வைரம் பற்றிய 4 பழமொழிகள் ; கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post.8603)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8603

Date uploaded in London – 31 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

விடைகள் கீழே உள . கட்டத்தில் ஒரே சொல் மீண்டும் இராது. பல பழமொழிகளில்  வைரம் என்ற சொல் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே இடம்பெறும்.

1.வைய வைய வைரக் கல், திட்டத்திட்ட திண்டுக்கல்

2.வைரத்தை வைரத்தால் அறுக்க வேண்டும்; முள்ளை முள்ளால் எடுக்க வேண்டும்

3.வைரங்கொண்டவன் வைப் பொடி தின்று  சாகிறான்

4.வைரம் போல ஜொலிக்கிறாள்.

Tags- வைரம்பழமொழி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: