நாடக ஆசிரியர் ஜான் ரஸின் (9633)

நாடக ஆசிரியர் ஜான் ரஸின் (Post.9633)

JEAN RACINE (1639 – 1699)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9633

Date uploaded in London – –22 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பிரான்ஸின் மிகப்பெரிய நாடக ஆசிரியர் ஜான் ரஸின் (JOHN RACINE)       இளம் வயதிலேயே தாய் தந்தையை இழந்து ஆதரவற்று நின்ற ஜான் ரஸின் (RACINE) ஐ அவருடைய தாத்தாதான் வளர்த்து வந்தார். அவர்

tags- நாடக ஆசிரியர், ஜான் ரஸின், John Racine