பகவத்கீதை சொற்கள் Index 12 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -12 (Post 10,262)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,262

Date uploaded in London – 26 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxx

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அமானித்வம் 13-7 தற்பெருமையின்மை ,அடக்கம், பணிவு

அமித விக்ரம: 11-40 எல்லையில்லாத/ அளவிலாத துணிவு

அமீ  11-21 இவைகள்

அமுத்ர 6-40 மறுமையில் , இனிமேல்

அமூடா : 15-5 புத்திசாலிகள், அஞ்ஞானம் ஒழிந்தவர்கள்

அம்ருதத்வாய 2-15 மரணமிலா பெருநிலை அடைய

அம்ருதஸ்ய  14-27 அழிக்க முடியாத

அம்ருதம் 9-19  இறவாத நிலை , சாகாமை

அம்ருத உத்பவம்  10-27 அமிர்தத்திலிருந்து தோன்றும்

அம்ருதோபமம்  18-37  அம்ருதத்துக்கு ஒப்பான

அமேத்யம் 17-10 யாகத்திற்கு ஒவ்வாத, ஏற்றதல்லாத

அம்புவேகா: 11-28 விரைந்ததோடும்

அம்பஸா 5-10 தண்ணீரில் உள்ள

அம்பஸி  2-67 தண்ணீர் மீது

அ யஜஸ்ய 4-31 யாகம் செய்யாத

அ யதி : 6-37 முயற்சியில்லாத , உற்சாகமில்லாத

அயதாவத் 18-31 உள்ளபடி  இல்லாத , தவறாக

அயனேஷு 1-11 படைப் பிரிவில்

அயச : 10-5 புகழின்மை , அபகீர்த்தி

அயம் 2-19 இந்த ஆத்மா

அயுக்தஸ்ய – 2-66 நிலையற்ற , ஒருமுக மனதில்லாத,

அயுக்த: 5-12  கர்ம யோகம் செய்யாத

22 words are added here in Bhagavad Gita Word Index

tags – Gita word index 12

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: