பகவத் கீதை சொற்கள் INDEX 44 (Post No.10,662)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,662

Date uploaded in London – –    15 FEBRUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் INDEX 44

பரி சுஷ்யதி  1-28 உலர்கின்றது ; காய்ந்து விடுகிறது

பரி ஸமாப்யதே  4-33 பூர்த்தி அடைகிறது ; கலந்துவிடும்

பர்ஜன்யஹ  3-14 மழை

பர்ஜன்யாத்  3-14 மழையிலிருந்து

பர்ணானி  15-1 இலைகள்

பர்யவதிஷ்டதே  2-65  நிலைபெறுகின்றது ;வேரூன்றிவிடுகிறது

பர்யாப்தம் 1-10  போதுமான சக்தி

பர்யு பாஸதே 4-25 பரிவுடன் செய்கின்றனர்; பூஜிக்கின்றனர்

பர்யுஷிதம்  17-10 பழையது ;கெட்டுப்போன

பவதாம் 10-31 தூய்மை செய்யும் பொருட்களில்      10 words

பவனஹ 10-31 காற்று

பவித்ரம் – 4-38 சுத்தப்படுத்தும் , புனிதமாக்கும்

பஸ்ய  1-3- பார்

பஸ்யதஹ 2-69 பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு

பஸ்யதி 2-29 பார்க்கிறான்

பஸ்யன்  5-8 கண்டாலும், பார்க்கையிலும்

பஸ்யந்தி 1-38 பார்க்கிறார்கள்

பஸ்யாமி  1-31 பார்க்கிறேன்

பஸ்யேத் 4-18 காண்கின்றானோ ; காண்கையில்

பாஞ்சஜன்யம்  1-15 பஞ்சஜன என்ற கடல் அடி அரக்கன்  எலும்பிலிருந்து

உருவாக்கப்பட்ட சங்கு – கிருஷ்ணன் கையில் உள்ள  சங்கு  …. 20 words

பாண்டவானாம்  10-27 பாண்டவர்களுள்

பாண்டவாநிகம்  1-2 பாண்டவர் சேனை

பாண்டவாஹா  1-1 பாண்டவர்கள்

பாண்டு புத்ராணாம் 1-3 பாண்டுவின் புதல்வர்களுள்

பாதகம் 1-38 பாவம், பாவச்  செயல்

பாத்ரே 17-20 தகுந்தவர், தக்கவர்களுக்கு

பாபக்ருதம் 4-36 கொடிய பாபம் செய்தவன்

பாபயோன்யஹ  9-32 பாவத்தினால் பிறந்தவர்கள்

பாபம் 1-36 பாவம்

பாபாத் 1-39 பாவத்திலிருந்து            30 words

பாபாஹா 3-13 பாவிகள், பாவம் செயதோர்

பாபேன  5-10 பாவத்தினால்

பாபேப்யஹ  4-36 பாவிகளை விட

பாபேஷு  6-9 பாவிகளில்

பாப்மானம் 3-41 பாவகரமான

பாருஷ்யம் 16-4   கொடுஞ்சொல்

பார்த்த 1-25 ப்ரிதாவின் புதல்வன் /அர்ஜுனன்

பார்த்தஸ்ய 18-74 அர்ஜுனனுடைய

பாவகஹ 2-23 தீ

பாவனானி 18-5 தூய்மைப்படுத்தும்             40 words

பிதரஹ  1-33  முன்னோர், நீத்தார்

பிதா 9-17 தந்தை

பிதாமஹ ஹ  1-12 தாத்தா

பிதாமஹான்  1-26 பாட்டனார்கள்

பித்ரு வ்ரதாஹா  9-25  பித்ருக்களை வழிபடுவோர்

பித்ரூணாம்  10-29 பித்ருக்களில் , நீத்தா ருள்

பித்ரூன்  1-26 நீத்தாருக்கு

பீடயா 17-19  பீடித்துக்கொண்ட

புண்ய  கர்மணாம் 7-28 புண்யம் செய்வோர் உடைய

புண்ய  க்ருதாம் 6-41 நல்லோருடைய         50 words

புண்ய பலம்  8-28 புண்யத்தினால் கிடைக்கும் பலன்கள்

புண்யம் 9-20 புண்ய பலனாக உள்ள

புண்யஹ  7-9 தூய்மையான,

புண்யாஹா 9-33 புனிதமானவர்கள் , புண்யவான்கள்

புண்யே  9-21  புண்ணியம்         …… 55 words

55 words are added from Gita word index 44

To be continued………………………………

tags – Gita word index 44