திருப்பாவை அதிசயம் – விஷ்ணுவுக்கு 56 பெயர்கள் ! (Post No.9159)

Compiled BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9159

Date uploaded in London – –18 January 2021      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

திரு ப்பாவையில்  உள்ள 30 பாடல்களையும் எத்தனையோ முறை கேட்டு இருக்கிறோம். ஆயினும் அப்பாடல்களில் விஷ்ணுவுக்கு 56 நாமங்கள் வருவதைக் கவனித்து இருக்க மாட்டோம். இதே போல நப்பின்னைக்கு என்ன அடைமொழி கள் , யசோதைக்கு என்ன பெயர்கள் என்பதையும் திருப்பாவை மாலை என்ற 1957ம் ஆண்டு நூலில் கண்டேன். ஆனந்தம் கொண்டேன். இதோ நீங்களும் படித்து மகிழுங்கள்

tags- திருப்பாவை அதிசயம்,  விஷ்ணு,  56 பெயர்கள், 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: