பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-40; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம்-40 (Post 10,596)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,596

Date uploaded in London – –    25 JANUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-40; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம்-40

தூமஹ 8-25 புகை

தூமேன  3-38 புகையுடன், புகையால்

த்ருதராஷ்டிரஸ்ய 11-26 த்ருதராஷ்டிரனுடைய

த்ருத ராஷ்டிரஹ  1-1 த்ருத ராஷ்டிரன், விசித்திர வீர்யனின்மூத்த மகன்

த்ருதி க்ருஹிதயா  6-25 தைரியத்துடன் கூடிய

த்ருதிம்  11-24 உறுதி

த்ருதேஹே  18-29  திட சித்தத்தை உடையவன்

த்ருத்யா 18-33  திடத்தால்

த்ருத்யுத்சாஹ சமன்விதஹ 18-26  விடாமுயற்சியும் ஊக்கமும் உடையவனும்

த்ருஷ்டகேது ஹூ 1-5 சேதி குல ராஜன் ….. 10

த்ருஷ்டத் த்யும் னஹ  1-17 பாஞ்சால மன்னன்

துருபதனின் மகன்

தேனூனாம் 10-28 கறவை மாடுகளில்

த்யான யோகபரஹ 18-52  தியான யோகத்தில் ஆழ்ந்தவனாய்

த்யானம்  12-12 தியானம்

த்யாநாத்  12-12 தியானத்துடன்

த் யானேன 13-24 தியானத்தினால்

த்யாயதஹ  2-62  உற்று நினைக்கின்ற

த்யாயந் தஹ  12-6  தியானித்து

த்ருவம்  2-27   நிச்சயம்

த்ருவஹ  3-27  – நிச்சயமன்றோ …….20 WORDS

த்ருவா 18-78 நிச்சயமான

ந வர்க்க சொற்கள்

நகுலஹ 1-11 நகுலனும் சகாதேவனும் மாத்ரிக்குப்

பிறந்த இரட்டையர்

நக்ஷத்ராணாம்  10-21 நட்சத்த்திரங்களுள்

நதீநாம் – 11-28 நதிகளில்

நபஹ 1-19 ஆகாயம்   … 25

நபஹ ஸ்ப்ருஷம்  11-24  வான்முகட்டைத் தொடுபவன்

நமஸ்குரு  9– 34 வணங்கு

நமஸ்யான்தஹ 9-14 நமஸ்கரிக்கப்பட்டவர்களாய்

நமஸ்யந்தி 11-36 வணங்குகின்றனர்

நமஹ 11-31 வணக்கம்   ……..  30

நமேரன் 11-37 வணங்குதல்

நயேத் 6-26 வைக்கவேண்டும்

நரகஸ்ய 16-21 நரகத்தின்

நரகாய 1-42 நரகத்திக்கிற்கே இட்டுச் செல்லும்

நரகே 1-44 நரக

நர புங்கவஹ – 1-5 மனிதர்களில் சிறந்தவன்

நரலோக வீராஹா 11-28

நரஹ  2-22 மனிதன்

நராணாம்  10-27 மனிதர்களுள்

நராதமான் 16-19 கீழ்த்தரமான மனிதன்  …. 40

நரைஹி  17-17 மனிதர்களால்

நவத்வாரே 5-13 ஒன்பது வாயில் குடில்- மனித உடல்

நவானி  2-22 புதியவை

நஸ்யதி 6-38 அழிகிறது

நஸ்யத்சு  8-20  அழியும்போதும்

நஷ்டஹ  4-2  மறைந்து போயிற்று

நஷ்டாத்மானஹ 16-9 ஆன்ம மார்க்கத்தை இழந்தவர்களாய்

நஷ்டான் 3-32 வீணாக்கியவர்களாய்

நஷ்டே 1-40  –அழிந்தால்         49 WORDS

49 words are added in part 40

to be continued………………………….

tags- Gita word index 40