சோறு கண்ட இடம் சுவர்க்கம் (Post 8836)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8836

Date uploaded in London – –21 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சோறு கண்ட இடம் சுவர்க்கம் — என்ற பழமொழி எல்லோரும் அறிந்த மொழி. மேலும் 7 சோற்றுப் பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் . ஒருமுறை வந்த சொல் மீண்டும் கட்டத்தில் இராது. விடைகள் கீழே உளது.

ANSWERS

1.சோறு சிந்தினால் பொறுக்கலாம் , மானம் சிந்தினால் பொறுக்கலாமா

2.சோ ற் றி லே இருக்கும் கல் எடுக்க மாட்டாதவன் சேற்றில் கிடக்கும் எருமையைத் தூக்குவானா

3.சோறும் துணியும் தவிர மற்றத்துக்கெல்லாம் குறைவில்லை.

4.சோற்றால் அடித்த பிண்டம்

5.சோற்றுக்குக் கேடு பூமிக்கு பாரம்

6.சோற்றுக்கும் கறுப்புண்டு , சொல்லுக்கும் பழுது உண்டு

7.சோற்றுக்குத் தாளம் போடுகிறான்

TAGS– சோறு ,சுவர்க்கம் , பழமொழி

–subham–

சைவம் பற்றிய 4 பழமொழிகள் என்ன ? (8762)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8762

Date uploaded in London – –1 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.விடைகள்:–

1.சைவத்திற்கு ஆசைப்பட்டு மரக்கறி தள்ளிவிட்டேன்

2.சைவப்பழம் வில்வக்கிளை

3.சைவ முத்தையா முதலியாருக்குச் சமைத்துப் போட வள்ளுவப் பண்டாரம்

4.சைவம் முற்றி எலும்பெலும்பாய்க் கழிகிறது

SOURCE BOOK – பக்கம் 211, கழகப் பழமொழி அகரவரிசை , சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1970

tags–சைவம் , பழமொழிகள்

பெருமாள் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?(Post.8735)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8735

Date uploaded in London – –25 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பெருமாள் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ? கட்டத்தில் காணுங்கள்

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.பெருமாளைச் சேர்ந்தோர்க்குப் பிறப்பில்லை , பிச்சைச் சோற்றுக்கு எச்சிலில்லை

2.பெருமாள் இருக்கிறவரையில் திருநாள் உண்டு

3.பெருமாள் என்ற பெயர் மாறி பெத்த பெருமாள் ஆச்சுது

4.பெருமாள் புளிச்ச தண்ணீருக்கு அலைகிறான், அனுமார் ததியோதனம் கேட்கிறார்.

5.பிச்சை எடுத்ததாம் பெருமாளு , அதை புடுங்கியதாம் அனுமாரு.

tags–பெருமாள், பழமொழிகள்

–subham–

தோட்டம் பற்றிய 7 பழமொழிகள் என்ன? (Post No.8720)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8720

Date uploaded in London – –22 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தோட்டம் பற்றிய 7 பழமொழிகள் என்ன? கட்டத்தில் காண்க

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.தோட்டத்தில் அந்தம்

2.தோட்டக்காரன் வாழ்வு காற்றடித்தால் போச்சுது

3.தோட்டத்தில் பழமிருக்க தூரத்தில் போவானேன்?

4.தோட்டத்து நரி கூட்டத்தில் வருமா?

5.தோட்டப் பாய் முடைகிறவனுக்குத் தூங்கப் பாய் இல்லை

6.தோட்டம் முச்சாண் சுரைக்காய் அறு சாண்

7.தோட்டம் நிலைத்தல்லவோ தென்னம்பிள்ளை வைக்கவேண்டும்?

tags — தோட்டம், பழமொழிகள்

–subham—

ஐயர் பற்றி 7 பழமொழிகள் கண்டுபியுங்கள் (Post No.8707)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8708

Date uploaded in London – –19 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.ஐயர் முனகல் அத்தனையும் வேதம்

2.ஐயர் வரும்வரை அமாவாசை  காத்திருக்குமா ?

3.ஐயர் இடம் கொடுத்தாலும் அடியார்கள் இடம் கொடார்

4.ஐயர் என்பவர் துய்யர் ஆவார் ((துய்யர் = தூயவர்))

5.ஐயர் ஒன்றே கால் சேர், அவர் அணியும் லிங்கம் அரை சேர்

6.ஐயர் கொண்டுவருகிற பிச்சைக்கு அறுபத்தாறு பை

7.ஐயர் குடுவை போல அவர் மனைவி கூடை போல

துய்யர் = தூயவர்

tags- ஐயர், பழமொழிகள்

ஆண்டி பற்றி 7 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post.8703)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8703

Date uploaded in London – –18 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஆண்டி பற்றி 7 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.ஆண்டி அடுத்த ஊரையே புகழ்வான்

2.ஆண்டி  குண்டியைத் தட்டினால் பறப்பது சாம்பல்

3.ஆண்டி க்குப் பிச்சையா , அவன் குடுவைக்குப் பிச்சையா

4.ஆண்டி மகன் ஆண்டியானால் நேரம் அறிந்து சங்கு ஊதுவான்

5.ஆண்டியு ம் ஆண்டியு ம் கட்டிக்கொண்டால் சாம்பலும் சாம்பலும் ஒட்டிக்கொள்ளும்

6.ஆண்டி  சொன்னால் தாதனுக்குப் புத்தி எங்கே போயிற்று

7.ஆண்டிகள் மட ம் கட்டுவது போல

 tags–ஆண்டி ,பற்றி, பழமொழிகள்

–subham–

எண்.8 பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post No.8692)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8692

Date uploaded in London – –16 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

 எட்டு பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.எட்டுமிரண்டும் தெரியாத பேதை

2.எட்டு வருடத்து எருமைக்கடா ஏரிக்குப் போக வழிதேடும்

3.எட்டுக்குஞ்சு அடித்தாலும் சட்டிக்கறி ஆகாது

4.எட்டுக்கிழவரும் ஒரு மொட்டைக்கிழவியைக் கட்டிக் கொண்டார்கள்

5.எட்டுப்படி அரிசி ஒரு கவாளம் ; ஏழுர்ச் சண்டை ஒரு சிம்மாளம் 

6.எட்டுச் செவ்வாய் எண்ணித் தலை முழுகில்  தப்பாமல் தலைபோம்

TAGS – எட்டு , பற்றி,  பழமொழிகள்

கெட்டிக்காரன் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ? (Post No.8683)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8683

Date uploaded in London – –14 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கெட்டிக்காரன் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.கெட்டிக்கார முட்டாள்

2.கெட்டிக்காரனுக்குப் பயமில்லை , மட்டித்தனத்துக்கு நயமில்லை

3.கெட்டிக்காரன் கொல்லையிலே கழுதை மேய்கிறது

4.கெட்டிக்காரன் புளுகு எட்டு நாளில் தெரியும்

5.கெட்டிக்காரன் பொட்டு எட்டு நாள்.

tags– கெட்டிக்காரன், பழமொழி

–subham—

எண் 70,80,90 பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ? (Post No.8676)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8676

Date uploaded in London – –13 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

எண் 70,80,90  பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.எழுபது சென்றாலும் , பறை ஏவினால்தான் செய்யும்

2.எழுபது பேரைக்கொன்ற பட்டு நீலி

3.எண்பது வயதுக்கு மேல் மண்பவளம் கட்டிக்கொண்டாளாம்

4.எண்பது வேண்டாம் ஐம்பதும் முப்பதும் கொடு

5. தொண்ணூறு கடனோட துவரம் பருப்பு காற் பணம்.

tags— எண் 70,80,90 , 
பழமொழிகள், 

–subham–

எண் 40, 50, 60 பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?(Post No.8671)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8671

Date uploaded in London – –12 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

எண் 40, 50, 60 பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.நாற்பதிலே நாய்க் குணம்

2.ஐம்பதிலே  அறிவு , அறுபதிலே  அடக்கம், அறுபதுக்கு மேல் ஒன்றுமில்லை

3.ஐம்பது வயதானவனுக்கு ஐந்து வயதுப்  பெண்ணா?

4.அறுபது நாளுக்கு எழுபது கந்தை

5.அறுபத்திநாலு அடி கம்பத்திலேறி  ஆடினாலும் அடியிலிறங்கித்தான் தியாகம் வாங்க வேண்டும்

tags–எண் 40,  50, 60 , பழமொழிகள் ,

–subham–