 Sangam books form the Upper tier (Mel Kanakku in Tamil) of the Tamil Literature.

Tiruvalluvar, Vasuki Temple in Madras

Though he was a ‘pukka Hindu’, whose name was Mathanubhangi and whose wife name was Vasuki (all Sanskrit names), he composed his 1330 couplets in such a way that Hindus , Jains and Buddhists accepted his work without any hesitation. But Muslims and Christians could not agree with his work because he talks about idol worship in the very first chapter and advocates absolute vegetarianism and Rebirth in other chapters. Though not all the Hindus are vegetarians, they believed that vegetarianism takes one nearer to God. Unlike Muslims and Christians they don’t use non-vegetarian dishes every day. They avoid it as far as possible.

One significant factor that marks his Hindu bias is the mentioning of Hindu Gods and Goddesses. He talked about the daily Panch yajna of Hindus and Hindu belief that Yama, God of Death, occupied the Southern Direction (Then pulam in Tamil).

He was so fond of the poor that he even cursed the Creator God Brahma in one couplet (1062)

And my comments are based on the traditional commentaries. Of the ten commentaries we were able to get only five. Others went into oblivion. Dravidian politicians obliterated three things deliberately- 1.He was a 50% Brahmin and 50% Pariah. This story appeared until 1960 including Foreigners’ Editions. Now those stories are available only in old books in the libraries.2. His pictures with Vibhuti (holy ash on forehead), his Punul (sacred thread) and Rudraksha was dropped and new pictures introduced. 3. Tiruvalluvamalai, an appendix of 50 plus verses which compare Tirukkural to Hindu Vedas aand Hindu values is deleted in all new books. Thank God, the Dravidians did not burn the libraries like Muslims and Christians. So we get those pictures and books till today in the famous libraries ( I myself have posted several books and pictures in my blogs).

Valluvar divided his book into three big divisions according to Hindu belief in the same order- Dharma (aram in Tamil), Artha (porul in Tamil), Kama (Kama in Tamil. He did not hesitate to use Kama, Mana/minds and other Sanskrit words in hundreds of places). Moksha , the fourth goal  is dealt with in some 130 couplets in Ascetism section.

Here is list of KURAL/couplets where he mentioned Hindu Gods; the list is not exhaustive. Numbers are Tirukkural couplet numbers-

Indra – 25, 899

Amrita – 64, 82, 720, 1106

Devas – 121, 1073

Devaloka or Indra loka – 58, 213, 222, 234, 290

Achara – 1075

Kamala nayana,Aravindaksha – lotus eyed Krishna – 1103, 1258

Lakshmi – 179, 617, 519, 920

Laksmi’s elder sister /Muudevi – 617, 936

Brahma – 1062

Vishnu who measured the earth with three feet/

Vamana – Tri vikrama avatar -610

Shiva who drank poison- 580

Brahmins -134, 560,543, (8, 30- Brahmins/Brahmin sages)

Dhanam –Tavam/  tapas- 19, 295

Dharma ,Artha ,Kama – 501, 754, 760

Pancha tantra stories – 273, 274, 277, 481, 500, 495, 633, 1087, (508, 509- Crow and Owl conflict)

Mantra – 28

Yama – 89, 269, 326, 765, 1083, 1085

Deiva / divine – 43, 50, 55, 619, 702, 1023

He did not hesitate to use the Sanskrit word DEIVA (Deva, Deo, Divine) even when pure Tamil words are available.

Kama – 20 places

Guna – 8 places

Mana /mind – 8 places.

If we delete all the Sanskrit words there wont be a book called Tirukkural at all!!!

author with Valluvar statue at the SOAS, University of London.

About Kural couplets with the same meaning found in umpteen Sanskrit works earlier than Tirukkural, lot of articles and books have come out. About strange (superstitious) beliefs of Tiru Valuvar, people have written already as well.

tags – Tiru Valluvar, Hindu Gods, Hindu beliefs, Sanskrit words, Tirukkural.

original image of Valluvar

—subham–

SWAMI CROSSWORD 2932020 (Post No.7757)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7757

Date uploaded in London – 29 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

All the Sanskrit words or names used here are very familiar through India.


ACROSS

1. (9)- Urvasi’s lover; his conversation with her is in the Rig Veda Hymns.

6. (4)- Shortened form of Krishna’s wife; not Rukmini

7. (5)- Capital of Chera Kingdom; now it is called Karur in Tamil Nadu.

8. (9)- Snake Sacrifice done by Janamejaya

9. (6)- Meaning ‘Well’, Be auspicious; Hindu inscriptions in Sanskrit and Tamil begin  with this word.

10. (3)- Think; Mind is derived from this Sanskrit root

11. (5) Hotness, heat; opposite of Seeta

13. (11)- Fire Missile in Hindu Epics

17. (9)- Great lover of a courtesan; King of Vatsa of sixth century BCE; hero of many Sanskrit and Tamil books.

19. (4)-  (long sound) daughter or daughter in law in Sanskrit

20. (11)-  famous courtesan of Mathura and heroine of many Sanskrit dramas.

xxxx

DOWN

1–(8)- bringing forth, begetting a child, delivery etc

2. –(6)- nymph who cursed Arjuna to become an eunuch

3. – (8)- great Yaga by kings to establish sovereignty done by Yudhisthira and Choza King

4. (6)- the dog (bitch) in the Rig Veda and Hermes in Greek Mythology

5. (6)- God of Ocean

12.– (6)- mountain, dwelling, tribal, one woman of this tribe is famous in Ramayana

14. – (5)- a lizard, iguana; also country in Madhyadesa

15. – (4)- disease

16. – (4)- month or Urad Dhal

18.– (3)- invincible; name of a king in Kalidasa’s works.

சுந்தரபாண்டியரின் நீதி த்விஷஷ்டிகா! (Post No7756)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No.7756

Date uploaded in London – – 29 March 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

சுந்தரபாண்டியரின் நீதி த்விஷஷ்டிகா!

ச.நாகராஜன்

ஆசார்ய சுந்தரபாண்டியர் இயற்றியுள்ள நீதி த்விஷஷ்டிகா 120 சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் அடங்கியுள்ள அருமையான நூல்!

த்வி, ஷஷ்டிகா என்ற நூலின் பெயரே இதில் 120 நீதிகள் அடங்கியுள்ளன என்பதைத் தெரிவிக்கிறது.

நீதிகளைப் புகட்டும் இந்த நூல் மனிதர்கள் வாழ்வாங்கு வாழ பல சமூக நீதிகளையும் தனி மனித ஒழுக்கத்தையும் அழகிய உதாரணங்களுடனும் தேர்ந்தெடுத்த வார்த்தைகளை உள்ளடக்கியும் சொல்கிறது.

நீதி த்விஷஷ்டிகாவில் உள்ள பல்வேறு ஸ்லோகங்கள் பல கவிஞர்களாலும் பெரியோர்களாலும் எடுத்தாளப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. ஆகவே இதன் மகிமை நமக்கு நன்கு புரிய வருகிறது.

ஆர்யா சந்தத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நூல். அதனால் இதை ஆர்யாவளி என்றும் கூறுவதுண்டு. கடைசி ஸ்லோகம் மட்டும் அனுஷ்டுப் சந்தத்தில் உள்ளது.

சுந்தரபாண்டியரின் ஒரு ஸ்லோகம் (38) திபெத்தில் உள்ள ப்ரஸ்னோத்தர ரத்னமாலிகா சுவடியில் இடம் பெறுகிறது.

ஜனாஸ்ரயர் (கி.பி.580-615) தான் இயற்றியுள்ள ஜனாஸ்ரயி என்ற நூலில் ஒரு ஸ்லோகத்தைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

இன்னும் பல கவிஞர்கள் தாராளமாக நீதி த்விஷஷ்டிகாவின் ஸ்லோகங்களை மேற்கோளாகக் காட்டி வந்துள்ளனர்.

ஆசார்ய சுந்தரபாண்டியர் பற்றிய அதிகாரபூர்வமான தகவல்கள் இல்லை.

சுந்தரபாண்டியர் யார் என்பதிலும் அவர் எந்தக் காலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதிலும் பல கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன.

ஒரு சுந்தரபாண்டியன் என்பவன் சகல சாஸ்திரங்களிலும் வல்லவனான பாண்டிய  மன்னன். இந்த மன்னனே இதை இயற்றி இருக்கலாம் என மூத்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.

இன்னும் பல பண்டிதர்கள் சுந்தரபாண்டியர் என்ற பெயரைக் கொண்டிருந்தனர்.

பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால் இவரது காலத்தை தோராயமாக ஆறாம் நூற்றாண்டிற்கு பிற்பட்டது, 13ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்டது எனலாம்.

தமிழ் நூல்களான நாலடியார், மூதுரை, திருக்குறள், நீதிவெண்பா உள்ளிட்ட பல நூல்களில் உள்ள கருத்துக்களை சுந்தரபாண்டியர் பல இடங்களில் அப்படியே பிரதிபலிக்கக் காண்கிறோம். (காலத்தினால் பிற்பட்ட நூல்கள் எனில் பல, சுந்தரபாண்டியரின் கருத்துக்களை அப்படியே ஒத்திருக்கின்றன என்று கூறலாம்).

அதே போல பல சம்ஸ்கிருத சுபாஷிதங்களிலும் கூட சுந்தரபாண்டியரின் கருத்துக்கள் அப்படியே எதிரொலிக்கின்றன.

நீதி த்விஷஷ்டிகா – நூற்றிருபது நீதிகள் – என்ற தலைப்பில் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் வெளியீடான காமகோடி ப்ரதீபம்  மாதப் பத்திரிகை இந்த 120 ஸ்லோகங்களை, ஸம்ஸ்கிருதம், தமிழில் ஸ்லோக மூலம், தமிழ் அர்த்தம் ஆகியவற்றுடன் 1977ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டது.

1984ஆம் ஆண்டு Nitidvisastika என்ற ஆங்கில நூலை அடையாறு லைப்ரரி அண்ட் ரிஸர்ச் செண்டர் வெளியிட்டது. இதை ஆராய்ந்து தந்தவர் டாக்டர் S. ஜெயஸ்ரீ. ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பையும் ஒரு சிறிய ஆய்வையும் இந்த நூல் கொண்டுள்ளது.(86 பக்கங்கள் கொண்டது இந்த நூல்).

நீதி த்விஷஷ்டிகாவை முழுமையாக இந்தக் கட்டுரையில் தர இடமில்லை என்றாலும் கூட சில ஸ்லோகங்களைக் கீழே காணலாம்;

ஹிமவதி திஷ்டத்யௌஷதம் உததௌ ரத்னம் விபாவஸௌ தேஜ: |

வைரமஸஜ்ஜநஹ்ருதயே ஸஜ்ஜந ஹ்ருதயே ஸதா க்ஷாந்தி: ||

மருந்து மூலிகைகள் (ஓஷதிகள்) இமயமலையில் உள்ளன. கடலில் ரத்னங்கள் உள்ளன.அக்னியில்  காந்தி இருக்கிறது. கெட்டவர் மனதில் பகை குடி கொண்டிருக்கிறது. நல்லோரின் மனதிலோ எப்போதும் அமைதி தான்!

Medicinal herbs are always found on the Himalayas; gems in the ocean and radiance in the Sun, enmity in the heart of the wicked and forbearance in the heart of the good. (Translation by Dr S. Jayasree)

*

பரபரிவாதநமூகா: பரதார நிரீக்ஷணேஷு ஜாத்யந்தா: |

யே பரரஹஸ்ய பதிரா: தே புருஷா தேவதா- ஸத்ருஷா: ||

பிறர்களை தூஷிப்பதில் ஊமை போலவும், பிறர் மனைவிகளைப் பார்ப்பதில் பிறவிக் குருடர்களாகவும், பிறர் ரஹஸ்யங்களைக் கேட்பதில் செவிடர்களாகவும் உள்ள மஹா புருஷர்கள் தேவர்களுக்கு ஒப்பானவர்கள்.

Those who are dumb in speaking ill of others, congenitally blind in looking at the wives of others, and who are deaf to other’s secrets, are equal to gods. (Translation by Dr S. Jayasree)

*

ஆலஸ்யம் த்யக்தவ்யம் லௌல்யம் லோப: பராபவாதஸ்ச |

அஸ்தாநேஷு ச கோப: ததாதிமாநஸ்ச புருஷேண ||

சோம்பல், சபலம், ஆசை, பிறரை தூஷிப்பது, அசாதாரணமாக கோபித்தல், அதிகமான அகங்காரம் ஆகிய இவற்றை மனிதன் விடுதல் வேண்டும்.

One should give up laziness, fickleness, covetousness, speaking ill of others, misplaced anger and excessive pride. (Translation by Dr S. Jayasree)

*

ந ச ஹஸதி நாப்யஸூயதி ந பராந் பரிபவதி நாந்ருதம் வததி |

நாக்ஷிப்ய கதாம் கதயதி லக்ஷணமேதத்குலீநஸ்ய ||

சிரிக்க மாட்டான், பொறாமைப்பட மாட்டான், மற்றவரை அவமதித்துப் பேச மாட்டான், போய் பேச மாட்டான். பிறர் பேசும்போது பிறரைத் தடுத்துப் பேச மாட்டான் – இதுவே நல்ல குலத்தில் பிறந்தவர்களின் லக்ஷணம்.

The characteristics of the noble-born are the following : He neither ridicules, nor feels jealous, neither insults nor utters a lie, nor does he indulge in abusive scandal (or talks interrupting others). (Translation by Dr S. Jayasree)

*

பஸ்யதி தீர்கம் க்ருத்யம் பீடாம் ஸஹதே பரம் ந பீடயதி |

அவமந்யதே ந கஸ்சித் லக்ஷணமேதத்குலீநஸ்ய ||

தான் செய்ய வேண்டியதை தீர்க்காலோசனையுடன் செய்வான்; துன்பத்தைத் தானே ஏற்றுக் கொள்வான் (பிறரைப் பீடிக்க மாட்டான்) ; ஒருவரையும் அவமதிக்க மாட்டான். –  இதுவே நல்ல குலத்தில் பிறந்தவர்களின் லக்ஷணம்.

These are the traits of one born in a noble family: He deliberates for long on a thing to be done; puts up with suffering; does not afflict others and does not humiliate any one. (Translation by Dr S. Jayasree)

*

120 நீதி ஸ்லோகங்களும் அருமையானவை என்பதால் அதைப் படிப்போரின் வாழ்க்கை முன்னேறும் என்பதில் சந்தேகமில்லை!

tags — சுந்தரபாண்டியர் ,நீதி த்விஷஷ்டிகா, சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள், 120


Adi Shankara & Mysterious Sundara Pandya ! | Tamil and Vedastamilandvedas.com › 2014/08/02 › adi-shankara-mysterious-sundara-…

2 Aug 2014 – Tamil and Vedas. A blog exploring themes in Tamil and vedic literature. Adi Shankara & Mysterious Sundara Pandya !

****

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 2832020 (Post No.7755)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7755

Date uploaded in London – 28 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. (11)- பாண்டிய நாடு முழுதும் யாகம் செய்து யூப ஸ்தம்பம்

நட்டதாக புற நாநூறு பாடும் மன்னன்

6. (8)- சாம்பாருக்கு அவசியம்

8. (3) – பாட்டுப் பாடினால் தாளத்துடன் இதையும் சேர்த்துச் சொல்வர்

9. (5) —தொங்கட்டான் நகை அணிந்த பெண்; ஒரு சித்தர் பெயரும் கூட

10. (5) – ராமன் முறித்த வில்

11. /–(6) வலமிருந்து இடம் செல்க  – சமையல் அறையின் பெயர்

11.– (5) – அந்தக் காலத்தில் இருந்த வண்டியின் பெயர்

14.3) – மரத்துக்கடியில் அமர்ந்து முனிவர்கள் செய்தது

15. (5) – சாம்பார் வடையின் தம்பி

16. (6) – நீண்டகால  நெல் விளைச் சல் ; குறுவை அல்ல

Xxxxxx

கீழே

1. (9) – கடலில் மூழ்கி இதைச் செய்வர் ; மன்னார் வளைகுடாவில் நடக்கும்

2.—(8)- காளிதாசர் முருகன் பிறப்பு பற்றி எழுதிய காவியம்

3. (4) – வைரம் ; இந்திரன் கையில் உள்ள ஆயுதம்

4. (8)- குருட்டு மன்னன்; பிள்ளைப் பாசத்தால் கேட்ட பெயர் எடுத்த இதிஹாச புருஷன்

5. (7) – தலையில் உள்ளது ; அழகு தருவது; கீழே விழுந்தால் மடிப்பு இல்லை

7.—(5) – வடை, பாயசத்துடன் வரும்; கூசாமால் நொறுக்கலாம்

13. –(4)- வள்ளலார் பெயருடன் வரும் ஊர்

16. / (5) கீழிருந்து மேலே செல்க- கருப்பைமுதலிய உள் உறுப்புகளுக்கு பலம் தரும் கீரை ; பெயர் குப்பைதான். மகிமையோ நூறு மடங்கு.

–subham–

அப்பு! தமிழ் தெரியுமா? முட்டாள் ராஜாவும், புத்திசாலி ராணியும் (Post No.7754)

அப்பு! தமிழ் தெரியுமா? முட்டாள் ராஜாவும், புத்திசாலி ராணியும் (Post No.7754)

Compiled BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7754

Date uploaded in London – 28 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

1850 ஆம் ஆண்டு கதா மஞ்சரி நூலில் இருந்து புத்திசாலி மஹா ராணி பற்றிய கதையைத்  தந்துள்ளேன். புரியாவிட்டால் இதற்கு முந்தைய ஆங்கில போஸ் (Posted in English) ட்டைப் படியுங்கள் .

இது பிரிட்டிஷ் நூலகத்தில் உள்ள புஸ்தகம்.


Tags — முட்டாள் ராஜா, புத்திசாலி ராணி


STUPID KING AND WISE QUEEN (Post No.7753)

Compiled BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7753

Date uploaded in London – 28 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

INDIAN FOLK TALE FROM KATHA MANJARI

BY R H JAMES, BANGALORE , 1850

 book is available in the British library in London.

subham

30 திருப்புகழ் மணிகள் / மேற்கோள்கள் (Post No.7752)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7752

Date uploaded in London – 28 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஏப்ரல் 2020 காலண்டர்; சார்வரி ஆண்டு , சித்திரை மாதம்

பண்டிகை நாட்கள் – Festival Days :- ஏப்ரல்  2 ராமநவமி;   6 பங்குனி உத்தரம் ; 10 புனித வெள்ளி ; 13 ஈஸ்டர் திங்கள் ; 14 தமிழ் புத்தாண்டு சார்வரி துவக்கம் ; 26 அக்ஷய திருத்யை ; 28 சங்கர ஜயந்தி  .

முகூர்த்த தினங்கள் – 9, 17, 26, 27, 29

அமாவாசை -22; பௌர்ணமி -7; ஏகாதசி -4, 18

ஏப்ரல் 2020 காலண்டரை அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழ் அலங்கரிக்கிறது. அவர் முருகனிடம் வேண்டியதை நாமும் வேண்டலாம்.

ஏப்ரல் 1 புதன் கிழமை

இன்பரசத்தே பருகிப்  பலகாலும்

என்றனுயிர்க் காதரவுற்  றருள்வாயே

ஏப்ரல் 2 வியாழக்  கிழமை

உயர் கருணை புரியுமின்பக் கடல்மூழ்கி

உனையென துளறியு மன்பைத் தருவாயே

ஏப்ரல் 3 வெள்ளிக்  கிழமை

மங்கைமார் கொங்கைசே ரங்கமோ கங்களால்

வம்பிலே துன்புறாமே

வண் குகா  நின்சொரூ பம்ப்ரகா சங்கொடே

வந்து நீ யன்பிலாள் வாய்

ஏப்ரல் 4 சனிக்  கிழமை

அந்திபக  லென்றிரண் டையுமொழித்

திந்திரிய சஞ்சலங்  களை யறுத்

தம்புய பாதங்களின் பெருமையைக் கவிபாடி

ஏப்ரல் 5 ஞாயிற்றுக்  கிழமை

உன்புகழே பாடி நானினி

அன்புட னாசார பூசை செய்

துய்ந்திட வீணாள்ப  டாதருள் புரிவாயே

ஏப்ரல் 6 திங்கட்  கிழமை

வன் கானம் போயண்டா  முன்பே வந்தே நின் பொற்  கழல்தா ராய் 

ஏப்ரல் 7  செவ்வாய்க்  கிழமை

செஞ்சிறிய கால்வி சாலத் தோகை

தூங்க அனுகூல பார்வைத் தீர

செம்பொன் மயில் மீதி லேயெ ப்போது  வருவாயே

ஏப்ரல் 8 புதன் கிழமை

அறிவாலறிந்து னிருதா  ளிறைஞ்சு

மடியா ரிடைஞ்சல்  களைவோனே –

ஏப்ரல் 9 வியாழக்  கிழமை

இன்சொல் விசா காக்ரு  பாகர

செந்திலில் வாழ்வாகி யேயடி

யென்றனை யீடேற  வாழ்வருள் பெருமாளே

ஏப்ரல் 10 வெள்ளிக்  கிழமை

அந்தகனுமெ னையடர்ந்து வருகையினி

லஞ்சசலென வழிய மயில்மேல் நீ

அந்த மறலி யொடு கந்தமனிதனம

தன்பனென மொழிய வருவாயே

ஏப்ரல் 11 சனிக்  கிழமை

இன்பந்தந்தும்பர்  தொழும்பத

கஞ்சந்தந் தஞ்சமெனும்படி

யென்றென்றுந் தொண்டு செயும்படி   யருள்வாயே

ஏப்ரல் 12 ஞாயிற்றுக்  கிழமை

மங்கை யழுது விழவே  யமபடர்கள்

நின்று சருவ  மலமே யொழுகவுயிர்

மங்கு பொழுது கடிதே மயிலின்மிசை வரவேணும்

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஏப்ரல் 13 திங்கட்  கிழமை

நோய் கலந்த வாழ்வுறாமல் நீ கலந்துளாகு ஞான

நூலடங்க வோத வாழ்வு தருவாயே

ஏப்ரல் 14  செவ்வாய்க்  கிழமை

மறை போற் றரிய வொளியாய்ப்பரவு

மலர்தாட் கமலா மருள்வாயே    

ஏப்ரல் 15 புதன் கிழமை

சிவனை நிகர் பொதியவரை முநிவனக  மகிழ இரு

செவிகுளிர இனிய தமிழ் பகர்வோனே

ஏப்ரல் 16 வியாழக்  கிழமை

கோப்புக் கட்டியி னாப்பிச்  செற்றிடு

கூட்டிற் புக்குயி  ரலையாமுன்

கூற்றத்    தத்துவ நீக்கிப்  போர்களால்

கூட்டிச் சற்றருள் புரிவாயே  

ஏப்ரல் 17 வெள்ளிக்  கிழமை

தீப மங்கள ஜோதீ நமோநம

தூய அம்பல லீலா நமோநம

தேவ குஞ்சரி பாகா நமோநம  அருள்தாராய்

ஏப்ரல் 18 சனிக்  கிழமை

உபதேச மந்திரப் பொருளாலே

உனை நானி னைந்தருட் பெறுவேனோ

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஏப்ரல் 19 ஞாயிற்றுக்  கிழமை

அவமாயை கொண்டுலகில் விருதாவ லைந்துழலு

மடியேனை அஞ்சலென வரவேணும்

அறிவாகமும் பெருக  இடரானதுந் தொலைய

அருள்ஞான  இன்பமது புரிவாயே

ஏப்ரல் 20 திங்கட்  கிழமை

வேத மந்திர ரூபா நமோநம

ஞான பண்டித நாதா நமோநம

ஏப்ரல் 21  செவ்வாய்க்  கிழமை

இசை பயில் சடாக்ஷர மதாலே

இகபர சௌபாக்ய மருள்வாயே    

ஏப்ரல் 22 புதன் கிழமை

சற் போ  தகப்பதும  முற்றே  தமிழ்க் கவிதை

பேசிப் பணிந்துருகு நேசத்தை யி ன்றுதர இனி வரவேணும்

ஏப்ரல் 23 வியாழக் கிழமை

கூடு கொண்டுழல் வேனை யன்பொடு

ஞான நெஞ்சினர் பாலிண ங்கிடு

கூர்மை தந்தினி  யாள வந்தருள் புரிவாயே

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஏப்ரல் 24 வெள்ளிக் கிழமை

பிறவிக் கடல் விட்டுயர் நற் கதியைப்

பெறுதற்   கருளைத் தரவேணும்

ஏப்ரல் 25 சனிக் கிழமை

செறிவுமறிவு முறவு மனைய

திகழுமடிகள் தரவேணும்

ஏப்ரல் 26 ஞாயிற்றுக் கிழமை

கமல விமல மரகத மணி

கனக மருவு மிருபாதங்

கருத அருளி எனது தனிமை

கழிய அறிவு  தரவேணும்

ஏப்ரல் 27 திங்கட் கிழமை

பலகலை படித்தபோது பாவாணர் நாவிலுறை

யிரு சரண வித்தார வேலாயுதா வுயர்செய்

பரண்மிசை குறப்பாவை தோள் மேவு மேகமுறு மணவாளா

ஏப்ரல் 28  செவ்வாய்க் கிழமை

இடமிலிகைக்கொடை யிலிசொற்  கியல்பிலிநற்  றமிழ்பாட

இருபதமுற்றிரு வினை யற்றியல் கதியைப் பெறவேணும்

ஏப்ரல் 29 புதன் கிழமை

இருகண் மாயையிலே மூழ்காதே

யுனது காவிய நூலா ராய்வே

னிடர்ப் படாதருள் வாழ்வே நீயே தரவேணும்

ஏப்ரல் 30 வியாழக்  கிழமை              

தருண மிதையாமி மிகுத்த கனமதுறு  நீள் சவுக்ய

சகல செல்வ யோக மிக்க  பெருவாழ்வு

தகைமை சிவ ஞானமுத்தி பரகதியு நீ கொடுத்து

தவிபுரிய வேணு  நெய்த்த வடிவேலா

TAGS –  ஏப்ரல் 2020 காலண்டர், திருப்புகழ், பொன்மொழிகள்

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

—subham–

பிளாஸ்டிக்கை எதிர்த்து ஒரு போர்!(Post No.7751)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No.7751

Date uploaded in London – – 28 March 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஆல் இந்தியா ரேடியோ சென்னை வானொலி நிலையம் அலைவரிசை ‘A’யில் காலைமலர் நிகழ்ச்சியில் தினமும் காலை 6.55க்கு 1-3-2020 முதல் 10-3-2020 முடிய ஒலிபரப்பப்பட்ட பத்து சுற்றுப்புறச்சூழல் விழிப்புணர்வு உரைகளில் மூன்றாவது உரை

(3-3-2020 அன்று ஒலிபரப்பானது)

பிளாஸ்டிக்கை எதிர்த்து ஒரு போர்!

உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு புதுமைப் போரைத் தொடுத்துள்ளன. ஆம், அனைத்து நாடுகளும் பிளாஸ்டிக்கிற்கு எதிராக ஒரு போரை இணைந்து தொடுத்துள்ளன.

உலகை அழிக்கும் பேரபாயமான பிளாஸ்டிக்கை அறவே அகற்ற அனைத்து நாடுகளும் எடுத்த இந்த முடிவு பெரிதும் வரவேற்க வேண்டிய ஒன்று.

கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாகத் தான் பிளாஸ்டிக் மலைக்க வைக்கும் அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. 900 கோடி டன்கள் என்ற மலைக்க வைக்கும் அளவு 1950ஆம் ஆண்டிலிருந்து பிளாஸ்டிக் உலகில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஏற்படும் பிளாஸ்டிக் கழிவானது நான்கு இமயமலை அளவு உயரத்திற்குச் சமமாகும்.

இந்தியாவில் மட்டும் 25940 டன்கள் என்ற அளவிற்கு தினமும் நச்சுத் தன்மை கொண்ட பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தூக்கி எறியப்படுகின்றன. இது ஒன்பதினாயிரம் யானைகளின் எடைக்குச் சமமாகும்.

ஆரம்பகாலத்தில் ஆச்சரியமூட்டும் அற்புதப் பொருளாகக் கருதப்பட்ட பிளாஸ்டிக்கின் நச்சுத் தன்மைகளை விஞ்ஞானிகள் வெகு சீக்கிரம் கண்டுபிடித்து எச்சரிக்கை செய்ய ஆரம்பித்தனர்.

இரண்டாம் உலகப்போரின் போது மிக அதிகமாகப் பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் பருத்தி, கண்ணாடி, கார்ட்போர்ட் ஆகியவற்றினால் ஆன பொருள்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளின. இதன் விளைவாக பால் பைகள், தண்ணீர் பாட்டில்கள், குழந்தைகளின் பொம்மைகள், பல்வேறு பாக்கிங் பொருள்கள் என அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் அனைத்து உருவத்திலும் பிளாஸ்டிக் உலா வரத் தொடங்கியது.

பிளாஸ்டிக்கின் மிகப் பெரும் அபாயம் அது பூமிக்குள் மஃகி இயற்கையாக அழியும் ஒரு பொருள் அல்ல என்பது தான். இருநூறு வருடங்கள் ஆனாலும அது மஃகிச் சிதையாது.

பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து உருவாகும் நச்சுப் பொருள்களை அறிந்த உலகம் விழிப்புணர்ச்சி பெற்றது; இப்போது 50 மைக்ரான் கனத்திற்கும் கீழான அனைத்து பிளாஸ்டிக் பைகளும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இப்போதே நம் உடலில் 3 விழுக்காடு என்ற அளவில் பிளாஸ்டிக் புகுந்து பல்வேறு வியாதிகளை உருவாக்குகிறது. உணவிலும் குடிக்கும் பானங்களிலும் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் நமது உடலில் இயற்கையாக இருக்கும் ஹார்மோன்களை விட இன்று அதிகமாகி விட்டது. உடல் வளர்ச்சி தடைப்பட்டு தைராய்டு பிரச்சினைகள் உள்ளிட்ட பல பிரச்சினைகளுக்கும் பிளாஸ்டிக்கே காரணம் என்பது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகவே இவை அனைத்தையும் மனதில் கொண்டு பிளாஸ்டிக்கை அனைவரும் தவிர்க்க வேண்டும்; ஆரோக்கியமான வாழ்வை நிலை நிறுத்த வேண்டும்!

tags — பிளாஸ்டிக் ,போர்

Script by S.Nagarajan (ச.நாகராஜன்

கோபமே பாவங்களின் தாய்,தந்தை! (Post No.7750)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7750

Date uploaded in London – 27 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

கோபத்தைக் கண்டித்துப் பாடாத சம்ஸ்கிருதப் புலவரோ தமிழ்ப் புலவரோ இல்லை. எல்லோரும் கண்டித்துப் பாடியும் கூட நாம் கோபத்தை விட்டபாடில்லை. பத்திரிக்கைகளில் வரும் கொடுமைகளை படிக்கும்போதே கோபம் பொத்துக் கொண்டு வருகிறது; நேரில் பார்த்தாலோ அதைவிட பன்மடங்கு அதிகம் வருகிறது. ஆகையால் கோபத்தின் கொடுமைகளை அவ்வப்போது நினைவில் வைத்துக் கொண்டு எப்போதும் அடக்கி வாசிக்க வேண்டும். tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒவ்வொரு புலவரும் ஒருவிதமாக கோபத்தின் கொடுமையை வருணிப்பர்.

வள்ளுவன் என்ன சொன்னான்?

‘சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி’ – கோபம் யாருடன் இருக்கிறானோ அவன் ‘சட்னி’ என்கிறான்.

‘தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க’- என்பான்.  யாருக்கு கோபம் இல்லையோ அவனுக்கு அற்புத சக்திகள் கிடைக்குமாம்- ‘ள்ளியதெல்லாம் உடன் எய்தும்’ என்றும் சொல்லிவிட்டான்.

அறப்பளிஸ்வர சதகம் பாடிய அம்பலவணக் கவிராயர் எல்லாப் பாவங்களுக்கும் தாயும் தந்தையும் கோபம் தான் என்று உறுதிபட உரைக்கிறார். tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

அவர் தரும் பட்டியல் எளிய தமிழில் உளது-

சீர்கேடுகளை உண்டாக்கும்;

உறவினரிடையே விரிசலை உண்டாக்கும்;

பழி , பாவங்களின் ஊற்று ;

அருளைப்  போக்கி பகைவன் என்ற பெயரைக் கொடுக்கும் ;

எவருடனும் சேராமல் நம்மைத் தனிமைப்படுத்திவிடும் ;

கடைசியாக நம்மை யமன் முன்னால் கொண்டு நிறுத்திவிடும். கோபத்துடன் இருக்கும்போது நாம் யமனைப் பார்த்தால்  பின்னர் நமக்கு நரகக் குழி  வாசம்தான் . tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

அவருக்கே உரித்தான பாணியில் செப்பிவிட்டார்.

இதோ அவர் பாடிய  பாட்டு-tags – சினம், கோபம் ,பாவங்களின் ,தாய்,தந்தை