ரிக் வேதத்தில் 15 வகை பிரார்த்தனைகள் ! (Post No.9256)

Veid Patasala in Karnataka

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9256

Date uploaded in London – –12 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if you need the article in word format, please write to me.

ரிக் வேதத்தில் 15 வகை பிரார்த்தனைகள் !

By London Swaminathn

ரிக் வேதம் முழுதும் மர்மம் நிறைந்த எண்கள் (Number Symbolism) இருக்கின்றன. இவற்றுக்கு யாராலும் விளக்கம் சொல்ல முடியவில்லை. சிந்து-சரஸ்வதி நாகரீக எழுத்துக்களைக் கண்டுபிடித்துவிட்டதாக ஆளாளுக்கு தினமும் உளறுவது போல ஒவ்வொருவரும் ஒரு கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

கிரிப்பித் (Ralph T H Griffith) மட்டும் ஆங்காங்கே உண்மையை ஒப்புக்கொண்டு விடுகிறார். இதே எண் மர்மத்தை (Number Mystery)  பிற்காலத்தில் சித்தர்களும் பின்பற்றினர்.திருமூலர், சிவ வாக்கியர் முதலிய பெரியார்கள் இதற்கு உதாரணம்.

முதலில் ரிக் வேத பாடலைக் காண்போம்  —

10-114 துதியில் பத்து மந்திரங்கள் உள்ளன

Vedic God Surya in Delhi Aiport
How to construct a Vedic altar with 10008 Bricks. First brick is called Asvini

The Rig Veda/Mandala 10/Hymn 114

The Rig Veda‎ | Mandala 10

Jump to navigationJump to search

Hymn 113

The Rig Veda
Mandala 10, Hymn 114

Hymn 115

Translated by Ralph T.H. Griffith

1. Two perfect springs of heat pervade the Threefold, and come for their delight is Matarisvan.

     Craving the milk of heaven the Gods are present: well do they know the praisesong and the Saman.

2. The priests beard far away, as they are ordered, serve the three Nirrtis, for well they know them.

     Sages have traced the cause that first produced them, dwelling in distant and mysterious chambers.

3. The Youthful One, well-shaped, with four locks braided, brightened with oil, puts on the ordinances.

     Two Birds of mighty power are seated near her, there where the Deities receive their portion.

4. One of these Birds hath passed into the sea of air: thence he looks round and views this universal world.

     With simple heart I have beheld him from anear: his Mother kisses him and he returns her kiss.

5. Him with fair wings though only One in nature, wise singers shape, with songs, in many figures.

     While they at sacrifices fix the metres, they measure out twelve chalices of Soma.

6. While they arrange the four and six-and-thirty, and duly order, up to twelve, the measures,

     Having disposed the sacrifice thoughtful sages send the Car forward with the Rc and Saman.

7. The Chariot’s majesties are fourteen others: seven sages lead it onward with their Voices.

     Who will declare to us the ford Apnana, the path whereby they drink first draughts of Soma?

8. The fifteen lauds are in a thousand places that is as vast as heaven and earth in measure.

     A thousand spots contain the mighty thousand. Vak spreadeth forth as far as Prayer extendeth.

9. What sage hath learned the metres’ application? Who hath gained Vak, the spirit’s aim and object?

     Which ministering priest is called eighth Hero? Who then hath tracked the two Bay Steeds of Indra?

10. Yoked to his chariot-pole there stood the Coursers: they only travel round earth’s farthest limits.

     These, when their driver in his home is settled, receive the allotted meed of their exertion.

