வேத காலத்தில் ஆடல் பாடல் (Post No.6039)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 6 FEBRUARY 2019
GMT Time uploaded in London – 17-53
Post No. 6039
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

பூமி துந்துபி | Tamil and Vedas1.      

Translate this page

பூமி துந்துபி என்னும் ஒரு வாத்தியம் பற்றி வேத இலக்கியங்கள் சொல்லும். அதாவது பூமியில்பெரிய குழி வெட்டி அதன் மீது மிருகத்தின் …

முழா | Tamil and Vedas1.      

Translate this page

((கட்டுரையின் மற்றொரு பகுதியில் ரிக் வேதத்தில் வரும் அதிசய வாத்தியம் ”பூமி துந்துபி”, ரிக்வேத கால ”ஆர்க்கெஸ்ட்ரா”, தமிழில் உள்ள …

–சுபம்–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: