பாதரசம் என்னும் அற்புத உலோகம்; விண்ணில் பறக்க உதவுமாம்- 1! (Post No.7260)

Written by london Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 25 NOVEMBER 2019

Time  in London – 14-45

Post No. 7260

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

please correct and read

பிழைத்திருத்தம் –

பாதாசம் – பாதரசம்
வி பனை – விற்பனை
மைரோ –மைக்ரோ
பாயன்படுத்தி- பயன்படுத்தி

Tags – பாதரசம், ரசவாதம், ரசமணி, கலோமல்

தலை முடியில் | Tamil and Vedas

5 Sep 2018 – இங்கிலாந்தின் மன்னர்களில் அபகீர்த்தி வாய்ந்தர் எட்டாம் ஹென்றி (1491-1547) மன்னர் ஆவார். அவருக்கு நிறைய மனைவிகள் …

tamilandvedas.com › 2018/09/07 › பைத்தி…பைத்தியக்கார பாதரஸ சோதனை! (Post …

7 Sep 2018 – ஒருவர் தலை முடியில் பாதரஸம் இருக்கும் அளவைக் கொண்டு அவர் இவ்வித (alchemy or transmutation of metals) ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டாரா …

tamilandvedas.com › 2019/11/06 › பாதரச-ம…பாதரச மணி பையில் இருந்தால் …

6 Nov 2019 – பாதரச மணி பையில் இருந்தால் விண்ணில் பறக்கலாம்! (Post No.7184). mica. Written by LONDON SWAMINATHAN. swami_48@yahoo.com. Date: 6 NOVEMBER 2019. Time in London …

—subham–

Leave a comment

1 Comment

 1. rcraja

   /  November 26, 2019

  Dear sir,Kindly send me the word version of this article.  Two Corrections is there: 1c782-img_0871 – கீழிருந்து மூன்றாவது வரியில் பாதாசமும் என்று உள்ளது.

  6d976-img_0874 – இதில் மைக்ரோ என்பதற்குப் பதில் மைரோ என்று உள்ளது.

  raja

  திங்கள், 25 நவம்பர், 2019, பிற்பகல் 08:27:50 IST -இல், Tamil and Vedas இவ்வாறு எழுதினார்: | Tamil and Vedas posted: “Written by london Swaminathanswami_48@yahoo.comDate: 25 NOVEMBER 2019Time  in London – 14-45Post No. 7260Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- com” | |

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: