“த, த, த” கதையும் காஞ்சி சங்கராச்சார்யார் பாடலும் (Post No.9561)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9561

Date uploaded in London – –3 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

உபநிஷத்துகளில் மிகப்பழமையானது பிருகதாரண்ய உபநிஷத். மேலைநாட்டினரும் கூட இதை கி மு 800 என்று தேதி குறிப்பிடுகின்றனர். அதில் வரும் கதை இதோ:      பிரஜாபதிக்கு தேவர், மனிதர், அசுரர் மூன்று பிள்ளைகள் இருந்தனர். மூவரும் பிரம்மசர்யத்தை அனுஷ்டித்து தந்தையிடமே

tags –த த த கதை, ஐ.நா சபை , காஞ்சி   சுவாமிகள் ,மைத்ரீம் பஜத பாடல் 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: