தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி27-12-18 (Post No.5844)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com
Date: 27 December 2018
GMT Time uploaded in London – 20-59
Post No. 5844


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

TAMIL CROSSWORD27-12-18

குறைந்தது 13 தமிழ் சொற்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்


1

2

345
6
6
7


8
9

குறுக்கே

1. என்  வயது

3.- மேல் தளம், பால்கனி

4. -சேர், ஒன்று சேர்

5. – எட்டுகால் மிருகம், தத்துக்கிளி, எட்டுக்கால் புள், வரையாடு

6. – பாம்பு

7 – ராமனால் கொல்லப்பட்ட கோர உருவமுள்ள  அரக்கன்

8. – தேவதை, அசுரன், அச்சம்தரும்

9. -திட்டு, வை; பெயர்ச்சொல்லாக எடுத்தால் கிறிஸ்தவ மத ஸ்தாபகர்

கீழே

2. -சமணராகி மீண்டும் சைவரான தேவாரப் பெரியார்

3. (6)  — பூபியிலுள்ள தேசங்களின் தொகுப்பு

4 – ராமகாதை எழுதிய தமிழன்

5. -மூன்று வயதில் ஞானப்பால் சாப்பிட்டு கவிதை மழை பொழிந்த சிறுவன்

6. – உட்கார  உதவும் (நாற்காலி இல்லாத போது) GO UPWARDS

9. – எல்லோரையும் உயர்த்திவிட்டுத் தான் மட்டும் உயராத ஒரு மரச் சட்டம்

answers


ன்வைப்ப்ரிகை


ர்


ம்

நா
ம்

டுர்

ந்ன்
ள்ணி


சூ
ர்
சு

குறுக்கே

என் அகவை–  ,உப்பரிகை,கல,சரபம், நாகம்,கபந்தன்

சூர்,ஏசு

கீழே

அப்பர்,உலகநாடுகள்,கம்பர்,சம்பந்தர்,பலகை,ஏணி.

குறுக்கே

1என் அகவை- என்  வயது

3.உப்பரிகை- மேல் தளம், பால்கனி

4.கல-சேர், ஒன்று சேர்

5.சரபம்- எட்டுகால் மிருகம், தத்துக்கிளி, எட்டுக்கால் புள், வரையாடு

6.நாகம்- பாம்பு

7.கபந்தன்  – ராமனால் கொல்லப்பட்ட கோர உருவமுள்ள  அரக்கன்

8.சூர்- தேவதை, அசுரன், அச்சம்தரும்

9.ஏசு-திட்டு, வை;பெயர்ச்சொல்லாக எடுத்த்தால் கிறிஸ்தவ மத ஸ்தாபகர்

கீழே

2.அப்பர்-சமணராகி மீண்டும் சைவரான தேவாரப் பெரியார்

3.உலகநாடுகள்  — பூபியிலுள்ள தேசங்களின் தொகுப்பு

4.கம்பர்- ராமகாதை எழுதிய தமிழன்

5.சம்பந்தர்-மூன்று வயதில் ஞானப்பால் சாப்பிட்டு கவிதை மழை பொழிந்த சிறுவன்

6.பலகை- உட்கார  உதவும் (நாற்காலி இல்லாத போது)

9.ஏணி- எல்லோரையும் உயர்த்திவிட்டுத் தான் மட்டும் உயராத ஒரு மரச் சட்டம்

–SUBHAM–