பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-31; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் -31 (Post.10,473)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,473

Date uploaded in London – –   22 DECEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-31; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் -31

Ga sound

க்ர சமானஹ  11-30  விழுங்கி

க்ர சிஷ்னுஹூ  13-16  விழுங்குவதாயும்

க்லானிஹி 4-7  குறைவு, தாழ்வு

xxxx

Gha sound

காதயதி 2-21 கொல்விப்பான்

கோரம் 11-49 பயங்கரமான………………………………….. 5 WORDS

கோரே  3-1  கொடிய

கோஷஹ  1-19 ஒலி , கோஷம்

க் னதஹ   1-35 கொல்லுபவர்

க் ராணம்   15-9 நாசி, மூக்கு

Xxx

Cha sound

சக்ர ஹஸ்தம் 11-46 கையில் சக்ரம் உடையோன் ………………… 10

சக்ரம் 3-16 – சக்ரம்

சக்ரிணம் 11-17 சக்ரதாரி

சக்ஷுஹு 5-27 கண்கள்

சஞ்சலவாத்  6-33  உள்ளம் ஸஞ்சலம் உடைய து ஆகையால்

சஞ்சலம் 6-26  சஞ்ச லமானது…………………. 15

சதுர்புஜே ன  11-46  நான்கு கைகளுடன்

சதுர் விதம் 15-14  நான்கு விதமான

சதுர் விதாஹா  7-16   நான்கு வகையான

சத்வாரஹ 10-6  நால்வர் – சனகர், சனந்தனர், சனாதனர், சனத்குமாரர்

சந்த்ர மசி 15-12- சந்திரனில் ……………..20

சமும் 1-3 ராணுவம், படை

சரதாம் 2-67  அலைகின்ற

சரதி 2-71 சஞ்சரிக்கின் றானோ

சரன்  2-64  அனுபவித்துக்கொண்டு

சரந்தி –  8-11  பின்பற்றுகிறார்களோ………………………… 25

சரம்  13-15  அசையும் பொருளாக

சராசரஸ்ய 11-43 அசையும், அசையாத 

சராசரம் 10-39 அசையும், அசையாத 

சலதி  6-21  நழுவுதல்

சலம்  6-35  நிலையற்றது …………………… 30

சலிதமானஸஹ  6-37  நழுவிய மனத்தை உடையவன்

சாதுர்வர்ண்யம்  4-13   நான்கு ஜாதிகள் …………………. 32

32 WORDS ADDED IN THIS PART 31

TO BE CONTINUED……………………………………

tags- gita tamil index 31

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: