பாரதி, திருவெம்பாவை பாடிய சுவையான சம்பவம் (Post No.7333)

COMPILED BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 12 DECEMBER 2019

 Time in London – 13-27

Post No. 7333

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

தமிழ் சுடர்மணியில் பேரறிஞர் வையாபுரிப்  பிள்ளை ,

 பாரதியார்   பற்றிச் சொன்ன இரண்டு சுவை யான

சம்பவங்கள் இதோ:-

subham
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: