பஞ்சாப்பில் திராவிட பிராமணர்- 800 கல்வெட்டுக் கவிஞர்கள்- Part 2 (Post No.6646)

WRITTEN BY London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 18 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 14-
25

Post No. 6646


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia.
 This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

பாண்டியர்களின் 1000 ஆண்டு வரலாற்றைப் பாடுவதால் இது சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செப்பேடு. தமிழ்ப் பகுதியும் சம்ஸ்க்ருதப் பகுதியும் உடையது.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: