பகவத்கீதை சொற்கள் Index 16 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -16 (Post.10,283)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,283

Date uploaded in London – 31 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxx

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அசித்தெள 4-22 தோல்வியில்

அசுகம் 9-33 சுகமில்லாதது ;மகிழ்ச்சியின்மை

அஸ்ருஷ்டஅன்னம்  17-13 அன்னதானம் இல்லாதது

அசெள  11-26 இந்த

அஸ்தி 2-40 இருக்கிறது

அஸ்து  2-47 அது ஆகட்டும்

அஸ்திரம் 6-26  நிலையற்றது

அஸ்மதீயை: 11-26  நம்மவர்களான

அஸ்மாகம் 1-7 நம்முடைய

அஸ்மாத் 1 -39 இந்த

அஸ்மான் 1-39 இதில்

அஸ்மாபி: 1-39 நம்மால் , எங்களால்

அஸ்மின் 2-17 இதில்

அஸ்ய  2-17 இந்த

அஸ்யாம் 2-72  இதில்

அச்வர்க்யம் 2-2  வானவர் நாட்டின் வழியடைக்கும் கல்

அஹத்வா – 2-5 கொல்வதற்குப் பதிலாக

அஹராகம் 8-18  பகல் வந்ததும்

அஹங்கார விமூடாத்மா 3-27  அஹங்காரத்தால் அறிவிழந்தவன்

அஹங்காரம் 16—18 நான் என்னும் செருக்கு

அஹங்கார: 7-4  நான் என்னும் செருக்கு

அஹங்குருத: 18-17 நான் கர்த்தா என்ற எண்ணம்

22 more words added from this section.

To be continued…………………………..

 tags- gita index 16