TAMIL WORDS IN ENGLISH – PART 17 (Post No.8880)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8880

Date uploaded in London – –2 NOVEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தமிழில் ஆயிரம் ஆங்கிலச் சொற்கள் – Part 17

Words beginning with – M

APPLYTIING RULES

M=V

M=V AND V=B/P

ம என்பது வ அல்லது ப —  ஆக மாறும். இந்த விதி உலகிலுள்ள எல்லா மொழிகளிலும் உளது. எனது மாயா நாகரிக கட்டுரைகளில் விவரம் காண்க. பழங்குடி மக்கள் வாழும் பசிபிக் கடல் தீவுகளிலும் இந்த மொழி மாற்றம் உண்டு .

மக் Mc டொனால்ட் மற்றும் மேக் என்று துவங்கும் ஸ்கட்டிஷ் ஐரிஷ் பெயர்களில் மேக் MAC என்பது மகன் என்பது பலருக்கும் தெரியாது. இது போல பிரெஞ்சு  மொழியிலுள்ள FILLS பில்/ஸ் என்பது பிள்ளை என்று பலருக்கும் தெரியாது. இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிகளில் சம்ஸ்க்ருதம் மட்டும்தானே இருக்க வேண்டும்? எப்படி தமிழ் சொற்கள் புகுந்தன? ஆகவே உலகின் மூல முதல் மொழி தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் மட்டுமே; அவர்கள்தான் உலகம் முழுதும் நாகரிகத்தை எடுத்துச் சென்றனர் என்ற என் வாதம் வலுப்பெறுகிறது.

M.1 – MOUTH – MUTHTHAM/KISS; GIVE ME YOUR MOUTH= GIVE ME A KISS முத்தம்

M.2. – MARS/ PLANET; MURUKAN, MAAL MARUKAN, MARS; IN HINDU LITERATURE MURUGAN/SKANDA/KARTIKEYA IS WAR GOD மால் மருகன்/ முருகன்

M.3. MODIFY – MAATRU; MAATHTHIVAI மாற்று மாத்தி வை

M.4. MERE – VERUM ; M=V வெறும்

M.5. – MOHAR/ WEDDING GIFT IN MUSLIM WORLD-  MOY IN TAMIL

ORIGINALLY GOLD, LATER ANY GIFT மொய் மொஹர்

M.6. MOEDERA/ PORTUGESE- CURRENCY; MOHAR, MOEDERA, MOY, MONEY=PANAM ARE COGNATE WORDS

M.7. MONEY – PANA; M=P, மணி=பண = மொய்

OTHER TAMIL WORDS TO JUSTIFY M=P/B=V

MAANAM=VAANAM, MUZI=VIZI, MONEY= PANA/M, MAARI= VAARI

மானம்= வானம், முழி= விழி, மாரி = வாரி;

, வர்ஷ ருது

வாரி=  வருண

IN LATIN ALSO MARE MEANS SEA.

AALL THESE CAME FROM VARUNA- THE SEA GOD OF OLDEST BOOK RIG VEDA AND THE OLDEST TAMIL BOOK TOLKAPPIAM

VARUNA=VAARI/SEA/WATER = MAARI/RAIN IN TAMIL

THESE CHANGES ARE SEEN IN ALL THE LANGUAGES IN THE WORLD.

I HAVE ALREADY SHOWN IN MY ARTICLE HOW PACIFIC ISLANDERS HAVE THESE CHANGES.

xxxxx

M.8. – MAN – FROM MANU; MANITHA IN TAMIL, MAANUSHA IN SANSKRIT.

THIS IS ALSO A VERY IMPORTANT WORD TO SHOW HINDU MIGRATION OUTSIDE INDIA. MAN AND MANU ARE FOUND IN ALL THE LANGUAGES. FIRST KNG OF EGYPT IS MANU/MENESமனு- மனித- மானுஷ்ய

KALIYUGA FIRST YEAR IS (3100 BCE)  MAYAN CALENDER FIRST YEAR AS WELL. READ MY ARTICLES ON INDO-MAYAN LINKS.

M.9. MARE/LATIN – LATIN GOT IT FROM SANSKRIT VAARI/SKT AND TAMILS CHANGED IT TO MAARI; M=V மாரி = வாரி ; லத்தின் MARE மரி=கடல்

VARSHA RTU IS RAINY SEASON IN SKT.

xxx

M.10. MAMMA – AMMA IN TAMIL; PAPA=APPA IN TAMIL

THESE TWO WORDS ALSO PROVE SKT. AND TAM. CAME FROM SAME SOURCE AND THESE TWO LANGUAGE SPEAKERS WENT TO ALL PARTS OF THE WORLD AND CIVILISED THEM மம்மா / மம்மி/ – அம்மா ; பாப்பா – அப்பா

M.11.- MIRANDA – SHAKESPEARE’S TEMPEST; MRUNALINI .

MRTHU = METHTHU IN TAMIL; METHTHAI IN TAMIL IS SOFT/CUSHION BED/QUILT ETC MRUNALINI IS LOTUS STEM ; AS SOFT AS , AS SMOOTH AS LOTUS PLANT, LOTUS GROUP. மிராண்டா – மிருணாளினி – ம்ருது – மெது- மென்மை , மெல்லிய IF WE APPLY THE RULE OF HISTORICAL CHANGE OF MEANING, WE CAN SEE HOW IT DEVELOPS STEP BY STEP.

M.12. MACULA – BLACK SPOT IN EYE AND SKIN – MACHAM IN SKT, MAASU IN TAMIL.; MAASU IS SPOT  மச்சம் / மாசு ,

M.13. MOLE – MARU/SPOT; L=R மரு 

L=R, R=L CHANGES ARE UNIVERSAL

M.14. MACH – FIGHT, FIGHTING – MIRROR IMAGE OF SAMAR/WAR IN TAMIL AND SKT ; MACH/R= CHAMR மசர்= சமர்/போர்

M.15.MEGA, MAJOR, MAGNUS, MAJESTIC AND SCORES OF WORDS WITH MAG. IS DERIVED FROM MAHA OF SKT. TAMILS HAVE NO H SOUND AND THEY CHANGED IT INTO MAA WHIVH MEANS BIG; ALSO BIG ANIMALS HAVE THIS MAA SUFFIX. மகா=மா , மெகா

M.16. MAL, MALLEABLE – MELLIYA மெல்லிய, மெல்லிதாக்கு

M.17.MALLEUS – HAMMER; THAT WHICH IS USED TO MAKE A METAL MALLEABLE- MELLISAAKKU மெல்லிய, மெல்லிதாக்கு

M.18. MAMMAL – ANIMALS WITH BREAST MILK; MAMMA= AMMA IN TAMIL; MULAI IS BREAST IN TAMIL மம்மல் = முலை, பால் கொடுக்கும் பிராணிகள்

M.19.MANTIS – FORETELLER, DIVINER, PROPHETIC – MANTRI IN SKT. AND TAMILS ADDED A. AMAICHAR IN TAM. IN MINISTER. மந்திர, மந்திரச் சுற்றம்; மந்திரி= அமைச்சர் மந்திர = மறை / ரகசிய ஆக்ஞா= ஆணை கமாண்ட் = மேன்டி = மந்திர

M.20. MINISTER – MANTRA SUTRAM IS CABINET IN TAMIL. MANTRI IN SKT.

THE ONE WHO IS CONSULTED SECRETLY; COGNATE WITH MANTRA IN SKT.

TRA BECOMES RAI IN TAMIL; MANTRA =  MARAI/SECRET IN TAMIL

M.21. MAND. MANDATORY, ALSO COM-MAND – SEE ABOVE; ADDED MEANING IS IT BECOMES A COMMAND; IN SKT. THEY CALLED IT AGNAA AND TAMILS CHANGED IT INTO AANAI.

M.22. MAL – MELINTHA, WEAK ALSO BLACK மால்- மெலிந்த, பலவீனமான

ALL ENGLISH WORDS WITH MAL PREFIX HAVE BAD CONNOTATION. IT IS BECAUSE IT MEANS BLACK; M=V=B

MELANESA IN PACIFIC OCEAN IS FULL OF BLACK SKINNED. ALSO DANGEROUS INSLANDS.

M.23. MILECHA; MELUHA; MARICHA, MILAKU/BLACK PEPPER ALL HAVE BLACK IN ITHEM மால் – கருப்பு ; மால் – கரிய விஷ்ணு; மெலனீஷியா. மால் – மிலேச்ச, மிளகு, மெலுஹா/சிந்து சமவெளி 

BLACK SKINNED FOREIGNERS.

MAAL IS BLACk VISHNU IN TAMIL AS WELL.

MILAKU/BLACK PEPPER= MARICHA IN SKT; L=R, K=C

M.24.MAC DONALD, Mc INTYRE

ALL SCOTTISH IRISH NAMES WITH MAC, Mc MEAN MAKAN/ SON OF SO AND SO; MAKAN IN TMIL= SON IN ENGLISH

INDRA’S SON IS Mc INTYRE IN SCOTLAND. மிளகு= மிலேச்ச= க ருப்பு

மக் டொனால்ட்= டொனால்ட் மகன், மேக் இந்திர – இந்திரன் மகன்

TAMIL MAKAN IS SEEN IN IRELAND AND SCOTLAND. TAMIL PILLAI/ SON IS SEEN IN FILLS IN FRENCH.

THIS CONFIRMS MY THEORY THAT TAMILS CIVILIZED CERTAIN PARTS OF THE WORLD AND SANSKRIT SPEAKERS CIVILIZED OTHER PARTS OF THE WORLD. ROOT WORDS OF BOTH LANGUAGES CAME FROM LORD SHIVA ACCORDING TO 2700 OLD PANINI AND LATER TAMIL LITERATURE.

M.25. MARINE – SEE MARE, VARI, MARI மரைன்/கடல் தொடர்பான ; மாரி/லத்தின் மொழி கடல்= தமிழ் மாரி /நீர் = சம்ஸ்க்ருத வாரி= நீர் , கடல் வாரிதி= கடல்

M.26. MAST = MAZOS IN GREEK IS BREAST; ALSO STITHA; IT IS DERIVED FROM STHANA/SKT

AMAZON WOMEN FIGHTERS WERE A- MASO = WITHOUT BREAST. THEY OPERATED ONE SIDE OF THE BREAST TO SHOOT ARROS FROM BOW.

AMAZON IS A SKT WORD. MATHA=MOTHER ARE COGNATES OF MAST/ MAZO, STITH, STHANA. மச = முலை; சண்டையிடும் யுத்த மங்கையர் = அமேசான்= முலையற்ற; வில்லில் அம்பேற்ற வசதியாக முலையை வெட்டி எறி ந்து விடுவார்கள்  . மஸ்த = ஸ்தன /சம்ஸ்க்ருதம் = முலை/தமிழ்  எல்லா மொழிகளிலும் உள்ள சொற்களை வரிசைப்படுத்தினால் ஒரு சொல் எப்படி உரு மாறுகிறது என்று அறியலாம்.

MAST/ STITH BECOMES MULAI IN TAMIL

‘M’ IS A LONG LIST .

-TO BE CONTINUED…………

tags- Tamil words-17, தமிழில் , ஆங்கிலச் சொற்கள்-17,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: