பெண்கள் வாழ்க – பகுதி 6; புத்திசாலி தமிழ்ப் பெண்கள்!(Post No.9445)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9445

Date uploaded in London – –1 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

சங்க கால தமிழகத்தில்  பெண்கள் பலர் புலவர்களாக இருந்ததை முன் ஒரு கட்டுரையில் கண்டோம். சாதாரணப் பெண்கள் கூட சுதந்திரமாகவும் (independent and business oriented) வியாபாரத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்களாகவும் இருந்தனர் என்பது சங்க காலப் பாடல்களில் இருந்து தெரிகிறது.காதலன் வராத நாட்களை சுவரில் கோடு போட்டு எண்ணும் கணித அறிவு படைத்த பெண்களை பல பாடல்கள் வருணிக்கின்றன . அவர்களுக்கு காலம் பற்றிய (sense of time and

tags-   பெண்கள் வாழ்க – 6, புத்திசாலி,  தமிழ்ப் பெண்கள், 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: