தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1712019 (Post No.5948)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 17 JANUARY 2019

GMT Time uploaded in London –20-30

Post No. 5948

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள  27 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது.

எல்லா சொற்களும் ‘அளம்’ என்ற ஒலியில் முடியும் தமிழ் சொற்கள்; பெரும்பாலும் புழக்கத்தில் உள்ள சொற்களே. கடினமான சொற்களுக்குப் பொருள் அடைப்புக் குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பூபாளம் (ராகம்), நேபாளம், இந்தோளம் (ராகம்), பூகோளம், ககோளம் (வான வட்டம், மண்டலம்), பாதாளம், ஏராளம்,சம்பளம், உப்பளம்,கிம்பளம்,தாராளம், தாம்பாளம், எக்காளம், பள்ளம், பாளம்,தாளம்,கள்ளம், களம்,அகளம் (ஜாடி),நிகளம் (சங்கிலி),வேதாளம்,கூதாளம் (செடி வகை),அப்பளம், கம்பளம், உள்ளம் ,குள்ளம்,சோளம்.


தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1612019 (Post No.5942)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 16 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –7-59 AM
Post No. 5942
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 28 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது

Tamil Cross word 1612019

குறுக்கே

1. – லென்ஸ், பூதக் கண்ணாடி

5. மச்சம் (வலமிருந்து இடம் செல்க)

5A. – குழந்தை உருவாக முதல் கட்டம்

5. -பூ

7. – வித்து

9.த — தமிழ் எழுத்தாளர்; தினமணி  கதிர் ஆசிரியராக இருந்தவர்

10. – மனிதர்

10A. – பாட்டு, பா

11. – ஏழு கீழ் உலகங்களில் ஒன்று

12. -கிண்டல், கேலி, பகடி (கீழிருந்து மேலே செல்க)

13. – முடி வெட்டல்

14. – கடவுளுக்கும் பிடிக்கும்; முடிந்தவுடன் திரை திறக்கும் பெண்களுக்கும் பிடிக்கும்; முடிந்தவுடன் அறை திறக்கும்

15. – வி.கோ.சூர்யநாராயண சா ஸ்திரி என்ற பரிதிமாற் கலைஞர் எழுதிய நாடகம்; இதே பெயரில் திரைப்படமும் உண்டு

17. = தேடுதல்; கூகிள் மூலம் தேடுதல் முதலியன

18. – கையுள்ள மிருகம், யானை

கீழே

1. = பிறருக்குத் தேவையானதைச் செய்யல்; உபகாரம்

2. -பெருமைப்படும் உணர்வு

3. –ஆசிரியர், ஆசார்யார்

4. – கோவில் பூஜை நெறிமுறை தகவல் வேண்டும் (3 சொற்கள்)

5. மச்சம் (கீழிருந்து மேலே செல்க)

6.–மடக்கு; பிராமண பாஷையில் தீட்டுப் படாத; (கீழிருந்து மேலே செல்க)

8.- பத்தாவது தமிழ் திங்கள் சந்திரன் (3 சொற்கள்)

10A–தமிழர்கள் தலையில் குடம் வைத்துக்கொண்டு ஆடும் கூத்து

14.-கூடுதல்

15.- வெற்றிலைக்கான எண்ணிக்கை

16.= விஜயம்

குறுக்கே

1.உருப்பெருக்கு ஆடி- லென்ஸ், பூதக் கண்ணாடி

5.மரு- மச்சம் (வலமிருந்து இடம் செல்க)

5A.கரு – குழந்தை உருவாக முதல் கட்டம்

5.மலர் -பூ

7.விதை- வித்து

9.துமிலன்  — தமிழ் எழுத்தாளர்; தினமணி  கதிர் ஆசிரியராக இருந்தவர்

10.மாந்தர்- மனிதர்

10A.கவிதை- பாட்டு, பா

11.அதலம்- ஏழு கீழ் உலகங்களில் ஒன்று

12.லந்து-கிண்டல், கேலி, பகடி (கீழிருந்து மேலே செல்க)

13.சவர- முடி வெட்டல்

14.அலங்காரம்- கடவுளுக்கும் பிடிக்கும்; முடிந்தவுடன் திரை திறக்கும் பெண்களுக்கும் பிடிக்கும்; முடிந்தவுடன் அறை திறக்கும்

15.கலாவதி- வி.கோ.சூர்யநாராயண சா ஸ்திரி என்ற பரிதிமாற் கலைஞர் எழுதிய நாடகம்; இதே பெயரில் திரைப்படமும் உண்டு

17.தேடல் = தேடுதல்; கூகிள் மூலம் தேடுதல் முதலியன

18.கைம்மா- கையுள்ள மிருகம், யானை

கீழே

1.உதவி= பிறருக்குத் தேவையானதைச் செய்யல்; உபகாரம்

2.பெருமிதம் -பெருமைப்படும் உணர்வு

3.குரு–ஆசிரியர், ஆசார்யார்

4.ஆகம விவரம் தேவை- கோவில் பூஜை நெறிமுறை தகவல் வேண்டும் (3 சொற்கள்)

5.மரு- மச்சம் (கீழிருந்து மேலே செல்க)

6.மடி –மடக்கு; பிராமண பாஷையில் தீட்டுப் படாத; (கீழிருந்து மேலே செல்க)

8.தை மாத நிலா- பத்தாவது தமிழ் திங்கள் சந்திரன் (3 சொற்கள்)

10A-கரகாட்டம்-தமிழர்கள் தலையில் குடம் வைத்துக்கொண்டு ஆடும் கூத்து

14.அதிகம்-கூடுதல்

15.கவுளி- வெற்றிலைக்கான எண்ணிக்கை

16.வருகை= விஜயம்

–SUBHAM–

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1412019 (Post No.5935)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 14 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –17-07
Post No. 5935
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 12 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது.

குறுக்கே

1. விலை உயர்ந்த உலோகத்தால் ஆன மலர்

4. எல்லோரும் இப்படி வாழ விரும்புவர் (3 எழுத்துக்கள்)

6. திருவரங்கத்துப்போனால் கோவிலில் பக்தர்களிடமிருந்து இந்த சத்தம் கேட்கும் ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

8. மனைவியின் சகோதரியின் கணவர்; மச்சினன்

7. வீரர் ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

9. – சாம்பாருக்கு அடுத்த ‘கோர்ஸ்’ உணவில் விழும்

10. – நல்ல மணம்

11.வெள்ளை எறும்புகள், கறையான்கள்

கீழே

1. – கோடை காலத்தில் இதிலிருந்து குடித்தால் சுகம்

2. புனித கங்கா நதியின் கரையில் வசிப்பவர்

3. – ஹோமத்துக்கு நெய் எடுக்கப் பயன்படுத்துவர்; தங்க நிற பூவுடைய மரத்தின் பகுதி

5. – சிதம்பரத்தில் இருக்கும் புதல்வி

–subham–

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1312019 (Post No.5929)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date:13 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –14-57
Post No. 5929
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 6  சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது

TAMIL CROSS WORD 1312019

குறுக்கே

2.வேதத்தில் அதிகமான துதிகளை உடையவன்; வெள்ளை யானை அவன் வாஹனம்

4. – கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த யுகம்

5. – நால் வகைப்படைகளில் குதிரை யானைப் டடைகளைக் குறிக்கும் சொற்கள்; ரத,,,,,,,, பதாதி

கீழே

1.- ரம்பா,ஊர்வசி மேனகா வாழும் இடம்; இது கிடைத்தாலும் வேண்டாம்; அரங்க மாநகருள்ளானே என்று ஒரு ஆழ்வார் பாடுகிறார்

2. – நீரில் நீந்தும் பறவை; அதை மரத்தால் செய்த பொம்மை

3. – திருவரங்கத்தில்  கோவிலில் உறைபவன்

posted by swamiindology.blogspot.com AND

tamilandvedas.com

ANSWER

குறுக்கே:-2.மஹே ந்திர,4.துவாபர யுகம்,5.துரக கஜ

கீழே:-1.இந்திர லோகம்,2.மர வாத்து,3.ரங்கராஜ

–SUBHAM-

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1212019 (Post No.5925)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 12 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –20-22
Post No. 5925
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 20 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது

TAMIL CROSSWORD 1212019

குறுக்கே

1.இந்திரனின் வாகனம் இந்த நிறத்தில் இருந்தது

4.புதல்வி ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

5.மாணவர்கள் செல்லும் இடம்; சமணர்களும் இறைவனும் படுக்கும் இடம்

6.சூரியன் உதயமாகும் நேரம்  ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

7.திமிர், கொழுப்பு; மேகமூட்டம்

8.இனிப்பு

10.தர்மம்; திருக்குறளின் முதல் பிரிவு

11.பூ  ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

11.வியாபகம் ; சர்வம் சிவ/ விஷ்ணு……………

கீழே

சங்க காலப் பெண்பாற் புலவர்; ஆதிமந்தி-ஆட்டனத்தி கதை சொல்லிப் புலம்பியவர்

2. அந்தணர்கள் செய்யும் வேள்வி

3. இந்துக்களுக்கும், பௌத்தர்களுக்கும்புனிதத்தலம்; நீத்தாருக்கு இறுதிக்கடன் செலுத்தும் இடம் ((கீழிருந்து மேலே செல்க))

4. வீடு, வீடு கட்டுவதற்கான இடம்

4. திகைப்பு

5. ஆடு, வெள்ளாடு, வயிறு பருத்த பிராணி

6. திருக்குறளின் மூன்றாவது பிரிவு

9. வெளியே என்று பொருள்; இந்தத் துறையில் 400 பாடல்கள் உண்டு

10.இரும்பு எறு பொருள்; இத்துடன் செந்தூராம் முதலிய சொற்களை சித்த் வைத்திய நூல்களில் காணலாம்

10. பஞ்சபூதங்களில் நீர் என்பதற்கு உபயோகிக்கும் சொல். ஆப என்ற ஸமஸ்க்ருதச் சொல்லில் இருந்து பிறந்தது. ((கீழிருந்து மேலே செல்க))

11.நினைவாற்றல் இன்மை= ஞாபகத்துக்கு எதிர்ப்ப்பதம் ((கீழிருந்து மேலே செல்க))

ANSWERS

வெள்ளையா னை,மகள்,பள்ளி,காலை,மப்பு,தித் திப்பு,அறம்,மலர்,மயம்

வெள்ளிவீதியார், பள்ளை, யாக, மனை, மலைப்பு, காம, புறம், அய,அப்பு, மறதி

–subham–

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1112019 (Post No.5917)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date:11JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –12-37
Post No. 5917
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 16 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது

குறுக்கே

1.and 3.இந்தியாவின் தேசியப் பூ

5.21 மனைவியர் உடைய ரிஷி; இவரிடமிருந்துதான் மனித இனம் தோன்றியது  குறிப்பாக அதிதி, திதி,விநதா, தானு என்ற மனைவியர் மூலம்

6.கானகம், அரண்யம்

7.(Right to left) கபிலரால் போற்றப்பட்ட வள்ளல்; முல்லைக்குத் தேர் ஈந்தவர்

8.சைவர்களுக்கு இதுவே கோவில்

10.எல்லோரும் விரும்புவது; இப்படி…….யாக வாழ ஆசை

12.ரசத்தில்போட்டால் வாசனை; விதையாகவும் சமையலில் வரும்; பூவுக்கும் பெயர்

13.திருவள்ளூவர் செய்த மூன்றாவது பால், திருக்குறளில்; வாத்ஸ்யாயனர் சப்ஜெக்ட்

posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

கீழே

1.பிரணவ மந்திரமான ஓம்காரத்தின் ஒரு பெயர்

2.இந்த ரிஷி பரத்வாஜர் மகனைக் கொல்ல, அவரிட்ட சாபத்தால், ரிஷியின் மகனே தந்தையைக் கொல்ல, இறுதியில் எல்லோரும் உயிர்பெற்று எழ, கதை சுபமாக முடிந்தது

4. ராவணன் ஆண்ட பூமி

9. எல்லா கோட்டைகளிலும்    இ து உண்டு; இது பற்றி பூனையுடன் சேர்த்து ஒரு பழமொழியும் உண்டு

10.மீனவர்களின் முக்கிய சாதனம்

7.(கீழிருந்து மேலே செல்க)- எல்லோரும் பாடுவது; கேட்பது

11.பிறப்பில் எல்லோரும்……………………………..

14. (கீழிருந்து மேலே செல்க)- வயலில் தேவை; ஆனால் …………… பயிரை மேயக்  கூடாது

Answers are given below

குறுக்கே

1.தாமரை 3.மலர் -இந்தியாவின் தேசியப் பூ

5.கஸ்யப– 21 மனைவியர் உடைய ரிஷி; இவரிடமிருந்துதான் மனித இனம் தோன்றியது  குறிப்பாக அதிதி, திதி,விநதா, தானு என்ற மனைவியர் மூலம்

6.காடு-கானகம், அரண்யம்

7.பா ரி- (Right to left) கபிலரால் போற்றப்பட்ட வள்ளல்; முல்லைக்குத் தேர் ஈந்தவர்

8.தில்லை- சைவர்களுக்கு இதுவே கோவில்

10.வசதி- எல்லோரும் விரும்புவது; இப்படி…….யாக வாழ ஆசை

12.மல்லி-ரத்தில்போட்டால் வாசனை; விதையாகவும் சமையலில் வரும்; பூவுக்கும் பெயர்

13.காமம்-  திருவள்ளூவர் செய்த மூன்றாவது பால், திருக்குறளில்; வாத்ஸ்யாயனர் சப்ஜெக்ட்

posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

கீழே

1.தாரக மந்திரம்- பிரணவ ம்ந்திரமான ஓம்காரத்தின் ஒரு பெயர்

2.ரைப்யர்-இந்த ரிஷி பரத்வாஜர் மகனைக் கொல்ல, அவரிட்ட சாபத்தால், ரிஷியின் மகனே தந்தையைக் கொல்ல, இறுதியில் எல்லோரும் உயிர்பெற்று எழ, கதை சுபமாக முடிந்தது

4.லங்காபுரி- ராவணன் ஆண்ட பூமி

9. மதில்- எல்லா கோட்டைகளிலுமிது உண்டு; இது பற்றி பூனையுடன் சேர்த்து ஒரு பழமொழியும் உண்டு

10.வலை- மீனவர்களின் முக்கிய சாதனம்

7.பாட்டு (கீழிருந்து மேலே செல்க)- எல்லோரும் பாடுவது; கேட்பது

11.சமம்-பிறப்பில் எல்லோரும்—-

14.வேலி (கீழிருந்து மேலே செல்க)- வயலில் தேவை; ஆனால் —– பயிரை மேயக்கூடாது

–subham–

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி912019 (Post No.5908)

Compiled by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 9 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –19-50
Post No. 5908
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial 

கட்டத்திலுள்ள 14 சொற்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்

    1   2   3  
  4           5
            6  
               
        7      
        8 9    

Posted by tamilandvedas.com AND swamiindology.blogspot.com

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 8-1-2019 (Post No.5903)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 8 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –21-19
Post No. 5903
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்திலுள்ள எட்டு சொற்களைக் கண்டு பிடியுங்கள்

குறுக்கே

1. இரண்டு வெவ்வேறு பொருள், ஆள் சேக்கை; இரண்டு ஜாதிக்காரர்கள் கல்யாணம் செய்தால் திருமணத்துடன் இச்சொல் வரும்

4. தலையில் முடியைப் பிரிக்கையில் எடுப்பது

6. – சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லப்படும் தத்துவம் முதல் இரண்டு சொற்கள்; கடைசி மூன்றெழுத்துச் சொல்- பொதுவாகக்

 கையில் அணிவது; பொருள்– ஒருவரைக் காப்பது

7. – உறவுகள்

8.அசரீரி- ஆளே இல்லாதபோது வானத்திலிருந்து கேட்கும் அதிசய ஒலி (வலமிருந்து இடம்) Posted by tamilandvedas.com AND swamiindology.blogspot.com

கீழே

2. லட்சக்கணக்கில் சொத்து வைத்திருப்பவர்

3 – உலகிற்கு அழகானவள்; அல்லது உலக அழகி

5.—(கீழிருந்து மேல்)- யாரேனும் ஒருவர் சிறப்பான சாதனை செய்தால் அவரது செயல் பற்றி இப்படிச் சொல்லுவர்

Answers

1.கலப்பு-, 4.வகிடு-, 6.பதி பசு காப்பு, 7.பந்த, 8.அசரீரி-

2.லட்சாதிபதி, 3.புவனசுந்தரி, 5.சக்கைப்போடு Posted by tamilandvedas.com AND swamiindology.blogspot.com

–subham-

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி712019 (Post No.5898)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 7 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –19-15
Post No. 5898
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 20 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது

TAMIL CROSSWORD 712019

posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

குறுக்கே

1.குபேரன் பட்டணம்

3.தமிழ் வளர்த்த அமைப்பு

5.புத்தகத்தையும் துளைக்கும்; ராக்ஷசர்களையும் துளைக்கும்

6.பனை மரப் பழம்

7.சேறு மிக்கதண்ணீரை இப்படிச் சுத்தமாக்கலாம்

8. கபடி

9. சங்கீத மும்மூர்த்திகளின் ஊர்

11. (வலமிருந்து இடம் வருக)    = சிவபூஜையில் புகுந்ததாக பழமொழி 

12. மொத்தம் 60; பஞ்சாங்கத்தில் இருக்கும்

13.பல கம்பெனிகளில் வாங்கலாம். மார்க்கெட்டின் ஏற்ற இறக்கத்திற்குத் தக மதிப்பு உயரும், தாழும்

14.பாபா ராம் தேவ் போன்றவர்களுக்கு உள்ள பட்டம்

கீழே

1.இந்திரன் பட்டணம்

2.விஷ்ணு முதலிய கடவுளரை ஆதி கடவுள் என்று போற்றும் சொல்

4.கருப்பு நிறம்,மரத்துக்கு மரம் தாவும்

11.( கீழிருந்து மேலே செல்க)= —- சிறுத்தாலும் காரம் போகுமா? என்பது பழமொழி

10.மரியாதையாக வரவேற்கும் சொல்

15. ( கீழிருந்து மேலே செல்க)= பாடிக்கொண்டே மூச்சு பிடித்து, அடுத்தவர் எல்லைக்குள் புகுந்து மீண்டு வரும் ஆட்டம்

12.( கீழிருந்து மேலே செல்க)= தடவி

Bonus words

ஆன்மீகத்தில்முன்னேற இவர் காலைப் பிடிக்க வேண்டும்

 துணியை ,,,, க்கலாம்.காகிதததையும் ….. க்கலாம்.

–subham–

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி612019 (Post No.5894)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 6 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London 21-24
Post No. 5894
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 18 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும்.

விடியும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது

TAMIL CROSSWORD 612019

குறுக்கே

2. மனதைக் கடைபவன்

3.= சென்னையில் உள்ள மலர்க்  குளம்

5.= எல்லா கல்வெட்டுகளும் இந்த  சுப வசனத்துடன் துவங்கும்

6. (வலமிருந்து இடம் வருக)= தேர்தல்  வந்தால் இப்படி எல்லா கட்சிகளும் அணி சேரும்

7. கத்தியால் காயப்பட்டது

9 சிறப்பு, விசேஷம்

9.கண் போன்றது என்று ஆன்றோர் பகர்வர்

6. = அழுக்குத் துணிகளைப் போட்டு வைக்கும்…..

11.= இந்த உறுப்பு தானம் கொடுப்பதை இடது கை அறியாது என்று அறிஞர்கள் கூறுவர்

10. (வலமிருந்து இடம் வருக) =ஆங்கிலச் சொல்; ஆயினும் இது இல்லாமல் தொடர்பு கொள்ளவே முடியாது

கீழே

1. ஆங்கிலச் சொல்லானாலும் வாயில் புழங்குவது இதுதான்

2. பெரிய கடிகாரம் நகர் மத்தியில் இருக்கும்

3. கடைசி நாள் யுத்தத்தில் தோற்ற பின்னர், பாண்டவ வம்சாவளியைப் பழிவாங்கியவன்

4. வைட்டமின் ஏ இதில்  உள்ளது; ;இதே சொல் வைரத்தை எடைபோடவும்,  தங்கத்தின் தரத்தை உரைக்கவும் பயன்படும்

6. (கீழிருந்து மேலே செல்க)- கொடி என்று பொருள்

7. கறுப்பு இல்லாவிடில  இந்த நிறம்தான்

8. யானைக்கு மட்டும் உள்ள உறுப்பு

9. ( கீழிருந்து மேலே செல்க) = பல மன்னர்கள் எல்லா பக்காமும் சென்று வென்றதாச் சொல்லுவர்

10.கீழிருந்து மேலே செல்க)= சுகமாக சாப்பிட்டு வாழ்நாளை வீணடிப்பவன்

குறுக்கே

2.மதன்= மனதைக் கடைபவன்

3.அல்லிக் கேணி = சென்னையில் உள்ள மலர்க்   குளம்

5.சுவஸ்தி = எல்லா கல்வெட்டுகளும் இந்த  சுப வசனத்துடன் துவங்கும்

6.கூட்டு (வலமிருந்து இடம் வருக)= தேர்தல் வந்தால் இப்படி எல்லா கட்சிகளும் அணி சேரும்

7.வெட்டுண்டது= கத்தியால் காயப்பட்டது

9.மகிமை= சிறப்பு, விசேஷம்

9.எண் = கண் போன்றது என்று ஆன்றோர் பகர்வர்

6.வஸ்திரக்  கூடை = அழுக்குத் துணிகளைப் போட்டு வைக்கும்…..

11.வலது கை = இந்த உறுப்பு தானம் கொடுப்பதை இடது கை அறியாது என்று அறிஞர்கள் கூறுவர்

10.போன் (வலமிருந்து இடம் வருக) =ஆங்கிலச் சொல்; ஆயினும் இது இல்லாமல் தொடர்பு கொள்ளவே முடியாது

கீழே

1.போலிஸ்- ஆங்கிலச் சொல்லானாலும் வாயில் புழங்குவது இதுதான்

2.மணிக்கூண்டு- பெரிய கடிகாரம் நகர் மத்தியில் இருக்கும்

3.அசுவத்தாமந் கடைசி நாள் யுத்தத்தில் தோற்றபின்னர், பாண்டவ வம்சாவளியைப் பழிவாங்கியவன்

4.கேரட்= வைட்டமின்   ஏ இதில்  உள்ளது; இதே சொல் வைரத்தை எடைபோடவும்,  தங்கத்தின் தரத்தை உரைக்கவும் பயன்படும்

6.வல்லி (கீழிருந்து மேலே செல்க)- கொடி என்று பொருள்

7.வெண்மை = கறுப்பு இல்லாவிடிலிந்த நிறம்தான்

8.து திக்கை= யானைக்கு மட்டும் உள்ள உறுப்பு

9.எட்டு திக்கு ( கீழிருந்து மேலே செல்க) = பல மன்னர்கள் எல்லா  பக்கமும் சென்று வென்றதாச் சொல்லுவர்

10.போகி (கீழிருந்து மேலே செல்க)= சுகமாக சாப்பிட்டு வாழ்நாளை வீணடிப்பவன்

—subham—