நண்டு பற்றி 4 பழமொழிகள் – கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கலாம் (Post No.8184)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8184

Date uploaded in London – 16 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

MILLIONS OF CRABS MIGRATE IN CHRISTMAS ISLANDS

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.நண்டு கொழுத்தால் வளையில் இராது, பள்ளி கொழுத்தால் பாயில் இராள்

2.நண்டைச் சுட்டு நரியைக் காவல் வைத்தாற் போல 

3.நண்டுக் குடுவையை நடுத் தெருவில் உடைத்தாற் போல 

4.நண்டுக்குப் புளியங்காய் இட்டு நறுக்கினாற் போல

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

 tags- நண்டு, பழமொழிகள், வளை, Crabs, Christmas Islands

–subham–