TAMIL AND ENGLISH WORDS 2700 YEARS AGO- Part 5(Post No.9042)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9042

Date uploaded in London – –16 DECEMBER 2020      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழ், ஆங்கில சொற்கள் – பகுதி 5

Panini  Sutras from his Ashtadhyayi continued……………………………..

உலகம் முழுதும் புழங்கும் எல்லா பழைய மொழிச் சொற்களும் சம்ஸ்க்ருதம், தமிழ் ஆகியவற்றிலிருந்தே சென்றன என்பதை நிரூபிப்பதே இந்தக் கட்டுரைத் தொடரின் முக்கிய நோக்கம் 

XXXX

1-4-69

ACCHA – AGO; BEFORE

THIS IS ONLY MY GUESS; I NEED MORE PROOF TO SUSTATIATE MY CLAIM

XXX

கண்- தமிழ் சொல் இல்லை?

SUTRA 1-4-74

SAAKSHAAT – SIGHT; சாட்சாத்

SA+ AKSHA – MAKE IT VISIBLE WHICH IS NOT VISIBLE TO NAKED EYE/AKSHA

சாக்ஷி ; சாட்சி = கண்ணுக்குத் தெரியாதவற்றைப் புலப்பட வைத்தல் அக்ஷ= கண்  (மீனாக்ஷி, காமாக்ஷி, விசாலாக்ஷி )

IN TAMIL COURT WITNESSES ARE CALLED SAATCHI

EYE IS ALDSO A SANSKRIT WORD – AKSHA

IT BECOMES AANKH IN HINDI/SPOKEN FORM

அக்ஸ = ஐ/ஆங்கிலத்தில்  = ஆங்க் = திருப்பிப் படித்தால்  கண்

சாட்சி = சைட் /ஆங்கிலத்தில்

IF YOU REVERSE IT – MIRRORED – IT GIVES TAMIL WORD – KANN

SO AKSHA- EYE- AANKHAN—KAN ARE ALL COGNATE WORDS

SIGHT – SAATCHI- SAAKSHAATH

XXX

மனது – தமிழ் சொல் இல்லை?

1-4-75

MANAS – MIND – MANM – MANATHU மனஸ் =மனது மைண்ட் /ஆங்கிலம்

SANSKRIT WORD MANAM IS USED IN TAMIL FOR OVER 2000 YEARS. IT IS SANGAM TAMIL LITERATURE AND FAMOUS TIRUKKURAL.

THE BEAUTY IS IT COMES CLOSER TO ENGLISH THAN SANSKRIT

MANAs – MANAthu; S =T ஸ் =து

TION IN ENGLISH IS PRONOUNCED AS SION IN ALL THE WORDS; SO T=S

TAMILS ALSO CHANGE ALL S IN TO T WHEN IT COMES FROM SANSKRIT

MANAS – MANAthu; VAYAS- VAYAthu; MAASA/MONTH-MAAtha/ MANUSH-MANItha

S= T IN ALL THE ABOVE WORDS.

தமிழிலும் அங்கியத்திலும் மட்டும் ஸ் = த  ஆவது தமிழும் ஆங்கிலமும் எவ்வளவு நெருக்கம் என்பதைக் காட்டும்

ஆங்கிலத்தில் டியன் TION என்று ஸ்பெல்லிங் எழுதிவிட்டு SION ஷன் என்றே படிப்பர்

வயஸ் = வயது; மனஸ் = மனது; மாச =மாத ; மனுஷ் = மனித

SO ENGLISH FOLLWS TAMIL IN CONSTRUCTION IN MANY WORDS; BUT NOT ALL THE  WORDS.

SCHOLARS POINT OUT THAT THE SANSKRIT WORD MANUSHYA/ MAN IN ENGLISH/ MANITHAN IN TAMIL ARE DERIVED FROM MAN=THINK; MAN IS FAMOUS FOR HIS THINKING AND DECIDING WHAT IS GOOD AND WHAT IS BAD. THAT IS WHY IT IS CALLED MANU SMRTI; THAT MEANS GREAT THINKER’S GUIDE BOOK

மனதினால் எண்ணி நல்லது கெட்டதை முடிவு செய்யும் திறன் இருப்பவன் மனிதன் = மனஸ் உள்ளவன்; இதைச் சொன்னவரை மனு என்று சொல்வர்- அது ஆங்கிலத்தில் மேன் MAN ஆனது. நல்லது கெட்டதை முதல் முதலில் எழுதிய குறிப்புகளை மனு ஸ்ம்ருதி என்று அழைத்தனர். இதில் இடைச் செருகல்களை நீக்கிப் படித்தால் உலக மகா அறிஞனை — மனிதனைக் – காணலாம்

XXXX

1-4-75

URAS- CHEST/MIND

ULLAM IN TAMIL  – MIND ; R=L

உரஸ் = மார்பு ; உள்ளம்

ர=ல ; உலஸ் =உள்ள

XXX

1-4-76

MADHYA – MEDI- MEDI TERRANEAN SEA- MEDIATION- MEDIAL

TAMILS EVERYDAY USE MADHYAANAM- MID DAY; ALSO MADHYASTHAM/MEDIATION

LOT OF ENGLISH WORDS ARE THERE WITH MEDI=MADHYA

மத்திய தரைக்கடல் ; மத்தியஸ்தம் ; மத்தியானம்

மத்தி = நடு

XXX

திரு மணம் – தமிழ் சொல் இல்லை?

1-4-77

PAANI- HAND; HASTE=HAND; UPAYAMANA= WEDDING

PAANIGRAHANA/ PAANIKRTYA – MARRIAGE; LITERALLY HOLDING HAND

HASTEKRTYA – HOLDING HAND

KAIPPIDITHTHAN IN TAMIL WEDDED; LITERALLY HELD HAND

UPAYAMANA – IN TAMIL MANM IS SMELL AND WEDDING.

BECAUSE IT IS A HOLY UNION TAMILS CALLED IT TIRU- MANAM

UPAYA MANA = TIRU MANA

IN SANSKRIT WE CAN ALSO INTERPRET TWO MINDS COMING TOGETHER; TWO HANDS COMING TOGETHER

THE WORD PAANI IS USED IN TAMIL AS VERB PANNU- DO WITH YOUR HANDS SOMETHING

HASTA IS IN ENGLISH AS HAND

பாணி = கை ; ஹஸ்த = கை

பாணிக்ரஹணம் = கைப்பிடித்தல் = கல்யாணம்

ஹஸ்த/HAND க்ருதே = கைப்பிடித்தல் = கல்யாணம்

உபயமன = திரு மணம்

மன = மணம் = கல்யாணம்

பாணியால் செய்வது = பண்ணுவது

பண்ணு = செய்

XXX

1-4-78

PRAATVA= ROAD; WAY

BANDANE  =BOND, BIND; BONDED LABOUR

TAMILS USE BANDHU/RELATIVE; PAASA BANDHAM= RELATIONSHIP/ AFFECTION

பந்தம், பந்து, பந்தனம் , பாச பந்தம்

XXX

1-4-79

JEEVIKA = LIVE = EVE IN BIBLE= VIVE IN FRENCH

J BECOMES Y; YEEVE= JIVATMA (JESUS=YESU; JUDA=YUUDHA; JOSEPH= YUUSUF)

VIVE LA FRANCE – LONG LIVE FRANCE

READ MY RESEARCH ARTCLE SANSKRIT IN BIBLE IN TAMILANDVEDAS.COM

ADAM= ATMA/PARAMATMA, EVE=JEEV+ATMA ACCORDING TO KANCHI PARAMACHARYA (1894-1994) ; TH UPANISHAD STORY IS USED AS ADAM AND EVE IN THE BIBLE;

LEFT BONE BECAME WOMAN – VAAMA=LEFT

THE ARDHANAARI STOLEN IS ALSO USED IN BIBLE IN ADAM AND EVE STORY.

SEMETIC PEOPLE STOLE ALL HINDU CONCEPTS AND INCLUDED IN THE VERY FIRST CHAPTER OF THE BIBLE

MAN= MANUSHA; WOMAN= VAAMANA/LEFT PART OF MAN/LORD SHIVA

ARDHA NAARI = HALF SHIVA+HALF UMA/PARVATI

ஜீவ – வீவ் VIVE /பிரெஞ்சு = பை பிளில் EVE ஈவ்

கிறிஸ்தவ, யூத , இஸ்லாமிய மதங்கள் பரமாத்மா /ஆடம் ADAM/ATMA

ஜீவாத்மா =ஈவ் JEEVE= EVE என்று சொல்லுவது உபநிஷத்தில் ஒரே மரத்தில் உட்கார்ந்த இரு பறவைக் கதை என்பதை காஞ்சி பரமாசார்ய சுவாமிகள் (1894-1994) விளக்கியுள்ளார்.

முதல் மனிதன் இடது விலா எலும்பை முறித்து பெண்ணை உருவாக்கினான் என்பதும் அர்த்த நாரி கதை ஆகும். வுமன் /பெண் = வாம/ இடது புறம்

WO MAN  VAAMA=LEFT RIB

பைபிளின் முதல் அத்தியாயமே இந்துக்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட கதை. மற்ற செமிட்டிக் மதங்களும் ஒப்புக் கொள்கின்றன ; முதல் அத்தியாயம் முழுதும் சஸ்கிருதச் சொற்கள் ; இது போல எழுப்பத்துக்கும் மேலான  சம் ஸ்கிருதம் இருப்பதை “பைபிளில் சம்ஸ்க்ருதம்” (Sanskrit in Bible) என்ற என்னுடைய ஆராய்சசிக் கட்டுரையில் காண்க

TO BE CONTINUED…………………………………….

GS- TAMIL WORDS-5

TAMIL WORDS IN ENGLISH – PART 5 (Post No.8828)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8828

Date uploaded in London – –19 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தமிழில் ஆயிரம் ஆங்கிலச் சொற்கள் – Part 5

CONTINUED FROM PART 4 POSTED YESTERDAY

I AM SHOWING THE ORIGIN OF ANCIENT TAMIL WORDS; THAT IS WHY I AM GIVING SANSKRIT BASIS AS WELL. THAT WILL PROVE BOTH ORIGINATED FROM SAME SOURCE.

C.79. CHEAT- KAYAMAI; ALSO RELATED TO GREEK WORD CLEFT= KALAVU IN TAMIL; கயமை

C.80. CONCUBINE – SUCCUBUS- SAKKALATHI IN TAMIL; BUT SAKALAI/CO-BROTHER IS

SANSKRIT BASED ; சக்களத்தி, சகளை ; சக்குபாஸ் என்பது ஆண்களை மயக்கும் அரக்கன்

SAKALAI IS HUSBAND OF WIFE’S SISTER

C.81. COFFIN- SAVAM- DEAD BODY; SANSKRIT BUT USED IN TAMIL சவம்,

C.82. CUSTODY – KAITHU/ARREST  கைது

C.83. COUGH- KAAPHA; USED IN TAMIL MEDICAL BOOKS; BUT SANSKRIT கபம்,

C.84. CEYLON – SIMHALA; SANSKRIT SIMHA – ALAYA ; LOCATION OF LION HEARTED PEOPLE சிங்களம்/ஸிம்ஹளம்

C.85. CHIDE – CIDU CIDU, KADU KADU ;PETULANT, IRRITABLE; SCHOLD சிடு, சிடு

C.86. CRY – KARAI ; CROW CRY/ KARAI , கரை

C.87. COLLUDE- KULAVU/ குலவு,

C.88. CRUMB- KARAMBU; BREAD CRUMBS கரம்பு

C.89. CYPRUS – COUNTRY OF COPPER; SEPPU, SEMBU IN TAMIL சைப்ரஸ் ,

C. 90 . CEREMONY – KARANAM IN TOLKAPPIAM, OLDEST TAMIL BOOK; BUT SANSKRIT WORD கரணம்

C.91. CACKLE – KEKKALI; RELATED TO TAMIL MUSICAL INSTRUMENTS AS WELL, கெக்கலி 

C.93. CHEW – SUVAI/TASTE; KAVAI-KKU UTHAVAATHU சுவை/ கவைக்கு உதவாத

C.94. CHAPEL- KOVIL—P and  B are inter changeable with V and  W in all Indian languages கோவில்

C .95. CLEPTO – GREEK WORD – KALAVU IN TAMIL களவு

C.96. CULL/ KILL – KOL கொல்

C.97. CARBON – KARUPPU /BLACK கருப்பு

C.98.COURTSHIP – KUUDU/JOIN  TOGETHER கூடு

C.99. CALM – KAMUKKAM; SAANTHI IN SANSKRIT, கமுக்கம்

C.100. COQUETT – SEE C.80. CONCUBINE/SUCCUBUS, சக்களத்தி

C.101. CONNOTATION – KANNOTTAM, கண்ணோ ட்டம்

SEE ‘CON’ கண் , IS ALWAYS LINKED TO ‘KAN’/ EYE IN MANY WORDS

C.102. CHARISMA /CHARM – SIRI IN TAMIL AND CHARU IN SANSKRIT சிரிப்பு

C.102. CAPTURE/CATCH  – KAVAR கவர்

C.104. CLOD – KATTI; SEE CYST AS WELL கட்டி

C.105. CUR – DOG; KURAI/BARK குரை

C.106. CASTRATE – KAAYADI காயடி

C.107. CROCODILE – KARAAM IN SANGAM LITERATURE கராம்

C.108. CERTAIN- KATTAAYAM கட்டாயம்,

C.109. CHOROI IN GREEK- KUUTHAR, KUUTHI; LATER MEANING PROSTITUTE, கூத்தர் , கூத்தி /யாள்

C.110. CORK – SORUKU/ INSERT IN BOTTLE; VERBAL NOUN சொருகு

C.111.CLICHE – KILI MOLI OR KILI SOL/ PARROTTING – KILI= PARROT கிளி, கிளி மொழி , கிளிச்சொல்

C.112. CATTLE – KOTTIL; CATTLE SHED கொட்டில்,

 CUP – KOPPARAI ; COVERED ALREADY ;KOPPAI கொப்பரை ,

C.113. CLANDESTINE – RELATED TO GREEK CLEFT/KALAVU IN TAMIL களவு/மணம்

C.114.CLAW/CLIP/GRIP- KIDUKKI /CLAMP; ALSO GRIP கிடுக்கி ( D and  L  are interchangeable; Dipi in Persian became Lipi in Sanskrit ad Glyph )

C.115. CITY – KUTI; குடி, ,

C.116. CONDUIT – SANTHU/LANE சந்து

C.117 – CAMP – KAMPANA / ARMY CAMP கம்பண

TO BE CONTINUED………………………

tags — Tamil words-5, in English-5