AVVAI WONDER WHAT YOU ARE-MUTHURAI OF AVVAI-YAR -2 (Post No.5566)

 

WRITTEN by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 20 October 2018

Time uploaded in London – 14-07

(British Summer Time)

Post No. 5566

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

AVVAI WONDER WHAT YOU ARE-MUTHURAI OF AVVAI-YAR -2 (Post No.5566)

MUTHURAI – Part two மூதுரை, அவ்வையார்

TIGER AND BRAHMIN STORY- IF YOU HELP EVIL PEOPLE, YOU WILL LOSE

வேங்கை வரிப்புலிநோய் தீர்த்த விடகாரி
ஆங்கதனுக்(கு) ஆகாரம் ஆனால்போல் – பாங்கறியாப்
புல்லறி வாளர்க்குச் செய்த உபகாரம்
கல்லின்மேல் இட்ட கலம்.

14.Like the poison healer of the striped tiger who falls a victim to it and is devoured by it, so is the help rendered to an ignoble or unmannerly ignoramus. It is like a pot let down on a stone ( which goes to pieces).

XXX

 

அடக்கம் உடையார் அறிவிலர் என்றெண்ணிக்
கடக்கக் கருதவும் வேண்டா – மடைத் தலையில்
ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும்
வாடி இருக்குமாம் கொக்கு.

LOOK AT THE STORK

15.Dont think that reticent are ignoramuses and try to overcome them. The stork sits quiet and unmoving at the sluice head watching the movement of the fishes in the stream and waiting for the right fish to come and be caught in the net.

XXX

அற்ற குளத்தில் அறுநீர்ப் பறவைபோல்
உற்றுழித் தீர்வர் உறவல்லர் -அக்குளத்தில்
கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே
ஒட்டி உறுவார் உறவு.

16.Like the water birds that desert a tank when the water in it dries up, those that forsake in crises are not relations. Like the edible root plant, the water lily, and the beautiful flower plant that stick fast to the tank even when dry are the true kinsmen.

XXX

சீரியர் கெட்டாலும் சீரியரே; சீரியர் மற்(று)
அல்லாதார் கெட்டால் அங் கென்னாகும்? – சீரிய
பொன்னின் குடம்உடைந்தால் பொன்னாகும் என்னாகும் மண்ணின் குடம் உடைந்தக் கால்.

GOLD POT AND MUD POT

  1. The great, though fallen, are great and those not great, when they fall are nonentities. Though a precious gold pot breaks, it is still gold. What will be a mud pot worth when it is broken?

XXX

ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல்நீர்
நாழி முகவாது நால்நாழி – தோழி
நிதியும் கணவனும் நேர்படினும் தத்தம்
விதியின் பயனே பயன்.

18.Though you dip the measure deep in the deep sea water, it will not contain four measures. O Maid ! Though riches and husband are choice, the happiness of the couple hangs on fate or destiny.

XXX
உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தார் என்றிருக்க வேண்டா
உடன்பிறந்தே கொல்லும் வியாதி – உடன் பிறவா
மாமலையில் உள்ள மருந்தே பிணிதீர்க்கும்
அம்மருந்து போல்வாரும் உண்டு.

RELATIVES ARE NOT TRUE RELATIVES

19.Dont depend on all who are born of same parents as brothers and sisters and upon all who are known as relations, as kindred congenital diseases will kill the body in which they live. Only the healing herbs growing in far off mountains heights cure diseases. So are there persons in the world like the medicinal plants.

XXX

இல்லாள் அகத்திருக்க இல்லாதது ஒன்றில்லை
இல்லாளும் இல்லாளே ஆமாயின் – இல்லாள்
வலிகிடந்த மாற்றம் உரைக்குமேல் அவ்வில்
புலிகிடந்த தூறாய் விடும்.

HOUSE WILL BECOME JUNGLE, IF……………….

20.When there is a wife at home, there’s everything. If the wife is not good, or if she speaks harshly, boisterously and unbecomingly, that house will be a tiger haunted jungle.

XXXX

எழுதியவா றேகாண இரங்கு மடநெஞ்சே
கருதியவா றாமே கருமம் – கருதிப்போய்க்
கற்பகத்தைச் சேர்ந்தார்க்குக் காஞ்சிரங்காய் ஈந்ததேல்
முற்பவத்தில் செய்த வினை.

PAST KARMA

21.O piteous foolish heart, action follows fate or what is pre- written. Will anything turn out as it is wished? If the Kalpaka Tree yields but the bitter nut vomica to those who deliberately approach it for bounty, it is but due to past karma.

XXXX

கற்பிளவோ(டு) ஒப்பர் கயவர் கடுஞ்சினத்துப்
பொற்பிளவோ(டு) ஒப்பாரும் போல்வாரே – விற்பிடித்து
நீர்கிழிய எய்த வடுப்போல மாறுமே
சீர்ஒழுகு சான்றோர் சினம்.

ANGER OF GOOD PEOPLE

  1. The wrathful vulgar are unweldable like the cleft on split stone. There are who unite like the gold broken up. The anger of the just and righteous changes or disappears as the cut in water made by an arrow aimed at it.
               XXXXX

நற்றாமரைக் கயத்தில் நல் அன்னம் சேர்தாற்போல்
கற்றாரைக் கற்றாறே காமுறுவர் – கற்பிலா
மூர்க்கரை மூர்க்கரே முகப்பர் முதுகாட்டில்
காக்கை உகக்கும் பிணம்.

LEARNED JOIN THE GOOD GROUP

23.Like the good swans that meet in a beautiful lotus tank, the learned are enamoured of the society of the learned. The low illiterate draw towards or attract those of their ilk. The crow delights in the corpse in the cremation ground.

 

XXXX

நஞ்சுடைமை தானறிந்து நாகம் கரந்துறையும்
அஞ்சாப் புறங்கிடக்கும் நீர்ப்பாம்பு – நெஞ்சில்
கரவுடையார் தம்மைக் கரப்பர் கரவார்
கரவிலா நெஞ்சத் தவர்.

CUNNINGNESS

24.Knowing that it has poison fangs, the cobra will keep in the hole and out of human haunts, where is the water snake will lie anywhere outside in the open without fear of beaten to death. Those who are cunning at heart will keep themselves aloof while those open hearted will never skulk.

XXX

மன்னனும் மாசறக் கற்றோனும் சீர்தூக்கின்
மன்னனில் கற்றோன் சிறப்புடையன் – மன்னர்க்குத்
தன்தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோற்குச்
சென்றஇடம் எல்லாம் சிறப்பு.

25.If a king and a well learned man be duly weighed, the learned man will be respected more than the monarch. The king is respected in no place other than his own country, where as the learned man is honoured wherever he takes himself too.

XXXX

கல்லாத மாந்தர்க்குக் கற்றுணர்ந்தார் சொல்கூற்றம்
அல்லாத மாந்தர்க்(கு) அறம்கூற்றம் – மெல்லிய
வாழைக்குத் தான்ஈன்ற காய்கூற்றம் கூற்றமே
இல்லிற்(கு) இசைந்து ஒழுகாப் பெண்.

26.To the illiterate the word of the wise is a blemish or a spot. To the uncharitable the virtue is a stain. To the soft plantation tree it’s own tender fruit do harm. The woman who does not behave agreeable to her husband is a Yama/God of Death to her husband.

 

XXX

சந்தன மென்குறடு தான்தேய்ந்த காலத்தும்
கந்தம் குறைபடா (து;) ஆதலால் – தம்தம்
தனம்சிறியர் ஆயினும் தார்வேந்தர் கேட்டால்
மனம்சிறியர் ஆவரோ மற்று.

GOOD PEOPLE ARE ALWAYS GENEROUS

27.The fragrance of the soft sandal wood, even when ground down, does not abate. Though wreathed kings suffer defeats and have less revenue, will they thereby become less generous or less resolute ?

XXXX
மருவினிய சுற்றமும் வான்பொருளும் நல்ல
உருவும் உயர்குலமும் எல்லாம் -திருமடந்தை
ஆகும்போ(து) அவளோடும் ஆகும்; அவள்பிரிந்து
போம்போ(து) அவளோடு (ம்) போம்.

AS LONG AS LAKSHMI STAYS

28.Our sweet kindred , opulence, great beauty, noble birth— all will come with the advent of the Lady of Fortune, and they will vanish with her when she parts and makes her exit.

XXXX

சாந்தனையும் தீயனவே செய்திடினும் தாம்அவரை
ஆந்தனையும் காப்பர் அறிவுடையோர் – மாந்தர்
குறைக்கும் தனையும் குளிர்நிழலைத் தந்து
மறைக்குமாம் கண்டீர் மரம்.
30

29.Though only evil deeds are done by the wicked till death, the wise will protect them as far as they can. Till men cut the tree down, it gives them cool shade and protects them from the blazing sun. Don’t you see it? Is it not so?

—- SUBHAM —-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: