ENGLISH AND TAMIL VERSION OF ‘AATHICHUUDI’ BY TAMIL POETESS AVVAIYAAR (Post No.5489)

Compiled by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 29 September 2018

 

Time uploaded in London – 14-48 (British Summer Time)

 

Post No. 5489

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

ஆத்திச்சூடி- தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்

WHO IS AVVAIYAR?

Avvaiyaar was a great Tamil poetess. She is considered the grand mother of Tamil literature. Avvai means an old lady of wit and wisdom. There is no Tamil home where her poems are not sung or known. Scholars believe that there were three to six poetesses with the same name. But the style of the language shows that there were at least three Avvaiyars. The current set of adages in Athichudi was composed by a poetess with that name in the middle ages.

She is author of many books and lot of verses in Sangam age. She commanded a great influence over Tamil kings.

 

WHAT IS ATHICHUDI?

Tamil children in the primary school are taught her Athichudi first. It is set of moral maxims in Tamil alphabetical order. The rhyme and the simple language make children memorise them quickly and easily. She was a great champion of the poor lowly. She was a friend, philosopher and guide to many including the kings.

 

 

 

TAMIL VERSION IS TAKEN FROM PROJECT MADURAI; ENGLISH VERSION FROM REVWINFRED ( WITH SLIGHT CHANGES DONE BY ME)

கடவுள் வாழ்த்து

PRAYER

LET US WORSHIP AND PRAISE CONTINUALLY THE GOD WHO IS DEAR TO THAT BEING WHO WEARS A GARLAND MADE UP OF THE FLOWERS OF THE ATTI TREE (GANESA IS INVOKED)

 

ஆத்திச்சூடி அமர்ந்த தேவனை

ஏத்தி ஏத்தித் தொழுவோம்  யாமே

LET US WORSHIP AND PRAISE CONSTANTLY THE GOD WHO SITS IN STATE WEARING A GARLAND MADE UP OF THE FLOWERS OF THE ATTI TREE (LORD SIVA IS INVOKED)

 

உயிர் வருக்கம்

 

அறம் செய விரும்பு

1.DESIRE TO DO VIRTUE / DESIRE TO DO CHARITY.

 

ஆறுவது சினம்

2.ANGER SHOULD BE SUBDUED.

 

இயல்வது கரவேல்

3.DO NOT CONCEAL YOUR MEANS/ DO NOT REFUSE HELP WHERE IT IS PRACTICABLE.

 

ஈவது விலக்கேல்

4.DO NOT PREVENT GIVING ALMS.

உடையது விளம்பேல்

5.DO NOT BOAST OF YOUR POSSESSIONS/ DO NOT SPEAK IN PRAISE OF YOUR GREATNESS.

 

ஊக்கமது கைவிடேல்

6.DO NOT LOSE YOUR COURAGE/ CEASE NOT TO PERSEVERE

 

எண் எழுத்து இகழேல்

7.DO NOT DESPISE NUMBERS AND LETTERS/ DO NOT NEGLECT THE STUDY OF ARITHMETIC AND GRAMMAR

 

ஏற்பது இகழ்ச்சி

8.BEGGING IS DISGRACEFUL

ஐயமிட்டு உண்

9.GIVE ALMS AND THEN EAT

 

ஒப்புரவு ஒழுகு

10.CONDUCT YOURSELF CONSISTENTLY/ FOLLOW ESTABLISHED CUSTOMS

 

ஓதுவது ஒழியேல்

11.CEASE NOT TO LEARN/ DO NOT NEGLECT THE STUDY OF THE VEDAS

 

12.ஔவியம் பேசேல்

12.DO NOT SPEAK ENVIOUSLY

 

13.அஃகம் சுருக்கேல்

13.DO NOT RAISE THE PRICE OF GRAIN/ DO NOT ALLOW YOUR KNOWLEDGE TO DIMINISH/ DO NOT ALLOW YOUR RELATIVES TO DIMINISH

XXX

 

உயிர்மெய் வருக்கம்

 

கண்டு ஒன்று சொல்லேல்

14.DO NOT SAY ONE THING AFTER SEEING ANOTHER/ DO NOT SAY ONE THING TO A MAN’S FACE AND ANOTHER BEHIND HIS BACK

 

ஙப் போல் வளை

15.BE UNITED TO YOUR RELATIVES LIKE THE LETTER OR BEND LIKE ‘NGA’

THERE ARE FOUR DIFFERENT READINGS FOR THIS SAYING.

LIKE THE SHAPE OF THE LETTER ’ ங ‘ SURROUND AND PROTECT YOUR RELATIVES.

DRAW UP YOUR FORCES ENCOMPASSING THE ENEMY IN THE FORM OF LETTER ‘ ங ‘

 

STAND LIKE THE LETTER ங ‘ ‘ AND FIGHT I.E. AS THE CONSONANT ‘ ங ‘ TAKES AN INTERMEDIATE POSITION IN WORDS TAKE A STAND BETWEEN THE VAN AND REAR OF YOUR ARMY AND FIGHT.

 

BUILD THE ENTRANCE OF THE FORT IN WINDINGS LIKE THE LETTER ங ‘ ‘

 

சனி நீராடு

16.BATHE ON SATURDAY (WITH OIL)’ BATHE THE BODY IN SPRING WATER, FIRST BATHING THE DEFILED MIND IN TRUTH.

 

ஞயம்பட உரை

17.SPEAK SO AS TO GIVE PLEASURE

 

இடம்பட வீடு இடேல்

18.DO NOT BUILD TOO LARGE A HOUSE

 

இணக்கம் அறிந்து இணங்கு

19.BE FRIENDLY ON EXPERIENCING FRIENDSHIP

தந்தை தாய் பேண்

20.PROTECT YOUR FATHER AND MOTHER

 

நன்றி மறவேல்

21.FORGET NOT A BENEFIT

 

பருவத்தே பயிர் செய்

22.SOW IN DUE SEASON

 

மன்று/ மண்  பறித்து உண்ணேல்

23.DO NOT LIVE BY LAND WRESTED FROM YOUR NEIGHBOUR/ DO NOT GAIN A LIVELIHOOD BY MEANS OF BRIBES TAKEN IN A COURT OF JUSTICE

 

இயல்பு அலாதன செயேல்

24.DO NO IMPROPER ACTION/ DO NOT WANDER ABOUT DELUDED BY THE SENSES

 

அரவம் ஆட்டேல்

25.DO NOT PLAY WITH A SNAKE/ DO NOT SPEAK VAINLY

இலவம் பஞ்சில் துயில்

26.SLEEP ON A MATTRESS OF SILK COTTON

 

வஞ்சகம் பேசேல்

27.DO NOT SPEAK DECEITFULLY

அழகு அலாதன செயேல்

28.DO NO DISGRACEFUL ACTION

 

இளமையில் கல்

29.LEARN FROM CHILDHOOD

 

அரனை மறவேல்

30.FORGET NOT YOUR DUTY (CHARITABLE ACTIONS ARE INTENDED)/

DONT FORGET (WORSHIP OF) SHIVA

 

அனந்தல் ஆடேல்

31.DO NOT SLEEP TOO LONG

 

XXXXXXXXXXXX

 

ககர வருக்கம்

கடிவது மற

32.AVOID UNKIND WORDS

 

காப்பது விரதம்

33.FASTING MUST BE OBSERVED

 

கிழமைப்பட வாழ்

34.LIVE ACCORDING TO THE RULES OF PROPRIETY

 

கீழ்மை அகற்று

35.AVOID BASE ACTIONS

 

குணமது கைவிடேல்

36.CEASE NOT TO SHOW GOOD DISPOSITIONS

 

கூடிப் பிரியேல்

37.DO NOT SEPARATE FROM YOUR FRIENDS

 

கெடுப்பது ஒழி

38.AVOID DOING INJURY

 

கேள்வி முயல்

39.BE DILIGENT IN STUDY

 

கைவினை கரவேல்

40.DO NOT CONCEAL YOUR PROFESSION

 

கொள்ளை விரும்பேல்

41.DO NOT DESIRE TO PLUNDER

 

கோதாட்டு ஒழி

42.ABANDON SINFUL AMUSEMENTS

 

கௌவை அகற்று

43.AVOID GETTING BAD NAME

 

XXXXXXXXXXXXXXX

 

சகர வருக்கம்

சக்கர நெறி நில்

44.STAND IN THE PATH OF JUSTICE

 

சான்றோர் இனத்து இரு

45.ASSOCIATE WITH THE WISE/ ASSOCIATE WITH THE GREAT SO AS TO BE PROTECTED FROM YOUR ENEMIES

 

சித்திரம் பேசேல்

46.DO NOT SPEAK HYPOCRITICALLY

 

சீர்மை மறவேல்

47.FORGET NOT THAT WHICH IS EXCELLENT

 

சுளிக்கச் சொல்லேல்

48.SPEAK NOT IN A PROVOKING MATTER

 

சூது விரும்பேல்

49.DO NOT LOVE GAMBLING

 

செய்வன திருந்தச் செய்

50.WHAT YOU DO, DO WELL

சேரிடம் அறிந்து சேர்

51.HAVING FOUND A FIT PLACE, GO TO IT/ DISCRIMINATE IN YOUR CHOISE OF PLACES

 

சையெனத் திரியேல்

52.DO NOT BEHAVE SO THAT PEOPLE MAY SAY FIE

 

சொற் சோர்வு படேல்

53.DO NOT SPEAK SO AS TO BE FOUND FAULT WITH/ DO NOT SPEAK INDISTINCTLY

 

சோம்பித் திரியேல்

54.DO NOT WANDER ABOUT IN IDLENESS

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

தகர வருக்கம்

 1. தக்கோன் எனத் திரி.

55.ACT SO AS TO BE CALLED A WORTHY PERSON

 

 1. தானமது விரும்பு.

56.DESIRE TO BESTOW GIFTS

 

 1. திருமாலுக்கு அடிமை செய்

57.SERVE VISHNU

 

 1. தீவினை அகற்று.
  58.PUT AWAY SINFUL ACTIONS

.
59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்.

59.DO NOT GIVE WAY TO TROUBLE

 

 1. தூக்கி வினை செய்.

60.FIRST CONSIDER, THEN ACT

 

 1. தெய்வம் இகழேல்.

61.DO NOT BLASPHEME GOD.

 1. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்.

62.LIVE AS YOUR COUNTRYMEN DO

 1. தையல் சொல் கேளேல்.

63.DO NOT LISTEN TO THE WORDS OF WOMEN

 

 1. தொன்மை மறவேல்.

64.FORGET NOT OLD FRIENDS/ DO NOT FORGET ANCIENT

 

 1. தோற்பன தொடரேல்

65.DO NOT PURSUE HAZARDUOUS UNDERTAKINGS/ DO NOT BEGIN TO DO THOSE THINGS IN WHICH YOU WILL FAIL

 

XXX

நகர வருக்கம் 


66. நன்மை கடைப்பிடி.
66.HOLD TO THE LAST THAT WHICH IS GOOD

 1. நாடு ஒப்பன செய்.
  67.DO AS YOUR COUNTRYMEN APPROVE
 2. நிலையில் பிரியேல்.
  68.DO NOT QUIT YOUR STATION/ KEEP UP YOUR RANK
 3. நீர் விளையாடேல்.
  69.DO NOT PLAY IN WATER
 4. நுண்மை நுகரேல்.
  70.DO NOT EAT DAINTIES/BR NOT NICE IN FOOD
 5. நூல் பல கல்.
  71.STUDY MANY BOOKS
 6. நெற்பயிர் விளைவு செய்.
  72.CULTIVATE RICE
 7. நேர்பட ஒழுகு.
  73.WALK UPRIGHTLY

 

 

 1. நைவினை நணுகேல்.
  74.DO NOT GO NEAR WHAT IS DANGEROUS/ DO NOT FOLLOW WHAT IS DESTRUCTIVE
 2. நொய்ய உரையேல்.
  75.DO NOT SPEAK MEAN WORDS

 

 1. நோய்க்கு இடம் கொடேல்.

76.DO NOT GIVE OCCASION TO DISEASE

XXX

 

பகர வருக்கம் 


 1. பழிப்பன பகரேல்.
  77.SPEAK NOT INSULTINGLY

 

 1. பாம்பொடு பழகேல்.

78.DO NOT BE FAMILIAR WITH A PERSON DANGEROUS AS A SNAKE/ DO NOT BE FAMILIAR WITH A SNAKE

 1. பிழைபடச் சொல்லேல்.

79.DO NOT SPEAK WRONGLY

 1. பீடு பெற நில்.
 2. 80. STRIVE TO OBTAIN GREATNESS

 

 1. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்.

81.LIVE SO AS TO PROTECT THOSE WHO PRAISE YOU/ LIVE SO AS TO GET A GREAT NAME

 1. பூமி திருத்தி உண்.

82.TILL THE GROUND AND EAT/ DESIRE LAND

 1. பெரியாரைத் துணைக் கொள்.
  83.LOOK TO THE GREAT FOR HELP
 2. பேதைமை அகற்று.

84.PUT AWAY IGNORANCE

 1. பையலோடு இணங்கேல்.

85.DO NOT ASSOCIATE WITH CHILDREN

 1. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ்.
  86.TAKE CARE OF YOR PROPERTY AND LIVE
 2. போர்த் தொழில் புரியேல்.

87.SHUN WHAT TENDS TO STRIFE

மகர வருக்கம்
88. மனம் தடுமாறேல்.

88.DO NOT BE TROUBLED IN MIND

 1. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல்.

89.DO NOT GIVE PLACE TO YOUR ADVERSARY

 1. மிகைபடச் சொல்லேல்.

90.DO NOT SPEAK TOO MUCH

 1. மீதூண் விரும்பேல்.

91.BE NOT GLUTTONOUS

 1. முனைமுகத்து நில்லேல்.
  92.DO NOT STAND IN FRONT OF THE BATTLE
 2. மூர்க்கரோடு இணங்கேல்.
  93.DO NOT ASSOCIATE WITH THE OBSTINATE/ DO NOT FRET AND RUN AWAY WHEN PUNISHED BY YOUR TEACHER

 

 1. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர்.

94.LIVE WITH YOUR WIFE/ BE JOINED TO WIFE’S SHOULDERS

 1. மேன்மக்கள் சொல் கேள்.
  95.LISTEN TO THE WORDS OF THE WISE

 

 1. மை விழியார் மனை அகல்.
  96.SHUN THE HOUSE OF A HARLOT/

AVOID THE HOUSE OF THOSE WHO BLACKEN LOWER EYELIDS

 

 1. மொழிவது அற மொழி.
  97.WHAY YOU SAY, SAY RIGHTLY

 

 1. மோகத்தை முனி.

98.PUT AWAY LUST

XXX

வகர வருக்கம் 


99. வல்லமை பேசேல்.

99.DO NOT BOAST OF YOUR ABILITY/SPEAK NOT HARSH WORDS

 

 1. வாது முற்கூறேல்.

100.DO NOT SPEAK FIRST IN A DISPUTE

 1. வித்தை விரும்பு.
  101.DESIRE KNOWLEDGE
 2. வீடு பெற நில்.

102.STRIVE TO OBTAIN HEAVEN

 1. உத்தமனாய் இரு.
  103.LIVE AS A GOOD MAN
 2. ஊருடன் கூடி வாழ்.
  104.LIVE IN HARMONY WITH YOUR FELLOW CITIZENS
 3. வெட்டெனப் பேசேல்.
  105.DO NOT SPEAK SHARPLY
 4. வேண்டி வினை செயேல்.
  106.DO NOT EVIL THROUGH DESIRE
 5. வைகறைத் துயில் எழு.
  107.RISE FROM SLLEP AT DAY BREAK
 6. ஒன்னாரைத் தேறேல்.
  108.DO NOT ASSOCIATE WITH ENEMIES
 7. ஓரம் சொல்லேல்.

109.DO NOT SPEAK WITH PARTIALITY

— subham–

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: