அருமையாக இந்த நாள் கழிந்ததா?! (Post 9422)


WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9422

Date uploaded in London – –  26 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

 by ச.நாகராஜன்

தினசரி படிக்க வேண்டிய அழகிய ஆங்கிலக் கவிதை ஒன்று உண்டு. At Day’s End என்ற அந்தக் கவிதையை எழுதியவர் ஜான் ஹால் (JOHN HALL) என்பவர்.

அதை அப்படியே கீழே காணலாம்:

At Day’s End by John Hall


Is anybody happier because you passed his way?
Does anyone remember that you spoke to him today?
Is there anyone to utter now a kindly word of you?

Tags- John Hall, கவிதை, ஜான் ஹால்