பெண்கள் 4 வகை- நாட்டிய சாஸ்திரக் கூற்று! (Post No.7078)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 10 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 9-17 AM
Post No. 7078

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

தங்கம் 4 வகை, பெண்கள் 4 வகை …https://tamilandvedas.com › 2019/05/18 › தங்கம்-…

18 May 2019 – தங்கம் 4 வகைபெண்கள் 4 வகை, பிரளயம் 4 வகை! (Post No.6405). Written by London … This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)).

பெண்களின் ஏழு வகைகள் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › பெண்களின…

  1.  

23 Jun 2012 – Tagged with பெண்களின் ஏழு வகைகள் … பெண்கள் எத்தனை வகை? … நாயிகா: கணவனை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பவள் 4.

XXX SUBHAM XXX

தமிழில் அலங்காரம்! (Post No.5455)

Written by S NAGARAJAN

Date: 22 SEPTEMBER 2018

 

Time uploaded in London – 5-42 AM (British Summer Time)

 

Post No. 5455

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

 

தமிழில் அலங்காரம்!

 

.நாகராஜன்

 

ஒரு கவிதையை நன்கு ரசிக்க அலங்காரம் அல்லது அணி பற்றிய அறிவு நிச்சயம் தேவை.

 

முகம் அழகாக இருக்கிறது என்று சொல்வதை விட சந்திரன் போன்ற முகம் என்றால் நமக்கு இன்னும் நன்றாகப் புரியும்.

அவள் அழகில் ரம்பா என்று சொல்லும் போது ரம்பையை நாம் நேரில் கண்ட்தில்லை என்றாலும் அர்த்தம் என்னவோ புரிகிறது.

இப்படி உவமை, உருவகம் என பல்வேறு அணிகள் நமது புரிதல் தன்மையையும் அர்த்தத் தெளிவு காணலையும் தருவதோடு அழகு உணர்தலையும் மேம்படுத்துகின்றன.

 

பரத முனிவர் நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் நான்கு அலங்காரங்களைப் பற்றிச் சொல்கிறார்.

 

சம்ஸ்கிருத இலக்கணத்திலோ சப்தாலங்காரம், அர்த்தாலங்காரம் என இரு வகை அலங்காரங்களைப் பார்க்கிறோம். இவற்றின் பட்டியல் நீளமானது.

 

தமிழில் சிறு எண்ணிக்கையில் ஆரம்பித்த அணிகளின் பட்டியல்  வீர சோழியம் நூலில் 35ஐ எட்டியது.

 

பின்னர் தண்டியலங்காரம் அலங்காரங்களின் பட்டியலில் 35ஐத் தர மாறனலங்காரமோ 64ஐத் தொட்டது.

 

திருத்தணிகை விசாகப்பெருமாளையர் அணியிலக்கணமோ 100 அணிகளைப் பட்டியலிட்டு விளக்கியுள்ளது.

இறுதியாக வந்த குவலயாநந்தம் என்ற நூலோ 120 அணிகளின் பட்டியலைத் தருகிறது.

 

அந்தப் பட்டியல் வருமாறு:-

1) உவமையணி

2) இயையின்மையணி

3) புகழ்பொருளொப்பணி

4) எதிர்நிலையணி

5) உருவக அணி

6) திரிபணி

7) பலபடப்புனைவணி

8) நினைப்பணி

9)  மயக்கவணி

10) ஐயவணி

11) வெற்றொளிப்பணி

12) தற்குறிப்பணி

13) உயர்வுநவிற்சியணி

14) ஒப்புமைக்குழுவணி

15) விளக்கணி

16) பின்வருவிலக்கணி

17) தொடர்முற்றுவுவமையணி

18) எடுத்துக்காட்டுவமையணி

19) காட்சியணி

20) வேற்றுமையணி

21) உடனவிற்சியணி

22) இன்மை நவிற்சியணி

23) சுருங்கச் சொல்லணி

24) கருத்துடையணி

25) கருத்துடையடைகொளணி

26) சிலேஷையணி

27) புனைவில்லிப் புகழ்ச்சியணி

28) புனைவுள்ளி வினையணி

29) பிறிதினவிற்சியணி

30) வஞ்சப்புகழ்ச்சியணி

31) வஞ்சப்பழிப்பணி

32) எதிர்மறையணி

33) முரண்மேல் வினையணி

34) பிறிதாராய்ச்சியணி

35) காரணவாராய்ச்சியணி

36) கூடாமையணி

37) தொடர்பின்மையணி

38) தகுதியின்மையணி

39) தகுதியணி

40) வியப்பணி

41) பெருமையணி

42) சிறுமையணி

43) ஒன்றுக்கொன்றுயுதவியணி

44) சிறப்புநிலையணி

45) மற்றதற்காக்கலணி

46) காரணமாலையணி

47) ஒற்றைமணிமாலையணி

48) மாலை விளக்கணி

49) மேன்மேலுயர்ச்சியணி

50) நிரல்நிறையணி

51) முறையிற்படர்ச்சியணி

52) மாற்றுநிலையணி

53) ஒழித்துக்காட்டணி

54) உறழ்ச்சியணி

55) கூட்டவணி

56) வினைநுதல் விளக்கணி

57) எளிதின் முடிவணி

58) விறல் கோளணி

59) தொடர்நிலைச் செய்யுட் பொருட் பேறணி

60) தொடர்நிலைச் செய்யுட்  குறிப்பணி

61) வேற்றுப்பொருள் வைப்பணி

62) மலர்ச்சியணி

63) கற்றோர் நவிற்சியணி

64) பேருய்த்துணர்வணி

65) பொய்த்தற்குறிப்பணி

66) வனப்பு நிலையணி

67) இன்பவணி

68) துன்பவணி

69) அகமலர்ச்சியணி

70) இகழ்ச்சியணி

71) வேண்டலணி

72) இலேசவணி

73) குறிநிலையணி

74) இரத்தினமாலையணி

75) பிறிதின் குணம்பெறலணி

76) தொல்லுருப் பெறலணி

77) பிறிதின்குணப்பேறின்மையணி

78) தன்குணமிகையணி

79) மறைவணி

80) பொதுமையணி

81) மறையாமையணி

82) சிறப்பணி

83) இறையணி

84) நுட்பவணி

85) கரவுவெளிப்படுப்பணி

86) வஞ்சநவிற்சியணி

87) குறிப்பு நவிற்சியணி

88) வெளிப்படை நவிற்சியணி

89) உத்தியணி

90) உலகவழக்கு நவிற்சியணி

91) வல்லோர் நவிற்சியணி

92) ம்டங்குதனவிற்சியணி

93) தன்மை நவிற்சியணி

94) நிகழ்வினவிற்சியணி

95) வீறுகோளணி

96) மிகுதி நவிற்சியணி

97) பிரிநிலை நவிற்சியணி

98) விலக்கணி

99) விதியணி

100) ஹேதுவணி

101) சுவையணி

102) கருத்தணி

103) வன்மையணி

104) சேர்க்கையணி

105) பாவகத் தோற்றவணி

106) பாவகச் சேர்க்கையணி

107) பாவகக் கலவையணி

108) காட்சிப் பிரமாணவணி

109) அநுமானப் பிரமாணவணி

110) ஒப்புப் பிரமாணவணி

111) சொற் பிரமாணவணி

112) பொருட்பேற்றுப் பிரமாணவணி

113) நுகர்ச்சியின்மை

114) பிறப்புப் பிரமாணவணி

115) எடுத்துக்காட்டுப் பிரமாணவணி

116) சேர்வையணி

117) உறுப்புறுப்பிக் கலவையணி

118) இரண்டு முக்கியமாகக் விளங்குங் கலவையணி

119) ஐயக் கலவையணி

120) ஒரே சொல்லையணுகி விளங்குங் கலவையணி

 

இப்படி 120 அணிகளைப் பற்றியும் தெரிந்து கொண்டால் கவிஞனின்  கவிதா ஞானமும் பொருள் வீச்சும் நன்கு புரியும்.

இதற்கான செய்யுள்கள் தமிழிலக்கியத்தில் ஏராளம் காணலாம்.

அவற்றை அணி விளக்கத்தோடு இனி வரும் கட்டுரைகளில் சிறிது காண்போம். சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள அலங்காரங்களையும் தமிழ்க் கவிஞர்கள் விடவில்லை. அதையும் ஆங்காங்கே ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் தமிழின் அருமையும் பெருமையும் நன்கு புரியுமல்லவா! சிறிது தமிழிலக்கியக் களத்தினுள் இறங்குவோமா?

***

ஆய கலைகள் 64 எவை? முழு விளக்கம், விவரங்கள் (Post No.2696)-1

chatus-shasti-kala

Compiled by london swaminathan

Date: 5 April, 2016

 

Post No. 2696

 

Time uploaded in London :–  14-58

 

( Thanks for the Pictures  ) 

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)

 

 Previous articles on 64 Arts:

உலகம் வியக்கும் பெண்கள் பாட திட்டம் !! ( 4 May 2014)

 

Wonderful Syllabus for Women (Posted on 4 May 2014)

பெண்களின் 64 கலைகள்! (29 May 2012)

Techniques of Secret Writing in India ( 19 March 2013)

காதல் கடிதம் எழுத ரகசிய சங்கேத மொழி ( 19 March 2013)

 

 

 

ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கினையும்

ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை- தூய

உருப்பளிங்கு போல்வாள் என் உள்ளத்தினுள்ளே

இருப்பள் வாராதிங்கு இடர்.

 

அறுபத்து நான்கு கலைகள் எவை, என்ன என்பது பற்றி நிறைய தகவல்கள் வெளியாகிவிட்டன. ஆனால் இது வரை யாரும் முழு விவரங்களை வெளியிடவில்லை; வெறும் பட்டியலை மட்டுமே வெளியிட்டனர். எனது பிளாக்கிலும் ஐந்து ஆண்டுகளாக பல கட்டுரைகள் உள்ளன. இது தவிர பெர்fயூம் கட்டுரை, இந்திரஜால் என்னும் மாஜிக் பற்றிய கட்டுரை, அவதானம் பற்றிய கட்டுரைகளிலும் இதைக் குறிப்பிட்டுள்ளேன். ஆனால் முதல் தடவையாக 64 கலைகள் குறித்தும் 1918 ஆம் ஆண்டில் பி,வி,ஜகதீச ஐயர் எழுதிய நூலிலிருந்து முழு விவரங்களும் கிடைத்துள்ளன.  உ.வே.சாமிநாத அய்யர் எழுதிய கலைகள் என்ற கட்டுரையில் பல தமிழ் நூல் குறிப்புகளைக் கொடுத்திருக்கிறார். குறிப்பாக மணிமேகலையில் ஆடலில் வல்ல பெண்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய கலைகள் பற்றி வந்துள்ள பாடலை அவர் தந்துள்ளார். இதோ ஜகதீச அய்யர் நூல் தரும் தகவல்கள்; இது வேறு எந்த என்சைக்ளோபீடியாவிலும் இல்லாதவை:–

 

64 art-1

64 art-2

64 art-3

64 art-4

 

64 art-5

64-art-6

 

64 art-7

 

64 art-8

64 art-9

 

64 art-10

64 art-11

64 art-12

தொடரும்—–

 

 

 

 

 

108 உபநிஷத்துகளின் பட்டியல் (Post No. 2539)

IMG_2976

List of 108 Upanishads in Tamil

 

Compiled by london swaminathan

 

Post No. 2539

Date: 14th February 2016

 

Time uploaded in London:- 11-55

( Thanks for the Pictures  ) 

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com; contact 

 

 

swami_48@yahoo.com)

 

தமிழில் 108 உபநிஷத்துகளின் பெயர்கள் உள்ள பழைய நூல் ஒன்றை, பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியில் கண்டேன். அதன் விவரங்கள் கீழே உள்ளன. ஆங்கிலத்தில் ஏற்கனவே 121 உபநிஷத்துகளின் பெயர்களை வெளியிட்டுள்ளேன்.

 

 

 

IMG_2980

 

IMG_2981

 

IMG_2982

 

IMG_2984

IMG_2986

 

IMG_2987

My Previous Upanishad Articles in English:–

List of 121 Upanishads; posted on 9 December 2014

Humour in the Upanishads 23 April 2014

Why did Shah Jahan’s son translate the Upanishads? 11 December 2014

Plato used Hindu Microcosm and Macrocosm 20 June 2015

Da..Da…. Da….. Story, posted 19 February 2014

 

 

List of 108 Upanishads in Tamil

 

Compiled by london swaminathan

 

Post No. 2539

Date: 14th February 2016

 

Time uploaded in London:- 11-55

( Thanks for the Pictures  ) 

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com; contact 

 

 

swami_48@yahoo.com)

 

தமிழில் 108 உபநிஷத்துகளின் பெயர்கள் உள்ள பழைய நூல் ஒன்றை, பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியில் கண்டேன். அதன் விவரங்கள் கீழே உள்ளன. ஆங்கிலத்தில் ஏற்கனவே 121 உபநிஷத்துகளின் பெயர்களை வெளியிட்டுள்ளேன்.

 

 

 

My Previous Upanishad Articles in English:–

List of 121 Upanishads; posted on 9 December 2014

Humour in the Upanishads 23 April 2014

Why did Shah Jahan’s son translate the Upanishads? 11 December 2014

Plato used Hindu Microcosm and Macrocosm 20 June 2015

Da..Da…. Da….. Story, posted 19 February 2014