ஷேக்ஸ்பியர் ‘கள்ளக் காப்பி’ அடித்ததை காட்டிக் கொடுத்த கம்ப்யூட்டர் ! (Post No9603)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9603

Date uploaded in London – –14 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஷேக்ஸ்பியர் ‘கள்ளக் காப்பி’ அடித்ததை  காட்டிக் கொடுத்த கம்ப்யூட்டர் !ஷேக்ஸ்பியர் (Shakespeare) தான் அவர் பெயரில் உள்ள 37 நாடகங்களையும் எழுதினாரா ? அல்லது அவர் காலத்தில் புகழ் பெற்ற மற்றொரு ஆசிரியரான கிறிஸ்டோபர் மார்லோ (Christopher

ஷேக்ஸ்பியர், ‘கள்ளக் காப்பி’,  கம்ப்யூட்டர், கிறிஸ்டோபர் மார்லோ, Marlowe

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: