மாநிலக் கேள்வி-பதில், Bilingual Indian Map Quiz (Post No.7032)

WRITTEN BY London swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 29 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 8-39 AM

Post No. 7032

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

1.Can you identify the six states that are missing in the Map, numbered 1 to 6?

2.Can you expand the 5 abbreviations of North Eastern States?

NL, MN, MZ, TR, ML

மாநிலக் கேள்வி-பதில்

1 முதல் 6 வரை இலக்கமிட்ட மாநிலங்களின் பெயர்களைச் சொல்ல முடியுமா?

2. ஆங்கிலச் சுருக்கெக்ழுத்துக்கள் குறிக்கும் 5 வடகிழக்கு மாநிலங்கள் யாவை?

Answers – விடை

1.ஹிமாசலப் பிரதேசம் – HIMACHAL PRADESH

2.அஸ்ஸாம் – ASSAM

3.குஜராத் – GUJARAT

4.ஜார்கண்ட் – JHARKAND

5.தெலிங் கானா – TELENGANA

6.தமிழ்நாடு – TAMIL NADU

7. என் எல் – நாகாலாந்து ,N L –NAGALAND

எம் என் – மணிப்பூர், MN — MANIPUR

எம் இசட் – மிசோராம் MZ – MIZORAM

டி ஆர் – திரிபுரா, TR – TRIPURA

எம் எல் – மேகாலயா, ML – MEGHALAYA

–subham —