Sūkta 114

 
1. Info
To:  viśvedevās
From: sadhri vairūpa or gharma tāpasa
Metres: 1st set of styles: triṣṭup (1, 5, 7); bhuriktriṣṭup (2, 3, 6); nicṛttriṣṭup (8, 9); jagatī (4); pādanicṛttriṣṭup (10)

2nd set of styles: triṣṭubh (1-3, 5-10); jagatī (4)
 
 
 
 

10.114.01   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

घ॒र्मा समं॑ता त्रि॒वृतं॒ व्या॑पतु॒स्तयो॒र्जुष्टिं॑ मात॒रिश्वा॑ जगाम ।

दि॒वस्पयो॒ दिधि॑षाणा अवेषन्वि॒दुर्दे॒वाः स॒हसा॑मानम॒र्कं ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

gharmā ǀ sam-antā ǀ tri-vṛtam ǀ vi ǀ āpatuḥ ǀ tayoḥ ǀ juṣṭim ǀ mātariśvā ǀ jagāma ǀ

divaḥ ǀ payaḥ ǀ didhiṣāṇāḥ ǀ aveṣan ǀ viduḥ ǀ devāḥ ǀ saha-sāmānam ǀ arkam ǁ

10.114.02   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ति॒स्रो दे॒ष्ट्राय॒ निर्ऋ॑ती॒रुपा॑सते दीर्घ॒श्रुतो॒ वि हि जा॒नंति॒ वह्न॑यः ।

तासां॒ नि चि॑क्युः क॒वयो॑ नि॒दानं॒ परे॑षु॒ या गुह्ये॑षु व्र॒तेषु॑ ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

tisraḥ ǀ deṣṭrāya ǀ niḥ-ṛtīḥ ǀ upa ǀ āsate ǀ dīrgha-śrutaḥ ǀ vi ǀ hi ǀ jānanti ǀ vahnayaḥ ǀ

tāsām ǀ ni ǀ cikyuḥ ǀ kavayaḥ ǀ ni-dānam ǀ pareṣu ǀ yāḥ ǀ guhyeṣu ǀ vrateṣu ǁ

10.114.03   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चतु॑ष्कपर्दा युव॒तिः सु॒पेशा॑ घृ॒तप्र॑तीका व॒युना॑नि वस्ते ।

तस्यां॑ सुप॒र्णा वृष॑णा॒ नि षे॑दतु॒र्यत्र॑ दे॒वा द॑धि॒रे भा॑ग॒धेयं॑ ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

catuḥ-kapardā ǀ yuvatiḥ ǀ su-peśāḥ ǀ ghṛta-pratīkā ǀ vayunāni ǀ vaste ǀ

tasyām ǀ su-parṇā ǀ vṛṣaṇā ǀ ni ǀ sedatuḥ ǀ yatra ǀ devāḥ ǀ dadhire ǀ bhāga-dheyam ǁ

10.114.04   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एकः॑ सुप॒र्णः स स॑मु॒द्रमा वि॑वेश॒ स इ॒दं विश्वं॒ भुव॑नं॒ वि च॑ष्टे ।

तं पाके॑न॒ मन॑सापश्य॒मंति॑त॒स्तं मा॒ता रे॑ळ्हि॒ स उ॑ रेळ्हि मा॒तरं॑ ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

ekaḥ ǀ su-parṇaḥ ǀ saḥ ǀ samudram ǀ ā ǀ viveśa ǀ saḥ ǀ idam ǀ viśvam ǀ bhuvanam ǀ vi ǀ caṣṭe ǀ

tam ǀ pākena ǀ manasā ǀ apaśyam ǀ antitaḥ ǀ tam ǀ mātā ǀ reḷhi ǀ saḥ ǀ ūṃ iti ǀ reḷhi ǀ mātaram ǁ

10.114.05   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒प॒र्णं विप्राः॑ क॒वयो॒ वचो॑भि॒रेकं॒ संतं॑ बहु॒धा क॑ल्पयंति ।

छंदां॑सि च॒ दध॑तो अध्व॒रेषु॒ ग्रहा॒न्त्सोम॑स्य मिमते॒ द्वाद॑श ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

su-parṇam ǀ viprā ǀ kavayaḥ ǀ vacaḥ-bhiḥ ǀ ekam ǀ santam ǀ bahudhā ǀ kalpayanti ǀ

chandāṃsi ǀ ca ǀ dadhataḥ ǀ adhvareṣu ǀ grahān ǀ somasya ǀ mimate ǀ dvādaśa ǁ

10.114.06   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ष॒ट्त्रिं॒शांश्च॑ च॒तुरः॑ क॒ल्पयं॑त॒श्छंदां॑सि च॒ दध॑त आद्वाद॒शं ।

य॒ज्ञं वि॒माय॑ क॒वयो॑ मनी॒ष ऋ॑क्सा॒माभ्यां॒ प्र रथं॑ वर्तयंति ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

ṣaṭ-triṃśān ǀ ca ǀ caturaḥ ǀ kalpayantaḥ ǀ chandāṃsi ǀ ca ǀ dadhataḥ ǀ ā-dvādaśam ǀ

yajñam ǀ vi-māya ǀ kavayaḥ ǀ manīṣā ǀ ṛk-sāmābhyām ǀ pra ǀ ratham ǀ vartayanti ǁ

10.114.07   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

चतु॑र्दशा॒न्ये म॑हि॒मानो॑ अस्य॒ तं धीरा॑ वा॒चा प्र ण॑यंति स॒प्त ।

आप्ना॑नं ती॒र्थं क इ॒ह प्र वो॑च॒द्येन॑ प॒था प्र॒पिबं॑ते सु॒तस्य॑ ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

catuḥ-daśa ǀ anye ǀ mahimānaḥ ǀ asya ǀ tam ǀ dhīrāḥ ǀ vācā ǀ pra ǀ nayanti ǀ sapta ǀ

āpnānam ǀ tīrtham ǀ kaḥ ǀ iha ǀ pra ǀ vocat ǀ yena ǀ pathā ǀ pra-pibante ǀ sutasya ǁ

10.114.08   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒ह॒स्र॒धा पं॑चद॒शान्यु॒क्था याव॒द्द्यावा॑पृथि॒वी ताव॒दित्तत् ।

स॒ह॒स्र॒धा म॑हि॒मानः॑ स॒हस्रं॒ याव॒द्ब्रह्म॒ विष्ठि॑तं॒ ताव॑ती॒ वाक् ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

sahasradhā ǀ pañca-daśāni ǀ ukthā ǀ yāvat ǀ dyāvāpṛthivī iti ǀ tāvat ǀ it ǀ tat ǀ

sahasradhā ǀ mahimānaḥ ǀ sahasram ǀ yāvat ǀ brahma ǀ vi-sthitam ǀ tāvatī ǀ vāk ǁ

10.114.09   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कश्छंद॑सां॒ योग॒मा वे॑द॒ धीरः॒ को धिष्ण्यां॒ प्रति॒ वाचं॑ पपाद ।

कमृ॒त्विजा॑मष्ट॒मं शूर॑माहु॒र्हरी॒ इंद्र॑स्य॒ नि चि॑काय॒ कः स्वि॑त् ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

kaḥ ǀ chandasām ǀ yogam ǀ ā ǀ veda ǀ dhīraḥ ǀ kaḥ ǀ dhiṣṇyām ǀ prati ǀ vācam ǀ papāda ǀ

kam ǀ ṛtvijām ǀ aṣṭamam ǀ śūram ǀ āhuḥ ǀ harī iti ǀ indrasya ǀ ni ǀ cikāya ǀ kaḥ ǀ svit ǁ

10.114.10   (Mandala. Sukta. Rik)

Samhita Devanagari Accented

भूम्या॒ अंतं॒ पर्येके॑ चरंति॒ रथ॑स्य धू॒र्षु यु॒क्तासो॑ अस्थुः ।

श्रम॑स्य दा॒यं वि भ॑जंत्येभ्यो य॒दा य॒मो भव॑ति ह॒र्म्ये हि॒तः ॥

Padapatha Transcription Nonaccented

bhūmyāḥ ǀ antam ǀ pari ǀ eke ǀ caranti ǀ rathasya ǀ dhūḥ-su ǀ yuktāsaḥ ǀ asthuḥ ǀ

śramasya ǀ dāyam ǀ vi ǀ bhajanti ǀ ebhyaḥ ǀ yadā ǀ yamaḥ ǀ bhavati ǀ harmye ǀ hitaḥ ǁ

◄ back

content

–subham–

tags – ரிக் வேதம்  15 வகை, பிரார்த்தனை, 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: