70 போப்பாண்டவர் படுகொலை (Post No.7518)

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7518

Date uploaded in London – 31 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.


கிறிஸ்தவர்களைப் பிரித்து பிராடஸ்டண்ட் (Protestant) பிரிவை 

உருவாக்கினார் போப்பாண்டவர் ‘பாவ மன்னிப்புச்  சீட்டு’ 

விற்றதே tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com  இதற்கு காரணம்.

இனி கொலையுண்ட போப்புகளின் பட்டியலைப் பாருங்கள் :–

List of popes who died violently

From Wikipedia, the free encyclopedia

A collection of popes who have had violent deaths through the centuries. The circumstances have ranged from martyrdom (Pope Stephen I)[1] to war (Lucius II),[2] to a beating by a jealous husband (Pope John XII). A number of other popes have died under circumstances that some believe to be murder, but for which definitive evidence has not been found.

Martyr popes[edit]

This list is incomplete; you can help by expanding it.

In tradition, the first pope, Saint Peter, was crucified upside-down.

Murdered popes[edit]

Dubious[edit]

tags -போப்பாண்டவர், படுகொலை

—–subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: