காகம் பற்றி 4 பழமொழிகள் – கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கலாம் (Post No. 8191 )

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8191

Date uploaded in London – 17 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.காகம் கழுத்து கறுத்தென்ன, வெளுத்தென்ன ?

2.காக்கையினும் கன சிவப்பு !

3.காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு

4.காக்கையும் குயிற் குஞ்சை தன் குஞ்சு போல வளர்க்கும்

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு.

TAGS – காகம் , பழமொழிகள்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: