பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-20; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -20 (Post.10,330)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,330

Date uploaded in London – –   12 NOVEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 20

ஆவ்ருத்ய 3-40 மறைத்து

ஆவேசித சேதஸாம் 12-7 நிலைபெற்ற மனமுடைய அவர்களுக்கு

ஆவேச்ய 8-10  நிலை நிறுத்தி

ஆவ்ரியதே 3-38 மறைக்கப்படுகிறதோ

ஆசயாத் 15-8 உறைவிடத்தினின்று

ஆசபாசசதை: 16-12  நூற்றுக்கணக்கான ஆசைக் கயிறுகளால்

ஆசு  2-65  சீக்கிரத்தில்

ஆஸ்ச்சர்யவத்  2-29  ஆச்சர்யம் போல் ,

ஆச்சர்யாணி 11-6 ஆச்சர்யமாக

ஆச்ரயேத் 1-36  சேரும்

ஆச்ரிதம்  9-11 அடைந்த

ஆச்ரித: 12-11 சரண்புகுதலில் நாட்டம் உடையவனாய்

ஆச்ரிதா: 7-15 சார்ந்தவர்கள்

ஆச்ரித்ய  7-29 சரணடைந்து

ஆச்வாசயாமாச 11-50 இன்னுரை கூறித் தேற்றினான்

ஆசக்த மனா: 7-1 பற்றிய மனத்தின னாய்

ஆசனே  6-12 ஆசனத்தில்

ஆசனம் 6-11 ஆசனத்தை

ஆசம 2-12 இருப்பது

ஆஸாத்ய 9-20 அடைந்து

ஆஸீத  2-54  இருப்பான்

ஆஸீனம் 9-9  இருப்பவன்

ஆஸீன : 14-23 இருந்துகொண்டு

ஆஸுரம் 7-15 அசுர

ஆசுரா : 16-7 அசுரர்கள்

ஆசுரீ 16-5  அசுர

ஆசுரீஷு 16-19 அசுர

ஆசுரீம் 9-12 அசுரத்தன்மை

ஆஸ்திக்யம் 18-42 உடலை விட்டபின், வேறொரு வாழ்க்கை உண்டு

ஆஸ்தே 3-6   இருக்கிறானோ

ஆஸ்தாய 7-20 கைக்கொண்டு

ஆஸ்தித 5-4 நிலைபெற்றோன்

ஆஸ்திதா: 3-20 அடைந்தனர்

ஆஹ  1-20 சொன்னான்

ஆஹவே 1-31 யுத்தத்தில்

ஆஹார : 17-7 உணவு

ஆஹாரா :17-8  உணவுகள்

ஆஹு : 3-42 கூறுவர்

ஆஹோ  17-1  அல்லது

ஆ வர்க சொற்கள் முடிந்தன.

Xxxx

இ வர்க்க சொற்கள்

இக்ஷ்வாகவே 4-1 இக்ஷ்வாகுவுக்கு

இங்கதே  6-19 அசைவது

இச்ச 12-9 விரும்பு

இச்சதி 7-21 விரும்புகிறானோ

இச்சந்த: 8-11  விரும்பி

இச்சஸி  11-7 விரும்புகிறாய்

இச்சா 13-6 விருப்பம்

இச்சாத்வேஷ சமுத்தே ன 7-27 விருப்பு, வெறுப்பினின்று உதித்த

இச்சாமி 1-35 விரும்புகிறேன்

இஜ் யதே  17-11 செய்யப்படுகிறதோ

இந்த்ரிய க்ராமம் 6-24 இந்திரியக் கூட்டத்தை

இந்த்ரியஸ்ய 3-34  இந்திரியங்களுடைய, புலன்களுடைய

இந்த்ரியயாக்னி ஷு 4-26  பொறிகளாகிய அக்கினியில்

இந்த்ரியாணி  2-58  புலன்கள்

இந்த்ரியாராம:  3-16  விஷய சுகங்களை நாடுபவர்

இந்த்ரியார்தான் 3-6 இந்திரியங்கள் நாடும்பொருள்களுடைய

இந்த்ரியார்தேப்ய: 2-58 இந்திரிய விஷயங்களில் இருந்து

இந்த்ரியாத்தேஷு  5-9 இந்திரிய விஷயங்களில்

இந்த்ரியேப்ய: 3-42 இந்திரியங்களைக் காட்டிலும்

இந்த்ரியை: 2-64 இந்த்ரியங்களால்

இமம் 1-28 இந்த

இமான் 10-16 இந்த/ plural

இமாம் – 2-39  இதை

இமா:  3-24 இந்த

இமே 1 -33  அவர்களே

இயம் 7-4 இந்த

இஷுபி: 2-4  அம்புகளால்

இஷ்ட காமத்துக் 3-10  விரும்பியதை அளிக்கும் காம தேனுவாக

இஷ்டானிஷ்டோப பத்திஷு  13-9 இஷ்டமுள்ளதும் இஷ்டமில்லாததும் வாய்த்த போது

இஷ்டம்  18-12 இன்பமாக, விரும்பக் கூடியதாக

இஷ்ட: 18-64   விரும்பக் கூடியவனாக, சிநேகிதனாக

இஷ்டான் 3-12  விரும்பிய

இஷ்டா :17-9  பிரியமானவை

இஷ்ட்வா 9-20 பூஜித்து

—subham—-

74 words are added in index 20

tags — Gita Tamil Index 20

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: