TAMIL WORDS IN ENGLISH – PART 16 (Post No.8878)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8878

Date uploaded in London – –1 NOVEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தமிழில் ஆயிரம் ஆங்கிலச் சொற்கள் – Part 16

Words beginning with – L

L WORDS HAVE A COMMON APPROACH. IN TAMIL La, Ra, Sa ,Ya AND Jna ARE BANNED AS INITIAL LETTERS ; I CANT WRITE LONDON IN TAMIL; I HAVE TO ADD ONE VOWEL A OR I  OR U before that.

EXAMPLES–

I-RAMAYANAM, I-LONDON

U-LOKAM / METAL

A-RANGAM / STAGE

தமிழில் ல, ர ச, , ய- வில் சொற்கள் துவங்க முடியாது. தொல்காப்பியர் தடை விதிக்கிறார். அ , , இ சேர்ப்பது வழக்கம்- அரங்கன், இலண்டன், உலோகம் — சில எடுத்துக் காட்டுகள் . கீழே உள்ள சொற்களில் க, எ வ, ப வர்க்க எழுத்துக்களையும் சேர்க்க வேண்டியுள்ளது.

THE SAME APPROACH IS REQUIRED FOR THE FOLLWING WORDS. FOR SOME REASON, WE NEED E OR V OR K

XXXX

மிர்ரர் இமேஜ் MIRROR IMAGE என்று போட்ட சொற்களை எல்லாம் வள -இடமாகப் படிக்கவும்

L.1. LAVA – WASH -K/LAVA, லவ= கழுவு

L.2. LAVATORY , LATRINE – SAME AS ABOVE

L.3. LITHOS/ GREEK/LATIN- STONE IN TAMIL KAL+THALI OR THALI STANDS FOR STONE TEMPLES; THROUGHOUT MIDDLE EAST, ANCIENT TOWNS WILL HAVE ‘TEL’ AS PREFIX. IT IS THALI .

Sthala is also thali/tel  லிதோ /கல்= தளி ; கற்றளி கல்+தளி மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ‘டெல்’ Tel என்பதெல்லாம் தளி ஆகும். ‘ஸ்தல’ என்ற கோவில் உள்ள இடங்களும் பாபிலோனிய கோவில் தளி- களும் ஒன்றே.

L.4. Lion /Leo – Yaali; mirror image of Leo and lion லயன்/லியா = யாளி

L.5. LOCAL, LOCUS, LOCATION – KALAM,, ILAKKU லோக்கல், லொகேஷன், = களம்

L.6. LOGO – SOL/ WORD; LEGEIN – SPEAK லோகோ – சொல் ; க=ச

L.7. LIGHT, LESS, LUX, LEC, LECERE- LESAANA IN TAMIL, LAHIMA/ONE OF THE 8 MYSTERIOUS POWERS IN SANSKRIT. லைட், லெஸ், லேசான

L.8. LUMIN – MINNAL/LIGHTNING., MIRROR IMAGE OF LUMINலுமின்- மின்னல்- லுயூமினஸ் = ஒளி உமிழும்

L.9. LUDUS – VILAIYADU; V+LUDO லுடோ, லூடஸ் = வி-ளையாடு

L.10. LABOUR – VELAI; B-V; ALSO MIRROR IMAGE OF LABOUR லே ப/வ  – வேல ; கண்ணாடி போல வள இடமாகப் படியுங்கள்

L.11. LUT – THULAKKU ; MIRROR IMAGE OF LOOT லூட் – துலக்கு

L.12. LEVITATION – LAGUVAANA, LESAANA IN TAMIL; LAHIMA IN SANSKRIT IS ONE OF THE 8 MAGICAL POWERS லேசான,

L.13. LIVER – L/IIRAL IN TAMIL ஈரல் ,

L.14. LETTER – E LUTTU; OLAITH THUUKKU IS LIKITAM. எழுத்து,

LITTERAE IN LATIN AND ETRUSCAN LANGUAGES IS WRITING. THAT BECAME LIKITAM IN SANSKRIT AND ELUTTU IN TAMIL

ILAKKIYAM/LITERATURE AND ILAKKANAM/ இலக்கணம் , இலக்கியம் – சம்ஸ்க்ருத சொற்கள் — லக்ஷியம், லக்ஷணம்

(LITERATURE/ GRAMMAR) ARE NOT TAMIL WORDS ACCORDING TO LINGUISTS  இலக்கு, லிகிதம் (Letter)

L.15. LIGHT, LOOK BECOMES V LAKKU, VI ZI IN TAMIL; விளக்கு SAME BECOMES AALOKAM/ PUPIL IN SANSKRIT  WHICH GIVES BIRTH TO LOOK, LIGHT ETC IN ENGLISH

L.16. LONGING – E /NGHU, ஏங்கு.

L.17. LAD – LADKAA, LADKII IN HINDI/SANSKRIT;

L.18. LADY – LADKII IN HINDI/SANSKRIT; LATHA/CLIMBER, CREEPER IN SANSKRIT லட் கா , லட்கி, லதா

IN TAMIL AND SANSKRIT THE SCHOLARLY APPROACH IS SAME. WOMEN ALWAYS DEPEND UPON MEN; THEY CANT SURVIVE WITHOUT MEN AND SO

LATHA/CREEPER = லதா LADY; TREE IS MAN; LATHA HAS TO HUG TREE

STARS/TARA ARE WOMEN; MAN IS MOON; WOMEN HAVE TO GO ROUND MOON.

RIVERS ARE WOMEN; SEA IS MAN; ALL RIVERS MUST GO TO SEA IN RIG VEDA, OLDEST BOOK IN THE WORLD.#

ALL THESE ARE IN OLD TAMIL SANGAM LITERATURE.

L.19. LAND – NI -LAM நிலம்

L.20. LEG – KAAL IN TAMIL; MIRROR IMAGE OF LEG = GA/EL கால்,

L.21. LA- THER – THIRAI, NURAI, திரை/நுரை

L.22. LEA- THER – THOL; ATHAL IN SANGAM LITERATURE தோல் அதள்

NEER KOZUMBU IN SRI LANKA IS WRITTEN NELOMBO. IT SHOWS HOW A WORD CHANGES IN SPOKEN LANGUAGE. நெ கொம்போ-நீர் கொழும்பு

L.23. LITTORAL – KADAL ORA கடல் ஒர , ஈயம் ,

L.24. L EAD – IIYAM ஈயம் ,

L.25. LEAD-ER- LEAD=THALAI/HEAD; MIRROR IMAGE OF LEAD-ER

IN TAMIL ALSO THALAI- VAR IS LEADER; SAME IN SANSKRIT—CAPITAL/KAPALA/ CEPHALOUS IN LATIN IS HEAD. லீத = தலை -கண்ணாடி போல காண்க/வல -இடம்; தலை – வர் ; லீடர்

L.26. LEAF – ILAI; MIRROR IMAGE OF LEAF IS F/ AEL இலை, ,

L.27- LAUGH – ILI இளி

L.28.LOOSE – IZA/ ILA இல , இல்லை, இன்றி , இரா

L.29. LIVE, LIFE – UYIR உயிர்,

L.30. LINK – SANKILI ; MIRROR IMAGE OF LINK IS SANKLINK சங்கிலி,

L.31. LILY – ALLI அல்லி

L.32. LOTUS- NI- LOTPALA; நீலோத்பல,  NELUMBO IN LATIN

L.33. LOVE – KU-LOVE குலவு, களவு

L.34. LOW- K ILE; KEZE கீழே

L.35. LEMON – E LEMITCHAI, எ- லுமிச்சை,

L.36. LOINCLOTH – LANKODU லங்கோடு,

L.37. LOCATE – ILAKKU இலக்கு,

I- LAKKANAM, ILAKKIYAM- TWO KEY TAMIL WORDS ARE SANSKRIT WORDS.

L.38.LIE – POY; SALAM, I LUKKU  ச -லம், பொய்

L.39. LIBA- TION – BALI IS MIRROR IMAGE OF LIBA. IT IS USED IN TAMIL AND SKT பலி

L.40.LAGOON- KAZI/ MUKAM, UPPAN-KAZI ; MIRROR IMAGE OF LAGO IS KALA/I, கழி / உப்பங்கழி

L.41. LEMURIA – IMAGINARY TAMIL CONTINENT LIKE ATLANTIS OF PLATO. SOME ATTRIBUTE IT TO LEMUR, HE ANIMAL; I ATTRIBUTE IT TO ILAMURI IN TAMIL INSCRIPTION. IT IS SUMATRA AND SORROUNDING ISLANDS. WE HAVE MADURA THERE AS WELL.

PROBABLY THE PEOPLE WHO ESCAPED FROM GREAT TSUNAMI NAMED THOSE PLACES AFTER THEIR ORIGINAL HOME LAND.

 WHITE PEOPLE DID IT IN CANADA, AMERICA, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WHERE THEY MASSACRED NATIVES AND TOOK THEIR LANDS. லெ முரியா – இளமுரி தேசம்= சுமத்திரா/இந்தோனேஷியா

L.42. LACK – I LLAI, ILLAA இல்லை, இல ,

L.43. LASH – V LASHU விளாசு

L.44. LATCH – THAAZ; MIRROR IMAGE OF LATCH தாள், தளை -பூட்டு , தாழ்/ப்பாள்,

L.45.LESS – ILA, ILLAI இல்லை, இல லெஸ் = இலேசான

L.46. LUXURIOUS – LAKSHMI KARA; SRI IS LAKSHMI; SRI BECOMES THIRU IN TAMIL; LAKSHMIKARA- THIRU MIKU

SAME SRI BECOMES SIR IN BRITAIN; லக்ஷ்மீகர = திருமிகு = ஸர் பட்டம் ;  SIR WINSTON CHURCHILL WHICH IS SRIMAN WINSTON CHURCHILL IN SKT AND THIRU MIKU WINSTON CHURCHILL IN TAMIL.

L.47. LAKH – ILATCHAM, ILAKKAM(BIG NUMBER) IS SKT BUT USED NOWADAYS IN TAMIL. OLD TAMIL IS NUURU AAYIRAM WHICH IS 50% TAMIL BECAUSE AAYIRAM IS SKT. லக்ஷம்,

L.48. LEMUR – MARALI, MARAPPALLI?????? மரலி , மரப்பல்லி

L.49. LESSES – LATHTHI/EXCRETARY MATTER OF HORSES AND ELEPHANTS. DUNG, POOH, LAISSES IN OLD FRENCH லத்தி

LAISSES IS KA ZIVU/ KALIVU IN TAMIL கழிவு,

L.50. LEBANON – COUNTRY WITH WHITE SALT/LAVANA IN SKT

LAVANA IS VELLAI/WHITE IN TAMIL. IT IS THE MIRROR IMAGE OF LAVA. LAVA= VELLA லெபனான்=லவண தேசம் ; லவ=வெல , வெள்ளை. லவண = உப்பு

மிர்ரர் இமேஜ் MIRROR IMAGE என்று போட்ட சொற்களை எல்லாம் வள -இடமாகப் படிக்கவும்.

TAGS–  TAMIL WORDS -16, ஆயிரம் ஆங்கிலச் சொற்கள்-16

—SUBHAM—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: