நடந்தவை தான் நம்புங்கள் -15; தூக்க ஊக்கிகள்! (Post No.9549)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9549

Date uploaded in London – –  –30 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 15

ச.நாகராஜன்

தூக்க ஊக்கிகள்!ஹெர்மன் சுடர்மேன் (Hermann Sudermann) என்பவர் பிரபல நாவலாசிரியர். எமில் ஃபிஷ்சர் (Emil Fischer) என்பவர் நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானி. அவர் வெரோனல் (Veronal) என்ற தூக்க மருந்தைக் கண்டுபிடித்தவர். இருவரும் நண்பர்கள். ஒரு

tags- நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 15

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: