18 வகை தானியம், 4 வகை யாழ் (Post No.6963)

She looks like Dhanya Lakshmi

Compiled by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 1 SEPTEMBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 17-
30

Post No. 6963

Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

18 வகை கூலம், 4 வகை யாழ் என்ன என்ற பட்டியலை 1968ம் ஆண்டு சென்னை உலகத்  தமிழ் மாநாட்டு கையேடு வெளியிட்டுள்ளது-

Food is God, says Vedas
Work is God
18 Types of Grains, 4 Types of Lyre (yaaz in Tamil)
Tamil Lyre/ Yaaz
From London Underground Station
Yaaz in Gupta Coin
Yaaz/ Lyre- oldest in Gupta sculpture
–SUBHAM-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: