புல் பற்றி 4 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post.8637 )

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8637

Date uploaded in London – –6 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

புல் பற்றி 4 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.புல்லு விற்கிற கடையிலே பூ விற்கிறது

2.புல்லும் பூமியும் கல்லும் காவேரியும் உள்ள மட்டும் என் நிலத்தை அனுபோகம் பண்ணு

3.புல்லைத் தின்னும் மாடுபோல புலியைத் தின்னும் செந்நாய் உதவுமா

4.புல்லு இருக்கிற இடத்தில் மேய விடாது, சோறு இருக்கிற இடத்தில் தின்ன  விடாது

TAGS- புல்,பழமொழிகள்

செருப்பு பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post.8615)

Imelda Marcos, First Lady of Philippines , was famous for her 3000 pairs of shoe

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8615

Date uploaded in London – –2 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

BEATING EVE TEASERS WITH SHOES.

விடைகள்:–

1.செருப்பின் அருமை வெயிலில் தெரியும், நெருப்பின் அருமை குளிரில் தெரியும்

2.தங்கச் செருப்பானாலும் தலைக்கேறாது

3.செருப்பால் அடித்தாலும் திருட்டுக் கை நிற்காது

4.செருப்பால் அடித்துப் பட்டுப்புடவை கொடுத்தாற்  போல

5.செருப்புக்காகக் காலைத் தரிக்கிறதா

6.செருப்புக்கு அச்சாரம் துரும்பு

செருப்பு,பழமொழிகள்


PICTURES FROM SHOE MUSEUM ; OF IMELDA’S 3000 PAIRS, 800 ARE DISPLAYED IN SHOE MUSEUM IN PHILIPPINES

முத்து பற்றிய 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் காணுங்கள் (Post No. 8610)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8610

Date uploaded in London – –1 SEPTEMBER 2020    

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

,

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.முத்தால் நத்தை பெருமைப்படும் மூடர்  எத்தாலும் பெருமைப்படார்

2.முத்தைத் தெளித்தாலும் கலியாணந்தான் ,மோரைத் தெளித்தாலும் கலியாணந்தான்

3.முத்துக்கு முத்தாயிருக்கிறது

4.முத்தை அளக்கிறவளும்  பெண்பிள்ளைதான் ,மூசப்பயறு அளக்கிறவளும்  பெண்பிள்ளைதான்

5.முத்தளந்த கையினாலே மோர் விற்கிறதா

6.முத்திலும் சொத்தை உண்டு,பவழத்திலும் பழுது உண்டு.

tags-  முத்து ,பழமொழிகள்

பொன் பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post 8599)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8599

Date uploaded in London – 30 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.பொன்னின் குடத்திற்குப் பொட்டு இட வேண்டுமா ?

2.பொன்னை வைக்கிற கோவிலிலே பூவையாவது வைக்கவேண்டும்

3.பொன்னின் குணம் போமா, பூவின் மணம் போமா ?

4.பொன்னுக்குத் துரு ஏறாது, பொறுமைக்கு சினம் ஏறாது

5.பொன்னின் கலப்பை வரகுக்கு  உழப்போனதாம் , வரகு செருக்கு வரகு பட்டதாம்

6.பொன்னான மனதைப் புண்ணாக்குகிறான்.


tags- பொன் , பழமொழிகள், 

–subham—

தலை பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8542)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8542

Date uploaded in London – 20 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பல பழமொழிகளில் தலை என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடும்; ஒருமுறை வந்த சொல் மீண்டும் கட்டத்தில் இராது ; கொண்டு  கூட்டிப்  பொருள் கொள்க.

1.தருமம் தலை காக்கும் ‘

2.தலைக்குத் தலை நாட்டாண்மையாய் இருக்கிறது

3.தலை இருக்க வால் ஆடுமா ?

4.தலை எழுத்திற்கு தலையைச் சிரைத்தாற்  போகுமா?

5.தலை அளவும் வேண்டாம் , அடி அளவும் வேண்டாம் , குறுக்கே அள அடா படியை

6.தலை  இடியும் காய்ச்சலும் தனக்கு  வந்தால்  தெரியும்

Tags – தலை, வால்

—subham–

கை பற்றிய 7 பழமொழிகள் – கட்டத்தில் காணுங்கள் (Post No.8531)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8531

Date uploaded in London – 18 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.கைக்கு வாய் உபசாரமா ?

2.தன்  கையே தனக்கு உதவி

3.கை  மேல் பலன்

4.காரியம் கைகூடும்

5.கையிலே காசு வாயிலே தோசை

6.கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடியா ?

7.கையில் வெண்ணை இருக்க நெய்க்கு அலைவானேன்

tags- கை , பழமொழிகள்

மூக்கு பற்றிய 5 பழமொழிகள் – கட்டத்தில் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8473)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8473

Date uploaded in London – 8 August 2020    

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

1.மூக்குத் தூள் போடாத முண்டத்துக்கு முப்பது பணத்தில் வெள்ளி டப்பி

2.மூக்கு இருக்கிற மட்டும் சளி உண்டு

3.மூக்குக்கு மேல் போனால் மூவாள் என்ன நாவாள் என்ன

4.மூக்கு அறுபட்ட கழுதை தூ வானத்துக்கு அஞ்சாது

5.மூக்கு அறுந்த மூளி காது அறுந்த மூளியைப் பழித்தாளாம்.

tags – மூக்கு , பழமொழிகள்

குளம் பற்றிய ஐந்து பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8457)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8457

Date uploaded in London – 5 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

1.குளத்தில் போட்டு கிணற்றில் தேடலாமா?

2.குளத்துடன் கோபித்துக்கொண்டு xxx கழுவாதது போல

3.குளப்படி தண்ணீர் சமுத்திரமானால் , குடம் தண்ணீர் எவ்வளவு ஆகும்?

4.குளம் தோண்டித் தவளை கூப்பிடவேண்டுமா?

5.குளம் வறண்டால் கெண்டைக்கு நட்டமா , கோழிக்கு நட்டமா?

tags- குளம் , பழமொழிகள்,

கீரை பற்றிய ஐந்து பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8445)

Gujarati favourite food- Patra leaves

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8445

Date uploaded in London – 3 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

1.கீரைக் கட்டை வெட்டச் சொன்னால் தோரணம் கட்டுகிறதா ?

2.கீரைத் தண்டு பிடுங்க ஏலேலப் பாட்டா ?

3.கீரை நல்லதானால் கழுவின தண்ணீரே போதாதா வேக ?

4.கீரைக்குப் புல்லுருவி கீழே முளைத்தாற்போல

5.கீரைக் கடைக்கும் எதிர்க்கடை வேண்டும்.

tags- கீரை , ஐந்து, பழமொழி

மாமியார் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No. 8415)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8415

Date uploaded in London – 28 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.மாமியார் உடைத்தால் மண் கலம், மருமகள் உடைத்தால் பொன்கலம்

2.மாமியார் செத்த ஆறாம் மாதம்  மருமகள் கண்ணில் தண்ணீர் வந்ததாம்

3.மாமியார் இல்லாத மருமகள் உத்தமி, மருமகள் இல்லாத  மாமியார் குணவதி

4.வேண்டாத மாமியாருக்கு கைப்பட்டால் குற்றம், கால் பட்டால் குற்றம்

5.மாமியார் மெச்சின  மருமகள்  இல்லை, மருமகள்  மெச்சின மாமியார் இல்லை

Tags – மாமியார், மருமகள், பழமொழி