பகவத்கீதை சொற்கள் Index 2 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்! (Post No.10,217

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,217

Date uploaded in London – 16 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அக்ஷய: (அக்ஷயஹ) – 10-33 முடிவற்ற

அக்ஷர ஸமுத்பவம் -3-15 அழிவற்ற பரம்பொருளில் தோன்றியது

அக்ஷர: (அக்ஷரஹ) – 8-21 அழியாதது ; பழுதுபடாதது

அக்ஷராணாம் – 10-33  எழுத்துக்களுள்

அக்ஷராத் – 15-18 அழியக்கூடியதற்கும்

அகிலம் – 4-33 எல்லா

அகதா ஸூன் -2-11 உயிர் இழக்காதவர்கள்

அக்னி : (அக்நிஹி ) -4-37

அக்னெள – 15-12 அக்னியில் ; தீயில்

அக்ரே – 18-37- முதலில் , ஆரம்பத்தில்

அகம் – 3-13- பாவம்

அகாயு : (அகாயுஹு )-3-16 பாவத்தில் ஆ யுளைக் கழிப்பவன் )

அங்கானி -2-58 அங்கங்களை ; உடல் உறுப்புகளை

அசரம் -13-15 அசையாத (பொருள் )

அசலப்பிரதிஷ்டம் -2-70 – நிலை குலையாதது

அசலம் -6-13  அசையாமல்

அசல: (அசலஹ )- 2-24  அசைவில்லாதது

அசலா – 2-53-  அசைவற்று

அசலாம் -7-21 அசையாததாக

அசலேன- 8-10 அசையாத

அசாபலம் -16-2 மனவுறுதி

அசிந்த்யரூபம் -8-9 சிந்தித்தற்கரிய உருவம் (உடையவனும்)

அசிந்த்யம் – 12-3  மனதுக்கெட்டாததும்

அசிந்த்ய:  (அசிந்த்யஹ )- 2-25 மனதுக்கெட்டாதது

அசி ரேன -4-39 தாமதமின்றி

அசேதஸ: (அசேதஸஹ )- 3-32 அவிவேகிகள்; விவேகமற்றவர்கள்

அச்சேத்ய : (அச்சேத்யஹ)- 2-24 வெட்ட முடியாதது

அச்யுத – 1-21-கிருஷ்ணன், விஷ்ணு (தன்னுடைய உயர்ந்த  நிலையிலிருந்து இறங்காதவர்

28 words in index part 2 ( I will give Sanskrit / Devanagari words in the next part)

To be continued………………………………..

tag s- Gita word Index 2, Tamil ,