சங்கு பற்றிய 4 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8335)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8335

Date uploaded in London – 13 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல், மற்ற பழமொழிகளில் இருந்தாலும், கட்டத்தில் திரும்ப எழுதப்படவில்லை . இத்துடன் பிரசுரமாகும் படங்கள் கொஞ்சம் துப்புத் துலக்க உதவலாம். கீழே விடைகள் உள .

விடைகள் :-

1.சங்கிலே வார்த்தால் தீர்த்தம், சட்டியிலே  வார்த்தால் தண்ணீர்

2.சங்கு ஊ தாமல் தாலி கட்டுவது உண்டா ?

3.சங்கு ஆயிரம் கொண்டு காசிக்குப் போனாலும் தன் பாவம் தன்னோடே

4.சங்கு ஆயிரம் கொண்டு, வங்காளம் போனால் பொன் பாளம் வந்தாலும் வந்தது,  மண்பாளம் வந்தாலும் வந்தது,

tags– Conch in Weddings, Sangu, Sankha, சங்கு , பழமொழி,

—subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: