அப்பு! தமிழ் தெரியுமா? முட்டாள் ராஜாவும், புத்திசாலி ராணியும் (Post No.7754)

அப்பு! தமிழ் தெரியுமா? முட்டாள் ராஜாவும், புத்திசாலி ராணியும் (Post No.7754)

Compiled BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7754

Date uploaded in London – 28 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

1850 ஆம் ஆண்டு கதா மஞ்சரி நூலில் இருந்து புத்திசாலி மஹா ராணி பற்றிய கதையைத்  தந்துள்ளேன். புரியாவிட்டால் இதற்கு முந்தைய ஆங்கில போஸ் (Posted in English) ட்டைப் படியுங்கள் .

இது பிரிட்டிஷ் நூலகத்தில் உள்ள புஸ்தகம்.


Tags — முட்டாள் ராஜா, புத்திசாலி ராணி


Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: