தசரத் மஞ்சி – மலையை நகர்த்திய மா மனிதன்! (Post No.9416)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9416

Date uploaded in London – –  24 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

 மனித மனத்தில் ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியாகிவிட்ட பட்சத்தில் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை.

இதற்கு உதாரணம் தசரத் மஞ்சி (Dasjrath Manjhi). (தோற்றம் 14-1-1929 மறைவு 17-8-2007)

பீஹார் மாநிலத்தில் கயாவுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு கிராமம் 

ags  – தசரத் மஞ்சி, Dasjrath Manjhi,