பகவத்கீதை சொற்கள் Index 10 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -10 (Post No.10,248)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,248

Date uploaded in London – 24 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxx

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அபரம்  4-4 பின்னர், பிற்பாடு

அபரா  7-5  கீழே, தாழ்வாக

அபரா ஜித: 1-17  வெல்லமுடியாத

அபராணி   2-22  மற்ற, ஏனைய, பிற

அபரான்  16-14  மற்ற, ஏனைய, பிற

அபரிக்ரஹ: 6-10 பற்று , ஆசை இல்லாத

பொருள்கள் , விஷய சுகத்தில்

அபரிமேயாம்  16-11 எண்ணற்ற, பற்பல

அபரி ஹார்யே  2-27  தவிர்க்கமுடியாத விஷயத்தில், செய்கையில்

அபரே  4-25 மற்ற, ஏனைய, பிற

அபர்யாப்தம் 1-10  முடிவற்ற, எல்லையில்லாத

அபலாயனம் 18-43  (போரில்)  புறங்காட்டாமை

அபஸ்யத்  1-26   பார்த்தான் , பார்த்தார்கள்

அபஹ்ரத சேதஸாம்  2-44 அபகரிக்கப்பட்ட மனது உடையவர்கள் (கவர்ச்சசிகரமான கருத்தில் ஊன்றிய )

அபஹ்ரதஞானா : 7-15  ஞானத்தை இழந்தவர்கள்

அபாத்ரேப்ய:  17-22   தகுதியற்றவர்களுக்கு

அபானம்  4-29  உள்ளே உலவும் மூச்சுக்காற்றையும்

அபானே  4-29  உள்ளே உலவும் மூச்சுக்காற்றில்

அபாவ்ருதம் 2-32  திறந்துள்ள

அபுனராவ்ருத்திம்  5-17  திரும்பி வராத நிலை

அபை சுனம்  16-2  கோள் சொல்லாமை

அபோ ஹனம் 15-15  அழிவு

அப்ரகாச:14-13  அவிவேகம், விவேகமின்மை

Xxxx

அப்ரதிம ப்ரபாவ:11-43  ஒப்பற்ற பெருமை உடையவர்

அப்ரதிஷ்டம் 16-8   நிலையற்றது

அப்ரதிகாரம் 1-46  எதிர்க்காத, எதிர்க்காமலும்

அப்ரதாய 3-12   கொடுக்காமல், தராமல்

அப்ரமேயம் 11-17  அளவிடற்கரியது

அப்ரமேயஸ்ய 2-18  அளவிறந்ததாய், அளவற்றதாய்

அப்ரவ்ருத்தி: 14-13 முயற்சியின்மை, செயலின்மை

அப்ராப்ய 6-37 அடையாத/ வனாய்

அப்ரியம் 5-20  பிரியம்/ விருப்பம் இல்லாததை

அப்ஸு  7-8 நீரில்

அஃ பலப்ரே சுனா 18-23

அஃ பலா காங்க்ஷிபி : 17-11  பயனை விரும்பாதவர்களால்

அபுத்தய: 7-24 மதியீனர், அறிவில்லாதவர்

அப்ரவீத் 1-2  சொன்னான்

அபக்தாய: 18-67 பக்தி இல்லாதவனுக்கு

அபயம் 10-4   அச்சமின்மை

அபவத் 1-13 இருந்தது

அபவிதா  2-20  இல்லாமற்போவது

அபாவயத : 2-66 ஆத்ம தியானம்/ ஆன்ம சிந்தனை

 இல்லாதவனுக்கு

அபாவ: 2-16  இல்லாமை, இல்லாதது

அபாஷத 11-14  கூறலுற்றான், சொன்னான்

அபிக்ரம நாசா: 2-40  முயற்சி வீணாகுதல்

அபிஜனவான் 16-15  உயர் குலத்தில் உதித்த

அபிஜாதஸ்ய 16-3  (விதிப்படி)  பிறந்தவனுக்கு

அபிஜாத: 16-5  (விதிப்படி) பிறந்து (இருக்கிறாய்)

47 words are ADDED FROM this 10th part.

To be contined……………………………………

tags – tags – Bhagavad gita index 10, tamil word index,