கரி என்னும் அற்புத மூலகம்- Part 1 (Post No.9517)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9517

Date uploaded in London – –21 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

இதுவரை அலுமினியம் முதல் நியான் வரை 31 மூலகங்களின் (elements) — தனிமங்களின் – சுவையான கதையைக் கண்டோம். இன்று கரி என்று இளப்பமாகவும் — வைரம் என்று உயர்வாகவும் அறியப்படும் கரியின் – கார்பனின்(Carbon) – கதையைக் கேளுங்கள்.

இதனால் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி (Organic Chemistry) என்ற புத்தகம் 

tags- கரி , கார்பன், வைரம், ஜெர்மனி, வைர நகரம் , நார்ட்லிங்கன்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: