மூக்கு பற்றிய 5 பழமொழிகள் – கட்டத்தில் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8473)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8473

Date uploaded in London – 8 August 2020    

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

1.மூக்குத் தூள் போடாத முண்டத்துக்கு முப்பது பணத்தில் வெள்ளி டப்பி

2.மூக்கு இருக்கிற மட்டும் சளி உண்டு

3.மூக்குக்கு மேல் போனால் மூவாள் என்ன நாவாள் என்ன

4.மூக்கு அறுபட்ட கழுதை தூ வானத்துக்கு அஞ்சாது

5.மூக்கு அறுந்த மூளி காது அறுந்த மூளியைப் பழித்தாளாம்.

tags – மூக்கு , பழமொழிகள்

குளம் பற்றிய ஐந்து பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8457)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8457

Date uploaded in London – 5 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

1.குளத்தில் போட்டு கிணற்றில் தேடலாமா?

2.குளத்துடன் கோபித்துக்கொண்டு xxx கழுவாதது போல

3.குளப்படி தண்ணீர் சமுத்திரமானால் , குடம் தண்ணீர் எவ்வளவு ஆகும்?

4.குளம் தோண்டித் தவளை கூப்பிடவேண்டுமா?

5.குளம் வறண்டால் கெண்டைக்கு நட்டமா , கோழிக்கு நட்டமா?

tags- குளம் , பழமொழிகள்,

கீரை பற்றிய ஐந்து பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8445)

Gujarati favourite food- Patra leaves

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8445

Date uploaded in London – 3 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

1.கீரைக் கட்டை வெட்டச் சொன்னால் தோரணம் கட்டுகிறதா ?

2.கீரைத் தண்டு பிடுங்க ஏலேலப் பாட்டா ?

3.கீரை நல்லதானால் கழுவின தண்ணீரே போதாதா வேக ?

4.கீரைக்குப் புல்லுருவி கீழே முளைத்தாற்போல

5.கீரைக் கடைக்கும் எதிர்க்கடை வேண்டும்.

tags- கீரை , ஐந்து, பழமொழி

மாமியார் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No. 8415)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8415

Date uploaded in London – 28 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.மாமியார் உடைத்தால் மண் கலம், மருமகள் உடைத்தால் பொன்கலம்

2.மாமியார் செத்த ஆறாம் மாதம்  மருமகள் கண்ணில் தண்ணீர் வந்ததாம்

3.மாமியார் இல்லாத மருமகள் உத்தமி, மருமகள் இல்லாத  மாமியார் குணவதி

4.வேண்டாத மாமியாருக்கு கைப்பட்டால் குற்றம், கால் பட்டால் குற்றம்

5.மாமியார் மெச்சின  மருமகள்  இல்லை, மருமகள்  மெச்சின மாமியார் இல்லை

Tags – மாமியார், மருமகள், பழமொழி

விளக்கு பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8395)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8395

Date uploaded in London – 24 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில்

இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க .

விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை

காண உதவலாம்.

விடை

1.தூண்டா விளக்கு போல

2.விளக்கைப் பிடித்துக்கொண்டு கிணற்றில் விழுகிறதா

3.விளக்கை வைத்துக்கொண்டு நெருப்புக்கு அலைகிறது போல

4.குன்றுமேலிட்ட விளக்கு போல;

5.குடத்திலிட்ட விளக்கு போல

5 சந்தனப் பழமொழிகள் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8389)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8389

Date uploaded in London – 23 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.சந் தனக்கட்டை தேய்ந்து கந்தம் குறைபடுமா ?

2.சந்தனக்குறடு  தேய்ந்தாலும்  மணம்  குறையாது

3.சந்தனம் அரைக்கின்றவன் குடுமி அலைகிறாற்போல

4.சந்தன விருட்சமிருக்கிற காட்டிலே சருப்பம் இருக்கிறது போல

5.சந்தனம் தெளித்த கையாலே சாணி தெளித்தது போல

Tags—சந்தனம், பழமொழிகள்

கல்யாணம் பற்றிய 4 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8322)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8322

Date uploaded in London – 10 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்தால் அதை மீண்டும் கட்டங்களில் போடவில்லை. படங்களும் துப்புத் துலக்க உதவலாம்

விடைகள்

1.விடியற்காலை கலியாணம், , பிடி அடா தாம்பூலம்

2.கலியாணம் எங்கே காசுப்பையிலே

3.கலியாணம் பண்ணிப் பார், வீட்டைக் கட்டிப் பார்

4.கலியாணம் கழிந்தால் கை ச் சிமிழ் கிட்டாது

பயன்படுத்திய புஸ்தகம்

கழகப் பழமொழி அகரவரிசை , கழக வெளியீடு

tags –கல்யாணம் , பழமொழி

ஆந்தை பற்றி 4 பழமொழிகள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8309)

ஆந்தை பற்றி 4 பழமொழிகள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8309)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8309

Date uploaded in London – 8 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல், மற்ற பழமொழிகளில் இருந்தாலும், கட்டத்தில் திரும்ப எழுதப்படவில்லை . இத்துடன் பிரசுரமாகும் படங்கள் கொஞ்சம் துப்புத் துலக்க உதவலாம். கீழே விடைகள் உள .

விடைகள் :-

ஆந்தை அலறல் கெட்ட சகுனம் .

ஆந்தை சிறிது கீச்சு பெரிது .

ஆந்தை பஞ்சையாயிருந்தாலும் சகுனத்தில் பஞ்சையில்லை .

ஆந்தை விழிக்கிறது போல விழிக்கிறான்.

—subham–

tags  —  ஆந்தை, பழமொழிகள்

—subham–

சிட்டுக் குருவி பற்றிய 4 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள்  (Post No.8303)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8303

Date uploaded in London – 7 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.குருவி கழுத்தில் தேங்காயைக் கட்டினது போல

2.குருவிக்குத் தக்க இராமேஸ்வரம்

3.சிட்டுக் குருவியின் மேல் ராம பாணம் தொடுக்கிறதா ?

4.சிட்டுக் குருவிக்குப் பட்டம் கட்டினால் , சட்டிப்பானை எல்லாம் லொட லொட வென்று தத்தும்

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

Tags- ,  சிட்டுக் குருவி பழமொழிகள்

அட்டமத்துச் சனி பற்றி 4 ஜோதிடப் பழமொழிகள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8298)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8297

Date uploaded in London – 6 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல், மற்ற பழமொழிகளில் இருந்தாலும், கட்டத்தில் திரும்ப எழுதப்படவில்லை . இத்துடன் பிரசுரமாகும் படங்கள் கொஞ்சம் துப்புத் துலக்க உதவலாம். கீழே விடைகள் உள .

விடைகள் :-

1.அட்டமத்துச் சனி கிட்ட வந்தது போல

2.அட்டமத்துச் சனி நாட்டம் வரச் செய்யும்

3.அட்டமத்துச் சனி பிடித்தது; பிட்டத்துத் துணியையும் உரிந்து கொண்டது

4.அட்டமத்துச் சனி பிடித்தாலும் கெட்டிக்காரத்தனம் போகவில்லை.

tags — அட்டமத்துச் சனி,  ஜோதிட,  பழமொழிகள்

—subham–