31 தொல்காப்பியப் பொன்மொழிகள் (Post No.3194)

tolkappian-katturai

Written by London swaminathan

Date: 27 September 2016

Time uploaded in London:8-17 AM

Post No.3194

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

 

அக்டோபர் (துர்முகி வருஷம், புரட்டாசி/ஐப்பசி) 2016 காலண்டர்

திருவிழா நாட்கள்:-அக்1.-நவராத்திரி ஆரம்பம்;அக்.2-காந்தி ஜயந்தி

அக்.10-சரஸ்வதி பூஜை; அக்.11- விஜயதசமி, தசரா; அக்.29/30- தீபாவளி

அக்.31- கந்த சஷ்டி விரதம் ஆரம்பம்.

 

அமாவாசை- 30, பௌர்ணமி-15, ஏகாதசி-12,26, முகூர்த்த நாட்கள்-28

 

tolkappaima

அக்டோபர் 1 சனிக்கிழமை

Tamil alphabet

அகரம் முதல் ன கரம் இறுவாய்

முப்பஃது என்ப;

சார்ந்துவரல் மரபின் மூன்று அலங்கடையே (1)

 

அக்டோபர் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை

Special letter :three dots

அவைதாம்

குற்று இயல் இகரம் , குற்று இயல் உகரம்

ஆய்தம் என்ற

முப்பால் புள்ளியும் எழுத்து ஓர் அன்ன (2)

 

அக்டோபர் 3 திங்கட்கிழமை

Vaisya: Business community

வைசியன் பெறுமே வாணிக வாழ்க்கை -1578

 

அக்டோபர் 4 செவ்வாய்க்கிழமை

Brahmins and Kshatriyas

அந்தணாளர்க்குரியவும் அரசர்க்கு

ஒன்றிய வ ரூஉம் பொருளுமார் உளவே -1572

 

அக்டோபர் 5 புதன்கிழமை

What is mantra?

நிறைமொழி மாந்தர்  ஆணையிற் கிளந்த

மறைமொழி தானே மந்திரம் என்ப – 1434

IMG_3212.JPG

 

அக்டோபர் 6 வியாழக்கிழமை

Brahmins can’t become kings

அந்தணர்க்கு அரசு வரைவு இன்றே -1574

 

அக்டோபர் 7  வெள்ளிக்கிழமை

Women’s Virtues

கற்பும் காமமும் நற்பால் ஒழுக்கமும்

மெல்லியற் பொறையும், நிறையும் வல்லிதின்

விருந்து புறந்தருதலும், சுற்றம் ஓம்பலும்

பிறவும் அன்ன கிழவோள் மாண்புகள்

முகம் புகல்  முகைமையின் கிழவோற்கு உரைத்தல்

அகம் புகல் மரபின் வாயில்கட்கு உரிய -1098

 

 

அக்டோபர் 8 சனிக்கிழமை

God

வழிபடு தெய்வம் நின்புறம் காப்பப்

பழிதீர் செல்வமொடு வழிவழிசிறந்து

பொலிமின் என்னும் புறநிலை வாழ்த்தே

கலிநிலை வகையும் வஞ்சியும் பெறாஅ -1367

 

அக்டோபர்  9 ஞாயிற்றுக்கிழமை

Botanical Classification

புறக் காழனவே புல் என மொழிப

அகக் காழனவே மரம் என மொழிப -1585

 

அக்டோபர் 10 திங்கட்கிழமை

Devaloka

இமையோர் தேஎத்தும் எறிகடல் வரைப்பினும்

அவையில் காலம் இன்மையான -1194

 

dance-in-shade

அக்டோபர் 11 செவ்வாய்க்கிழமை

8 feelings; not Navarasa!

நகையே அழுகை இளிவரல் மருட்கை

அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று

அப்பால் எட்டே மெய்ப்பாடு என்ப –1197

 

அக்டோபர்  12 புதன்கிழமை

Bhagavad Gita:Paritranaya sadhunam vnasaya ca duskrtam

நல்லவை உரைத்தலும் அல்லவை கடிதலும் -1099

 

அக்டோபர் 13 வியாழக்கிழமை

Dharma, Artha, Kama: Hindu Concept

இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கு

அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை மருங்கின்

காமக்கூட்டம் காணும் காலை

மறையோர் தேஎத்து மன்றல் எட்டனுள்

துறையமை நல்யாழ்த் துணைமையோர் இயல்பே-1038

 

 

அக்டோபர் 14  வெள்ளிக்கிழமை

Sati : wife mounting funeral pyre of husband

காதலி இழந்த தபுதார நிலையும்

காதலன் இழந்த தாபத நிலையும்

நல்லோள் கணவனொடு நனியழல் புகீஇச்

சொல்லிடைஇட்ட பாலை நிலையும் -1025

 

அக்டோபர் 15 சனிக்கிழமை

Look at Brahmin’s Vedas

எல்லா எழுத்தும் வெளிப்படக் கிளந்து

சொல்லிய பள்ளி எழுதரு வளியின்

பிறப்பொடு விடுவழி உறழ்ச்சி வாரத்து

அகத்து எழு வளி இசை அரில்தப நாடி

அளபிற்கோடல் அந்தணர் மறைத்தே

(102)

 

img_3224

அக்டோபர் 16 ஞாயிற்றுக்கிழமை

Brahmins of Six tasks

அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும்

ஐவகை மரபின் அரசர் பக்கமும்

இருமூன்று மரபின் ஏனோர் பக்கமும்

…………….. 1021

அக்டோபர்  17 திங்கட்கிழமை

Literary and World approach

நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும்

பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம்

கலியே பரிபாட்டு ஆயிரு பாங்கினும்

உரியதாகும் என்மனார் புலவர் – 999

 

அக்டோபர் 18 செவ்வாய்க்கிழமை

Dhana/donation

கொடுப் போ ர் ஏத்திக் கொடா அர்ப்ப ழி த்தலும் -1036

 

அக்டோபர் 19 புதன்கிழமை

What is a Sutra/formula?

அவற்றுள்

சூத்திரந்தானே

ஆடி நிழலின் அறியத் தோன்றி
நாடுதலின்றிப் பொருள் நனி விளங்க
யாப்பினுள் தோன்ற யாத்தமைப்பதுவே-1425

 

அக்டோபர் 20 வியாழக்கிழமை

Women should not go abroad

முந்நீர் வழக்கம் மகடூஉ இல்லை -980

 

img_4925

அக்டோபர் 21  வெள்ளிக்கிழமை

Six Levels of living beings (Theory of Evolution)

புல்லும் மரமும் ஓரறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே
நந்தும் முரளும் ஈரறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே
சிதலும் எறும்பும் மூவறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே
நண்டும் தும்பியும் நான்கறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே
மாவும் புள்ளும் ஐயறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே
மக்கள் தாமே ஆறறிவுயிரே பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே-1527

அக்டோபர் 22 சனிக்கிழமை

Borrow from Sanskrit

வடசொற்கிளவி வட எழுத்து ஒரீஇ

எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல்லாகும்மே -884

 

அக்டோபர் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

சிதைந்தன வரினும்  இயைந்தன வரையார் – 885

 

அக்டோபர் 24 திங்கட்கிழமை

Upama from Sanskrit

உள்ளுறை உவமம் ஏனை உவமம் எனத்

தள்ளாதாகும் திணை  உணர் வகையே -992

 

அக்டோபர் 25 செவ்வாய்க்கிழமை

Indra and Varuna: Tamil Gods!

‘’ மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும்

முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தலெனச்

சொல்லிய முறையால் சொல்லவும் படுமே’’- 951

 

kuthu-vilakku

அக்டோபர் 26 புதன்கிழமை

12 places adjacent to Chaste Tamil Land

செந்தமிழ் சேர்ந்த பன்னிரு நிலத்தும்

தம் குறிப்பினவே திசைச்சொல் கிளவி -883

 

 

அக்டோபர் 27 வியாழக்கிழமை

Thousand from Sanskrit Sahsram

அத்தொடு சிவணும்  ஆயிரத்து இறுதி

ஒத்த எண்ணு முன்வரு காலை -317

 

அக்டோபர் 28  வெள்ளிக்கிழமை

Matra , winking, snapping

கண் இமை நொடி என அவ்வே மாத்திரை

நுண்ணிதின் உணர்ந்தோர் கண்ட ஆறே  (7)

 

அக்டோபர் 29 சனிக்கிழமை

Mysterious Kandazi!

கொடிநிலை,கந்தழி வள்ளியென்ற

வடுநீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன்றும்
கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிய வருமே- 1034

 

அக்டோபர் 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை

Deiva: God

தெய்வம் உணா மா மரம் புள் பறை
செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகை இ
அவ்வகை பிறவும் கருவென மொழிப.-964 (பொருள் 1-18)

 

அக்டோபர் 31 திங்கட்கிழமை

Mantra again!

பெயர்நிலைக்கிளவியின் ஆஅகுநவும்

திசைநிலைக்கிளவியின் ஆஅகுநவும்

தொல்நெறி மொழிவயின் ஆஅகுநவும்

மெய்ந்நிலை மயக்கின்  ஆஅகுநவும்

மந்திரப் பொருள்வயின்  ஆஅகுநவும்

அன்றி அனைத்தும் கடப்பாடு இலவே -932

IMG_4930.JPG

–Subham—