ஸ்வாமி ராமதீர்த்தரின் குறிப்பேடுகள்-1 (Post No.4947)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 25 April 2018

 

Time uploaded in London –  5-51  AM  (British Summer Time)

 

Post No. 4947

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

ஸ்வாமி ராமதீர்த்தரின் குறிப்பேடுகள் சிலவற்றின் தொகுப்பு – 1

 

ச.நாகராஜன்

 

ஸ்வாமி ராமதீர்த்தர் பாரத நாட்டின் மகான்கள் வரிசையில் சென்ற நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். (தோற்றம் 22-10-1873  ஜல சமாதி 17-10-1906)

ஸ்வாமி விவேகானந்தர் அவரது இல்லத்திற்குச் சென்றிருக்கிறார்.

விவேகானந்தர் போலவே அவரும் அமெரிக்கா சென்று பல ஆன்மீகச் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தியுள்ளார்.

அவரது “In Woods of God Realisation”  பல தொகுதிகளைக் கொண்ட அரிய நூல்.

அவரது நோட்புக்குகளில் ஏராளமான சுவையான நிகழ்ச்சிகளை எழுதி வைத்துள்ளார். அவற்றில் புதிர்களும் உண்டு.

1967இல் இந்தத் தொகுதிகளை நூலகத்திலிருந்து எடுத்து மட்டுமே படிக்க முடிந்தது.

அது கம்ப்யூட்டர் இல்லாத காலம். நெட் இல்லாத காலம். ஆகவே  ஒவ்வொரு தொகுதியாக நூலகத்திலிருந்து எடுத்து வந்து சில குறிப்புரைகளை எழுதி வைத்துக் கொண்டேன்.

அழகிய அந்தக் குறிப்புகளையே இங்கு வழங்குகிறேன்.

இன்று ஸ்வாமிஜியின் நூல்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் கிடைக்கிறது.

அன்பர்கள் இந்தத் தொகுப்பைப் படித்து முழு நூலையும் படிக்க உத்வேகம் பெறுவார்களேயானால் அதுவே இந்தத் தொடரின் வெற்றி.

இனி ஸ்வாமிஜியின்  குறிப்புரைகள்…

1

Original Thoughts

Keep the sub-conscious mind (Karan Sharir) imbued with holy, pure, sublime feelings – and original thought is sure to flow out of you.  (from notebook 5)

2

I went to the Woods – Why?

I went to the Woods because I wished to live deliberately to front only the essential facts  of life, and I did not wish to live what was not life, living is so dear, I wanted to live deep and suck out all the narrow of life.    (from notebook 5)

 

3

No Occasion to suffer!

Keep your mind full of agreeable memories and plesant associations of ideas, all the time saturated with happy thoughts and Godly notions , you will have no occasion to suffer or repent.    (from notebook 5)

 

4

Say

Say what you want to say, not what you ought nought.   (from notebook 5)

 

5

Where they died!

Jesus died on the Cross, Socrates in the prison, Galileo in jail, Columbus in chains, Jhon Huss upon the stake.    (from notebook 5)

 

6

Some Incidents

  1. The President of a Railway Company being told by a fellow passenger in the train that he ( the passenger) had travelled on that road without paying any fare got his capitalist’s curiosity excited.

He paid $ 20 to learn the way to do that

The man said, “by walking!”

 

  1. A mad Indian saw a gentleman walking with a black umbrella. A wild buffalo

attacked the gentleman who put large umbrella in front of  right before the buffalo. The buffalo got confused, stopped and left. The Indian admired the trick, purchased an umbrella and walking on a railroad tracking put the umbrella before the running engine. But the buffalo did not stop.

  1. Tomatoes were considered poisonous long enough by the people. A girl living in a city who often took tomatoes visited a village where the  people had not risen above the error. She visited a garden containing tomatoes (called loved-apples) being seen in the act of eating a tomato, she was taken by surprise by the country folks who took her into a room and called a country Doctor and beganto rub and scrub her and express sorrow and condolence in every possible way. Before the doctors came she died.
  2. The satuah and buttermilk with churned smoke.
  3. The patient treated with thermometer
  4. The criminal with capital sentence killed in experimenting upon.
  5. A man wanted to collect $ 2000 to start a hospital. He advertised for a lecture. He found the hall with only one man inmate. He lectured, that single man gave the $ 2000. (from notebook 5)

*

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: