வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு ஏன் பெருமை அதிகம்? (Post No.7426)

By London swaminathan

Written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 6 JANUARY 2020

Post No.7426

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

Tags முக்கோடி ,ருக்மாங்கதன் , வைகுண்ட ஏகாதசி,

agathi leaves
Hindu Board game- Paramapada Sopana Padam
Famous Vishnu Temple in Sri Rangam.